Thủ khoa khối C toàn quốc là con gia đình diêm dân ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Với tổng điểm 28,5 (Địa lý 10; Văn 9,25; Sử 9,25) - chưa cộng điểm ưu tiên, Phan Trung Kiên, học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên (xã Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã trở thành thí sinh có điểm số cao nhất khối C toàn quốc. Ước mơ trở thành sinh viên Học viện An ninh đang đến gần với em.
e8d2x4f18847787093907371c37e0cae4587e22bba07c6a23625ecf1709726c190959dad4ffeb4aa7dbb91f55881ef26a31c53928fe4a8428c4a12f2d0387e16c4b93x658bed4786196e3d221cdfe7cc559c374e9351654278000041dd295ab075493f085e729b2f6c57cac3ee5960be57da9a97f91688b5fa34b128233a6a79948390x81f935f1291cd2f1d04582b522df2e3d017a0e5ee5e5160fd7236a5e6c7f35c8463152858e234ff1735501e2a571c338a73b4884e29892c49cbe7d469f94d483x7f9ba190a0c1b81112dd8a4c83b2a074ecd5525f9485a319257564ded58642e79da0fd4c85b19c5afcdafe0052504a1ac936fe93c0ffccd5a7a4b96e77e757bax4003bc4d3e0f89dc0f8887d219b8e4bff3fe63c56d22cdfc1644f38dc14ab4f3acb590396b119acf9424771d48f7fc994d47aea5ca027162b10f0004ee33101dxa34265beb07e1dc20ee70fc6c84a3ac0bf6ba1b5829645d756947b2812adc5c1a1f8dd015a719702ebe7095bed3abfe757e71125de2f0d0099631419741cf6c7x998c11ee711dd5b73147483d14d70afa89d8a73f215963be0cd2717451e6d3f37649be05ec22a3835df35d9f5bd07f02296cf730cd7b4e0836e7390773104330x4c3d92a515f92523dcf24cdb26ac9c62492b0bdeb8ee5ad376984d8ecf291d62f4ae372d9cc1c81c4d852712dd42ba4130f376826becb7ba8c1819a19f748dd2xX7x87dd7fa4b3a88bbfc95693c1feac49c2bfedcf33eacd18821e835d4047401fc09fe61a3e54742e11ae2c561f9b88f805328e4292de9f7865e36471014ca93052x86fca66f4fba5bd273d7534f9941468f61b55f38c06dfaf6e9dc7a3ed43b0bcac7eb1deee035cf62a7ab329e33423d90a44a9bf50b81c6e7ce589480c52ae6dax9755bf31a590b1c193d4ac451edd05860f56814018866734a4ffbaf91158c5844ea61c79aabe8565e2cbf4893d50f5fc8541a35d5f45c4c6a83743fb6a7fec46x68ea42956e2f5ded87a0d4199a484977a6ad09cfb36abbc1cb5b155dd762c1b94b79dc2d8eedbf5ba5ada4bc09e1323a5eb44066a04abecfcd5417cff31e4d65x9c51f5c7830b32c32200c215cf7e24a25f306b649ec0207191ea25e8fec09b2a530d243fa30b2ae2d833a6da3da5e76e1647eadbe09bd96f8f129e480078a98x82b3ec651461e2182df0d773301c65ffa6c63534e1d555a9dd22637ffd4eb22edc1cb4a0d01910159917299e9ae0970420c7277e0f74374f239c9157da632bd6xX5x57e26228b7242e389760574853f75e87bd2c6b39d2e0c98e2cc70cdaecc7d2bacf64300f738e8951082dedbd8336e45d003284880b2587b1b260e1afc7e60e0axXaxf6533f03f070847615d6c97362f1c4a690aabe92191b9808abb7ee348c538d67686538bbac141e519ccdd51be1f44176c1a614119216fcbc63076cd02a860a1xXcxX1x8e6525661ef629c592509efc675610afcb61267dcf3163e1ab7876059089b231d86b14314898952df509046fe2d044a28c949d90be7918b60a212a20cf163274xX3x718f26baccacf58d67f4d545cf26d0166a7a485901b68d46d03e6bf55fe2d8fffb61e1d96fbc20180ec71403ec548748486d970d582b26c6e49ff95fec19fccexX1x66396b725762d59680a4d356936b6f6ef24e131291224be4076f42b6686f09745dd447e48119ce11805467d5795ed2c20cb2bab30d1e4b8dd43878d61490059dxX6xX3xX17xX1x97359eb1960dc680ba207cf2401720d2408d50f5a21cafe5e36b8329d4df5e19128649ff608d0f6003f5500ed3ac7b7fc4853683cbc534899cf996093d2e1cccxXdxX3xa7efdd7ad0e7b2d2994fade7a335237b9f3d062b6efc8edfa3ad2296a345e60b913fc3c464130fa1729d9b178f02d5f8bd0225a0020a0266acc67ba9ef007e5fxX3xXexX19x5bf2b6caab7bab0d1543bf1df314fe65c3da76e46cc528909dcb7042092288e160fa1e3a4ba471c87070ec449fddc1b46e7085b38e662bba24bf66d703b89779xa60476399155682c66d6aca39f1f5df7932e9d9f29c22d3860b35e9b81c2ff7554a92419c336d802f1dfe9293201b26e5999835230a93cac8cc8d494bf4992ccxX3x4ea7e183ee1e95ca513a1a595a0b268f20ed2f19212ba95b132fbc17450428875ef8a39692c5e9e4e92d742572a9049cc2255d2affd5dd189de5c91aedf766f7x41d95962caa1d8219fb505c6e0edab35369761985bd547b8e83a18029a43d25fd98afbf68442c46880fd72ee1210b45c245953073ef49290dbc207bf99ec6a44xX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3x3925890857849b5b19ef852c0fe97c09eac63cc1bf37765bda89f7a613c8520d6f5898cbd21bca107b12c331f4bcb236c6e53a52d46886fc136f6f4f09765a4cxXdxX6xX3x423ef05bef290588a2755887808096bb6a25392e02070c923fe9c999b247367f81fbf63b424c408b26121eb9920c90243badc20ad71900ad38b16b6cf66de41exeed93b92fb357f0696006109feff9c668c900b1d093e26d3e1a52f36e423890ff167b8800dd7f8b0fe2737376ebc2c3d88f44a0955d7a95dceaae62238755e2xX26xX1xX3x78afef53c41ce8ae248707331adc9a13209dbdf2d258291e72d1943a9ac7229d3b6914549de8a594ccf2c7fd79e6f3886a72e1330eb5caa71689d96d7009b9f5xXdx21999d7e2f4fff7d0c3b094bc53f0f1848cc873ed1c08201a92cd35d0bbccbf7764ce404659b79ee5404f7554ac7326cad19ec34f7a60a6da34afedf5368fdbex4d248b90e6cd5ba013a2bbbe80f8d6ea03d236cc2182530f1e4c7c2e9076574f247c0cc8d1d1b5606c5bee9b6a7a905b5623c97b11cb442335fcca82c1c851dxX3xX3dx4a0eaa7298fc07ebae210c87136f14eaab124bb4b9342