Chiều 12/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thảo luận tại Đoàn về các Văn kiện Đại hội XI gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 – 2020; Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH trung ương khóa X.

Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm: cần kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội

Chiều 12/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thảo luận tại Đoàn về các Văn kiện Đại hội XI gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 – 2020; Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH trung ương khóa X.

Hầu hết các ý kiến thảo luận đều bày tỏ sự nhất trí với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Hà Tĩnh. Ảnh: Quang Linh

Các đại biểu cũng bày tỏ sự đồng tình với các nội dung trong các báo cáo được trình tại Đại hội XI; khẳng định những thành tựu to lớn về mọi mặt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH 10 năm qua (2001 – 2010) với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt con số ấn tượng (bình quân 7,2%/năm); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, các chính sách về an sinh xã hội được đảm bảo.

Theo ý kiến của nhiều đại biểu, trong Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011 – 2020), cần đẩy mạnh hơn nữa việc kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật trự an toàn xã hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược là vừa xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào các nội dung: Đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam (những thắng lợi vĩ đại; những yếu kém, khuyết điểm, khó khăn, thách thức; những bài học lớn); đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu và những phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; những định hướng lớn về phát triển kinh tế; định hướng phát triển VH-XH; những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; định hướng xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; công tác xây dựng Đảng…

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình điều hành phiên thảo luận tổ của đoàn Hà Tĩnh. Ảnh: Quang Linh

Về Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng, các đại biểu thảo luận xung quanh những nội dung: Đánh giá những thành tựu, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trên các lĩnh vực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; đánh giá khái quát 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2001-2010; 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới; phương hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế nói chung, phương hướng phát triển các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng nông – lâm – ngư nghiệp, các dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn…

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về các quan điểm chỉ đạo về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thảo luận các phương án đối với mỗi vấn đề cần đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng…

Đại biểu Hà Văn Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ Ảnh Quang Linh

Về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Trung ương khóa X, các đại biểu đã thảo luận các nội dung: Ưu, khuyết điểm của Ban Chấp hành Trung ương trong lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X và chuẩn bị Đại hội XI của Đảng; ưu, khuyết điểm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc.

Hôm nay (13/1), buổi sáng, Đại hội tiếp tục thảo luận các Văn kiện tại Đoàn và buổi chiều tiến hành thảo luận tại Hội trường.

Nguồn: cpv.org.vn


HongDuong


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]