(Baohatinh.vn) - Cách đây 45 năm, trước khi về với “thế giới người hiền”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, kết tinh những tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân. Thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hiện thực hóa những mong ước của Người...

Hà Tĩnh làm theo lời Bác dặn

Cách đây 45 năm, trước khi về với “thế giới người hiền”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, kết tinh những tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân. Thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hiện thực hóa những mong ước của Người...

45 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khi nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ, Người dặn: “Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”. Quân dân Hà Tĩnh đã nêu cao truyền thống yêu nước, thực hiện được những chiến công phi thường trên tất cả các lĩnh vực. Trong sản xuất và chiến đấu đã xuất hiện nhiều gương điển hình, đoàn thanh niên đẩy mạnh phong trào “Ba sẵn sàng”, phụ nữ đẩy mạnh phong trào “Ba đảm đang”, nhân dân luôn sẵn sàng tinh thần “Xe chưa qua, nhà không tiếc”... Toàn tỉnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu, bất chấp mọi thủ đoạn đánh phá của địch, góp phần cùng quân dân miền Bắc đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

Với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tiền tuyến gọi, hậu phương sẵn sàng”, hàng chục vạn con em Hà Tĩnh lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Nhiều người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân. Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo quân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc vai trò “Tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc, hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc. Với những thành tích to lớn và chiến công rực rỡ đó, tất cả các huyện, thị xã của tỉnh đều được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, 549 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ Hà Tĩnh chú trọng công tác xây dựng Đảng. Thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Đảng bộ tỉnh đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh”. Thập kỷ 90 và 3 năm gần đây, Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, coi đây là nhân tố then chốt quyết định thắng lợi sự nghiệp đổi mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ, cả về phẩm chất chính trị, kiến thức chuyên môn cũng như năng lực lãnh đạo và quản lý đều được nâng lên. Cùng với chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng, phương thức quản lý, điều hành của chính quyền được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Trong đổi mới phương thức lãnh đạo, các cấp ủy, các ngành chú trọng xây dựng mô hình mới, các điển hình tiên tiến, từ đó tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để chỉ đạo phát triển phong trào, nhân ra diện rộng.

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh có nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, đảng viên. Làm theo lời căn dặn của Người, đoàn kết thống nhất trong Đảng được củng cố, dân chủ trong Đảng được phát huy. Hoạt động tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Trong Di chúc, với suy nghĩ và tầm nhìn của một lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Thực hiện lời dặn của Người, Đảng bộ Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, huy động trí tuệ, sức lực của cả tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Nhiều mô hình sản xuất mới cho năng suất, thu nhập cao góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển

Bước vào thời kỳ đổi mới, Hà Tĩnh đã vận dụng sáng tạo những quan điểm chỉ đạo của Đảng, vượt qua những khó khăn của một tỉnh nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề để phát triển KT-XH, từng bước đi lên và hội nhập. Đặc biệt, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (2010-2015) đến nay, Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới nhằm sớm thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.

Một trong những thành công có ý nghĩa nền tảng là thời gian qua, Hà Tĩnh đã hoàn thành và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh tập trung cao cho phát triển kinh tế, trên cơ sở củng cố quan hệ sản xuất, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nhất là kinh tế hộ, kinh tế trang trại, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, ban hành các cơ chế, chính sách thông thoáng để khai thông các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Hà Tĩnh tích cực cải thiện môi trường đầu tư, ban hành các cơ chế, chính sách thông thoáng để khai thông các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển

Hà Tĩnh là địa phương triển khai đồng loạt nhiều dự án phát triển KT-XH mang tầm quốc gia như: Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang... Trên cơ sở lựa chọn đúng hướng đi, thực hiện quy hoạch phát triển đồng bộ, cơ cấu hợp lý, kinh tế Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc. Giai đoạn 2011-2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,8%, riêng năm 2013 đạt 19,2%, trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Đảng bộ Hà Tĩnh chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Quy mô, chất lượng giáo dục được mở rộng và phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,7%. Các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm lo và hưởng đầy đủ các chế độ.

45 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với niềm tin vào con đường của Đảng và Bác Hồ đã chọn, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã, đang và nguyện mãi mãi làm theo lời Bác, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, CNH–HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuấn Hiển


Tuấn Hiển

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]