Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 33 - CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh, hơn 2 năm triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực sự đi vào chiều sâu, đạt được kết quả thiết thực...

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 33 - CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh, hơn 2 năm triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực sự đi vào chiều sâu, đạt được kết quả thiết thực...

Đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và nội dung của Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách thường xuyên, bằng những việc làm cụ thể; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa bàn.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng có khối đoàn kết thống nhất và sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở Hà Tĩnh vẫn còn những tồn tại hạn chế: một số cấp ủy đảng chưa tập trung chỉ đạo sâu sát, triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên dẫn đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa có sự lan toả sâu rộng. Việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị chưa gắn kết chặt chẽ với nội dung công tác xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa coi trọng việc xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, hoặc nội dung còn chung chung, chưa sát với thực tế nên hiệu quả không cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt, chưa thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống đã làm hạn chế việc thực hiện chỉ thị và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Học và làm theo gương Bác, CCB Bùi Xuân Đại (Đức Đồng, Đức Thọ) ủng hộ 300 triệu đồng xây cầu cho người dân trong thôn Lai Đồng

Để tiếp tục thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính và sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của từng địa phương, đơn vị.

2. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đi vào chiều sâu, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực; thường xuyên nhân rộng các điển hình người tốt, việc tốt trong từng đơn vị, địa phương. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Động viên khuyến khích các thành viên trong gia đình nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt phải xây dựng chương trình, kế hoạch, cam kết các nội dung rèn luyện, phấn đấu cụ thể, báo cáo chi bộ, đảng ủy, ban cán sự đảng hoặc đảng đoàn nơi mình công tác góp ý, giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện và định kỳ 3 tháng một lần kiểm điểm những nội dung đó trước chi bộ.

3. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời gắn với nội dung các phong trào thi đua yêu nước trong các ngành, các địa phương, đơn vị. Lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị làm cơ sở để cụ thể hoá thành các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, phải sát với yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị.

4. Thông qua việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc về đạo đức, lối sống của bản thân, tự giác xây dựng, bổ sung nội dung, kế hoạch phấn đấu, rèn luyện cụ thể, nâng cao ý thức, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33/QĐ-UBND về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 31/QĐ-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh việc cưới việc tang, lễ hội, nhất là trong việc thực hiện kỷ luật lao động, tác phong công tác, đổi mới phương pháp làm việc, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân, quan hệ với nhân dân, với tập thể và cộng đồng xã hội, trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu...góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Bộ phận giúp việc, Tổ chuyên trách, các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện, phấn đấu thực hiện cụ thể của từng đồng chí cán bộ chủ chốt và mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, kịp thời báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định.

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]