Thủ tướng phê duyệt đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, với thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.
843exddd3x12647x12c16x1411axcfecx11d42x1425cxa8d5xX7x13e34x10be7xb6e0xddebxa7cax11e4bxX5x13856xXaxX3xX7xXex89bcxX5xX10xX9xXaxXexX10xc2f4xXexad94xX6xX5xXdx10323xf017x12a1dxX3xec0fx11e4cxX7xXexXdxc0e0xX15x12418xXaxe1d9xXcxX1x130b2xX3xXexc931x11086xX23xX22xX3xXbxX1x9336xX3x11a37xX27xX15xcc2exXexX3xba84xd430xX3x10ca6xX23xX3xXexX1xa84exX3xX44xXdxcc2ax10f35xX3xX1cxf691xX15xX3xX3exaf3bxX23xX22xX3xXexe64axX23xX1xX3x14142x112abxX3xXcxeccexX23xX1xX3xX44x12a66xXexX3xX4xX1xX27xc90dxX23xX3xX23xaf5cxX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxX0x917axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX10xX6xX3exXaxX2fxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xd9d6xX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1xX32xX3xc6f6xfc82xX6xX3xX4x115c1xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13761xX27xX15xb40exXexX3xX44x13399xX23xX1xXaxX3xX1x11e49xX10xX2bxX9xXaxX81xX81xXdxa78fx10924xX6xb6dfxX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10x87b8xX7xX81xc7b3xad97xae9dxXe4xX81xX2xXe4xXe5xX3ex11502xXe4x9f91xXe3xd1c4x1321exXe5xXexX2x13e2exXeexX2xX5xXf0xX1exX2bxXdxX5xX10xX1exXe3xXe4xXe3xXe4xX2xXe3xX2xXf5xX1exXe4xc0b0xXe3xXecxXecxX10axXd0xXbxX3exX2bxXaxX3xXexX6xXc8xX22xX10xXexX9xXax11830xXd1xX5xX6xX23xeb0fxXaxX3xXc8xX10xX5xX9xXaxX23xXd3xXd3xXbxX10xX23xX10xXc8xXaxX2fxXbbxX27xX15xXbexXexX3xX44xXc2xX23xX1xX0xX81xX6xX2fxX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3x9199xXcxaab1xad93xX3xXaaxX36xXdxX3xXexX1x9e16xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xXexXabxX3xX23xf2aexX51xX3xXe3xXe4xXe3xX2xX3xX44xXbexX23xX3xX23xX19dxX51xX3xXe3xXe4xXe3xXe5xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8985xXd3xX3exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXc8xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX23xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX3exXexX1xX24xX3xXeexXe3xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXe5xXecxX10axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxXd0xXd1xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXe5xXe4xX81xX2xXe4xXe5xX3exXecxXe4xXeexXe3xXf1xX2xXf1xXexXe5xXe4xXe3xXe5xX5xXf1xX1exX2xXe4xX10axX3exX2xX2xXf5xXe3xXf0xXe3xX10axXexXe5xXe5xXe5xXe4xXf1xX5xXe4xXd0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xXe0xXdxX3exXexX1xX9xXaxXeexXe3xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXe5xXecxX10axXaxX3xX81xX2fxX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXc8xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXexX1xX27xX51xXd1xX3xX3exX1xXdxX3exX10xX3xXdxXa0xX10xX23xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX3exXexX1xX24xX3xXeexXe3xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXe5xXecxX10axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX81xX81xXdxXd0xXd1xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXe5xXe4xX81xX2xXe3xXf5xX3exXecxXe4xXeexXecxX10axXecxXe4xXexXf1xXf5xXecxXe4xX10axX5xXe4xXd0xX26xXbxX22xf3ecxXc8xX9xXf5xXf0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xXe0xXdxX3exXexX1xX9xXaxXeexXe3xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXe5xXecxX10axXaxX3xX81xX2fxX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXc8xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fx1121bxX1xe222xX23xX3xX44xX466xX27xX3xX44xXbexX23xX3xX23xX19dxX51xX3xXe3xXe4xXe3xXe5xX17fxX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX17exb030xX4xX3xXexXdxX3cxX27xX3xXex10070xX23xX22xX3xXbbxX27xX47xXexX3xX4xX32xX6xX3xX44xX45xX3xX47xX23xX24xX3xc5d7xX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xXexXc8xa01axX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX4xXafxX3xX4xX74xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX41xXbxX17fxX3xX23xX74xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX41xXbxX17fxX3xX3exXc2xX4xX1xX3xXaaxX4afxX3xXbxX1xX47xXexX3xXexXc8xXdxX50xX23xX3xXaaxX62xX3xXexX19dxX23xX22xX3xX4xX35xX187xX23xX22xX3xd85cxX23xX22xX3xX3exX4afxX23xX22xX3xX4xX74xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX41xX3xXexX1xX74xX23xX22xX3xXexXdxX23xX2dxX3xX122xXbexXexX3xX4xX466xX27xX3xX1xX6axX3xXexd315xX23xX22xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX44xfc6axX23xX22xX3xXd1xa81cxX17fxX3xX122xXbexXexX3xX23x88f5xXdxX17fxX3xXexX1xX4cxX4xX1xX3xX52axX23xX22xX3xXaaxX36xXdxX3xXd1xXdxXbexX23xX3xX44xX4b8xXdxX3xX122xX1xX4cxX3xX1xb901xX27xX2dxX3xX44xX187xXdxX3xX7xX570xX23xX22xX3xXaaxX590xXexX3xX4xX1xX466xXexX17fxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX554xX23xX17fxX3xXaaxX6xXdxX3xXexXc8x132ddxX3xX4xX1xX32xX3xXexX1xX50xX3xXaaxX62xX3xXaaxXc2xX3xXexX1xXbexX3xX4xX32xX6xX