Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son trao đổi với Hà Tĩnh Online về một số điểm mới trong dự thảo các văn kiện.

Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam

Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son trao đổi với Hà Tĩnh Online về một số điểm mới trong dự thảo các văn kiện.

Phó Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Bắc Son

PV: Sau 20 năm, thế giới thay đổi nhiều nên mô hình tăng trưởng của đất nước cũng phải thay đổi. Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) có gì khác so với Cương lĩnh 1991, thưa ông?

Ông Nguyễn Bắc Son: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) cơ bản kế thừa nội dung Cương lĩnh 1991; có một số bổ sung và phát triển quan trọng như Dự thảo Cương lĩnh 2011 khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Về đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời quá độ ở Việt Nam là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của CNXH với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, Đảng và nhân dân Việt Nam ra sức phấn đấu, xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN.

Các phương hướng cơ bản để thực hiện thành công các mục tiêu trên là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây đựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dự thảo Cương lĩnh 2011 xác định: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trọng những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.

PV: Năm 2010, Việt Nam ghi dấu mốc với tổng sản phẩm quốc nội GDP vượt 100 tỷ USD và thoát khỏi nhóm nước thu nhập thấp. Đại hội Đảng XI sẽ đưa ra những định hướng gì trong 5 năm tới để nâng cao đời sống nhân dân?

Ông Nguyễn Bắc Son: Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: "''Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Trên cơ sở tính toán bước đầu, Dự thảo Báo cáo chính trị nêu một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2011 - 2015, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 7,0 – 7,5% năm; GDP bình quân đầu người năm 2015 là 2.000 USD (gấp 1,7 lần năm 2010); cơ cấu GDP: nông nghiệp 17 - 18%, công nghiệp và xây dựng 41 - 42%; dịch vụ 41 - 42%; sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 35% tăng GDP; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.

Về những yếu tố bảo đảm giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế, dự thảo Báo cáo nhấn mạnh: Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần; Yêu cầu thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; Phát triển bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa, gắn kết nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong phát triển kinh tế thị trường.

Về nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ XI, dự thảo Báo cáo xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tìm bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai là phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức. Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đâm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó có hiệu quả với tình trạng biến đổi khí hậu.

Thứ ba, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Thứ tư, tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Vấn đề thứ 5 là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Việt Nam đang phấn đấu đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; đẩy mạnh CNH - HĐH, phát triển nhanh, bền vững. Chuyển đổi từ tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Khắc phục nhanh những tiềm ẩn gây mất ổn định kinh tế vĩ mô, như tình trạng thâm hụt ngân sách, nhập siêu lớn kéo dài, tình trạng nợ công, nợ quốc gia tăng cao. Đổi mới mô hình tổ chức quản lý, tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế. Phát triển KT - XH hài hòa giữa các vùng, miền, đô thị và nông thôn.

Việt Nam cũng tập trung thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; có các giải pháp mạnh mẽ, hợp lý để giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, như: việc làm, tiền lương, thu nhập, mất cân bằng giới tính, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, phát triển giáo dục, y tế gắn với việc thu học phí, viện phí; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, bạo lực học đường; mở rộng dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực; phát huy dân chủ trong Đảng, Nhà nước và trong toàn xã hội; đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị, tháo gỡ các rào cản để giải phóng năng lực con người, thúc đẩy quá trình đổi mới, sáng tạo.

Về đối ngoại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động vốn tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

PV: Dự thảo Chiến lược phát triển KT- XH 201! – 2020 là: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Các khâu đột phá trong chiến lược được xác định như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Bắc Son: Dự thảo Chiến lược đưa ra các quan điểm phát triển đất nước trong thập niên tới là: Phát triển nhanh, bền vững là yêu cầu xuyên suốt; đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao; đồng thời, hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

Các khâu đột phá trong chiến lược được xác định là: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới toàn diện nền giáo dục quốc dân; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

PV: Xin cảm ơn ông!

Quang Linh


Quang Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]