194a7d234de977d0e746c15658fb205d97e9afa34aa5a00e29e714e1f6ed58cdabf9fea6c0c979d66ddxX26xX3xba1d7633d47d8f03c87b0d4ace87dd5e6b966ad88e60a6a45020341bbf11bcfd4192f18fcb5d0208b5d4b3263620b211c01f1f74b7a24b116b815910e8b2e75xX3x73d785aad2276176af5d1fb7f22b54048bff9d48e33ac6efe19b2e7da35830e5da48b398151d570147c814f5c9a5e418d582ad518db31f103f9244c52580825fxX25xX3xXcx888d6c2f2c51903e2506a7c47d4888a9253d6ab4af318414d3f3b460c9a1743da9ccb08f6906c7a0febde92a55701acec5a5fe144a6c86009a344b38e4f1bf8exX26xX1xX0x33a51397f559283ad0e0c9db660a52c204ffb227ca2400530162f52771a87ed2062dc23a0e886f81c08af4f097842dc8abd5151ad3ef0f9ed89f56b677616301xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6xX3dxXaxX12x22b884bb5325fe7d762dbcc12f4ee59f138a4228567c0303160c9bd58c5e047f6b1035ad8558278384a328d689e970d74433b976556b20d873673613642ce129x3cb6e1f18116fbf32ed34b6130e6b05f5740061960b8726de7b5950ad3c4e9e3b5e56b756de6df81dfa9b89e0bacb4d8573e9b8f8c16d556914c8e935408bfd2xXdxX3xXexa0a2923770ab2ed6a58804bfb2b56ec67b0d71d4fb01d8a87f9f0c53667d8b13924a22d98b247c13dbd728f913aef3ed02a72f1632ea7a5e37414bee4a76c2aaxX26xX34xX3xX38xXdxa2dc45241f5dfe164d5ec8c99a0cc2b5b175662a8e09ba453bd65ee387f309d88a9afa439e920850d9b28fbae673fdca5b42d8f18222732072cb930fd7fbdde9xX40xX3x2de9a0ccf4b9bf2e6f6d12e416e30a2261c9dbf39c048ab88e44dc29d5187f41ae81493fab8bf6964b3f6021c7c606b16522e863ff99a3d08a126073a9bbb939x4c68e59d4bfd49e5276e54294841f2edbfe63ec980041581f0da5d223be2ec6c016a1a55bd3c39cd1976fb2c27fd0d1d3b42caf00905b8ed7abf5e93a5413741x5455a383a2eadefda17171930dea92131f3430d86f25b33f590371eb4c22a8f22e4072dc9cefd856ae15781884a9f70b6f471e0cb0f36c13837f9256a8fb12cx2935c6aedd554ccdee0a21f3408b44e0f4781ab163fc326ee73dc8735e4b724c015afc143aa02277df76aa009221ce0ebc4b712e2882fec56f7cc612da7cf0c7xX3x49166b43751c29b9f312e2edd7450d0c4561bdf6144c10c4fdb3007a41bd0085c0930459d1dde37acbe2966f051ecc81592800512c3d21b1d6e63cc05c034b8axe4aed4da2910559f00223684132011691d932f6eacf98ade9e89858db2e402855d711f5a6b217f2d2ad38a02a6a068405cf9f93bf3dbe7497db5e3c5378174dx29d8b22412975f4816d8119ca3811fff20c1c664a56caf59f2beca18cdd4281547b5d65fa065038dfecb09abf22d4a0b1ccc04a1be67d982f4e0d5381db4ad5fxX6xX3xX5x966ba7c18fab3d27997bfeadae958816db85b0a12a80fb99ba68fe3c3a3af4fe7288f8d53d566ea89a80eb96a01be5dffc24e7dec21235bdc703a22b38f444c8xX3xX2x95987c21bf1482d11611409295c6d641d9118edf56761e492715f947cd3f2e15a49da5c5e5bad1e7928bde5f9c4a61db066c28d3b31735c83db8f06bf12be5c5x83a47a4dba32a665d4234ad5f83e7991b38a134bfbafa8ba77647c1560e71cff8f3e0a061713a972a4036f76c8ba8e8526534def66e5246fee7211b161dc2270xX3xX65x6c5002c9070d2c65d9c37b83a216e14ec2793a0548e66d12a30026385c735ad157b1de67fd41230aba2b643bf494f328dfc41a3bf0d12e0f8aaa9dcfc106e7fdxX26xX3x541510943a153711f7c2e15cdb7c06c7abd3304c48faeb50d3dc1b1c36e1b34864ed4dc51450d98ece860a5461d1796723b52608091764227f4791060f2c23caxX75xX73xX76xX82xX3x7e116afdda396022d8ef40a123356163022cff450935b1221ae692ae53377b26be76de2f69470fb601e74d921a00952f0da374fc417a5eda42fd7d3529c44c65x2b101c9b883a6dc3532a53909b081f9703e7ca8cef9a922ca4f6cd042715dd11e28b010496114ec98ddbe6658e989fa566314e54ca3aba3f5f4e470be58ca593xX3xX88xX75xX73xX76x9dbd3a7d4b35fa28aa93caee32d3dd09a0f77397b76519582da5e432c7669083fc0ef48a624e630e418e6d650fb6c7f9f080f9404743d8f3ce5b1d188d4904cdxX3x8b49ba8084ae4ad2676a9d5e3c339979a6be938be55bab5afc7574b1b6702541a848a51a5b72d5eb23fe2b4f2cb5927c9cfacc9ce19ab22ce6612c43fb6dfdd5xX3xX4xX1xa0dcd86880c8c00109cdad99f157cb9c0dc9e481e8042cb76faa8e12411b61a24be0088c9c29d90161812df83f4b1adfcc02b1c072ef8ee02c1612a693ccb1e5xX6xX3xX4xce0bc507f9a61013b4a9be8ecb7dfc70f90dcd5d92381583b52b001790bc17deb47390383d637667bfe4ab138391f9836b9314985e95cc5d98e69e080df3e92xX26xX34xX3xX38xXdxX70xX40xX3xX9bxX29xX3xXexXdxX3fxX26xX75xX3x747ae532acd242076b41de0cddf0489898fb3778d001339db3c2a84079f0606c11bf2623bf551989dd5f691787061f0e2e6a11e456dc81c50395bf5ed2f09925xX1xX6xX26xX3xXcx676e57555d5c2dcf6c4516514fd04dd38abe5c66a6e62cfead140ef0ab28fd1e0e307384406cb01a6fe685bf97759ee4a6208a3d756f1a4c64d8cbd13d9e21bexX29xX26xX34xX3x364832f12a165ac599ada94b175bae4c3874accbe81d2bccfc44b5ff20cf272e5fee7872ee96d1e246dc37d511b2a06afb3f04535ce3f21bfd3ac59a78a796e1xXdxX3fxX26xX75xX3xX1xa3d85b3291a24b19d1f827db70717fa4c1d9f20bf08a91e5c3ed04ab422251a58991827543276b5f0d34631bcec451a2c207c214c032ff186b3a09af413d61ecxX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX0xX6xX3xX1xXb7xX10x132139cc17faa25b9efce26bfb1bb0faa350084191df413fc66c2a1e82764227c772a8b380325ba91ed9a90853219364ee9f72cb7f0413b7fa8c80ecd0340500xX9xXaxX1xXexXexXbxcd919270722d72feeda5ec15163e56c233bb3781589038a69083751e6212b59cd6cc590acff00ba73d5a588f6c6c1ecd4b7b7c8ef6d6984012