Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Trong cuộc trò chuyện với Báo Hà Tĩnh trước thềm xuân mới, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm mong muốn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, nắm bắt thời cơ, sớm hiện thực hóa mục tiêu từng bước trở thành tỉnh khá của cả nước.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, Hà Tĩnh đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, linh hoạt, sáng tạo, vươn lên giành được những kết quả bước đầu đáng phấn khởi. Trong cuộc trò chuyện với Báo Hà Tĩnh trước thềm xuân mới, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm mong muốn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, nắm bắt thời cơ, sớm hiện thực hóa mục tiêu từng bước trở thành tỉnh khá của cả nước.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Năm 2021 là năm đầu triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh toàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh; tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cả hệ thống chính trị tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên nguồn lực, thời gian kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động, linh hoạt trong xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình hành động.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự Đại hội XIII của Đảng, diễn ra tại Hà Nội từ 25/1 - 1/2/2021.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngay từ đầu năm, ngoài việc tập trung thực hiện nghị quyết khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai các nhiệm vụ chính trị năm 2021, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 7 nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực: xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM; tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; phát triển Khu kinh tế Vũng Áng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số; tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM; đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Bốc dỡ hàng container tại Cảng Vũng Áng.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Các nghị quyết được ban hành sát với yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong bối cảnh mới. Với quyết tâm chính trị cao, thể hiện sự thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các nghị quyết vạch rõ đường hướng, lộ trình và yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, đề ra các giải pháp tổ chức, thực hiện các trụ cột phát triển về: công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; nông nghiệp; dịch vụ, du lịch; dịch vụ cảng biển và logistics gắn với vùng động lực Khu kinh tế Vũng Áng; đẩy mạnh phát triển các đô thị trung tâm, kết nối các hành lang kinh tế, gắn với các trục phát triển theo hệ thống hạ tầng giao thông trọng yếu, nhất là quốc lộ 1, đường ven biển, đường Hồ Chí Minh; phát triển dựa trên nền tảng văn hóa, nguồn lực con người, cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn thiện cơ chế, chính sách, môi trường kinh doanh; phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh đến năm 2025 đạt chuẩn NTM, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với điều kiện mới; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững đoàn kết, thống nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục thực hiện phân cấp trong điều hành, quản lý; khuyến khích, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cấp huyện, cấp cơ sở; đề cao vai trò nêu gương, tính tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tâm huyết, trách nhiệm, luôn trăn trở với thực trạng cơ sở; tạo môi trường để cán bộ cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ vì sự phát triển chung.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến 420 điểm cầu ở cấp huyện, cấp xã với sự tham dự của hơn 18 ngàn đại biểu.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Sau đại hội và sau bầu cử, cấp ủy các cấp đã kịp thời kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, bố trí, phân công cán bộ. Công tác cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, không để cán bộ giữ một vị trí quá thời gian quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện vượt mức nhiều chỉ tiêu KT-XH, phòng chống, kiểm soát tốt dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh đã giành được kết quả khá toàn diện: tăng trưởng GRDP đạt 5,02%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách đạt cao với 16.915 tỷ đồng, vượt 38,9% kế hoạch tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công trong nhóm đầu cả nước. Sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng trưởng, chỉ số sản xuất toàn ngành tăng gần 17% so với năm 2020. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện. Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 từng bước được triển khai. Toàn tỉnh có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 2 huyện (Vũ Quang, Cẩm Xuyên) đạt chuẩn huyện NTM và 2 huyện (Hương Sơn, Lộc Hà) đang đề xuất Trung ương công nhận đạt chuẩn.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao bằng công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng mạnh so với năm trước. Cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt, thu hút đầu tư có những khởi sắc mới. Trong năm có thêm 55 dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó, 54 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng và 1 dự án FDI với số vốn đăng ký 2,5 tỷ USD. Nhiều dự án lớn được khởi công như: Nhiệt điện Vũng Áng II do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) đầu tư, Nhà máy sản xuất Pin VinES do Tập đoàn Vingroup đầu tư; tỉnh cũng đang xúc tiến dự án công nghiệp sản xuất ô tô tại Khu kinh tế Vũng Áng với tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ USD và một số dự án hạ tầng đô thị, dịch vụ, thương mại, mở ra những cơ hội mới cho việc tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển toàn diện. Hoạt động dạy học được tổ chức linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh, duy trì chất lượng giáo dục đại trà, tiếp tục khẳng định được chất lượng mũi nhọn. Hợp tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường, nhất là với các tỉnh của nước bạn Lào. QP-AN, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng gần 3.500 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng thiên tai và 41 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão với kinh phí xã hội hóa gần 300 tỷ đồng. Trong ảnh: Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ sôi nổi diễn ra tại nhà văn hóa cộng đồng thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên).

Công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Các chính sách giảm nghèo được triển khai đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,05%, hộ cận nghèo còn 4,07%. Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học của Hà Tĩnh lần đầu tiên được thành lập đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; đã hỗ trợ 137 em học sinh đi học đại học, bình quân mỗi em được hỗ trợ từ 80-150 triệu đồng. Chương trình “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 4 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã có 41 thôn vùng lũ được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ và gần 3.500 hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố với nguồn kinh phí xã hội hóa gần 300 tỷ đồng. Các cơ sở y tế trong toàn tỉnh được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng trang sắm thiết bị y tế, phương tiện phòng dịch. Đây là những việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, cần tiếp tục được phát huy.

Điều đáng trân trọng, ý thức cộng đồng, tính nhân văn con người Hà Tĩnh được phát huy, cụ thể: người dân chung tay phòng chống dịch, hỗ trợ các khu cách ly, nghĩa cử ấm áp với người các tỉnh đi qua địa bàn.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Kết quả đạt được của năm 2021 đúc kết những bài học kinh nghiệm hết sức quý giá, đó là: quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ trương phải được bắt đầu từ thực tiễn, từ cuộc sống của người dân; phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy được tinh thần nhân văn, tương thân, tương ái của người Hà Tĩnh.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh đến năm 2025 đạt chuẩn NTM, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Ảnh: Huy Tùng

Năm 2022, tiếp tục thực hiện hiệu quả 9 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có trình độ, năng lực, trọng danh dự, thẳng thắn trong phản biện, sáng tạo, đột phá trong suy nghĩ, cách làm, hết lòng phục vụ Nhân dân, tạo sản phẩm cụ thể. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy vai trò phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Tập trung triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, tiếp dân. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chủ trương, nghị quyết mới ban hành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung cao thực hiện đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”, gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Trong chặng đường phát triển mới, phải bồi đắp và phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Hà Tĩnh; khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, đất nước phồn vinh trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bước vào năm mới, với ý chí, niềm tin và sức mạnh mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh nội sinh; huy động sự chung sức của Nhân dân và con em Hà Tĩnh trong và ngoài nước; tranh thủ sự quan tâm của Trung ương; vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước

Mai Thủy - Thu Hà (thực hiện)

Ảnh: PV

thiết kế: huy tùng

2:01:02:2022:08:31

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM