(Baohatinh.vn) - UBND thành phố Hà Tĩnh vừa có thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021.

Thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng 11 công chức cấp xã

UBND thành phố Hà Tĩnh vừa có thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021.

Thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng 11 công chức cấp xã

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND thành phố Hà Tĩnh, số 72, Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh.

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Công văn số 1359/SNV-CCVC ngày 26/7/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 28/10/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về tuyển dụng công chức cấp xã; UBND thành phố Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

- Điều kiện, tiêu chuẩn

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ năng lực và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp THPT;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Trình độ chuyên môn: Áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4, Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể:

Đối với các chức danh: Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Văn phòng - Thống kê tốt nghiệp Đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cần tuyển. Đối với chức danh Tư pháp - Hộ tịch tốt nghiệp Trung cấp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh cần tuyển. Không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập.

Chuyên ngành đào tạo cụ thể như sau:

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo: Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Môi trường; Kỹ thuật công trình thủy lợi; Công nghệ kỹ thuật giao thông.

- Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo: Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Đô thị; Môi trường; Kiến trúc; Kỹ thuật công trình thủy lợi; Công nghệ kỹ thuật giao thông.

- Chức danh Văn phòng - Thống kê: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo: Quản lý công; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Xã hội học; Hành chính; Hành chính Văn phòng; Quản lý tài chính công; Luật; Kinh tế; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; Thống kê; Công nghệ thông tin; Tin học; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học; Công tác xã hội.

- Chức danh Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội): tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo: Lao động - Thương binh và Xã hội; Công tác xã hội; Xã hội học; Phát triển cộng đồng; Quản trị nhân lực; Bảo hộ lao động; Kinh tế; Tài chính; Ngân hàng; Kế toán.

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: tốt nghiệp trung cấp Luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (theo Văn bản số 2363/BNV-CQĐP ngày 24/5/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

Không cư trú tại Việt Nam;

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (Phụ trách công tác đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông): 01 chỉ tiêu, tại UBND xã Thạch Bình;

Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường: 03 chỉ tiêu tại UBND các phường: Bắc Hà, Đại Nài, Thạch Linh;

Chức danh Văn phòng - Thống kê: 05 chỉ tiêu, tại UBND các phường, xã Nam Hà, Hà Huy Tập, Thạch Linh, Đại Nài, Thạch Hưng;

Chức danh Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội): 01 chỉ tiêu, tại UBND xã Thạch Hưng;

Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 01 chỉ tiêu, bố trí công tác tại xã Đồng Môn.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Nội dung thi tuyển: Các môn thi, hình thức thi và cách tính điểm thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định 34/2019/NĐ-CP; Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ

Đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP (Có mẫu kèm theo) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Các thí sinh đến nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển yêu cầu phải đảm bảo công tác về phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 08/11/2021. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND thành phố Hà Tĩnh, số 72, Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh.

Lệ phí dự tuyển: Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Thông báo này được công khai trên Báo Hà Tĩnh, hệ thống phát thanh của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Tĩnh, địa chỉ http://hatinhcity.gov.vn; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND thành phố và trụ sở của UBND các xã, phường.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh thông báo để các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 091.440.9991./.

Tin liên quan:


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]