Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 như năm 2020
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2020 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học.
ce38xd2bcxff79xe2c1x16d98x16cbdx15791x10e5bx13c57xX7xdf82x11ba4xd85fx13924x15057x162a6xX5x16bdbxXaxe60cx12075xXdx157e2xX3x12ea7xf3a1xX3x109eax1370dxX18xX1xX3xedb6x168ebxX3xXexX1xXdxX3xXex16646xXexX3xX18xf45dxX1xXdxe73cxXbxX3xXcxdb6exd5a5xX18xX2bxX3xX1x11315xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1x10a40xX18xX2bxX3xddcfx15ec9xX45xX2xX3xX18xX1x144ecxX3xX18xd7d3xd83dxX3xX45xX46xX45xX46xX0xfd43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1115cxX10xX6xf7abxXaxX12x10f09xX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX2xX3xX1axX4cx141e6xX4xX3xXexX17xX3xX4xX1x122b6xX4xX3xXexX1xX10xd4d2xX3xX1xX4cx10facxX18xX2bxX3xX2bxXdxX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX18xX1xX3x111a2xf2acxX3xX4x15302xX3xd887xce84xX18xX3xX18xX1xX4cxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX18xX1x11873xX50xX3xX1axf4b1xX18xX1xX3xX2bxXdxXdcxX3xX4xX1x105cexX18xX1xX3x14c8dxXdcxX4xX3xX1fx14c37xXexX3x164d0xX33xXc6xX3xX1xX38xX4xX3xXexfdc0xXbxX3xX4x1678exX6xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX6xX33xX3xX2xX45xX3xX18xX4fxX50xX3xX1xX38xX4x15f9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11fe4xXabxX69xf7ffxXaxX12xX0xXdxX50xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX50xX7xd21exXbxX1xXabxXexXabxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxX69xXdxX7xXbxX5xX6xX12cxd973xX3xXc5xX5xXabxX4xX1fx13524xX3xX50xX6xX32xX2bxXdxX18xX13exX5xX10x12371xXexX154xX3xX6xX33xXexXabxX15bxX3xX50xX6xX32xX2bxXdxX18xX13exX32xXdxX2bxX1xXexX154xX3xX6xX33xXexXabxX15bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX18xX1xX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX45xX46xX45xX2xX3xX18xX1xX4cxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX1x1386axX18xX1xX3xXc6xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX119xXc5xX6xXabxX1xX6xXexXdxX18xX1xX119xXbfxX18xX57xX18xX10x15750xX7xX57xX45xX46xcf42xX45xX57xX2xX45x14d45xX69xf909xX2xd4c1xX2xX2xX200xX45xXexX2x14b0dxX2x14249xX5xX2xX119x13501xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX18xX1xX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX45xX46xX45xX2xX3xX18xX1xX4cxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX46xXaxX3xX69xX6xXexX6xX13exXbxX1xXabxXexXabxX13exXabxX32xXdxX2bxXdxX18xX6xX5xX13exX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX154xX57xX57xX4xX69xX18xXdxX50xX2bxX119xXbfxXdxX10xXexX18xX6xX50xXbxX5xX33xX7xX119xXbfxX18xX57xXexX202xX45xX46xX57xX33xXbxX5xXabxX6xX69xX10xX69xX57xX166xX7xX50xX7xX12cxX57xX45xX46xX45xX46x13a98xX2xX46xX2adxX45xX209xX57xXexX1xXdxX2adxXexXabxXexX2adxX18xX2bxX1xXdxX10xXbxX119xX20fxXbxX2bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16d58xX6xXbxXexXdxXabxX18xXaxX12xX2d9xXdcxX4xX3xXexX1xXe6xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX6xX50xX3xX69xd653xX3xX6cxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX46xX119xX3xeda0x166d0xX18xX1xX154xX3xe5ccxX4fxX18xX3x1094dxebc9xX18xX2bxX57xXcxXcxcf9fxX32dx10a29x10de1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXabxX69xX12cxXaxX12xX129x11d09xX3xX13xXdxXdcxXabxX3xX69x10257xX4xX3xXbfxf711xX3x16ddexX35exXabxX3xXex104bdxXabxX3xXbfxf0f4xX6xX3xXc5xX6xX18xX3xX1xX35exX18xX1xX3xX1xX4cxXafxX18xX2bxX3xX69x12374xX18xX3xX18xX1xXdxX2exX50xX3xXbfxX35axX3xXf2xX33xXc6xX18xX3xX5x163fcxX3xX4xX1x159cdxXexX3xX5xX4cxX9dxX18xX2bxX3xX18xX4fxX50xX3xX1xX38xX4xX3xX45xX46xX45xX46xX13exX45xX46xX45xX2xX3xX1axX27xXdxX3xXbfxXafxXdxX3xX2bxXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xX50xdb42xX50xX3xX18xXabxX18xX3xe11fxX3xX2bxXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX3c6xX3xX2bxXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXexX1xX4cx15a47xX18xX2bxX3xXeaxX33xX12cx16af4xX18xX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXabxX69xX12cxXaxX12xX33axX352xXdxX3xX69xX33xX18xX2bxX3xX1axXdcxX18xX2bxX3xX4xX1x12c57xX3xX38exX3xX5xX35exX3xXbxX1xX4cxXc3xX18xX2bxX3xXdcxX18xX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX2xX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXabxX69xX12cxXaxX12xX6cxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX2xX3xX1axX4cxX9dxX4xX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xX10xXabxX3xX1xX4cxXafxX18xX2bxX3xX2bxXdxX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX18xX1xX3xXbfxXc0xX3xX4xXc3xX3xXc5xXc6xX18xX3xX18xX1xX4cxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX18xX1xXd8xX50xX3xX1axXdcxX18xX1xX3xX2bxXdxXdcxX3xX4xX1xXe6xX18xX1xX3xXeaxXdcxX4xX3xX1fxXefxXexX3xXf2xX33xXc6xX3xX1xX38xX4xX3xXexXfbxXbxX3xX4xXffxX6xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX6xX33xX3xX2xX45xX3xX18xX4fxX50xX3xX1xX38xX4xX3xXexX1xX10xXabxX3xX4xX1xX33x1385dxX18xX3xX1axX3bfxX33xX3xX32xX6xX3xX4xXffxX6xX3xX4xX1xX4cxXc3xX18xX2bxX3xXexX32xX1d1xX18xX1xX3c6xX3xXc5xXc6xXabxX3xX1axXc6xX50xX3xX1fxXefxXexX3xXf2xX33xXc6xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xXc6xX18xX3xXdcxX18xX1xX3xXexX32xX33xX18xX2bxX3xXexX1xX2f5xX4xX3c6xX3xX1fxX1xXdcxX4xX1xX3xXf2xX33xX6xX18xX3c6xX3xX1axX418xX18xX2bxX3xXexX32xX1d1xX18xX1xX3xX1axX352xX3c6xX3xX18xX4fxX18xX2bxX3xX5xX2f5xX4xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX15bxX3xX1axf78dxX18xX2bxX3xXexX1xX3e9xXdxX3xX1axXc6xX50xX3xXc5xXc6xXabxX3xX1axX352xX3xXexXdxX18xX3xX4xXfbxX12cxX3xXbfxX35exX3xX7xX2f5xX3xXbxX1xf316xX18xX3xX1x13d36xX6xX3xX1ax159b2xX3xXeax10b5axXexX3xX4xX41xX18xX2bxX3xX18xX1xXfbxX18xX