3xX4xX35xX3xX3exX54xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX44xX35x13ebcxX4xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX2dxX3xX122xXdxX23xX1xX3xXexXbexX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexXc8xXdxX50xX23xX2dxX3xX51xX74xXdxX3xXexXc8xX35xX187xX23xX22xX3xX7xX47xX23xX22xX17fxX3xX1cxX6xX23xX1xX17fxX3xX7xX6axX4xX1xX17fxX3xX44x12a7exXbxX2dxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX23xX1xX3xXexXc8xXc2xX3xXaaxX62xX3xXexXc8xX590xXexX3xXexX58xX3xX6xX23xX3xXexXd3xX62xX23xX3xX1cxde7axX3xX1xX568xXdxX3xX44xX35xX5e3xX4xX3xX22xXdxe46exX3xXaaxX663xX23xX22xX2dxX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xXaaxX19dxX23xX3xX51xXdxX23xX1xX17fxX3xX44xXd3xX62xX23xX3xX122xXbexXexX17fxX3xXd1xae53xX23xX1xX3xX15xX3cxX23xX17fxX3xX22xXdxX62xX27xX3xXd1xfe3cxX23xX3xX7xa9f4xX4xXd0xX3xX464xX1xX466xX23xX3xX44xX466xX27xX3xX44xXbexX23xX3xX23xX19dxX51xX3xXe3xXe4xXe3xXe5xX17fxX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX35xX5e3xX4xX3xX4xX74xX23xX22xX3xX23xX1xX590xX23xX3xX5xX62xX3x134eaxXcxX5dxX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17ex119d0xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX23xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX3exXexX1xX24xX3xXeexXe3xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXe5xXecxXf5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxXd0xXd1xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXe5xXe4xX81xX2xXe4xXe5xX3exXecxXe4xXeexXe3xXe3xXe4xXe4xXexXecxX10axXe4xX5xXe4xX1exX2xXe4xX10axX3exX2xX2xXf5xXe3xXf1xXe5xXf1xXexX2xXe5xXf5xXf0xXf1xX5xXe4xXd0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xXe0xXdxX3exXexX1xX9xXaxXeexXe3xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXe5xXecxXf5xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxXd3xX23xXaxX2fxXcxX1xX52axX3xXexXc8xX35xX4dfxX23xX22xX3xX1c1xX568xX3xX17cxX17cx9070xX464xXcxX17cxXcxX3xXcxXc8xX554xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX17cxX6xX51xX3xX4xX1xX32xX3xXexXc8xX68axX3xX4xX27xX568xX4xX3xX1xdf47xXbxX3xX4xX32xX6xX3xX61xX568xXdxX3xX44xX563xX23xX22xX3xXcxX1xX70xX51xX3xX44xXc2xX23xX1xX3xXcxXc8xX27xX23xX22xX3xX35xf750xX23xX22xX3xXaaxX45xX3xd9a2xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX6d7xX4ccxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxX3x9577xX17cxXcxX17exc7aaxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX44xXd3xX6axX23xX3xXe3xXe4xXe3xX2xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXe5xX6eaxX3xX23xX22xX62xX15xX3xXe3xXeexX81xXf0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxXcxX1xX58xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX22xXdxX6xXdxX3xX44xXd3xX6axX23xX3xXe3xXe4xXe3xX2xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXe5xX17fxX3xX5xX62xX51xX3xX4xX869xX3xX7xX4dfxX3xXexX1xX58xX4xX3xXexXdxc626xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX3cxX23xX3xX4xX52axX27xX17fxX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX17fxX3xXd1xX6xX23xX3xX1xX62xX23xX1xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX3xXbbxX27xX570xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXaaxX45xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX44xX50xX3xXexXc8xXdxX50xX23xX3xX122xX1xX6xXdxX3xXexXc8xX3cxX23xX3xXexXd3xX62xX23xX3xXbbxX27xX570xX4xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX23xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX3exXexX1xX24xX3xXeexXe3xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXe5xXecxX10axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxXd0xXd1xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXe5xXe4xX81xX2xXe3xXf5xX3exXecxXe4xXeexXecxXecxXe3xXeexXexXf0xXeexXe4xX2xXf1xX5xXe4xXd0xX26xXbxX22xX3a8xXc8xX9xXecxXe3xX10axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xXe0xXdxX3exXexX1xX9xXaxXeexXe3xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXe5xXecxX10axXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxXd3xX23xXaxX2fxX870xX35xX187xX23xX22xX3xX1xXd3xX6xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxX3xXa0xX70xX51xX3xXcxX1xX62xX23xX1xX3xX8aexXa0xX70xX51xX3xX4ccxX27xX15xX3cxX23xX8b2xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX17exX4afxX4xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX4afxX3xXexX1xX50xX3xX44xXbexX23xX3xX23xX19dxX51xX3xXe3xXe4xXe3xXe5xX24xX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX3xX2xXf1xX81xX2xXf1xX3xX44xX869xX23xX3xXaaxXc2xX3xX4xX466xXbxX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX81xX1xXd3xX62xX23xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX41xX51xX3xXaaxX4afxX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX17cxXcxX17exX17fxX3xXexXc8xXd3xX23xX22xX3xX44xXafxX3xX4xXafxX3xX4cxXexX3xX23xX1xX466xXexX3xXf1