e7524fc54e436xX50xX50x7a47233e35a4c1dcdced67e76e2cbd0361d4e74beaa4f90f3c11d394c9ce3658e4d83fc356da398d02744477b0969f6b1c545d3c2e7daa0cab2e63298991a741xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1x2385bfc6e76c488aef146967afeb24545db6db56ac0c64994ca1d2bc7efb6c2639ffe5b8b5c546c607bdbd46ed22b503b61b99260e2e936ed1b25074f20d0a0bx10cfdd3e9a113569d138243aae5cdaf70b244c523df03f65749462b6f589997173b6c5e010540d43a01d55d71026830c84ec44d9969d3cfe1bfb08a78a00385cxX26xX50xXexX6xX34xX50xXexX1xXbxXexX97xX26xX34xX29x34202b5df7933583db1fa9367b39d526658352ad0f69713ace1d1c6462b1b132fd444a43e5c062cc35c9573968a7b40aa0bdcb44f6358d2d471c2e07907669cbxX10xX26xX97xXexXb7xX29xX26xX34xX97xXexX1xXdxX10xX26xX50xXaxX3xXexX6xXb7xX34xX10xXexX9xXax8fcb6bd5d9cf785b50e6d85321827052ce91c01185c07a4ca4a1a6e4f38039cebaeb50e5e9c36f869de14b6b7c313a4192811254630b395616246faff8151fb0xXdbxX5xX6xX26xX17xXaxX3xXb7xX10xX5xX9xXaxX26xX19xX19xXbxX10xX26xX10xXb7xXaxX12xXcxXb7xX9bx1ee584ec3eda4941ff07a94d50eebfc1d67658e44e8c9b1142b6faa95185c320690620064acdbc8fe869572bbca59e2a7ea87bc715832e3078bd480fbae26e92xX26xX34xX3xXcxX48xXb1xXcxX3xa72bbf379b05ec262ee2b3b5bcfc87696e2b1d95ea2234f2e54ee90b0e6ee8773ad08020c698bffc7e4208db319b8b916611db93f7d5fc3b3d45afdbf8d06b4exX34xX29xXf4x11655566bab05546aebabc131ef516fad1ab4e9caecf92aef05196cdd52289e1b68c3ba083330d8e12c961ad4d49ef3fd20a63227a364a48ec761613016f849dxX26xX3xXcxXb7xX29xX26xX34xX3xXcxX1xXdxX3fxX26xX0xX50xX6xX12xX3xX78xa3763906d749bb172f7590b4dcf80ecaf32e8152cf7a3b776bcee300b32b52b7ae5b1c2476811d73bd3cf63a52c5ab5fedf3fba5dc16ceba26dc95aabfc72f48x9f0c75f92660fe527c7bc4155141929663ab95799836f6737c7de0c265ea2e089a82a2e7b6c22bf1dd5d022fc3212a594195cbf4dde1092c4010db32ca76a825xX3xXcxX1x2e269c96c64893f4e50f111e1939ad1ebc62f7140bf21a3e210a3f9be154e79f5c9d884a0b72b5cbdfce8646fe436c065943707790d74a1727ea8a8683a0427exX4xX1xX3xXbcxX1xX3fxX75xX3xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX48xX25xX75xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX95xX3xX38xX14axX3xXexXb7xX46xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXexX1x67fdb5199cf7dc7b08b84e3e65299a6d610f1a92159b650c2d19a2175e70d4b831ea33feb01903b409a9493b40ba0b39b2d889e7584466fad40188572dd4407axX3xX7xXdxX26xX1xX3xX4x360a9d558d9f2b2a737ecb38d612835ff955e0385a86fdf2ac28c5effd84381d88bd0a44f61c9131f7491cd32ff1fdb72195875c7acfc22f04a7d3d698181e6xX3xX38xXdxX70xX40xX3xX7xX1exX3xX4xX6xX19xX3xX26xX1x4b0e5a0f91255d0376351e65b12c662b2f54d2028f3c499cf2ba57582af8273a9681cef52c6776cc8a0f3acb7693910dd96afc99ff06b071f27b0abc7e109046xXexX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xXe4xX3x39eade5fb04af2c956108580c789d58110a1541c45445ba1e299a0f11546cd16e7df4a1f92efebd01187185fa8d6ea32967563c5d69b9e23acd5bc6ccdfac2cbxX66xX4xX3xX40x316ed29191a4716ebbcf9ebdaa1ee8732d2777c39283863fc0f304173923436e473ea11c286abbafdd7a39ba77ac0791dc8b9157ec7941f3764b162f7b604fe1xX3xXexXb7xX46xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXe5xXdxX3fxX26xX3xX48xXc3xX4xX3xXe5xXdx905d840a32b5b0ef1ad69d83ae9837cd663f53dda65c2f708c1fbdced71ee0d71437461d02704972ef871da7df32567047989e394f4ecb65a00b09868e9babe3xX26xX3x82862c4608acfbdd387097e97db5dae7cc1a2b2f94ec1ffc42f5e084a2a93bc32513f9041b243a1879e8e82a20959bca1137fb68d33041097e99ed019da5682axX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xX38xX6xX26xX34xX3xX38x2503761cbceacb2fb5268a8930f5d8e1bd4c4b222a78627c97869d45d9c5eaf7655a5e91a2489da278108a1af9dad5ffb76d9b925357a3be6f10f215be01c1efxX26xX3xX34x8619a4c9a15dc658c5dce4d62f49d84b5b9a354b045667793c8fdfb6f49b4e5c2e7010ba58fd224e07b9632c48eb670c83294023980b7821f3c2233a80d99579xX26xX3xXe5xX66xXdxX3xX10xX40xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx312e75a9e9c87d7afc031d23e35a4271164e8825bab7799aa85dd0ae3df0a6ae1e717791456cd0e542e9a0685150b4ffffe3f5f767fad971265129f39a43a166xX19xX3dxXf4xX3xXbxX21xX10xX26xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXdxX40xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX26xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXax59f273945582973caf864ab9b67d4454475ff1c327bbf1476ed0398761e6ad251bc2366320be644dfe001a94d1b7dbaa3e167a0c0e4f530c4009e5155a3db406xXdxX3dxXexX1xXd8xX3xa1fdca0c7f9113e9178ebafd1dd2ec3f77242acf738de890e78e673dfc754b42400f55c9c085948a0fc994adcc0d4396bdd7d67a4235dcd28898d56d88a61fa1xX2xX76xXbxX149xX82xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexXd8xX3x88e59ee06fc43558d12d1a52a27782ef6d3601f3061199a91702e54ca0669a282af552584fda4cb49f4afdc25a4de01e1fb8bf16fc615d94319edef6ee056143xX2xX81xXbxX149xX82xXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd8xX50xX50xXdxXe4xXdbxX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXe4xXe5xX26xX50xX26xX10xX21fxX7xX50xX2xX74xX73xX74xX50xX2xX81xX226xX3dxX76xX81x9634f017c526f32a3459e90cd6155a6f7b3d129d5193c57e0ced0caf6695c9fc6e5363e5fcaf1688cc83badef787fdef6e1cedc5f35f65a4437ded9cbe11c95cxX76xX2xX76xX2xXexX235xX268xX73xX268xX5xX76xX97xX226xX74xX3dxX235xX73xX81xX2xX81x9069ebc0522d3edbbbe3fef9a5c3451a00424553f76c6663fe04787a8688a4037f1cc2e891eb42b1d22292939e2ed15bbd0aebcd35d792b20230da492312463fxX81xXexX268xX88xX76xX268xX5xX73xX97xX6xX73xXe4x2609b8d71284d3d76b3da592fc6a33f149f97a4ea49aa6d19c86f2911b4841680984ef568ef6a7ef5b795ea513844ff300f5d3d1cf4e06ce5fa4b2c822c2bc69xXbxX34x89b97181ca46aca73fe8c3858c8853458f53658b156bdd38a82656d5edc14a9809896398cc7f3a7d10f2451676ca1bfb59b27378ef480dd12e48a9d302e14377xXb7xX9xX27dxX81xX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX3xX46xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX12xX21xX1xX43xX26xX3xX3dxX29xX26xX34xX3xXexX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xXb1xX1xX6xX26xX3xXcxXb7xX29xX26xX34xX3xXbcxXdxX3fxX26xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xXbcxXdxX3fxX26xX3xXe5xX29xXdxX3xX40x126f5e40e781b8125a0c861d31349ee376d1a1a096f84c911e11688c2b3d06f973216911286a23cc9a73151efc7b132492b5050066eecc9231eded269ae2a5cexX26xX34xX3xXdbx54a530fbf2fe6af45b6489bed5f9ac1a5026c5ebfc9ce12508a1f103ba3f87f11ebd62afba4b9237fe4618189bb6af8d7fda39831135dbb48b18499dc3c08b90xX19xXd8xX3x464eb3978ba7c1fc169af0e64fa757f3470cdf7e3631bedd4a68d4e4a2bb118d8f9e07632263c40bae705939998ac2590596417e13ee82d77689effaebf0eda3xX21xdfb0a9ce2dc44a2a747f55b9723a60513cc04f2b5f676e474a70eda08cf3beb6839b94987e9116de9599892f4e24c80ef4691abb94666f9c69529ef16343acaxX3xX26xX1xX9bxX3xX40xX1abxX3xX191xXf4xX3xX4xX1xX7axX3xX14exX75xX3xXdbxXdxX1d8xXexX3xX38xX9bx140fb9facfa902233202a8a9ebf225bed67c5509311e3af46c20f6b4aecd7e54eb5b53f6a866c4fe1adb86fafb792ea511285de2c05ac574874eebb970cab77bxX4xX3xX38xXdxX70xX40xX3xX7xX1exX3xX4xX15xX6xX3xX40xX39xX26xX1xX3xX10xX40xX3xX40xX344xX26xX34xX3xX38xX1d8xX26xX3xXb7xX1abxXdxX3xX26xX9bxX66xX4xX3xX40x5a3857f95446578dcc1b90e51fb03f5e0285613549bba58abbe75c25cf552a03e51ca59237b1d6df99fec9f067688fa301dc115eaef968ae8b3f1bd1676348aexXexXe4xX3x1a925acef8d61177b5403d59639d81fe016571cbdff1ebe9674adbeb6ea599ebf66f7d173f338859d7ef75b6be003bcdec6a96296fecff16704f7d21587fd48dxXc3xXdxX3xX38xXdxX1c7xX26xX3xX4xX1xX19xX3xXdbxX1exX3xX40x671cf815c8593a48ad3b006ad712ff405329f521b7d1b4bd2fa48698cb1d1c5884da070ad8d63774fd3dd974af420d54de910e9cea4e6bc99198a3e6f72d027bxX3xX38xX6xX26xX34xX3xX5xX25xX40xX3xX85xX26xX3xX46xX3xX40xXdx7dab9e59bdfbf421c3c3073755ca8be0e25ae6d102b73daa26b657f9fc74cfdec919aee88f1943c8ac3a7aedead00c0e07dd093fe77a3abaa68012957bc5190axX26xX3xX131xX6xX40xX75xX3xXdbxX1exX3xX40xX3a8xX3xX4xa5260297dcd465217b51c3856a96338ac6edf796f531dc54f73afbda541363545440852d236566dd6de202221a1ed64332673b887d324ae6363ed021478f9de3xX26xX34xX3xXb7xX9bxX26xX34xX3xXb7xX9bxX26xX34xXe4xX3xX65x9a1f4bb547b58d0eed54b929aeca8c1e4fe13881227fe09b686e2f28421353221cea9e6d59bc191d82bc912fa1b41763ff0fdcbd7a2bab9de58ebb7df2e8be44xXf4xX3xX5xX25xX3xX40xefe97c81a1a6be82655e6a213c813e939a7b55251d2dbe572350f698e9db2447bea419269029d46d06798478b79b6e84cdf3e286626bc9e88057c0d0e37eb2xX4xX3xXexXdxX3fxX29xX3xXe5xX9bxX369xXexX3xX5xX3fxX26xX3xX4xX1xX179xX26xX1xX3xX40xX39xX26xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX10xX40xX3xX4xX1abxX3xXdbxX349xX26xX3xX38xX3baxX29xX3xX38xX14axX3xX38xX14exXexX3xX38xX9bxX369xX4x6c1ec9e0cf9631fb0c5e43fa30800e85e02ee3a6593d58704c8eb2962a492d02cab0688a92e9134d2cff74675e08a139f38fd23892ffb8e1377e2d27ec11eacbxXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX48xX19xX25xX26xX3xX4xX349xX26xX1xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38x6e3d63facfacd58ae27bf6eaefb816b7adf0d3c77ff9f6a1a3c9a8d212a148a2063069cfeba7b4b8d11b33bcb13443f9b2b8b9723727d86a14b856c7b04de137xX4xX3xXdbxXdxX1c7xXexX3xX17xX1xX181xX3xX17xX1xX85xX26xXe4xX3xX1f5xX1exX3xX40xX3a8xX3xX10xX40xX3xXbxX1xX349xXdxX3xXe5xX25xX19xX3xX131xX6xX40xX3xXexX39xX40xX3xX17xXdxX1d8xX40xX3xX4x7f1bf17e5d3d05a08e806c893e8726dbecc1bb9de46de5b734851f26edbbf28730138b0ffbabf666f8d37b61ffcea1c831c568f27c8f4792d5e7198852378bb4xX26xX34xX3xX85xX26xX3xXe5xXdxX1c7xX4xX3xX5xX25xX40xX3xX26xX3fxX26xX3xXexX344xX3xX5xX66xXbxX3xX74xX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38xX14axX3xXe5xX3baxX3xX46xX3xXe5xX66xXdxX3xX47bxX26xX34xX3xXdbxX25xX3xX26xX34xX19xX14exXdxX3xX46xX3xXexX1xX47bxX26xX3xX1f5xX39xX26xX1xX3xX8exX1abxX26xX3xX149xX14axX3xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX1f5xX25xX26xX3xX78xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX48xX25xX95xXe4xX3x113e6a6bccf29304af19c1dcc7917f19a2ea45fabd9d364474b7a236c49657906463861480f30314e3cdece726fec0a50659a30b18dbe127c5f79602698412a8xX25xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX75xX3xX47bxX26xX34xX3xXdbxX25xX3xX26xX1xXc3xX4xX3xX26xX1x239980d2ad5118fc8818e0abaa6692b40a9ad83f18eb47c5a84827f6b077fec7998daa098f9cc6a6da8dc7290465f8ffdb4be3a1ae38c7db642834d6c2596a04xX26xX3xXe5xX66xXdxX3xXe5xXdxX1c7xX4xX3xX40xX9bxX29xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX26xX3fxX26xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38xX14axX3xX7xX66xX40xX3xXex5ef7e95894ebea9d15748986a645dd652e5035377715b23f137c73fc9823c99ad936abe6e5b6524719b982c72022d6c6bd96fb60a77b612e79c2341c70e0a14xX3xX5xX3d9xXbxX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX1xXc3xX4xX3xXexX3d9xXbxX75xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX1xX19xX14exXexXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX181xX3xX5xX369xXdxX3xXexX1xX1d8xX3xXe5xX3baxX3xX4x13ae201b28a74b970735884a6706f3b014931f3c8d09175a5a71088efdc74476507034e560489bb896c2a0ae93a15eba580c612fc967fb7cb1cf52bbed1f3871xX4xX3xX40xX47bxX26xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX1xXc3xX4xX3xX149xX14axX3xX1xX9fxXdxXe4xX3xXcxX344xX3xX26xX1x6f3c3cf89578b669e23cb0fac8cc977a5a74585fcb5f09433096148297cb53ab2a9169553dcf4330fb839b9a9c29e665c0836797a960fa13a9239aea7ebee6bbxX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38xX14axX3xXexX1xX179xX4xX1xX3xXexX39xX40xX3xX1xXdxX70xX29xX75xX3xX7xX9bxX29xX3xXexX1dcxX40xX3xX26xX1x919890d90f81e656819ba24819156a4040830ae312550800b4e213d53923d883e48dbe9392e82e37b96a381fdf5787a9067e03392432d43b99f0dcf4be194d58xX26xX34xX3xX17xXdxX1d8xX26xX3xXexX1xX34fxX4xX75xX3xXexX25xXdxX3xX5xXdxX1c7xX29xX3xXe5xX3baxX3xX4xX569xX4xX3xXexXb7xXdxX3baxX29xX3xX38xX14exXdxX3xX46xX3xX65xXdxX1c7xXexX3xX131xX6xX40xX75xX3xX4xX3c9xX26xX34xX3xXexX344xX3xX38xX181xX3xX10xX40xX3xX3dxX1dcxX26xX3xXf4xX3fxX29xX3xXexX1xX179xX4xX1xX3xXe5xX25xX3xX26xX1xX3d9xX26xX3xXb7xX6xX3xX40xX39xX26xX1xX3xX4xX181xX3xX26xX85xX26xX34xX3xX17xX1xXdxX1d8xX29xX3xXe5xX3baxX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxXe4xX3xX4e0xXdxX3fxX26xX3xXexX3e0xX4xX3xX27dxX3xX26xX85xX40xX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX10xX40xX3xX38xX3baxX29xX3xX38xX14exXexX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX34xXdxX586xXdxX3xXex5921acc862c2278caa702a51361366caa74e17d2b467de090669901e42f8b3509a3400607a20d7830fbb9dd6b6a0f48845ace8fddc0699c6aaffc1633e634aaexX26xX1xX75xX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX38xX181xXd8xX3xX26xX85xX40xX3xX1xXc3xX4xX3xX5xX66xXbxX3xX2xX81xX3xX38xX14exXexX3xX34xXdxX349xXdxX3xXdbxX6xX75xX3xX5xX66xXbxX3xX2xX2xX3xX38xX14exXexX3xX34xXdxX349xXdxX3xX26xX1xX191xXexX75xX3xX5xX66xXbxX3xX2xX73xX3xX38xX14exXexX3xX34xXdxX349xXdxX3xX26xX1xX39xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX131xX1xX5aaxX26xX34xX3xX34xXdxX349xXdxX3xXexX1xX9bxX46xX26xX34xX3xXe5xX25xX3xX17xXdxX1d8xX26xX3xXexX1xX34fxX4xX3xX38xX9bxX369xX4xX3xXexX179xX4xX1xX3xX5xX3c9xXf4xX3xXe5xX25xX3xXdbxX6axX3xX7xX29xX26xX34xX3xX28xX29xX6xX3xX7xX521xX3xX34xXdxX349xX26xX34xX3xX3dxX14exXf4xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX569xX4xX3xXexX1xX1dcxXf4xX3xX4xX47bxX3xX38xX14axX3xX34xXdx326386f9ab7e01783c4fb08bf6fca0f321ca29ac777911b9c8ffb114295d851153458ee73236e8cb4e8fe67793680e38604bbe76446b879cc31a33c66e921bffxXbxX3xX10xX40xX3xXexX521xX3xXexXdxX26xX3xX1xX1abxX26xX3xX17xX1xXdxX3xXdbxX9bxX66xX4xX3xXe5xX25xX19xX3xX5xX25xX40xX3xXdbxX25xXdxX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX17x5c09e1d289641defd0106a9eaa218e0c7a1114b975ac0077e7ec0b49414ef0ea7ad525d0ad0c7cabcc1c5bd9eeddb4d8929e6eb61e209804cc2aa5b415f656bbxX3xXexX1xXdxX3xXe5xX344xX6xX3xX28xX29xX6xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xX3xXbxX21xX10xX26xXexX10xXb7xXaxX12xX0xXdxX40xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX26xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxX21fxXdxX3dxXexX1xXd8xX3xX226xX2xX76xXbxX149xX82xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexXd8xX3xX235xX2xX81xXbxX149xX82xXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd8xX50xX50xXdxXe4xXdbxX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXe4xXe5xX26xX50xX26xX10xX21fxX7xX50xX2xX74xX73xX74xX50xX226xX74xX3dxX235xX73xX81xX2xX74xX27dxX2xXexX74xX81xX2xX88xX5xX74xX97xX6xX27dxXe4xXbxX26xX34xX28dxXb7xX9xX27dxX81xX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX3xX46xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexXf4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX149xXexX97xX6xX5xXdxX34xX26xXd8xX3xX28axX29xX7xXexXdxXd1xXf4xX82xXaxX12xXcxXb7xX29xX26xX34xