Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh uỷ, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2010 có hơn 40 tổ chức cở sở Đảng thuộc các huyện, thành, thị và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở đạt kết quả bước đầu…

Thành công bước đầu của đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh uỷ, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2010 có hơn 40 tổ chức cở sở Đảng thuộc các huyện, thành, thị và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở đạt kết quả bước đầu…

Trách nhiệm và tự hào. Ảnh: TH

Sau khi quán triệt Chỉ thị 37/CT-CU ngày 4/8/2009 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 60 KH/TU ngày 3/11/2009 của BTV Tỉnh uỷ và các hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương, Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng đã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện làm điểm để nhân ra diện rộng. Các Đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn 60 đơn vị để tiến hành đại hội điểm, trong đó có 51 đơn vị thí điểm trực tiếp bầu BTV, Bí thư, Phó bí thư; đây là chủ trương mới, được coi là bước tiến quan trong nhằm mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Trung ương yêu cầu số lượng Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu BTV, Bí thư, Phó bí thư từ 5-7%, nhưng nhiều Đảng bộ: Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Nghi Xuân….phấn đấu mức cao hơn quy định của Trung ương.Chỉ trong một thời gian ngắn các huyện, thành, thị và Đảng ủy trực thuộc đã thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, dự đại hội điểm, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh, chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo thời gian, tiến độ đại hội.Vì vậy, một số đơn vị như: Vũ Quang, Công an tỉnh, Kỳ Anh…đã sớm hoàn thành đại hội điểm trước ngày 10/4, đạt yêu cầu về thời gian đã đề ra.

Kết quả từ hơn 40 đơn vị đại hội điểm cho thấy hầu hết đã có sự chuẩn bị kỹ theo Chỉ thị 37 của Bộ chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Về báo cáo chính trị, nhiều cấp ủy chuẩn bị công phu, bám sát chức năng nhiệm của của tổ chức cơ sở Đảng, nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để đánh giá ưu, khuyết điểm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Nhiều nơi tổ chức tốt việc lấy ý kiến tham gia, đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đề ra được giải pháp thiết thực, có tính khả thi để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP, xây dựng Đảng và hệ thốn chính trị trong sạch vững mạnh. Báo cáo kiểm điểm của nhiều cấp ủy thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình, chỉ rõ khuyết điểm và trách nhiệm cuả tập thể cấp ủy, cấp ủy viên. Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị tại đại hội được chọn lọc theo chuyên đề, có chất lượng, tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được mở rộng dân chủ hơn, cơ bản bảo đảm đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên. Nhiều cấp ủy đã tiến hành rà soát đánh giá và bổ sung quy hoạch toàn bộ, coi trọng tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng cấp ủy; chú ý tăng tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ. Danh sách chuẩn bị nhân sự cấp ủy và danh sách bầu cử tại đại hội đều đảm bảo số dư trên 15% so với số lượng cần bầu ban đầu. Việc tiến hành bầu cử cấp ủy và đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên cơ bản đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng;phiếu bầu không hợp lệ chiếm tỷ lệ không đáng kể. Do chuẩn bị tốt về công tác nhân sự nên 100% đơn vị bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, đổi mới cấp ủy được trên 30%, tỷ lệ cấp ủy là nữ, trẻ đạt từ 15-20%; trình độ học vấn,chuyên môn nghiệp vụ được tăng lên so với nhiệm kỳ trước. Từ đó,có thể khẳng định, đại hội đạt được kết quả khá tốt cả về nội dung và hình thức, không khí trang nghiêm, dân chủ, phấn khởi, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tham dự và chỉ đạo đại hội ở Đảng bộ Yên Hồ (Đức Thọ), các đồng chí Phạm Văn Thọ, ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đều có chung nhận xét đại hội đã thể hiện được vai trò tiên phong, đoàn kết, dân chủ và đổi mới của Đảng; thảo luận đề ra được nghị quyết sát với thực tế, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương. Công tác chuẩn bị nội dung, trình tự các bước tổ chức và tiến hành đại hội đúng với Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương. Đồng chí Đình Xuân Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, qua tham dự và chỉ đạo đại hội ở Đảng bộ xã Khánh Lộc (Can Lộc), Kỳ Tân(Kỳ Anh), Hương Quang(Vũ Quang), Phù Việt(Thạch Hà)…cũng đều có chung nhận xét như vậy. Với thành công bước đầu đã đạt được, từ nay đến ngày 20/4/2010 Hà Tĩnh sẽ phấn đấu hoàn thành đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở cũng còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm. Việc tổ chức thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp trên và cấp mình tại đại hội chưa nhiều, chưa đề xuất được giải pháp cụ thể, chưa tạo được không khí thảo luận, tranh luận về những vấn đề mới hoặc có ý kiến khác nhau tại đại hội. Báo cáo chính trị ở một số nơi thiếu cụ thể, còn dài và trùng lặp. Việc xác định mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chưa sát thực tiễn; khi trình bày tại đại hội không biết tóm tắt cho để phù hợp với thời gian. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành còn chung chung, không chỉ rõ tồn tại yếu kém và biện pháp khắc phục. Các thao tác trong đại hội có lúc chưa thật chuẩn xác và chất lượng. Do lần đầu tiên thực hiện chủ trương đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu BTV, Bí thư, Phó bí thư vì thế trong phần điều hành bầu cử còn lúng túng, thời gian bầu cử kéo dài hơn so với dự kiến…

Từ thực tế của các đơn vị đã tổ chức đại hội, có thể rút kinh nghiệm để chỉ đạo của các đơn vị khác sắp tiến hành đại hội. Đó là, phải tập trung nghiên cứu, quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn của trên như: Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn đại hội Đảng của Trung ương, của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó tạo thống nhất trong cấp ủy và toàn Đảng bộ( chi bộ), để xác định chủ trương biện pháp lãnh đạo và xây dựng kế hoạch triển khai công tác đại hội, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Chủ động bám sát chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc tình hình đảng bộ(chi bộ) để làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, trọng tâm là dự thảo báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội, chuẩn bị nhân sự đại hội; các văn bản khác như: Quy chế, chương trình làm việc của đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu… cần được văn bản hóa và thục luyện trước. Bên cạnh đó cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng các công trình hướng về đại hội, xem đây là đợt sinh họat chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị năm 2010, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tuấn Hiển.


Tuấn Hiển.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]