xX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX61xX27xX15xX41xX23xX3xX17cxX22xX1xXdxX3xX4ccxX27xX54xX23xX3xX44xX6axXexX3xX17cxXcxX17exX3xX122xXdxX50xX27xX3xX51xcf15xX27xX17fxX3xX44xXdxX50xX23xX3xX1xX68axX23xX1xX3xXaaxX45xX3xXaaxX19dxX23xX3xX1xXafxX6xX3xX22xX69dxX23xX3xXaaxX36xXdxX3xXbxX1xX47xXexX3xXexXc8xXdxX50xX23xX3xX3exX27xX3xX5xXc2xX4xX1xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX23xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX3exXexX1xX24xX3xXeexXe3xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXe5xXecxXf5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxXd0xXd1xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXe5xXe4xX81xX2xXe4xXe5xX3exXecxXe4xXeexXe3xXf1xXe3xXeexXexXecxXf0xXecxXe5xX5xX10axX1exXf0xXe3xX3exXe4xX2xX2xX2xXf5xXf1xXe4xXexXe5xX10axXf5xX2xX5xXe3xX1exXf1xXe3xXd0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xXe0xXdxX3exXexX1xX9xXaxXeexXe3xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXe5xXecxXf5xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxXd3xX23xXaxX2fxX870xX35xX187xX23xX22xX3xX5xX62xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX61xX35xX869xX23xX22xX3xX17ex127bbxX3xX1exX3xX1cxX656xX3xX4ccxX27xX54xX23xX3xX17exXd67xX3xX1cxX6xX23xX1xX17fxX3xX7xX6axX4xX1xX17fxX3xX44xX62cxXbxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX2xXe4xXe4x13210xX3xX7xX570xX3xX1cxX656xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX17fxX3xX4cxXexX3xX23xX1xX466xXexX3xXe5xXe4xXd9dxX3xX7xX570xX3xX1cxX656xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xXaaxX62xX3xX4cxXexX3xX23xX1xX466xXexX3xX2xXe4xXd9dxX3xX7xX570xX3xX1cxX656xX3xX44xX6axXexX3xX17cxXcxX17exX3xX122xXdxX50xX27xX3xX51xXbf1xX27xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX44xXd3xX6axX23xX3xXe3xXe4xXe3xX2xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXe5xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xX23xX1xX590xXbxX3xXd1xX68axX23xX1xX3xXbbxX27xX54xX23xX3xX44xX554xX27xX3xX23xX22xX35xX187xXdxX3xX122xX1xX27xX3xXaaxX58xX4xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX44xX6axXexX3xXexX570xXdxX3xXexX1xXdxX50xX27xX3xX10axXe4xX3xXexXc8xXdxX41xX27xX3xX44xX563xX23xX22xX81xX23xX22xX35xX187xXdxXd0xX3xX17cxX22xX62xX23xX1xX3xX23xX74xX23xX22xX17fxX3xX5xX54xX51xX3xXaaxX62xX3xXexX1xX32xX15xX3xX7xX699xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX50xX23xX3xX3exXc2xX4xX1xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX1xX35xX36xX23xX22xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX44xX6axXdxX17fxX3xXd1xX45xX23xX3xXaaxX663xX23xX22xX3xXaaxX36xXdxX3xXexX570xX4xX3xX44xX568xX3xXexX19dxX23xX22xX3xXexXc8xX35xX4dfxX23xX22xX3xXd1xX68axX23xX1xX3xXbbxX27xX54xX23xX3xXf1xXd9dxX81xX23xX19dxX51xX3xX8aexXe3xXe4xXe3xX2xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXe5xX8b2xXd0xX3xXa0xXafxX3xXexX570xXdxX3xXexX1xXdxX50xX27xX3xXf1xXe4xXe4xX3xX7xX699xX23xX3xXbxX1xX70xX51xX17fxX3xX3exXc2xX4xX1xX3xXaaxX4afxX3xX44xX35xX5e3xX4xX3xX4xX1xX52axX23xX22xX3xX23xX1xX590xX23xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3x1121axXa0xXf3axX464xX17fxX3xXexXc8xXd3xX23xX22xX3xX44xXafxX3xX4xXafxX3xXe3xXe4xXd9dxX3xX7xX570xX3xX7xX699xX23xX3xXbxX1xX70xX51xX3xX44xX6axXexX3xXecxX3xX7xX6xXd3xX17fxX3xXe5xXd9dxX3xX7xX570xX3xX7xX699xX23xX3xXbxX1xX70xX51xX3xX44xX6axXexX3xXe5xX3xX7xX6xXd3xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX2xXe4xXe4xXd9dxX3xX7xX570xX3xX3exXdxX3xX7xX699xX23xX3xXaaxX19dxX23xX3xX1xXafxX6xX3xX1exX3xX5xXc2xX4xX1xX3xX7x13fc7xX3xX4xX32xX6xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX44xX35xX5e3xX4xX3xXd1xX699xXd3xX3xXexX563xX23xX3xXaaxX62xX3xXbxX1xX47xXexX3xX1xX27xX15xX3xX1xXdxX41xX27xX3xXbbxX27xX699xX2dxX3xX2xXe4xXe4xXd9dxX3xX7xX570xX3xX3exXdxX3xX7xX699xX23xX3xXaaxX19dxX23xX3xX1xXafxX6xX3xXbxX1xXdxX3xXaaxX590xXexX3xXexX1xX50xX3xX4xX466xXbxX3xXbbxX27xX570xX4xX3xX22xXdxX6xX17fxX3xX4xX466xXbxX3xXexX5dxX23xX1xX3xX44xX35xX5e3xX4xX3xXd1xX699xXd3xX3xXexX563xX23xX3xXaaxX62xX3xXbxX1xX570xX3xXd1xXdxXbexX23xX3xXexXc8xXd3xX23xX22xX3xX4xX568xX23xX22xX3xX44xX563xX23xX22xX2dxX3xX4xXafxX3xX4cxXexX3xX23xX1xX466xXexX3xX2xX3xX3exXdxX3xX7xX699xX23xX3xXexXc8xX4dfxX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xX7xX699xX23xX3xXbxX1xX70xX51xX3xX3exX27xX3xX5xXc2xX4xX1xX3xXexXdxX3cxX27xX3xXd1xXdxX50xX27xX3xX4xX32xX6xX3xXaax12adcxX23xX22xX3xX1c1xX69dxX4xX3xXcxXc8xX27xX23xX22xX3xX1c1xX568xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX23xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX3exXexX1xX24xX3xXeexXe3xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXe5xXecxX10axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxXd0xXd1xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXe5xXe4xX81xX2xXe4xXe5xX3exXecxXe4xXeexXe3xXecxXecxXf0xXexXe5xXeexXeexXe3xX5xXeexX1exXf5xXe3xX3exXe5xXe4xX10axXecxX10axXe3xX10axXexX10axXf1xXe4xXf1xXf0xX5xXe4xXd0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xXe0xXdxX3exXexX1xX9xXaxXeexXe3xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXe5xXecxX10axXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxXd3xX23xXaxX2fxX1c1xX35xX4dfxXdxX3xX464xX1x124d7xX4xX3xXcxXc8xX6axX4xX1xX3xX1exX3xX44x9ff2xX4xX3xX7xX699xX23xX3xX4xX32xX6xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6xX23xX22xX3xX1xX35xX36xX23xX22xX3xX44xXbexX23xX3xX51xX4afxX4xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX1cxX27xX466xXexX3xX122xX1xX70xX27xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxXcxcf61xX3xX5xX41xX3xX23xX22xX35xX187xXdxX3xX3exX54xX23xX3xXexX1xX6xX51xX3xX22xXdxX6xX3xXd1xX699xXd3xX3xX1xXdxX50xX51xX3xX15xX3xXexXbexX3xX44xX6axXexX3xXexXc8xX3cxX23xX3xXf0xXe5xXd9dxX2dxX3xXexX121cxX3xX5xX41xX3xX1xX568xX3xX23xX22xX1xc869xXd3xX3xX44xX6xX3xX4xX1xXdxX45xX27xX3xXexX1xX466xXbxX3xX1xX869xX23xX3xXd1xX68axX23xX1xX3xXbbxX27xX54xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xXaaxX1084xX23xX22xX3xX1c1xX69dxX4xX3xXcxXc8xX27xX23xX22xX3xX1c1xX568xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxXa0xXafxX3xXf0xXe5xXd9dxX3xX5xX35xX5e3xX23xX22xX3xX4xX1xX466xXexX3xXexX1xX699xXdxX3xXc8xX69dxX23xX3xXbxX1xX47xXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXc8xX3cxX23xX3xX44xXc2xX6xX3xXd1xX62xX23xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX44xX35xX5e3xX4xX3xXbxX1xX54xX23xX3xX5xXd3xX6axXdxX17fxX3xXexX1xX27xX3xX22xXd3xX51xX3xXaaxX62xX3xX1cxXfb4xX3xX5xe298xX3xX44xX11c5xX23xX22xX3xXbbxX27xX15xX3xX44xXc2xX23xX1xX2dxX3xXf1xXe5xXd9dxX3xX7xX570xX3xX1xX568xX3xX22xXdxX6xX3xX44xX68axX23xX1xX3xX4xXafxX3xXd1xXdxX41xX23xX3xXbxX1xX47xXbxX3xXexX1xX27xX3xX22xXd3xX51xX3xXaaxX62xX3xX1cxXfb4xX3xX5xX1302xX3xX23xX35xX36xX4xX3xXexX1xX699xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xXd3xX6axXexX3xXbxX1xX1084xX3xX1xX5e3xXbxX2dxX3xXe5xXe5xXd9dxX3xX7xX570xX3xX23xX22xX35xX187xXdxX3xX3exX54xX23xX3xX7xXfb4xX3xX3exX4afxX23xX22xX3xX23xX35xX36xX4xX3xX7xX6axX4xX1xX3xX44xX6axXexX3xXbbxX27xX15xX3xX4xX1xX27xX70xX23xX17fxX3xXexXc8xXd3xX23xX22xX3xX44xXafxX3xX4cxXexX3xX23xX1xX466xXexX3xXe5xXe4xXd9dxX3xX7xX570xX3xX23xX22xX35xX187xXdxX3xX3exX54xX23xX3xX7xXfb4xX3xX3exX4afxX23xX22xX3xX23xX35xX36xX4xX3xX7xX6axX4xX1xX3xXexXabxX3xX4xX74xX23xX22xX3xXexXc8xX68axX23xX1xX3xX23xX35xX36xX4xX3xX7xX6axX4xX1xX3xXexX590xXbxX3xXexXc8xX27xX23xX22xX2dxX3xX4xX47xX4xX3xX23xX22xX27xX563xX23xX3xXbxX1xX47xXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX74xX3xX23xX1xXdxX94exX51xX3xXexXc8xX3cxX23xX3xX44xXc2xX6xX3xXd1xX62xX23xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX44xX35xX5e3xX4xX3xXbbxX27xX699xX23xX3xX5xX1302xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxXa0xXafxX3xX3exXc2xX4xX1xX3xXaaxX4afxX3xX4xX74xX23xX22xX3xXexXc8xX58xX4xX3xXexX27xX15xXbexX23xX3xX51xX52axX4xX3xX44xX568xX3xXecxX3xXexXd3xX62xX23xX3xX1xX41xX3xXexX1xX570xX23xX22xX3xXf1xX3xX4xX466xXbxX3xX8aexXexX5dxX23xX1xX17fxX3xX1xX27xX15xX41xX23xX17fxX3xX1cxX656xX8b2xX2dxX3xXexX121cxX3xX5xX41xX3xXexX1xX32xX3xXexX4afxX4xX3xX1xX62xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX23xX1xX3xX22xXdxX699xXdxX3xXbbxX27xX15xXbexXexX3xXbbxX27xX6xX3xX3exXc2xX4xX1xX3xXaaxX4afxX3xX4xX74xX23xX22xX3xXexXc8xX58xX4xX3xXexX27xX15xXbexX23xX3xX44xX6axXexX3xXexX570xXdxX3xXexX1xXdxX50xX27xX3xXf5xXe5xXd9dxX2dxX3xX4xX1xX5dxX3xX7xX570xX3xX4xX6axX23xX1xX3xXexXc8xX6xX23xX1xX3xX4xX466xXbxX3xXexX5dxX23xX1xX3xX8aexX464xXa0x10204xX8b2xX3xX44xX6axXexX3xX5xXd3xX6axXdxX3xX122xX1xX47xX2dxX3xX4xX1xX5dxX3xX7xX570xX3xX1xX62xXdxX3xX5xX5b8xX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xX23xX22xX35xX187xXdxX3xX3exX54xX23xX17fxX3xXexX4b8xX3xX4xX1xX52axX4xX3xX44xX570xXdxX3xXaaxX36xXdxX3xX7xX58xX3xXbxX1xX4afxX4xX3xXaaxX4afxX3xX4xX32xX6xX3xX4xX869xX3xXbbxX27xX6xX23xX3xX1xX62xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX23xX1xX3xX23xX1xX62xX3xX23xX35xX36xX4xX3xX44xX6axXexX3xXexX570xXdxX3xXexX1xXdxX50xX27xX3xXeexXe5xXd9dxXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXc8xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX17cxX1xXdxX41xX51xX3xXaaxX4afxX3xXexXc8xX848xX23xX22xX3xXexX54xX51xX3xX4xX32xX6xX3xX44xX45xX3xX47xX23xX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxXcxX590xXbxX3xXexXc8xX27xX23xX22xX3xX5xX656xX23xX1xX3xX44xX6axXd3xX17fxX3xX4xX1xX5dxX3xX44xX6axXd3xX17fxX3xX35xX27xX3xXexXdxX3cxX23xX3xX23xX22xX27xX563xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX44xX50xX3xXbxX1xX466xX23xX3xX44xX466xX27xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xXaaxX62xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xX466xXexX3xX5xX35xX5e3xX23xX22xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX17cxXcxX17exX3xX4dfxX3xX4xX466xXbxX3xX1cxX656xX17fxX3xX1xX27xX15xX41xX23xXd0xX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX10xX51xX2fxX870xX570xXdxX3xXaaxX36xXdxX3xX4xX466xXbxX3xX1cxX656xX24xX0xX81xX10xX51xX2fxX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX17cxX1xXafxX51xX3xX1cxX656xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX8aexXe3xXe5xX3xX1cxX656xX8b2xX24xX3x12d94xX27xX3xXexXdxX3cxX23xX3xX23xX22xX27xX563xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX44xX50xX3xXe3xXe5xX3xX1cxX656xX3xX8aexX1xX27xX15xX41xX23xX3xX61xX35xX869xX23xX22xX3xaaafxX1xX3cxX24xX3xX2xX2xX3xX1cxX656xX2dxX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX170fx117a5xX3xa8a3xX23xX1xX24xX3xXf5xX3xX1cxX656xX2dxX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX61xX35xX869xX23xX22xX3xabb8xX869xX23xX24xX3xXe5xX3xX1cxX656xX2dxX3xXexX1xXc2xX3xX1cxX656xX3xX170fxX1722xX3xX1724xX23xX1xX24xX3xXe3xX3xX1cxX656xX8b2xX3xX1xXd3xX62xX23xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xX4xX47xX4xX3xX23xX568xXdxX3xX3exX27xX23xX22xX17fxX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX17fxX3xXbxX1xX466xX23xX3xX44xX466xX27xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xXaaxX62xXd3xX3xX23xX19dxX51xX3xXe3xXe4xXe3xXf1xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX17cxX1xXafxX51xX3xX1cxX656xX3xX44xX656xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX22xXdxX6xXdxX3xX44xXd3xX6axX23xX3xXe3xXe4xX2xXe4xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXe4xX24xX3xXa0xX32xX23xX22xX3xX4xX570xX17fxX3xX1xXd3xX62xX23xX3xXexX1xXdxX41xX23xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX3xXexX1xX10xXd3xX3xXd1xX568xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX3xX1cxX656xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX22xXdxX6xXdxX3xX44xXd3xX6axX23xX3xXe3xXe4xXe3xX2xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXe5xX3xXexXc8xX35xX36xX4xX3xX23xX19dxX51xX3xXe3xXe4xXe3xXf1xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX23xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX3exXexX1xX24xX3xXeexXe3xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXe5xXecxXf5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxXd0xXd1xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXe5xXe4xX81xX2xXe4xXe5xX3exXecxXe4xXeexXe3xXf1xXecxXe5xXexXe3xXecxXf1xXf5xX5xXe3xX1exX2xXe4xX10axX3exX2xX2xXf5xXe3xX10axXe5xX2xXexXe5xXe3xXeexXe4xX5xXf0xX1exXf5xXd0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xXe0xXdxX3exXexX1xX9xXaxXeexXe3xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXe5xXecxXf5xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxXd3xX23xXaxX2fxXcxX1xX52axX3xXexXc8xX35xX4dfxX23xX22xX3xX1c1xX568xX3xX17cxX17cxX825xX464xXcxX17cxXcxX3xXcxXc8xX554xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX17cxX6xX51xX3xX4xX1084xX23xX22xX3xX44xXd3xX62xX23xX3xXexX1xX6xX51xX3xXbbxX27xX6xX23xX3xX122xX1xX27xX3xX3exX54xX23xX3xX4xX35xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxX3xX122xXdxX50xX27xX3xX51xXbf1xX27xX3xXexX1xX74xX23xX3xXa0xX1xX54xX27xX3xX17cxX568xXdxX17fxX3xX1cxX656xX3xXcxX1084xX23xX22xX3x11956xX23xX1xX17fxX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX870xX52axX4xX3xXcxX1xX848xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX17cxX1xXafxX51xX3xX1cxX656xX3xXbxX1xX466xX23xX3xX44xX466xX27xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX24xX3xXcxX466xXexX3xX4xX699xX3xX4xX47xX4xX3xX1cxX656xX3xX7xX6xX27xX3xX122xX1xXdxX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX44xX45xX27xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX17cxXcxX17exX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xXaaxX62xX3xXexX570xXdxX3xXexX1xXdxX50xX27xX3xXf0xX2xX3xX1cxX656xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX1xXd3xX62xX23xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX3xX1cxX656xX3xX17cxXcxX17exX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xXexXc8xX35xX36xX4xX3xX23xX19dxX51xX3xXe3xXe4xXe3xXecxX3xXexX1xX10xXd3xX3xXd1xX568xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX3xXbbxX27xX570xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXaaxX45xX3xX1cxX656xX3xX17cxXcxX17exX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX44xXd3xX6axX23xX3xXe3xXe4xXe3xX2xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXe5xX2dxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX17cxX1xXafxX51xX3xX1cxX656xX3xXbxX1xX466xX23xX3xX44xX466xX27xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX122xXdxX50xX27xX3xX51xXbf1xX27xX24xX3xXcxX590xXbxX3xXexXc8xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX3xX44xX6axXd3xX3xX4cxXexX3xX23xX1xX466xXexX3xXe3xXe4xX3xX1cxX656xