Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, các Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Chỉ đạo cùng 600 đại biểu đại diện cho hàng chục nghìn tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến từ khắp mọi miền đất nước và người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã về dự Hội nghị.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt kết quả to lớn, thiết thực

Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, các Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Chỉ đạo cùng 600 đại biểu đại diện cho hàng chục nghìn tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến từ khắp mọi miền đất nước và người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã về dự Hội nghị.

Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư T.U Đảng Trương Tấn Sang nêu rõ: Ðể nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng nền tảng đạo đức tinh thần của xã hội, Hội nghị T.Ư 12 (khóa IX) đã chủ trương làm thí điểm CVÐ ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đúc rút kinh nghiệm để Bộ Chính trị phát động CVÐ lớn về chủ đề này sau Ðại hội lần thứ X của Ðảng. Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/T.Ư về tổ chức Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''.

Ngày 3/2/2007, đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã thay mặt Bộ Chính trị phát động CVÐ trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Trong 4 năm qua, CVÐ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích cực; sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài với nhiều nội dung hoạt động bổ ích và phong phú.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ðồng chí Trương Tấn Sang nêu bật: Tổng kết 4 năm thực hiện CVÐ để khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, cần thiết của Ðảng ta, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng, bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, đáp ứng nguyện vọng và tình cảm thiêng liêng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu. Bằng thái độ nghiêm túc và cầu thị, Hội nghị đánh giá những mặt được, chưa được trong bốn năm thực hiện CVÐ, xác định nguyên nhân, đúc rút những kinh nghiệm thiết thực cho thời gian tới; biểu thị quyết tâm tiếp tục đưa CVÐ đi vào đời sống xã hội một cách tự giác hơn, có hiệu quả hơn.

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện CVÐ do Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Tô Huy Rứa trình bày đã khẳng định: CVÐ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. CÐV đã đi vào đời sống. Nội dung ''làm theo'' rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp. Trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong những việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng được đề cao, lề lối làm việc của các cấp được chú ý sửa đổi. Chất lượng phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Ý chí vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống của nhân dân thể hiện rõ hơn trong các tổ chức Ðảng và cơ quan Nhà nước. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước gắn với nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Kết quả CVÐ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước; xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. Qua triển khai CVÐ, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rằng đó là công việc cần thiết, ''đúng'' và ''trúng'', nhận thức rõ hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức thiết thực với mỗi người, đem lại lợi ích cho mình, cho gia đình, quê hương, đất nước... Tổng kết bốn năm thực hiện CVÐ, các ngành, địa phương đã có sự thống nhất cao đề nghị tiếp tục tổ chức CVÐ ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' trong Ðảng và toàn xã hội những năm tới.

Bằng thái độ nghiêm túc, bản Báo cáo cũng đã chỉ rõ mặt được, mặt chưa được trong bốn năm triển khai thực hiện CVÐ; xác định nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm lớn, sâu sắc cho thời gian tới.

Hội nghị cũng đã tập trung nghe các đại biểu đại diện tập thể và cá nhân điển hình phát biểu tham luận giới thiệu kinh nghiệm chỉ đạo, triển khai và thực hiện CVÐ tại đơn vị, địa phương và của cá nhân trong bốn năm thực hiện CVÐ.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hoan nghênh các tổ chức Ðảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ T.Ư đến các địa phương, cùng đồng bào, đồng chí trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng CVÐ, tạo thành phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng Bí thư biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện CVÐ.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, đó là: Một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của CVÐ, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện CVÐ của ban chỉ đạo các cấp có lúc, có nơi, có việc còn lúng túng, bị động. Sự phối hợp giữa một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số việc chưa sát hợp và kịp thời. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kể cả cán bộ chủ chốt, còn thiếu tự giác, chưa gương mẫu trong việc thực hiện CVÐ. Sự gắn kết, lồng ghép nội dung CVÐ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị ở một số nơi chưa tốt, chưa huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị hăng hái tham gia. Sự phối hợp giữa công tác tuyên giáo, công tác tổ chức - cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi đua, khen thưởng... chưa chặt chẽ, liên tục. Công tác tuyên truyền về CVÐ còn có những hạn chế; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, lôi cuốn.

