Sáu tháng đầu năm 2012, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên phạm vi toàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tàì nguyên môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; có một số trường hợp đeo bám khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương. Nhưng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được kết quả tốt.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt

Sáu tháng đầu năm 2012, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên phạm vi toàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tàì nguyên môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; có một số trường hợp đeo bám khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương. Nhưng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được kết quả tốt.

Lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN. Từ cuối năm 2011, đầu năm 2012, Tỉnh ủy có Kết luận số 07-KL/TU ngày 05/10/2011, Công điện số 452/CĐ-TU ngày 23/4/2012 về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/03/2012, văn bản số 1762/UBND-NC ngày 07/6/2012 chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân và rà soát, giải quyết khiếu nại tố cáo trên pham vi toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã hoàn thành thành Đề án đổi mới, chuyển công tác tiếp dân sang văn phòng UBND tỉnh cùng cấp; tổ chức họp Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC tỉnh đã họp và cho ý kiến tham vấn xử lý 05 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; chỉ đạo xử lý các vụ việc khiếu kiện vượt cấp; triển khai tổng rà soát giải quyết đơn thư trên phạm vi toàn tỉnh bằng biện pháp thành lập Đoàn công tác liên ngành rà soát từ trên xuống kết hợp với tự rà soát của cấp huyện ngành, phấn đấu đến tháng 12/2012, toàn tỉnh giải quyết gọn tất cả đơn tồn đọng và phát sinh.

Những con số biết nói

Sáu tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh đã tiếp 1.732 lượt người, tăng 764 lượt so với 6 tháng đầu năm 2011 (78,9%), tiếp định kỳ 743 lượt, tiếp thường xuyên 986 lượt, đột xuất 03 lượt. Trong đó, cấp tỉnh tiếp 101 lượt (định kỳ: 58 lượt, thường xuyên 43 lượt); Sở ngành tiếp 50 lượt; cấp huyện tiếp 370 lượt, cấp xã tiếp 1211 lượt người.

Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận, xử lý 1.591 đơn thư các loại, tăng 9,64% (140 đơn) so với cùng kỳ năm 2011 (KN: 381, TC: 193, KNPA: 1.017). Trong đó: Cấp tỉnh tiếp nhận: 409 đơn; Sở ngành tiếp nhận 216 đơn; cấp huyện tiếp nhận 556 đơn; cấp xã tiếp nhận 410 đơn.

Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền các cơ quan hành chính đã giải quyết 292/328 vụ, đạt tỷ lệ 89,02% (KN: 202/227 vụ = 88,98%. Trong đó: khiếu nại đúng: 03/202 vụ chiếm 1,48%; khiếu nại có đúng, có sai 18/202, tỷ lệ 8,91%; khiếu nại sai 181/202, tỷ lệ 89,61%; TC: 90/101 vụ 89,1%. Trong đó: tố cáo đúng 2/90 vụ, tỷ lệ 2,22%; tố cáo có đúng, có sai 4/90 vụ, tỷ lệ 4,44%; tố cáo sai 84/90 vụ, tỷ lệ 88,9%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã kiến nghị thu hồi về cho NSNN 42,2 triệu đồng, 270m2 đất; trả lại cho công dân 1.195 m2 đất, 1.913.645.432 đ; hủy bỏ 01 quyết định cho phép chuyển nhượng QSD đất không đúng quy định; cắt chế độ hộ nghèo 01 hộ và 61 khẩu không thuộc hộ nghèo nhưng ghép vào hộ nghèo để hưởng chế độ; trả lại đúng đối tượng cho cán bộ tiền khởi nghĩa 50 triệu đồng, khôi phục danh dự cho 01 trường hợp, cùng nhiều kết quả xử lý khác.

Nói thêm về những giải pháp trong 6 tháng cuối năm

Quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 2011; sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp sau đây:

(1) Tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tăng cường quản lý nhà nước về KN, TC; triển khai nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC; đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 07-KL/TU ngày 05/10/2011, Công điện số 452/CĐ-TU ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân giải quyết KNTC của công dân và Kế hoạch số 1130/KH - TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 35 - CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(2) Tiến hành tổng kiểm tra, rà soát giải quyết KN, TC trên địa bàn toàn tỉnh theo quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh gắn với kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết KN, TC, đặc biệt là các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Phát huy vai trò của sở Tài nguyên và Môi trường trong kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc giao đất, thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất đúng trình tự, đảm bảo quy định pháp luật

(3) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết KN, TC, phân định rõ thẩm quyền xem xét xử lý vụ việc, không để xẩy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Duy trì nề nếp và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC tỉnh, huyện tạo tiếng nói đồng thuận trong quan điểm xử lý, giải quyết vụ việc.

(4) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 2011; gắn triển khai thực hiện luật với thực hiện các biện pháp giáo dục, thuyết phục, đối thoại, hoà giải, đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

(5) Tăng cường công tác quản lý kinh tế xã hội, hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn; có biện pháp phối hợp với các cơ chức năng và chính quyền địa phương quản lý việc tác nghiệp của phóng viên, cộng tác viên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phục vụ tích cực công tác dân nguyện và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thái sinh - Chánh Thanh tra tỉnh.


Thái sinh - Chánh Thanh tra tỉnh.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]