Thực hiện Chỉ thị 37-CT/T.Ư, ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đảm bảo nội dung, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ được tiến hành từ ngày 8 đến 11-9-2010. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống xã hội tỉnh nhà.

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Nguyễn Thanh Bình Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Thực hiện Chỉ thị 37-CT/T.Ư, ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đảm bảo nội dung, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ được tiến hành từ ngày 8 đến 11-9-2010. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống xã hội tỉnh nhà.

Toàn cảnh TP Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Hoài

Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, rút ra những bài học kinh nghiệm, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội XI của Đảng.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có 348 đại biểu, đây là những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 8, 4 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Dự thảo báo cáo trình Đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ý kiến đóng góp của nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các nhà khoa học, cán bộ quản lý; kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà và những người con Hà Tĩnh trên mọi miền đất nước. Đây chính là kết quả của sự đổi mới, đoàn kết thống nhất, quyết tâm tạo sự bứt phá để đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự giới thiệu quy hoạch Khu kinh tế mở Vũng Áng cho Đồng chí Chum ma ly Xay nha xỏn - Tổng Bí thư BCHTW Đảng NDCM Lào. Ảnh: Tiến Dũng

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã khẳng định: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, bình quân đạt 9,6% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng các ngành nông - lâm - ngư nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 tăng hơn 2 lần so với năm 2005. Sản lượng lương thực tăng bình quân 5,6%/năm. Thu ngân sách nội địa tăng nhanh, từ 435 tỷ đồng năm 2005 lên 1.400 tỷ đồng năm 2010. Kết cấu hạ tầng được tăng cường, thu hút đầu tư đạt kết quả cao; văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; quan hệ đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân; mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh từ một tỉnh nông nghiệp sớm trở thành tỉnh có công nghiệp - dịch vụ phát triển từng bước triển khai thực hiện. Những thành tựu trong 5 năm qua đã thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương; sự cổ vũ, động viên và hợp tác phát triển của các tỉnh, thành bạn trong cả nước, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song nhiệm kỳ qua kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng đang thiếu bền vững, chuyển dịch cơ cấu còn chậm; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa được giải quyết tốt; đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân một số nơi còn có mặt hạn chế… Ngoài nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém trên do một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng; trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, nhạy bén với thực tiễn. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu gần gũi với nhân dân… đã làm giảm uy tín, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Tuy vậy, những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng, tự hào và có ý nghĩa hết sức to lớn, là tiền đề để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo. Con đường phát triển đi lên đó đã được xác định rõ. Mục tiêu phát triển của Hà Tĩnh nhiệm kỳ tới là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; huy động đồng bộ các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp và phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; mở rộng quan hệ đối ngoại; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; đảm bảo QPAN, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; phấn đấu đến năm 2015, Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp và dịch vụ phát triển”.

Đường về Vũng Áng. Ảnh: Đình Thông

Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi Đảng bộ phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện; vừa chú trọng phát triển toàn diện, đồng đều, vừa ưu tiên tập trung cao cho các khâu đột phá. Phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút nguồn lực trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, tạo sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Tích cực triển khai các dự án trọng điểm, nhất là các dự án tại Khu kinh tế Vũng áng, Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Khu kinh tế Hạ Vàng và các công trình, dự án quan trọng khác. Là một trong 5 tỉnh của cả nước vinh dự được Trung ương chọn thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh cần tập trung mọi nguồn lực phát triển toàn diện nông nghiệp và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Nâng cao chất lượng GD -ĐT, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa - thể thao - du lịch; thực hiện tốt các chính sách xã hội; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT -XH của năm 2010; quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, dân chủ, đoàn kết, tin tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống quê hương Xô viết Nghệ – Tĩnh anh hùng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, sự cổ vũ, động viên và hợp tác của bạn bè cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng, thực hiện thành công lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và đồng chí, đồng bào Nghệ – Tĩnh cần đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi thi đua xây dựng Nghệ An và Hà Tĩnh thành hai tỉnh gương mẫu, xứng đáng là quê hương của Xô viết Nghệ – Tĩnh anh hùng”.

NTB


NTB

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]