Từ kinh nghiệm thiết thực qua 4 năm thực hiện CVÐ, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trước hết phải tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn, nhiều mặt của CVÐ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là yếu tố vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc huy động toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân tham gia. Sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị có ý nghĩa, tác dụng to lớn đối với quá trình thực hiện CVÐ. Ðội ngũ cốt cán, trước hết là người đứng đầu cơ quan Ðảng, Nhà nước, Thủ trưởng mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nêu cao trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp chung, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo và thực hiện CVÐ. Phải làm cho CVÐ lan tỏa, thấm dần, bám rễ vững chắc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân, trở thành lối sống đẹp, nếp sống đẹp, lẽ sống cao quý.

Chương trình, kế hoạch, nội dung và hướng dẫn thực hiện CVÐ phải được xây dựng một cách khoa học, thiết thực, sát hợp với tình hình, với nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn và suốt cả nhiệm kỳ. Quá trình thực hiện CVÐ cần tìm tòi và bổ sung các giải pháp, bước đi phù hợp, cần gắn kết khéo léo, nhuần nhuyễn với các phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Cần phải xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với từng loại hình công việc, từng loại đối tượng, dễ nhớ, dễ thực hiện; tránh ôm đồm, chung chung, kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, phô trương. Phải coi việc thực hiện CVÐ trước hết là vì nhu cầu, quyền lợi tự thân của mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng, đoàn thể; không chỉ thuần túy về đạo đức, lối sống mà cao hơn là phục vụ trực tiếp cho sản xuất, công tác học tập, rèn luyện, cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi đơn vị. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền, đơn vị cần phát huy dân chủ thực sự, cải tiến nội dung, hình thức, phương pháp lấy ý kiến của quần chúng góp ý cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để quần chúng góp ý nhiều hơn, thẳng thắn, trách nhiệm hơn cho tổ chức, cán bộ và đảng viên.

Trong chỉ đạo và thực hiện, các cấp, các ngành cần xác định quan điểm: đây là CVÐ lâu dài, tiến hành trong nhiều năm, cho nhiều thế hệ; tránh tâm lý nôn nóng, chủ quan, kỳ vọng quá nhiều, quá sớm vào kết quả CVÐ, trong khi cần phải có một thời gian và nỗ lực cần thiết. Mặt khác, cần khắc phục tư tưởng cầm chừng, hoài nghi, bàng quan, chưa thực sự quan tâm tới CVÐ; cần điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, giải pháp của công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Hệ thống các văn bản hướng dẫn, đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ban chỉ đạo các cấp cần ngắn gọn, thống nhất, kịp thời, sát đúng với tình hình. Tiếp tục huy động các ban, ngành của Ðảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị chủ động, tích cực tham gia CVÐ. Tổ chức Ðảng các cấp cần đưa việc thực hiện CVÐ vào nội dung sinh hoạt Ðảng hằng tháng, vào kiểm điểm cuối năm của tổ chức Ðảng và đảng viên. Các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội cũng cần quy định việc thực hiện CVÐ là một tiêu chí bắt buộc với công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; coi đó là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hằng tháng, hằng năm.

Về công tác chỉ đạo điểm, trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện CVÐ, các cấp, ngành cần chọn đúng, trúng điểm chỉ đạo; tập trung xây dựng, phát huy vai trò, tác dụng của các đơn vị làm điểm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; đúc rút kinh nghiệm sâu sắc để nhân ra diện rộng. Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị quan tâm xây dựng các điển hình là cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người thường xuyên tiếp xúc, phục vụ nhân dân, quản lý về tài chính, đất đai, công sản.

Tổng Bí thư khẳng định: Qua việc tổng kết 4 năm triển khai thực hiện CVÐ, chúng ta có đủ cơ sở thực tiễn, lý luận để báo cáo với Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, xin ý kiến và quyết tâm chính trị của Ðại hội XI của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân về tiếp tục đẩy mạnh CVÐ, đưa hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức Ðảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống, cấp trên phải gương mẫu trước cấp dưới, đảng viên và nhân dân, từ đó lan tỏa, tác động đến toàn dân, toàn xã hội.

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 59 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 72 tập thể và 1.012 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bốn năm thực hiện CVÐ.

Nguồn: Nhandan.vn


namthanh
Nguồn: Nhandan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]