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX122xXdxX50xX27xX3xX51xXbf1xX27xX3xXexXc8xX35xX36xX4xX3xX23xX19dxX51xX3xXe3xXe4xXe3xXe5xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xX10xX51xX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX870xX570xXdxX3xXaaxX36xXdxX3xX4xX466xXbxX3xX1xX27xX15xX41xX23xX24xX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX81xX10xX51xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX870xX570xXdxX3xXaaxX36xXdxX3xX4xX47xX4xX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX24xX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xXexX590xXbxX3xXexXc8xX27xX23xX22xX3xX35xX27xX3xXexXdxX3cxX23xX3xX23xX22xX27xX563xX23xX3xX5xX58xX4xX3xX1xa91bxX3xXexXc8xX5e3xX3xXecxX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX8aex12130x10a2bxX3xd8e3xX27xX6xX23xX22xX17fxX3xX61xX35xX869xX23xX22xX3xX173bxX869xX23xX17fxX3xX170fxX1722xX3xX1724xX23xX1xX17fxX3xX61xX35xX869xX23xX22xX3xX170fxX1xX3cxX8b2xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xXexX1xX10xXd3xX3xXd1xX568xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX3xXbbxX27xX570xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXaaxX45xX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX22xXdxX6xXdxX3xX44xXd3xX6axX23xX3xXe3xXe4xXe3xX2xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXe5xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX870xX570xXdxX3xXaaxX36xXdxX3xX4xX47xX4xX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX44xX656xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX24xX3xb9c5xX62xX3xX7xXd3xX47xXexX17fxX3xX4xX32xX23xX22xX3xX4xX570xX17fxX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xX466xXexX3xX5xX35xX5e3xX23xX22xX3xX4xX47xX4xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX3xXexX1xX10xXd3xX3xXd1xX568xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX3xXbbxX27xX570xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXaaxX45xX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX22xXdxX6xXdxX3xX44xXd3xX6axX23xX3xXe3xXe4xXe3xX2xX3xd986xX3xXe3xXe4xXe3xXe5xXd0xX3xX61xX27xX15xX41xX23xX3xX17cxX22xX1xXdxX3xX4ccxX27xX54xX23xX3xXexXdxXbexXbxX3xXexX4afxX4xX3xX3exX27xX15xX3xXexXc8xX68axX3xXaaxX62xX3xXbxX1xX47xXexX3xX1xX27xX15xX3xX122xXbexXexX3xXbbxX27xX699xX3xX44xX6axXexX3xX44xX35xX5e3xX4xX17fxX3xXbxX1xX466xX23xX3xX44xX466xX27xX3xXexXc8xX4dfxX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX122xXdxX50xX27xX3xX51xXbf1xX27xX3xXaaxX62xXd3xX3xX23xX19dxX51xX3xXe3xXe4xXe3xXe5xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX4ccxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX17cxXcxX17exX3xX4xX466xXbxX3xXexX5dxX23xX1xX3xX122xXbexXexX3xX23xX570xXdxX3xX44xX74xX3xXexX1xXc2xX17fxX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xX466xXexX3xX5xX35xX5e3xX23xX22xX3xXd1xX699xXd3xX3xXaaxX41xX3xX51xX74xXdxX3xXexXc8xX35xX187xX23xX22xX3xXaaxX62xX3xX4xX699xX23xX1xX3xXbbxX27xX6xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xXd0xX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxXcxXc8xXd3xX23xX22xX3xX44xXafxX17fxX3xX44xX554xX27xX3xXexX35xX3xX4xX869xX3xX7xX4dfxX3xX1xX6axX3xXexX554xX23xX22xX3xX122xXdxX23xX1xX3xXexXbexX17fxX3xX1cxX656xX3xX1xX568xXdxX3xX44xX699xX51xX3xXd1xX699xXd3xX3xX44xX563xX23xX22xX3xXd1xX568xX17fxX3xX122xXbexXexX3xX23xX570xXdxX3xXaaxX62xX3xXexX1xX4cxX4xX1xX3xX52axX23xX22xX3xXaaxX36xXdxX3xXd1xXdxXbexX23xX3xX44xX4b8xXdxX3xX122xX1xX4cxX3xX1xX590xX27xX2dxX3xXbxX1xX47xXexX3xXexXc8xXdxX50xX23xX3xX122xXdxX23xX1xX3xXexXbexX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX1xX35xX36xX23xX22xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX44xX6axXdxX17fxX3xX1xX568xXdxX3xX23xX1xX590xXbxX3xXaaxX62xX3xXd1xX45xX23xX3xXaaxX663xX23xX22xX17fxX3xX22xXafxXbxX3xXbxX1xX554xX23xX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX590xXbxX3xX4xX32xX6xX3xX23xX22xX35xX187xXdxX3xX3exX54xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX17fxX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX122xX1xX47xX3xX22xXdxX699xX17fxX3xX22xXdxX62xX27xX3xX4xXafxX2dxX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xX466xXexX3xX5xX35xX5e3xX23xX22xX3xX15xX3xXexXbexX17fxX3xX22xXdxX47xXd3xX3xX3exX4afxX4xX3xXaaxX62xX3xX44xX187xXdxX3xX7xX570xX23xX22xX3xXaaxX19dxX23xX3xX1xXafxX6xX3xX4xX32xX6xX3xX23xX22xX35xX187xXdxX3xX3exX54xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX2dxX3xXd1xX699xXd3xX3xXaaxX41xX3xX51xX74xXdxX3xXexXc8xX35xX187xX23xX22xX17fxX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xX4xX47xX4xX3xXaaxX1084xX23xX22xX3xXbbxX27xX3cxX3xX6d7xXexXc8xX1084xX3xXbxX1xX11c5xX17fxX3xX1xX5b8xX6xX3xXexX1xX27xX590xX23xX17fxX3xXaaxX19dxX23xX3xX51xXdxX23xX1xX2dxX3xX23xX54xX23xX22xX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xX