2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, năm bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp và là năm tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Bám sát nhiệm vụ chính trị, 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, tiếp tục tạo sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà.

Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo

2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, năm bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp và là năm tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Bám sát nhiệm vụ chính trị, 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, tiếp tục tạo sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà.

Từ đầu năm, Ban Tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền kết quả đại hội Đảng các cấp gắn với tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong, sau Tết Tân Mão. Sau Đại hội lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp, Ban đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thành lập Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI. Qua gần 3 tháng triển khai, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã cơ bản hoàn thành việc học tập, quán triệt nghị quyết cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc học tập được tổ chức nghiêm túc, bằng nhiều hình thức, có kiểm tra, đánh giá, xếp loại đã giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Công tác tuyên giáo tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực

Đồng thời với triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, 6 tháng qua, toàn ngành Tuyên giáo đã tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, đưa cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Trước những khó khăn về tình hình KT - XH trong nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2011. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền Kết luận 02 - KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình KT - XH năm 2011 và 07 nhóm giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 11/NQ - CP của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với tuyên truyền Nghị quyết 11/NQ - CP, Ban Tuyên giáo các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt tuyên truyền về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai nhanh các dự án, kế hoạch sản xuất nông nghiệp và vụ Đông Xuân năm 2011; tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; về phát triển các loại hình dịch vụ. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần ổn định tình hình KT - XH trên địa bàn, nâng cao hiệu quả đầu tư, phát huy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, quan tâm chia sẻ với Nhà nước.

Ngoài những kết quả nổi bật trên, các lĩnh vực khác của công tác tuyên giáo tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Triển khai kịp thời Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các Chỉ thị, Nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đã xuất bản Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh tập 3 vào dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh.

Công tác chỉ đạo quản lý báo chí được tăng cường, hoạt động báo chí trên địa bàn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích. Đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn, hoạt động có nhiều đổi mới. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội; kịp thời cung cấp thông tin định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, đấu tranh chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Toàn ngành Tuyên giáo đã tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, đưa cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Có thể khẳng định rằng, kết quả nổi bật nhất của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm là tiếp tục tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

Từ nay đến cuối năm, tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh có thể còn gặp nhiều khó khăn, tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Do vậy trọng tâm của công tuyên giáo là phải thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phối hợp có hiệu quả với các cấp, các ngành, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giữ vững trận địa tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2011. Cụ thể là cần phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt quan tâm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, nhất là trên lĩnh vực khoa giáo.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chú trọng tuyên truyền công tác hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Tập trung tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong 6 tháng cuối năm và trong những năm tiếp theo. Quan tâm tuyên truyền phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc cây trồng, vật nuôi vụ Hè Thu - Mùa, vụ Đông Xuân. Tiếp tục tuyên truyền các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ ba, thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền cải cách hành chính và thực hiện tốt Chỉ thị 35 - CT/TU, Kết luận 05 - KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chỉ đạo xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thứ tư, tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại. Trước mắt tập trung tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 180 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ năm, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, xuất bản, các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá. Quan tâm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về phân giới cắm mốc, tình hình biển đảo. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội. Từng bước đấu tranh phòng chống và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ sáu, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp, đổi mới các loại hình tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng. Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục lý luận chính trị, chú trọng đưa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng vào giảng dạy và học tập trong các trường, trung tâm bồi dưỡng chính trị, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và hệ thống các trường phổ thông.

Cuối cùng là tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành liên quan, nhất là các ngành trong khối tuyên giáo, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm, đòi hỏi các cấp uỷ đảng mà trước hết là ban thường vụ cấp uỷ các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo. Đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy đảng giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2011.

Đặng Quốc Vinh

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ


Đặng Quốc Vinh
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]