(Baohatinh.vn) - Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tặng quà cho người dân thôn 9, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân

Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thể hiện được sự vào cuộc, tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng phát triển KT-XH tỉnh nhà. Cơ sở vật chất được tăng cường, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Nữ Y cùng lãnh đạo huyện Thạch Hà tham quan KDC kiểu mẫu thôn Kim Sơn, xã Bắc Sơn (Thạch Hà) và trò chuyện với người dân trong ngày hội Đại đoàn kết năm 2018.

Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,14%; 100% xã có điện lưới quốc gia; 74% trường học đạt chuẩn quốc gia; 92% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, đường xe cơ giới thông đến mọi miền; 100% khu dân cư, tổ dân phố có quy ước, hương ước. Tổng Quỹ Người nghèo năm 2016 - 2017 và 10 tháng năm 2018 đạt trên 72 tỷ đồng (cả 3 cấp), cùng với các nguồn khác đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.724 nhà ở với số tiền trên 30 tỷ đồng cho hộ chính sách, hộ nghèo...

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Nghệ nhân xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) thể hiện nghề làm nồi đất truyền thống trước sự chứng kiến, chung vui của đạo tỉnh, huyện và bà con nhân nhân trong ngày hội Đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, thông qua kết quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua, đã có những kiến nghị xác đáng, kịp thời đề xuất điều chỉnh những quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ và tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Nhiều năm nay, bà con nhân dân Tổ dân phố 10 phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) tổ chức lễ hội đua thuyền mừng ngày đại đoàn kết

MTTQ các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy dân chủ cơ sở; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ dân cử; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân..., quan tâm việc củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh từ cơ sở, cộng đồng dân cư, giữ gìn đoàn kết tình làng nghĩa xóm, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, hạn chế nảy sinh nhiều vụ việc vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư.

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Nhân dân thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) đóng góp 2,7 tỷ đồng để xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống....

Để xứng đáng với truyền thống 88 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần tích cực vào nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận thống nhất hành động, quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước, nhất là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 625-QĐ/TU ngày 2/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực tham gia đánh giá cán bộ, đảng viên theo chủ trương của Trung ương..., góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Bà con giáo xứ Tân Sơn cùng nhân dân tổ dân phố 4 - thị trấn Nghèn (Can Lộc) làm các bồn hoa dọc tuyến đường trung tâm

Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động “Vì người nghèo”; huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH, giữ vững QPAN và TTATXH, phấn đấu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Vận động nhân dân phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật để chính sách thực sự phục vụ nhân dân. Tập trung thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Tinh gọn đội ngũ từ 11 người xuống còn 6 người, cán bộ thôn Việt Yên xã Việt Xuyên (Thạch Hà) đoàn kết, nỗ lực cùng người dân hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu

Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thiết thực, sâu sát cơ sở, thực hiện phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, coi đây là nhiệm vụ đột phá của hệ thống mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Hà Tĩnh thi đua sôi nổi, rộng khắp với mục tiêu và chương trình hành động cụ thể, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin liên quan:

Hà Văn Hùng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh


Hà Văn Hùng
Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]