Quý I năm 2012, tuy bị chi phối bởi nhiều yếu tố như nghỉ lễ, tết Nguyên đán, song các tổ chức thanh tra trong toàn ngành đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sớm từ những ngày đầu năm, đưa lại kết quả cao đồng đều trên các lĩnh vực, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh

Thanh tra Hà Tĩnh góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn

Quý I năm 2012, tuy bị chi phối bởi nhiều yếu tố như nghỉ lễ, tết Nguyên đán, song các tổ chức thanh tra trong toàn ngành đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sớm từ những ngày đầu năm, đưa lại kết quả cao đồng đều trên các lĩnh vực, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh

Điều dễ nhận thấy đầu tiên là công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành của Thanh tra tỉnh kịp thời, quyết liệt. Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 gắn với tổng kết hoạt động thanh tra và hoạt động của BCĐ PCTN năm 2011.

Trên cơ sở định hướng nhiệm vụ công tác của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra 2012 kịp thời; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 29/2/2012 về việc chuyển nhiệm vụ tiếp dân và quản lý Trụ sở tiếp công dân của tỉnh sang văn phòng UBND tỉnh; ban hành Kế hoạch số 23/KH-TT ngày 22/02/2012, chuyển nhiệm vụ tiếp dân từ thanh tra cấp huyện sang Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn chỉ đạo các huyện, ngành triển khai 2 chuyên đề thanh tra diện rộng: về Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và triển khai thanh tra quản lý thuế...

Trước tình hình gia tăng về khiếu tố trực tiếp sau khi xẩy ra vụ việc tại Tiên Lãng Hải Phòng, Thanh tra tỉnh đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/3/2012 về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Làm việc, chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2012 tại 12 đơn vị thanh tra cấp huyện, ngành; gắn với việc rà soát, giải quyết đơn thư tồn đọng thuộc thẩm quyền; đôn đốc thu hồi xử lý sau thanh tra.

Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2011, theo quy định của Chính phủ. Nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, Kế hoạch thực hiện Chiến lược PCTN và tổ chức tốt việc tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện công khai minh bạch tài sản thu nhập của cá nhân.

Triển khai nhiệm vụ của Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra Hà Tĩnh đến năm 2014” sớm, tổ chức hội thảo tronng toàn ngành, đảm bảo nội dung tiến độ.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giải quyết KNTC

Hoạt động thanh tra kinh tế xã hội của Thanh tra tỉnh luôn có trọng tâm, đạt kết quả khá. Trong Quý, toàn tỉnh đã thực hiện 41 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm 4.794 triệu đồng (viết tắt trđ), yêu cầu thu hồi vào NSNN 3.895 trđ, cắt giảm không thanh toán giá trị khối lượng 650 trđ, xử phạt VPHC 147 trđ; phạt 03 đơn vị có sai phạm trong phân phối gas cho các đại lý, cửa hàng không có giấy phép điều kiện kinh doanh mặt hàng gas, phạt 8 cửa hàng không niêm yết giá, xử lý 01 xe ô tô; xử phạt 06 tổ chức quản lý điện nông thôn; buộc tiêu hủy tại chỗ 7 mặt hàng giá trị 22 trđ...

Riêng Thanh tra tỉnh kết thúc 05 cuộc thanh tra: thanh tra quản lý ĐTXDCB tại Ban quản lý KKT Vũng Áng, ban hành Văn bản kết luận và quyết định xử lý kết quả thanh tra một số gói thầu rà phá bom mìn, yêu cầu thu hồi số tiền 2.727 trđ và cắt giảm không toán giá trị khối lượng 328 trđ; Kết thúc và có quyết định xử lý kết quả thanh tra của 3 đoàn thanh tra chấp hành chính sách pháp luật về SXKD tại 3 đơn vị: Công ty cổ phần Gama Miền Trung, Công ty CP XL và TM Ô tô Hoàng Hà, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hà Tĩnh. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh các vi phạm pháp luật doanh nghiệp, xử lý truy thu các loại thu thuế, yêu cầu đơn vị nộp vào NSNN số tiền 752 trđ.

Công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục duy trì có nề nếp, tình hình ổn định. Tiếp nhận và xử lý 463 đơn thư các loại, giảm 32,70% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó số đơn thư khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp hành chính là 161 đơn (cấp tỉnh: 2 đơn,, Sở, ngành: 13 đơn, cấp huyện 63 đơn, cấp xã 83, cấp. Toàn tỉnh đã giải quyết 139/161 đơn, đạt tỷ lệ 86,33%.

Cấp tỉnh đã thụ lý 6/6 vụ việc thuộc thẩm quyền. Tính đến này vụ việc thuộc thẩm quyền các cấp hành chính trong tỉnh được tập trung chỉ đạo giải quyết gọn, hạn chề đơn thư vượt cấp, không có điểm nóng phát sinh, tình hình chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định.

Công tác phòng, chống tham nhũng - một lĩnh vực luôn tiềm ẩn những khó khăn phức tạp - đã được Thanh tra tỉnh tăng cường chỉ hoạt động một cách có hiệu quả.. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo PCTN tỉnh tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc của các cơ quan hành chính gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách, tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng... tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và giám sát việc thực hiện hoạt động của các cơ quan nhà nước đảm bảo hiệu quả.

Giao ban rút kinh nghiệm công tác thanh tra

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động đầu năm để xây dựng, bổ sung Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai, minh bạch trong hoạt động theo qui định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về khoán chi hành chính trong các đơn vị hành chính, sự nghiêp;

Xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn: UBND tỉnh đã ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, tàu thuyền, ngư cụ, cây cối hoa màu... khi Nhà nước thu hồi đất (Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012); giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2012 (QĐ số 4258/QĐ-UBND ngày 30/12/2011); hướng dẫn một số nội dung tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSNN thực hiện các Chương trình MTQG 2012 (CV số 230/UBND-TH1, ngày 07/12/2012)...

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, phê bình 26 đơn vị chậm báo cáo kết quả kê khai TSTN năm 2011 và yêu cầu người đứng đầu 26 cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện xong việc kê khai và công khai TSTN năm 2011. Đến nay công tác kê khai cơ bản được thực hiện xong. Điều tra, truy tố 01 vụ tham nhũng (tội tham ô tài sản) với 2 bị can.

5. Tích cực thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh. Đã đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Dự kiến đầu tháng 5/2012 sẽ đưa vào sử dụng. Góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho CBCC Thanh tra tỉnh và toàn ngành.

Kết qủa hoạt động thanh tra Quý I năm 2012 là cố gắng của lực lượng thanh tra toàn ngành, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2012.

Thái Sinh - Đức Ngạn (Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh)


Thái Sinh - Đức Ngạn (Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]