(Baohatinh.vn) - Sáng nay (9/8), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc trọng thể phiên chính thức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2010. Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới dự.

Góp phần định hướng dư luận, xây dựng khí phách con người Việt Nam thời kỳ mới

Sáng nay (9/8), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc trọng thể phiên chính thức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2010. Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới dự.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và 501 đại biểu đại diện cho hơn 22.000 hội viên trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp to lớn của báo chí cả nước cũng như của Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ qua

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam, đại hội có nhiệm vụ nặng nề là đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kì mới”; 8 năm thực hiện Thông báo kết luận số 221-TB/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng về “Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả họat động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khai mạc đại hội

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sự đoàn kết, trí tuệ, nhất trí cao, mấy ngày qua, đại hội đã hoàn thành nhiệm vụ hết sức quan trọng là tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kì 2015 – 2020, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì tới.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX trình đại hội nêu rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, cổ vũ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, báo chí và đội ngũ người làm báo nước nhà tiếp túc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, vổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong 5 năm qua, báo chí cả nước nói chung, Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, phát huy truyền thống vẻ vang của 90 năm báo chí cách mạng, tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tính đến tháng 12/2014, cả nước có 845 cơ quan báo chí, gồm 199 báo in và 646 tạp chí.

Báo chí đã đi đầu trong tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu ai trái, âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới.

Báo chí cũng đã tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đội ngũ người làm báo phát triển mạnh mẽ với gần 40.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí trong cả nước. Hầu hết nhà báo đều có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hành nghề trung thực, tuân thủ pháp luật và quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Hoạt động của hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.

TBT Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa X
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu tặng hoa cho các đồng chí không tái cử BCH nhiệm kỳ mới

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp to lớn của báo chí cả nước cũng như của Hội Nhà báo Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, dành cho báo chí sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển.

Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và dẫn dắt, rèn luyện, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn đối với đất nước. Báo chí cách mạng đã thực sự xứng đáng là vũ khí tinh thần, vũ khí chính trị sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng – văn hoá, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng CNXH hiện nay.

Trải qua quá trình lịch sử 90 năm đồng hành cùng dân tộc, đội ngũ những người làm báo Việt Nam đầy nhiệt huyết, bám sát thực tiễn cuộc sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đã nỗ lực phấn đấu, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Là vũ khí tuyên truyền sắc bén của Đảng với tính dự báo cao, báo chí đã tích cực cổ vũ những tư duy mới, nhân tố mới, cách làm mới; đấu tranh quyết liệt và sắc sảo chống lại các quan điểm, luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo môi trường chính trị - xã hội thuận lợi để nước ta hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện và chụp ảnh lưu niệm với đại biểu

Cùng với những thành tựu của lực lượng báo chí nói chung, vị trí và vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo – ngày càng được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, trong hoạt động báo chí ở khu vực và trên thế giới.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. Đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực phản động, thù địch, góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới.

Báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin về chủ quyền biển, đảo, thông tin tuyên truyền đối ngoại, thông tin về những thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ra với thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Vừa đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin, văn hoá của nhân dân, nhiều cơ quan báo chí vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ những địa phương, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ hùng hậu hơn 22 nghìn nhà báo - hội viên trong cả nước đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu Tổ quốc, tin tưởng và trung thành với Đảng, với dân tộc, tinh thông nghề nghiệp, tiếp cận nhanh và làm chủ được công nghệ làm báo hiện đại.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội thảo luận trong việc đề ra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới. Trước hết, người làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa nguyên tắc chỉ đạo có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động báo chí là: Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí.

Thứ hai, báo chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần cổ vũ và tạo sức mạnh, đổng thuận toàn dân tộc.

Thứ ba, báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, trở thành diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; diễn đàn để nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí; động viên, cổ vũ, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.

Thứ tư, các cấp Hội Nhà báo cần chú trọng hơn nữa tập hợp hội viên, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam. Thứ năm, cần đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lí báo chí, đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]