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX78xX26xX34xX19xX25xXdxX3xX4x35814dd07b868d85e631a2836f602421ce511886507597e996b470295c42ed211b411d6bc956e41d3e60f889d3890844cc0ea12214101568a49494aaa595d5cdxX26xX34xX3xXdbxX3fxX26xX3xXbxX1xX349xXdxX95xX3xX4xX88fxX26xX34xX3xXe5xX66xXdxX3xX4xX47bxX3xX34xXdxX569xX19xX3xXdbxX9fxX3xX40xX47bxX26xX3xX79xX7axX6xX3xX4e0xX7exX3xXexXb7xX9bxX128xX26xX34xX3xX131xX34xX29xXf4xX135xX26xX3xXcxXb7xX29xX26xX34xX3xXcxX1xXdxX3fxX26xX3xXe5xX25xX3xXdbxX14exX26xX3xXdbx7b03c84f9683694a6fc65edb9796797b4262a79017f71e233296b54dbeb515998493313ea2279ad9b085c0917b9e6a4fd3f49094151cb597b1427ed5aa239bb0xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX21xX1xXdxX6xX3xX7xa93df9e6d9baf8eebf74ad93c2a56b910a3c567f3d7a9f40d348b1251922768234b75a43eb88dd7b2723d861c8611614ee2a0a01f1a24ba91525920e2d040d34xX3xXdbxX179xX3xX28xX29xXf4xX1d8xXexX3xX1xXc3xX4xX3xXexX3d9xXbxX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX1xX19xX3xXdbxXdxX1d8xXexX75xX3xX1xX1dcxX29xX3xX1xX1d8xXexX3xXexX1xX128xXdxX3xX34xXdxX6xX26xX3xX10xX40xX3xX38xX3baxX29xX3xX3dxX25xX26xX1xX3xXexX521xX3xX1xXc3xX4xX3xXe5xX25xX3xX4xX88fxX26xX34xX3xX47bxX26xX3xX5xX29xXf4xX1c7xX26xX3xX17xXdxX1d8xX26xX3xXexX1xX34fxX4xX3xXe5xX66xXdxX3xX10xX40xX3xX34xX569xXdxXe4xX3xX65xXdxX1c7xX4xX3xX1xXc3xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX10xX40xX3xX4xX3c9xX26xX34xX3xX38xX9bxX369xX4xX3xXbxX1xX43xX26xX3xXdbxX1exX3xXexX1xX128xXdxX3xX34xXdxX6xX26xX3xXb7x3139c5c4796d1b98e25e6c59794700c3e1e4863b5ee0486d66e79cd5303e9e9f75f7ac5ae513b401c5f3cacaa8743387f1fc41c2bb44bcca389688487189e147xX3xXb7xX25xX26xX34xX3xXe5xX25xX3xX17xX1xX47bxX26xX34xX3xXexX1xX34fxX4xX3xX28xX29xX569xX3xX17xX1xX29xXf4xX6xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX1xX19xX3xXdbxXdxX1d8xXexXd8xX3xX34dxX1a6xX66xX4xX3xX40xX1abxX3xXexXb7xX46xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xX4xX1xXdxX1d8xX26xX3xX7x4e608f0b618845d37fed0a6563845ff866fc18a5205429e6a17f0452ef8b68a93cf94d17d98aa7b8154e03b4135e879223a5d56e553d1fad2fa461bd05370fdexX3xX4xX47bxX26xX34xX3xX6xX26xX3xX38xX9bxX369xX4xX3xX1xX39xX26xX1xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX10xX40xX3xXexX344xX3xXexX1xX9bxX46xX3xX26xX1xX586xX75xX3xX26xX1xX9bxX26xX34xX3xX38xX70xX3xX38xX3d9xX29xX3xXe5xX25xX19xX3xX48xXc3xX4xX3xXe5xXdxX1c7xX26xX3xX1caxX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xXb7xX191xXexX3xX17xX1xX181xX3xX26xX3fxX26xX3xX10xX40xX3xX3dxX25xX26xX1xX3xX73xX3xX26xX85xX40xX3xXexX1xX10xX19xX3xX38xX29xX6axXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxXaxXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX65xX66xXdxX3xXbcxXdxX3fxX26xX75xX3xX17xX1d8xXexX3xX28xX29xX349xX3xX17xX758xX3xXexX1xXdxX3xX26xX25xXf4xX75xX3xXdbxX3fxX26xX3xX4xX14exX26xX1xX3xX26xXdxX3baxX40xX3xXe5xX29xXdxX3xX38xX9bxX369xX4xX3xX26xX1xX43xX26xX3xX5xX3fxX26xX3xXdbxX46xXdxX3xX7xX521xX3xXdbxX191xXexX3xX26xX34xX128xX3xX4xX15xX6xX3xX17xX1d8xXexX3xX28xX29xX349xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX85xX26xX3xX78xX88xX75xX73xX76xX95xX3xXexX1xX39xX3xX10xX40xX3xX5xX14exXdxX3xX4xX181xX3xX7xX521xX3xXexXdxX1d8xX4xX3xX26xX29xX1exXdxX3xX46xX3xXdbxX9fxX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxX3xXdbxX46xXdxX3xX10xX40xX3xX1xXf4xX3xXe5xXc3xX26xX34xX3xX38xX14exXexX3xX38xX9bxX369xX4xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexX29xXf4xX1c7xXexX3xX38xX1exXdxX3xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX34dxXcxX1xX521xX4xX3xX7xX521xX3xX5xX25xX3xXb7xX191xXexX3xXexXdxX1d8xX4xX3xX4xX1xX7axX3xX14exX75xX3xXdbxX46xXdxX3xX26xX85xX40xX3xX26xX34xX19xX569xXdxX3xX10xX40xX3xX38xX14exXexX3xX38xX9bxX369xX4xX3xX88xX75xX76xX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxXe4xX3xX131xX1xX9bxX26xX34xX3xX4xX3c9xX26xX34xX3xXdbxX46xXdxX3xX38xX3baxX3xXexX1xXdxX3xX26xX85xX40xX3xX26xX6xXf4xX3xX28xX29xX569xX3xX17xX1xX181xX3xXe5xX25xX3xX10xX40xX3xX38xX14axX3xX4xX1exX3xX34xX393xX26xX34xX3xXe5xX3d9xX26xX3xX3dxX3e0xX26xX34xX3xX1xX1d8xXexX3xX17xX1xX349xX3xX26xX85xX26xX34xX3xX38xX70xX3xX5xX25xX40xX3xXdbxX25xXdxX419xX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX1xX19xX3xXdbxXdxX1d8xXexXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX79xX9bxX369xX4xX3xXdbxXdxX1d8xXexX75xX3xX17xX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX26xX85xX40xX3xX73xX81xX2xX268xX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX4xX3c9xX26xX34xX3xX38xX14exXexX3xX38xXdxX70xX40xX3xX7xX1exX3xX17xX1xX569xX3xX4xX6xX19xX3xX78xX65xX85xX26xX3xX74xX82xX3xX79xX7axX6xX3xX74xX75xX73xX76xX82xX3xX8exX8fxX3xX88xX75xX76xX82xX3xXcxX19xX569xX26xX3xX226xX75xX235xX95xXe4xX3xX79xXdxX70xX40xX3xXcxX19xX569xX26xX75xX3xX65xX85xX26xX75xX3xX8exX8fxX3xXe5xX25xX3xX9bxX29xX3xXexXdxX3fxX26xX3xXe5xX88fxX26xX34xX3xXe5xX344xX6xX3xX38xX15xX3xX38xXdxX70xX40xX3xX4xX1xX29x22f74ef05ec6de1e26c6eb34872b8f07e0891f229dded473246b71b1732f1f528b9adb01b50fedf7204174003ada135045654ef1bf7429765f7745b42e6b70e9xX26xX3xXe5xX25xX19xX3xX48xXc3xX4xX3xXe5xXdxX1c7xX26xX3xX1caxX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xX26xX1xX9bxX26xX34xX3xX10xX40xX3xXe5x3af6ca959fbb39574f4deca9e7bf5fd3efc53ef8e72b8227bc9733cd46f90c7335b414e2f7ad26f563c0f2b52fc614aa2ea424d2bea5d20ad76586498965f598xX26xX3xXdbxX7axX3xXexXb7xX9bxX369xXexX3xXe5xX39xX3xXexX1xXdxX1d8xX29xX3xXexXdxX3fxX29xX3xX4xX1xX179xX3xXbxX1xX3e0xX3xX78xXexXb7xX9bxX128xX26xX34xX3xXf4xX3fxX29xX3xX4xX1dcxX29xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX85xX26xX3xXexX344xX3xX74xX75xX73xX76xX3xXexXb7xX46xX3xX5xX3fxX26xX95xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f5xX19xX3dxXf4xXaxX12xX131xX85xX40xX3xX26xX6xXf4xX75xX3xXe5xX66xXdxX3xXexX6axX26xX34xX3xX7xX1exX3xX38xXdxX70xX40xX3xX1xX1abxX26xX3xX4xX6xX19xX3xX1xX1abxX26xX3xX26xX85xX40xX3xX26xX34xX19xX569xXdxX3xX78xX73xX74xX75xX76xX3xX97xX3xX4xX1xX9bxX6xX3xX17xX70xX3xX38xXdxX70xX40xX3xX9bxX29xX3xXexXdxX3fxX26xX3xXe5xX88fxX26xX34xX95xX75xX3xX38xX449xX4xX3xXdbxXdxX1c7xXexX3xX5xX25xX3xX7xX521xX3xXe5xX9bxX369xXexX3xXexXb7xX9fxXdxX3xXe5xX3baxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexX1xXdxX3xX40xX47bxX26xX3xX65xX85xX26xX75xX3xXbcxXdxX3fxX26xX3xX38xX6xX26xX34xX3xXexXb7xX25xX26xX3xX38xX1dcxXf4xX3xX26xXdxX3baxX40xX3xX1xXf4xX3xXe5xXc3xX26xX34xX3xX4xX1xX14exX40xX3xXexX66xXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX40xX25xX3xX10xX40xX3xX38xX14axX3xX3dxX25xXf4xX3xX4xX47bxX26xX34xX75xX3xX17xXdxX3fxX26xX3xXexXb7xX39xX3xXexX1xX10xX19xX3xX38xX29xX6axXdxXe4xX0xX50xXbxX12xX0xX3dxXdxXe5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxXb7xX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX97xXexX1xX29xX40xXdbxX97xX6xX26xX3dxX97xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbcxX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX73xX81xX2xX74xXd8xX3xX397xX1dcxX26xX3xX88xX2x6269f53bd9db9a7b105c9a2be386bfe770b00d288d790e8650d067dff968e3db5bd3bda6ef9d90bed3306cc1a34d08230a8b516ace284dd0acd98d46803ff1b5xX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX131xX34xX19xX14exXdxX3xX26xX34xX5aaxXaxX3xX1xXb7xX10xXd1xX9xXaxX50xX34xXdxX6xX19xX97xX3dxX29xX4xX50xX17xXf4xX97xXexX1xXdxX97xXexX1xXbxXexX97xX28xX29xX19xX4xX97xX34xXdxX6xX97xX73xX81xX2xX74xX97xX34xX6xX26xX97xX88xX2xX97xX1xX19xX4xX97xX7xXdxX26xX1xX97xX1xX6xX97xXexXdxX26xX1xX97xX3dxX29xX19xXdxX97xX3dxXdxX10xX40xX97xXexXb7xX29xX26xX34xX97xXdbxXdxX26xX1xX97xX40xX19xX26xX97xX26xX34xX19xX6xXdxX97xX26xX34xX29xX50xX2xX76xX268xX88xX81xX226xXe4xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX34xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX50xX40xX10xX3dxXdxX6xX50xX2xX73xX81xX50xX26xX10xX21fxX7xX50xX2xX74xX73xX74xX50xX2xX81xX226xX3dxX235xX2xX2xX81xX76xX27dxX76xXexX88xX2xX74xX27dxX5xX2xX81xX97xX2xX73xX74xX3dxX2xX2xX268xX73xX76xX76xX226xXexX268xX76xX76xX2xX5xX226xX97xX3dxXe4xX28axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX3xX46xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX3dxXdxXe5xX12xX0xX7xXexXb7xX19xX26xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbcxX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX73xX81xX2xX74xXd8xX3xX397xX1dcxX26xX3xX88xX2xXe7fxX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX131xX34xX19xX14exXdxX3xX26xX34xX5aaxXaxX3xX1xXb7xX10xXd1xX9xXaxX50xX34xXdxX6xX19xX97xX3dxX29xX4xX50xX17xXf4xX97xXexX1xXdxX97xXexX1xXbxXexX97xX28xX29xX19xX4xX97xX34xXdxX6xX97xX73xX81xX2xX74xX97xX34xX6xX26xX97xX88xX2xX97xX1xX19xX4xX97xX7xXdxX26xX1xX97xX1xX6xX97xXexXdxX26xX1xX97xX3dxX29xX19xXdxX97xX3dxXdxX10xX40xX97xXexXb7xX29xX26xX34xX97xXdbxXdxX26xX1xX97xX40xX19xX26xX97xX26xX34xX19xX6xXdxX97xX26xX34xX29xX50xX2xX76xX268xX88xX81xX226xXe4xX1xXexX40xXaxX12xXbcxX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX73xX81xX2xX74xXd8xX3xX397xX1dcxX26xX3xX88xX2xXe7fxX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX131xX34xX19xX14exXdxX3xX26xX34xX5aaxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXb7xX19xX26xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX8exX6xX29xX3xX17xX1xXdxX3xX1f5xX9fxX3xX397x6f9914bcc23c2d7c90a872ce8052ab1aca9f68f1f4f744183fef5974be35629ca1d9c045781333fe6d98475d56708162f44a8d214dd99caa53fafac071c51befx70bc8885309bd547468ab1241d532bdbfcfb04c8f151a928c4e3a7fcd9ffbd794366d967ccecfedacb5f5823e683da40c253351be4b2e58a6a6bb621d05c5058xX79xXcxX3xX4xX47bxX26xX34xX3xXdbxX1exX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX73xX81xX2xX74xX75xX3xX28xX29xX6xX3xXexX1xX1exX