466xXexX3xX5xX35xX5e3xX23xX22xX3xX51xX74xXdxX3xXexXc8xX35xX187xX23xX22xX3xX4xX6axX23xX1xX3xXexXc8xX6xX23xX1xX17fxX3xX3exXc2xX4xX1xX3xXaaxX4afxX3xX4xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX4afxX4xX3xXaaxX4afxX3xX23xX22xX35xX187xXdxX3xX3exX54xX23xX3xXaaxX62xX3xX3exXd3xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX41xXbxX2dxX3xX44xX699xX51xX3xXd1xX699xXd3xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX17fxX3xXexXc8xX590xXexX3xXexX58xX17fxX3xX6xX23xX3xXexXd3xX62xX23xX3xX1cxX656xX3xX1xX568xXdxX3xX122xX1xX27xX3xXaaxX58xX4xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX23xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXe0xXdxX3exXexX1xX24xX3xXeexXe3xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXe5xXecxXf5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxXd0xXd1xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXe5xXe4xX81xX2xXe4xXe5xX3exXecxXe4xXeexXe3xXecxXe4xXecxXexXe5xX2xXf0xXecxX5xXf0xX1exXf5xXe3xX3exXe5xXe4xX10axXecxXecxX2xX10axXexXf1xXf1xXf0xXeexXeexX5xXe4xXd0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xXe0xXdxX3exXexX1xX9xXaxXeexXe3xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXe5xXecxXf5xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxXd3xX23xXaxX2fxX464xX1xXafxX3xXa0xX1xX32xX3xXexXc2xX4xX1xX3xdcebxX1c1xX17cxf1efxX3xXexX5dxX23xX1xX3xX870xX11d1xX23xX22xX3xX17cxX22xX848xX4xX3xX173bxX869xX23xX3xX4xX1084xX23xX22xX3xX5xX656xX23xX1xX3xX44xX6axXd3xX3xX23xX22xX62xX23xX1xX3xX23xX74xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX41xXbxX3xX122xXdxX50xX51xX3xXexXc8xX6xX17fxX3xX44xX568xX23xX22xX3xXaaxXdxX3cxX23xX3xXbxX1xXd3xX23xX22xX3xXexXc8xX62xXd3xX3xXexX1xXdxX3xX44xX27xX6xX3xX7xX699xX23xX3xX1cxX27xX466xXexX3xXexX6axXdxX3xX1xX27xX15xX41xX23xX3xX61xX35xX869xX23xX22xX3xX170fxX1xX3cxXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX17cxX22xX27xX563xX23xX3xXaaxX570xX23xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXd1xX6xXd3xX3xX22xX563xX51xX3xXaaxX570xX23xX3xX23xX22xX54xX23xX3xX7xX47xX4xX1xX3xXcxXc8xX27xX23xX22xX3xX35xX869xX23xX22xX2dxX3xX23xX22xX54xX23xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX44xXc2xX6xX3xXbxX1xX35xX869xX23xX22xX2dxX3xX4xX47xX4xX3xX23xX22xX27xX563xX23xX3xXaaxX570xX23xX3xX1xX5e3xXbxX3xXbxX1xX47xXbxX3xX122xX1xX47xX4xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xXd3xX3exX15xXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX10xX51xX2fxX4ccxX10xX51xX3xX23xX568xXdxX3xX3exX27xX23xX22xX3xXbbxX27xX15xXbexXexX3xX44xXc2xX23xX1xX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX6axXdxX3xX44xX54xX15xXaxX3xX1xXc8xX10xX2bxX9xXaxX81xX81xXdxXd0xXd1xX6xXd3xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd0xXaaxX23xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXe5xXe4xX81xX2xXe4xXe5xX3exXecxXe4xXeexXf1xXe4xX2xXe5xXexXeexX10axXeexXf0xX5xXf5xX1exX2bxXdxX5xX10xX1exXe3xXe4xXe3xXe4xX2xXe3xX2xXf5xX1exXe4xX10axXe3xXecxXecxX10axXd0xXbxX3exX2bxXaxX3xXexX6xXc8xX22xX10xXexX9xXaxX11dxXd1xX5xX6xX23xX122xXaxX3xXc8xX10xX5xX9xXaxX23xXd3xXd3xXbxX10xX23xX10xXc8xXaxX2fxXexX6axXdxX3xX44xX54xX15xX0xX81xX6xX2fxX0xX81xX10xX51xX2fxX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xX3exXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXc8xX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX3cxX23xX3xXbbxX27xX6xX23xX24xX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX51xXd1xX1exX6xX23xX3exX1exX7xX6xXbxXd3xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX570xX23xX22xX3xX23xX1xX466xXexX3xXexXc8xX68axX23xX1xX3xXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX870xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXd0xXd0xXd0xXaxX3xX1xXc8xX10xX2bxX9xXaxX81xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXc8xXdxX81xXexX1xXd3xX23xX22xX1exX23xX1xX6xXexX1exXexXc8xXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exXexX27xXd3xX23xX22xX1exXbxX1xX10xX1exX3exX27xX15xX10xXexX1exX3exX10xX1exX6xX23xX1exXexX1xXdxX1exX3exXdxX10xX51xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX3exX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xXd3xX23xX22xX1exXexX1xXd3xX23xX1exX51xXd3xXdxX81xX2xXf0xXf0xXe3xXe5xXf1xXd0xX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX81xX51xX10xX3exXdxX6xX81xX2xXe3xXe4xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXf1xXf0xX81xX2xXe4xX10axX3exX2xX2xXeexXe3xXecxXe3xXe3xXexXf1xXecxXeexXe5xX2xX5xXe4xXd0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xX6xX2fxX0xX3exXdxXaaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX570xX23xX22xX3xX23xX1xX466xXexX3xXexXc8xX68axX23xX1xX3xXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX870xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXd0xXd0xXd0xXaxX3xX1xXc8xX10xX2bxX9xXaxX81xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXc8xXdxX81xXexX1xXd3xX23xX22xX1exX23xX1xX6xXexX1exXexXc8xXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exXexX27xXd3xX23xX22xX1exXbxX1xX10xX1exX3exX27xX15xX10xXexX1exX3exX10xX1exX6xX23xX1exXexX1xXdxX1exX3exXdxX10xX51xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX3exX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xXd3xX23xX22xX1exXexX1xXd3xX23xX1exX51xXd3xXdxX81xX2xXf0xXf0xXe3xXe5xXf1xXd0xX1xXexX51xXaxX2fxXcxX1xX570xX23xX22xX3xX23xX1xX466xXexX3xXexXc8xX68axX23xX1xX3xXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX870xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXd0xXd0xXd0xX0xX81xX6xX2fxX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX2fxX61xX568xXdxX3xX44xX563xX23xX22xX3xXexX1xX70xX51xX3xX44xXc2xX23xX1xX3xXcxXc8xX27xX23xX22xX3xX35xX869xX23xX22xX3xX23xX1xX466xX23xX3xX51xX6axX23xX1xX17fxX3xXaaxXdxX41xX4xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX870xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxX3xX8aexX17cxXcxX17exX8b2xX3xX5xX62xX3xX4xX869xX3xX7xX4dfxX3xX44xX50xX3xXexX5dxX23xX1xX3xXexXc8xXdxX50xX23xX3xX122xX1xX6xXdxX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX17fxX3xX44xX563xX23xX22xX3xXexX1xX187xXdxX3xXbxX1xX4afxX4xX3xXaaxX4afxX3xX4xX74xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX3cxX23xX3xX4xX52axX27xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX1c1xX568xX3xXexXdxX3cxX27xX3xX4xX1xX4cxX3xX44xX50xX3xX47xXbxX3xX3exX4afxX23xX22xX3xXexX1xX58xX4xX3xX1xXdxX41xX23xX3xXexXc8xXd3xX23xX22xX3xX4xX699xX3xX23xX35xX36xX4xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xX81xX3exXdxXaaxX2fxX0xX81xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4ccxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX5xX62xX3xX4xX554xX23xX3xXexX1xXdxXbexXexX17fxX3xXbxX1xX1084xX3xX1xX5e3xXbxX3xXaaxX36xXdxX3xXexX68axX23xX1xX3xXd0xXd0xXd0xXaxX3xX1xXc8xX10xX2bxX9xXaxX81xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXc8xXdxX81xX1cxX6xX15xX1exX3exX27xX23xX22xX1exXexX1xXdxX1exX3exXdxX10xX51xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX3exX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xXexX51xX1exX5xX6xX1exX4xX6xX23xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exXbxX1xX27xX1exX1xXd3xXbxX1exXaaxXd3xXdxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xXdxX23xX1xX1exX51xXd3xXdxX81xX2xXf0xXeexXe3xXe5xXecxXd0xX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX81xX51xX10xX3exXdxX6xX81xX2xXe3xXe4xX81xX23xX10xXe0xX7xX81xXe3xXe4xXf1xX10axX81xXf5xXe3xX3exXe3xX2xXe3xXe5xXe4xX2xXf5xXexX2xXecxXe3xXe5xXecxX5xXe4xXd0xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX23xX22xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX27xX15xX41xXexX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX23xX74xX23xX22xX3xXexX1xX74xX23xX3xX51xX36xXdxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xX6xX2fxX0xX3exXdxXaaxX2fxX0xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4ccxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX5xX62xX3xX4xX554xX23xX3xXexX1xXdxXbexXexX17fxX3xXbxX1xX1084xX3xX1xX5e3xXbxX3xXaaxX36xXdxX3xXexX68axX23xX1xX3xXd0xXd0xXd0xXaxX3xX1xXc8xX10xX2bxX9xXaxX81xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXc8xXdxX81xX1cxX6xX15xX1exX3exX27xX23xX22xX1exXexX1xXdxX1exX3exXdxX10xX51xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX3exX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xXexX51xX1exX5xX6xX1exX4xX6xX23xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exXbxX1xX27xX1exX1xXd3xXbxX1exXaaxXd3xXdxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xXdxX23xX1xX1exX51xXd3xXdxX81xX2xXf0xXeexXe3xXe5xXecxXd0xX1xXexX51xXaxX2fxX4ccxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX5xX62xX3xX4xX554xX23xX3xXexX1xXdxXbexXexX17fxX3xXbxX1xX1084xX3xX1xX5e3xXbxX3xXaaxX36xXdxX3xXexX68axX23xX1xX3xXd0xXd0xXd0xX0xX81xX6xX2fxX0xX81xX7xXexXc8xXd3xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX2fxX1c4dxXdxX41xX4xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xX44xX45xX3xX47xX23xX3xXexX1xX4cxX3xX44xXdxX50xX51xX3xX1cxX54xX15xX3xX3exX58xX23xX22xX3xXexX5dxX23xX1xX3xX44xX6axXexX3xX4xX1xX27xX70xX23xX3xX17cxXcxX17exX3xX44xX656xX3xX51xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX52axX23xX22xX3xXc8xc16fxX3xX4xX1xXd3xX3xX122xX1xX47xXexX3xXaaxX848xX23xX22xX3xXaaxX35xX869xX23xX3xX5xX3cxX23xX3xX4xX32xX6xX3xX61xX62xX3xXcxX65xX23xX1xXd0xX0xX81xXbxX2fxX0xX81xX3exXdxXaaxX2fxX0xX81xX5xXdxX2fxX0xX81xX27xX5xX2fxX0xX3exXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc8xXaxX2fxX0xX81xX3exXdxXaaxX2fxX0xX81xX3exXdxXaaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1724xX27xXexX1xXd3xXc8xXaxX2fxX464xXd0xX1c4dxX0xX81xXbxX2f
P.V