Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm, quyền lợi của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ Đoàn.

Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm, quyền lợi của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ Đoàn.

xay dung lop doan vien thanh nien la doi du bi tin cay cua dang

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết, đóng góp sức trẻ của thanh niên trong công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chủ động thực hiện tốt công tác định hướng cho đoàn viên, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu trong công tác phát triển đảng viên trẻ.

Tăng cường phát triển đảng viên trẻ trong đoàn viên

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng lớn lao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. Hiện nay, đại bộ phận thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống vì cộng đồng.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Ý thức được vai trò, trách nhiệm dẫn dắt to lớn, giai đoạn 2012 - 2017, tổ chức Đoàn đã chủ động định hướng, đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp bộ Đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị với hình thức, cách làm phong phú, có nhiều đổi mới.

Công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tạo nền tảng tư tưởng kiên định, vững vàng với vốn kiến thức toàn diện cho đoàn viên, thanh niên được đặc biệt quan tâm. Các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn... đã được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. Các đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, Hội thi “Ánh sáng soi đường”... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia, được dư luận xã hội ghi nhận.

Bên cạnh đó, Đoàn đã tích cực tham mưu với Đảng sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tham mưu ban hành, triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Công tác tham mưu của Đoàn với Đảng, đề xuất với chính quyền các cấp đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Công tác phát triển Đảng trong thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vì thế vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Toàn Đoàn đã giới thiệu hơn 1,1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó trên 654.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 66,1% tổng số đảng viên mới kết nạp.

Chia sẻ về niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bạn Nguyễn Thanh Thảo Tú, sinh viên khoa Hóa trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết: “Từ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em đã tự rèn luyện và biết cách thức tự điều chỉnh, tự điều khiển bản thân mình, sửa mình cho phù hợp với những tiêu chí, yêu cầu đòi hỏi khách quan của tình hình, nhiệm vụ mới, luôn bám sát thực tiễn đời sống xã hội để giáo dục tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho mình phù hợp với lĩnh vực, công việc, chức trách, nhiệm vụ của đảng viên”.

xay dung lop doan vien thanh nien la doi du bi tin cay cua dang

Ngoài việc chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, để định hướng giải pháp, Đoàn đã giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy đảng, chính quyền. Tỷ lệ cán bộ đoàn tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, tham gia Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cao, với trên 11.000 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp, 9.888 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đoàn tích cực góp ý các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, trong đó tập trung tham gia xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và một số chính sách mới….

Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới là đội dự bị tin cậy của Đảng

Nhiệm kỳ tới, để tiếp tục tập hợp, vận động thanh niên ngày càng tích cực, chủ động tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương Đoàn xác định hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến cơ sở tăng cường tạo cơ hội cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí; góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.

Là một địa phương có nhiều sáng tạo trong cách thức tổ chức phong trào, tập hợp, giáo dục thanh niên, nhiệm kỳ qua tại Nam Định, để tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Nam Định tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi hai mươi”; diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Nói cho thanh niên nghe - nghe thanh niên nói”… Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng: Giai đoạn tới, tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt để đoàn viên, thanh niên có ý thức cao hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với Đảng, với đất nước.

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được xác định là giải pháp căn bản. Đoàn trực tiếp rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ trẻ cho Đảng. Để công tác này được thực hiện toàn diện, tổ chức Đoàn cơ sở cần chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở; hoàn thiện quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Do đó, Đoàn cần làm tốt công tác tham mưu, phối hợp các cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên, nhất là vùng nông thôn, tìm ra nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong công tác phát triển Đảng để có những định hướng kịp thời cho thanh niên. Việc làm là một trong những vấn đề đang được thanh niên và toàn xã hội quan tâm. Hướng nghiệp, hỗ trợ thanh nhiên lập nghiệp, khởi nghiệp, tạo cơ hội cho thanh niên có được chỗ đứng trong xã hội trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu hóa là một hoạt động thiết thực để tạo dựng thêm niềm tin của thanh niên đối với tổ chức Đoàn; góp phần tạo thuận lợi trong công tác định hướng.

Về vấn đề này, anh Bùi Minh Quân, Bí thư Đoàn phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ quan điểm: Tổ chức Đoàn cần có những định hướng đúng đắn cho thanh niên, làm sao để thanh niên thấy rằng vào Đảng là niềm vinh dự, tự hào, được đứng trong hàng ngũ những người ưu tú, được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; vào Đảng không phải để tiến thân. Đó phải là mục tiêu, là sự phát triển tự nhiên của thanh niên. Đặc biệt đối với đội ngũ trí thức trẻ, cần có các chủ trương, chính sách để thu hút nhân tài, thu hút thanh niên vào làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi tính sáng tạo cao và cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với thanh niên. Giải quyết tốt những vấn đề đó, việc phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên sẽ có những chuyển biến tích cực hơn.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn cần triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, giữa UBND với Ban Chấp hành Đoàn các cấp, các chương trình phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Đoàn thanh niên các cấp, nhất là tham gia phản biện xã hội về các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh thiếu nhi và giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh thiếu nhi...

Thực hiện tốt những nội dung này sẽ góp phần giúp Đoàn thanh niên xây dựng thành công lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên; góp phần hình thành tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]