26xX34xX3xX17xX3fxX3xXbxX1xX6axX3xX38xXdxX70xX40xX3xX4xX569xX4xX3xX40xX47bxX26xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX191xXf4xX3xX88xX81xX75xX74xXe7fxX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX131xX34xX19xX14exXdxX3xX26xX34xX5aaxX75xX3xX74xX81xXe7fxX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX3dxX9bxX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xXexXb7xX29xX26xX34xX3xXdbxX39xX26xX1xX3xX40xX47bxX26xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxXe4xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX3dxXdxXe5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f5xX25xXdxX3xXe5xX85xX26xX3xX88xX75xX76xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX25xX3xX1xX25xX26xX1xX3xXexXb7xX39xX26xX1xX3xXexX39xX40xX3xX5xX14exXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX4xX15xX6xX3xX40xX9fxXexX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX521xX3xX3dxX19xXaxX3xX1xXb7xX10xXd1xX9xXaxX50xX34xXdxX6xX19xX97xX3dxX29xX4xX50xXdbxX6xXdxX97xXe5xX6xX26xX97xX88xX97xX76xX97xX3dxXdxX10xX40xX97xXe5xX6xX97xX1xX6xX26xX1xX97xXexXb7xXdxX26xX1xX97xXexXdxX40xX97xX5xX6xXdxX97xX29xX19xX4xX97xX40xX19xX97xX4xX29xX6xX97xX40xX19xXexX97xXexX1xXdxX97xX7xXdxX26xX1xX97xXexX29xX97xX3dxX19xX50xX2xX76xX268xX74xX74xX268xXe4xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX34xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX50xX40xX10xX3dxXdxX6xX50xX2xX73xX81xX50xX26xX10xX21fxX7xX50xX2xX74xX73xX74xX50xX226xX74xX3dxX27dxX73xX27dxX81xX81xX2xX81xXexX73xX27dxX2xX27dxX5xX76xX97xX6xX2xXe4xX28axXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX6xX3xX17xX1xX1exXdxX3xX21xX3xXexX19xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX4xX3xX5xX25xX3xX4xX19xX26xX3xX34xXdxX6xX3xX38xX39xX26xX1xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xX3dxX43xX26xX3xX46xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX3dxXdxXe5xX12xX0xX7xXexXb7xX19xX26xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f5xX25xXdxX3xXe5xX85xX26xX3xX88xX75xX76xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX25xX3xX1xX25xX26xX1xX3xXexXb7xX39xX26xX1xX3xXexX39xX40xX3xX5xX14exXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX4xX15xX6xX3xX40xX9fxXexX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX521xX3xX3dxX19xXaxX3xX1xXb7xX10xXd1xX9xXaxX50xX34xXdxX6xX19xX97xX3dxX29xX4xX50xXdbxX6xXdxX97xXe5xX6xX26xX97xX88xX97xX76xX97xX3dxXdxX10xX40xX97xXe5xX6xX97xX1xX6xX26xX1xX97xXexXb7xXdxX26xX1xX97xXexXdxX40xX97xX5xX6xXdxX97xX29xX19xX4xX97xX40xX19xX97xX4xX29xX6xX97xX40xX19xXexX97xXexX1xXdxX97xX7xXdxX26xX1xX97xXexX29xX97xX3dxX19xX50xX2xX76xX268xX74xX74xX268xXe4xX1xXexX40xXaxX12xX1f5xX25xXdxX3xXe5xX85xX26xX3xX88xX75xX76xX3xX38xXdxX70xX40xX3xXe5xX25xX3xX1xX25xX26xX1xX3xXexXb7xX39xX26xX1xX3xXexX39xX40xX3xX5xX14exXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX4xX15xX6xX3xX40xX9fxXexX3xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX521xX3xX3dxX19xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXb7xX19xX26xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX65xX66xXdxX3xX38xXdxX70xX40xX3xX7xX1exX3xX73xX268xX75xX73xX76xX3xX78xX65xX85xX26xX3xX88xX75xX76xX82xX3xX4e0xX7axX4xX1xX3xX7xX8fxX3xX74xX75xX73xX76xX82xX3xX79xX7axX6xX3xX5xX7exX3xX88xX75xX76xX95xX75xX3xX131xX34xX29xXf4xX135xX26xX3xXcxX1xX7axX3xXcxX1xX349xX19xX3xX78xXexX1xX179xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX521xX3xX3dxX19xX75xX3xX4xX521xX29xX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXcxXb7xX9bxX128xX26xX34xX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX4e0xX7exX3xXcxX521xX3xXcxXb7xXc3xX26xX34xX75xX3xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX48xX25xX3xX97xX3xX48xX25xX3xXcxX4cxX26xX1xX95xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX7xX1exX26xX34xX3xXexX14exXdxX3xXexX1xX47bxX26xX3xX131xX34xXc3xX4xX3xX8exX1abxX26xX75xX3xX149xX14axX3xXcxX1xX14exX4xX1xX3xX131xX34xXc3xX4xX3xX38xX14axX3xX4xX181xX3xX4xX1abxX3xX7xX46xX3xX4xX1xX14exX40xX3xXexX66xXdxX3xX9bxX66xX4xX3xX40xX1abxX3xX26xX34xX25xX26xX1xX3xX5xX29xX3d9xXexX3xX17xXdxX26xX1xX3xXexX1d8xX3xX4xX15xX6xX3xX48xXc3xX4xX3xXe5xXdxX1c7xX26xX3xX131xX34xX43xX26xX3xX1xX25xX26xX34xX3xXexXb7xX19xX26xX34xX3xX17xX758xX3xXexX1xXdxX3xXcxX48xXb1xXcxX3xX28xX29xX1exX4xX3xX34xXdxX6xX3xX26xX85xX40xX3xX26xX6xXf4xXe4xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX3dxXdxXe5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX29xX5xX12xX0xX3dxXdxXe5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb7xXaxX12xX0xX50xX3dxXdxXe5xX12xX0xX50xX3dxXdxXe5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxX29xXexX1xX19xXb7xXaxX12xX1caxX26xX1xX3xXcxX1xX9bxX0xX50xXbxX12
Anh Thư