(Baohatinh.vn) - Những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh thực hiện và làm theo lời dạy của Bác Hồ đã đạt được trong 65 năm qua là tiền đề, điều kiện quan trọng để phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hà Tĩnh nỗ lực phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế

Những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh thực hiện và làm theo lời dạy của Bác Hồ đã đạt được trong 65 năm qua là tiền đề, điều kiện quan trọng để phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hà Tĩnh nỗ lực phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, QP-AN đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ.

Cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đảng bộ Hà Tĩnh xác định các nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hà Tĩnh nỗ lực phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế

Hà Tĩnh đứng thứ 8 cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trước hết là chất lượng cấp ủy, chất lượng cán bộ, đảng viên và sinh hoạt Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 29-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Phát huy rõ hơn vai trò các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước.

Hà Tĩnh nỗ lực phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế

Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu kinh tế đa chức năng.

3. Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, phát triển kinh tế số, “kinh tế xanh”, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ sau thép, dịch vụ cảng biển và logistics; thu hút đầu tư các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Tập trung chuyển dịch cơ cấu, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; tăng cường thu hút đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu kinh tế đa chức năng.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; tập trung xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM. Phát triển dịch vụ cảng biển và hậu cần (logistics) trở thành trụ cột kinh tế quan trọng; nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch.

Hà Tĩnh nỗ lực phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế

Những năm qua, cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt kết quả khá; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 70 triệu đồng/ha lên trên 90 triệu đồng/ha.

4. Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu, hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng số, hình thành các trục phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, liên kết NTM với đô thị và các vùng. Đẩy mạnh huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Chú trọng đầu tư lĩnh vực văn hóa, xây dựng và khơi dậy, phát huy ý chí, khát vọng và các giá trị văn hóa, chuẩn mực của con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, thực hiện hiệu quả các chính sách đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, đặc biệt chú trọng các xã miền núi, ven biển; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Hà Tĩnh nỗ lực phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế

Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng đầu tư lĩnh vực văn hóa, xây dựng và khơi dậy, phát huy ý chí, khát vọng và các giá trị văn hóa, chuẩn mực của con người trong giai đoạn mới.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định; ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin gắn với hạ tầng số... Xây dựng và áp dụng linh hoạt hình thức huy động, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; lồng ghép hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, dân cư với nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

7. Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững với 3 trụ cột “kinh tế - xã hội - môi trường”. Tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu quả hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tập trung triển khai cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là các nghị quyết của Tỉnh ủy đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập trung cao cho công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển KT-XH.

(Còn nữa)

65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
 • Hà Tĩnh nỗ lực phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế
  Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các ...

  Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, từng bước hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước.

 • Hà Tĩnh nỗ lực phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế
  Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh tập trung tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ...

  Hơn 100 đại biểu là báo cáo viên Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí phụ trách tuyên giáo cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã được nghe về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế thời gian gần đây và được quán triệt nội dung một số nghị quyết quan trọng.

 • Hà Tĩnh nỗ lực phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế
  Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh thực hiện lời Bác Hồ dạy

  Trong suốt 65 năm qua (1957-2022), những tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đã trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tích quan trọng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tiếp tục thực hiện lời dạy của Người: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.

Biên soạn theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]