(Baohatinh.vn) - Trong nhiệm kỳ 2010-2015, cùng với làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, vừa thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, cùng với làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, vừa thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quán triệt nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, từ Đảng ủy Quân sự tỉnh đến các tổ chức đảng cơ sở cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình. Theo đó, từng bước củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, phương pháp, tác phong, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng đội ngũ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng bộ, chi bộ đều hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có 96,36% đạt trong sạch vững mạnh (tăng 3,25%), không có tổ chức đảng yếu kém.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh QK4 kiểm tra công tác quân sự tại Hà Tĩnh

Đảng bộ Quân sự tỉnh thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chủ động làm tốt công tác phòng chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên với thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và của địa phương, đặc biệt thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”... ; kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chi bộ nơi công tác với cấp ủy địa phương nơi cư trú (theo Quy định 76 của Bộ Chính trị); thực hiện tốt giữa công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện với phân công nhiệm vụ cho đảng viên trên từng mặt công tác; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết chi bộ, đảng bộ...

Để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, giải quyết tốt số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra (9,8%), tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 82-85%...

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là việc đổi mới ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là vấn đề cốt lõi và hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện điều đó, các đảng bộ, chi bộ xây dựng nghị quyết bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu giải quyết những mặt yếu, khâu yếu. Trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Mọi hoạt động của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ đều tiến hành theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo chức trách, quyền hạn. Cán bộ các cấp, nhất là người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức.

Công tác kiểm tra, giám sát đã thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định và chương trình, kế hoạch đề ra, nhờ đó, đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, nhận thức đúng và sửa chữa khuyết điểm kịp thời, tạo sự chuyển biến tích cực. Cùng với đó, giải quyết kịp thời, có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm, góp phần ổn định tình hình đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể đạt giải tại hội thao phân đội pháo binh. Ảnh: P.V

Bên cạnh đó, công tác Đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm: năng lực quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là cấp chi bộ chưa có nhiều giải pháp đột phá để khắc phục mặt yếu, khâu yếu. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa chủ động, kịp thời; tình hình vi phạm kế hoạch hóa gia đình và mất an toàn giao thông chưa chấm dứt. Công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ gắn với củng cố, kiện toàn cấp ủy có nơi còn bất cập.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định một số nội dung trọng tâm.

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng nhận thức cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 168 của Đảng ủy QK 4 “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu giai đoạn mới”; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

2. Thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung bồi dưỡng năng lực lãnh đạo toàn diện cho cấp ủy viên, trước hết là đội ngũ bí thư, phó bí thư, cán bộ chủ trì các cấp; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy; tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng.

Khẩu đội 12,7 ly thực hành đánh chiếm mục tiêu.

3. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; quản lý các mối quan hệ xã hội và thực hiện nghiêm Quy định 76 của Bộ Chính trị về việc đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; định kỳ 6 tháng, 1 năm, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới.

4. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, Luật Sỹ quan QĐND Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2014), quy chế công tác cán bộ của cấp ủy các cấp; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò trách nhiệm của ủy ban kiểm tra, cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; thường xuyên quan tâm chỉ đạo tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn không để kẻ địch, phần tử xấu tác động, xâm nhập, cài cắm móc nối vào nội bộ.

6. Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo của Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh theo hướng bám sát quy chế, quy trình làm việc, sâu sát cơ sở; đổi mới phương pháp, cách thức sinh hoạt, chế độ ra nghị quyết lãnh đạo theo hướng gọn, rõ, thực hiện cải cách hành chính đảng; duy trì thực hiện nền nếp, chất lượng các chế độ làm việc, chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy; mở rộng dân chủ, tăng cường tính chiến đấu, chống hữu khuynh, né tránh.

Đại tá Nguyễn Đình Dương

Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh


congthanh
Đại tá Nguyễn Đình Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]