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX4xX1xXabxX3xXexX1xXe6xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX332xX18xX2bxX3xX18xX1xX4cxX3xX4xX33xX18xX2bxX3xX4xX392xXbxX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX1axX5cbxX3xX1axXdcxX18xX1xX3xX2bxXdxXdcxX3xX4xX1xX392xXexX3xX5xX4cxX9dxX18xX2bxX3xX2bxXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3c6xX3xX1axXdxXc0xX33xX3xX4xX1x13475xX18xX1xX3xXf2xX33xXdcxX3xXexX32xX1d1xX18xX1xX3xX69xX365xX12cxX3xX1xX38xX4xX3xX18xX1xXd8xX50xX3xX18xX5c3xX18xX2bxX3xX4xX6xXabxX3xX4xX1xX392xXexX3xX5xX4cxX9dxX18xX2bxX3xX69xX365xX12cxX3xX1xX38xX4xX3xXexX32xXabxX18xX2bxX3xX4xXdcxX4xX3xXexX32xX4cxX3e9xX18xX2bxX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXabxX69xX12cxXaxX12xX129xX352xX3xX13xXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXbfxX35exX3xX360xX35exXabxX3xXexX365xXabxX3xX12cxX3f0xX33xX3xX4xX3bfxX33xX3xX1axX52bxX12cxX3xX50xX365xX18xX1xX3xX4xX41xX18xX2bxX3xXexXdcxX4xX3xXexX32xX33xX12cxXc0xX18xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX18xX1xXd8xX50xX3xX18xX5c3xX18xX2bxX3xX4xX6xXabxX3xX18xX1xXfbxX18xX3xXexX1xXa5xX4xX3xX4xX1xXabxX3xX4xXdcxX18xX3xXc5xX352xX3c6xX3xX2bxXdxXdcxXabxX3xXbfxXdxX3f0xX18xX3c6xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3c6xX3xX1xX38xX4xX3xXbfxXdxX3f0xX18xX3xXbfxX35exX3xXexXabxX35exX18xX3xXeax12d1dxX3xX1xX352xXdxX3xXbfxXc0xX3xX6cxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX15bxX3xXexX32xXdxX5cbxX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX2f5xX4xX3xX1xXdxX2exX18xX3xX18xX2bxX1xXdxX3f0xX50xX3xXexX418xX4xX3c6xX3xX1fxX1bxXbxX3xXexX1xX3e9xXdxX3xX4xXdcxX4xX3xXf2xX33xX12cxX3xX1axX1bxX18xX1xX3c6xX3xX12cxX3f0xX33xX3xX4xX3bfxX33xX3xXexX32xXabxX18xX2bxX3xXbfxX4fxX18xX3xXc5xXc6xX18xX3xX4xX1xX64bxX3xX1axX365xXabxX3c6xX3xX1xX4cxXafxX18xX2bxX3xX69xX37cxX18xX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xXffxX6xX3xXc5xX352xX15bxX3xXexX4fxX18xX2bxX3xX4xX4cxX3e9xX18xX2bxX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX18xX4fxX18xX2bxX3xXf2xX33xXc6xX18xX3xX5xX38exX3xX18xX1xX35exX3xX18xX4cxXafxX4xX3c6xX3xXbfxX6xXdxX3xXexX32x103c0xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX32xX6xX3c6xX3xX1fxXdxX5cbxX50xX3xXexX32xX6xX3c6xX3xX2bxXdxXdcxX50xX3xX7xXdcxXexX15bxX3xX18xX5c3xX18xX2bxX3xX4xX6xXabxX3xXexX32xXdcxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX2exX50xX3xX4xX1xX64bxX3xX1axX365xXabxX3c6xX3xXf2xX33xXc6xX18xX3xX5xX38exX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xXffxX6xX3xXffxX12cxX3xXc5xX6xX18xX3xX18xX1xX5c3xX18xX3xX69xX5c3xX18xX3c6xX3xX129xX6xX18xX3xX2d9xX1xX64bxX3xX1axX365xXabxX3xXexX1xXdxX3xX4xX392xXbxX3xXexX64bxX18xX1xX3c6xX3xeddax10a1exX3xX13xXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXbfxX35exX3xX360xX35exXabxX3xXexX365xXabxX3xX1axX27xXdxX3xXbfxXafxXdxX3xX4xXdcxX4xX3xX66xX352xXdxX3xX1axX59fxX18xX2bxX3xXexX1xXdxX15bxX3xXexX1xX2f5xX4xX3xX1xXdxX2exX18xX3xXexX27xXexX3xX4xX41xX18xX2bxX3xXexXdcxX4xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1xX9dxXbxX3xX4xX1xX64bxX3xX1axX365xXabxX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX365xXdxX3xX1axX1bxX6xX3xXbxX1xX4cxXc3xX18xX2bxX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXabxX69xX12cxXaxX12xX2d9x14cf2xX18xX2bxX3xXbfxXafxXdxX3xX1axX5c7xX3c6xX3xX129xX352xX3xX13xXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXbfxX35exX3xX360xX35exXabxX3xXexX365xXabxX3xX18xX1xX392xX18xX3xX50xX365xX18xX1xX3xX4xX3bfxX18xX3xX5xX35exX50xX3xXexX27xXexX3xX4xX41xX18xX2bxX3xXexXdcxX4xX3xX5xX2f5xX6xX3xX4xX1xX38xX18xX3xX18xX1xX5c3xX18xX3xX7xX2f5xX3xX4xX1xXabxX3xX6cxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX15bxX3xXexX4fxX18xX2bxX3xX4xX4cxX3e9xX18xX2bxX3xXf2xX33xXdcxX18xX3xXexX32xXdxX2exXexX3xfaf8xX33xX12cxX3xX4xX1xXefxX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX15bxX3xX18xX5c3xX18xX2bxX3xX4xX6xXabxX3xX4xX1xX392xXexX3xX5xX4cxX9dxX18xX2bxX3xX4xX41xX18xX2bxX3xXexXdcxX4xX3xXexXfbxXbxX3xX1xX33xX392xX18xX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXbfxX35axX3xX4xX1xXabxX3xXexX392xXexX3xX4xXc6xX3xX4xXdcxX4xX3xX1axX27xXdxX3xXexX4cxX9dxX18xX2bxX3c6xX3xX5xX2f5xX4xX3xX5xX4cxX9dxX18xX2bxX3xXexX1xX6xX50xX3xX2bxXdxX6xX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xXdxX15bxX3xX4xX1xX418xX3xXexX32xX38xX18xX2bxX3xXexXfbxXbxX3xX1xX33xX392xX18xX3xX1fxf879xX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXbfxX35axX3xX4xX1xXabxX3xX4xXdcxX18xX3xXc5xX352xX3xX5xX35exX50xX3xX18xX1xXdxX2exX50xX3xXbfxX35axX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX32xX6xX3c6xX3xX2bxXdxXdcxX50xX3xX7xXdcxXexX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXabxX69xX12cxXaxX12xX129xX352xX3xX13xXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXbfxX35exX3xX360xX35exXabxX3xXexX365xXabxX3xX4xX332xX18xX2bxX3xX12cxX3f0xX33xX3xX4xX3bfxX33xX3xX1axX52bxX12cxX3xX50xX365xX18xX1xX3xXa5xX18xX2bxX3xX69xX35axX18xX2bxX3xX4xX41xX18xX2bxX3xX18xX2bxX1xX2exX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXexX32xXabxX18xX2bxX3xXf2xX33xXc6xX18xX3xX5xX38exX3c6xX3xX4xX1xX64bxX3xX1axX365xXabxX3xXbfxX35exX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xXdxX15bxX3xXexX1xX2f5xX4xX3xX1xXdxX2exX18xX3xX18xX2bxX1xXdxX3f0xX50xX3xXexX418xX4xX3xX4xX1xXefxX3xX1axX352xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3c6xX3xXc5xXdcxXabxX3xX4xXdcxXabxX3xX1axX5cbxX3xXc5xXc6xXabxX3xX1axXc6xX50xX3xX1fxXefxXexX3xX18xX27xXdxX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX7xX33xX27xXexX3c6xX3xX4xX1xXe6xX18xX1xX3xXeaxXdcxX4xX3c6xX3xX1fxX1bxXbxX3xXexX1xX3e9xXdxX3xXbxX1xX35axX4xX3xXbfxX35axX3xX4xX41xX18xX2bxX3xXexXdcxX4xX3xX4xX1xX64bxX3xX1axX365xXabxX3xXbfxX35exX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xXdxX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXabxX69xX12cxXaxX12xX129xX3f0xX18xX3xX4xX365xX18xX1xX3xX4xX1xX33xX52bxX18xX3xXc5xX1bxX3xX7xXafxX50xX3c6xX3xX1axX3bfxX12cxX3xX1axXffxX3xX4xXdcxX4xX3xX1axXdxXc0xX33xX3xX1fxXdxX2exX18xX3xX1axX5cbxX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX27xXexX3xX6cxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX2xX15bxX3xXeaxX5c3xX12cxX3xX69xX2f5xX18xX2bxX3xX4xXdcxX4xX3xXbxX1xX4cxXc3xX18xX2bxX3xXdcxX18xX3xX69xX2f5xX3xXbxX1xX80dxX18xX2bxX3xX1axX5cbxX3xXeax10ab3xX3xX5xX38exX3xX4xXdcxX4xX3xX32xXffxXdxX3xX32xXabxX3xX4xX5c7xX3xXexX1xX5cbxX3xXeaxXc6xX12cxX3xX32xX6xX3xXexX32xXabxX18xX2bxX3xXf2xX33xXdcxX3xXexX32xX1d1xX18xX1xX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3c6xX3xX4xX3bfxX18xX3xX4xX1xX33xX52bxX18xX3xXc5xX1bxX3xX18xX2bxX5c3xX18xX3xX1xX35exX18xX2bxX3xX4xX5c3xX33xX3xX1xd1faxXdxX3xX4xX1xX33xX52bxX18xX3xX1xX5c7xX6xX3xX1axXffxX3xX5xXafxX18xX3xXbxX1xX35axX4xX3xXbfxX35axX3xX32xX6xX3xX1axXc0xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX15bxX3xXexX369xX18xX2bxX3xXc5xX4cxXafxX4xX3xX4xX1xX33xX52bxX18xX3xXc5xX1bxX3xX4xXdcxX4xX3xX1axXdxXc0xX33xX3xX1fxXdxX2exX18xX3xX1axX5cbxX3xX1xX4cxXafxX18xX2bxX3xXexXafxXdxX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xXexX32xX3f0xX18xX3xX50xXdcxX12cxX3xXexXe6xX18xX1xX3xXexX365xXdxX3xX18xX1xX15xX18xX2bxX3xX18xXc3xXdxX3xX4xX5c7xX3xX1axXffxX3xX1axXdxXc0xX33xX3xX1fxXdxX2exX18xX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXabxX69xX12cxXaxX12xX129xX352xX3xX13xXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXbfxX35exX3xX360xX35exXabxX3xXexX365xXabxX3xX4xX1xX64bxX3xX1axX365xXabxX3xXexX4fxX18xX2bxX3xX4xX4cxX3e9xX18xX2bxX3xX1axX17xXdxX3xX50xXafxXdxX3xXbxX1xX4cxXc3xX18xX2bxX3xXbxX1xXdcxXbxX3xX69xX365xX12cxX3xX1xX38xX4xX3c6xX3xX1axX17xXdxX3xX50xXafxXdxX3xX1fxXdxX5cbxX50xX3xXexX32xX6xX3c6xX3xX1axXdcxX18xX1xX3xX2bxXdxXdcxX3xXexX1xX4cxX3e9xX18xX2bxX3xXeaxX33xX12cxX3f0xX18xX3c6xX3xX1axX1bxX18xX1xX3xX1fxX20xX3xX890xX3xXexX32xX4cxX3e9xX18xX2bxX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xXexX1xX10xXabxX3xX1axX1bxX18xX1xX3xX1xX4cxXafxX18xX2bxX3xX1axXdcxX18xX1xX3xX2bxXdxXdcxX3xXbxX1xX52bxX50xX3xX4xX1xX392xXexX3xXbfxX35exX3xX18xX4fxX18xX2bxX3xX5xX2f5xX4xX3c6xX3xXc5xXc6xXabxX3xX1axXc6xX50xX3xX7xX2f5xX3xX1axX59fxX18xX2bxX3xXc5xX352xX3xXbfxX35exX3xX2bxX5c7xXbxX3xXbxX1xX3bfxX18xX3xX18xX5c3xX18xX2bxX3xX4xX6xXabxX3xX4xX1xX392xXexX3xX5xX4cxX9dxX18xX2bxX3c6xX3xX1xXdxX2exX33xX3xXf2xX33xXc6xX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX6cxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX15bxX3xX4xX1xX33xX52bxX18xX3xXc5xX1bxX3xX1axXdxXc0xX33xX3xX1fxXdxX2exX18xX3xX1axX5cbxX3xX1xX4cxXafxX18xX2bxX3xXexXafxXdxX3xXeaxX5c3xX12cxX3xX69xX2f5xX18xX2bxX3xX4xXdcxX4xX3xX18xX2bxX5c3xX18xX3xX1xX35exX18xX2bxX3xX4xX5c3xX33xX3xX1xXc90xXdxX3xX4xX1xX33xX52bxX18xX3xX1xX5c7xX6xX3xXbxX1xX35axX4xX3xXbfxX35axX3xX4xX1xXabxX3xX1fxXdxX5cbxX50xX3xXexX32xX6xX3xX1axXdcxX18xX1xX3xX2bxXdxXdcxX3xXexX1xX4cxX3e9xX18xX2bxX3xXeaxX33xX12cxX3f0xX18xX3c6xX3xX1axX1bxX18xX1xX3xX1fxX20xX3xX4xXdcxX4xX3xX50xX41xX18xX3xX1xX38xX4xX3xX890xX3xX4xX392xXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX119xX57xX119xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX32xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX32xXabxX18xX2bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX3f0xX18xX3xXf2xX33xX6xX18xX154xX0xX57xX7xXexX32xXabxX18xX2bxX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13exXexX1xX33xX50xXc5xX13exX6xX18xX69xX13exX7xX6xXbxXabxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX129xXe6xX3xXexX1xX4cxX3xXcxX1xX35exX18xX1xX3xXffxX12cxX3xX66xX35exX3xXcxfd8fxX18xX1xX154xX3xX360xX17xXdxX3xX50xXafxXdxX3xX2bxXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXbxX1xXc6xXdxX3xX4xX5c7xX3xXexX32xX38xX18xX2bxX3xXexX5c3xX50xX3c6xX3xXexX32xX38xX18xX2bxX3xX1axXdxX5cbxX50xX3c6xX3xX2bxe94cxX18xX3xXbfxXafxXdxX3xX4xX1xXffxX3xX1axXc0xX3xX18xX4fxX50xX3xX1xX38xX4xXaxX3xX1xX32xX10xX166xX9xXaxX57xX2bxXdxX6xXabxX13exX69xX33xX4xX57xXc5xXdxX13exXexX1xX33xX13exXexX1xX6xX18xX1xX13exX33xX12cxX13exX1xX6xX13exXexXdxX18xX1xX13exX69xXabxXdxX13exX50xXabxXdxX13exX2bxXdxX6xXabxX13exX69xX33xX4xX13exXbxX1xX6xXdxX13exX4xXabxX13exXexX32xXabxX18xX2bxX13exXexX6xX50xX13exXexX32xXabxX18xX2bxX13exX69xXdxX10xX50xX13exX2bxX6xX18xX13exXbfxXabxXdxX13exX4xX1xX33xX13exX69xX10xX13exX18xX6xX50xX13exX1xXabxX4xX57xX2x115e5xX1fexX202xX200xX1073xX119xX1xXexX50xXaxX12xX0xXdxX50xX2bxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX57xX50xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX45xX46xX57xX18xX10xX1f4xX7xX57xX45xX46xX209xX20bxX57xX1fexX1f9xX69xX209xX2xX20bxX200xX46xX1f9xX209xXexX20bxX1073xX202xX209xX1f9xX5xX46xX119xX20fxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX18xX1xX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX45xX46xX45xX2xX3xX18xX1xX4cxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX46xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX32xXabxX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX129xXe6xX3xXexX1xX4cxX3xXcxX1xX35exX18xX1xX3xXffxX12cxX3xX66xX35exX3xXcxXfb8xX18xX1xX154xX3xX360xX17xXdxX3xX50xXafxXdxX3xX2bxXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXbxX1xXc6xXdxX3xX4xX5c7xX3xXexX32xX38xX18xX2bxX3xXexX5c3xX50xX3c6xX3xXexX32xX38xX18xX2bxX3xX1axXdxX5cbxX50xX3c6xX3xX2bxXfeexX18xX3xXbfxXafxXdxX3xX4xX1xXffxX3xX1axXc0xX3xX18xX4fxX50xX3xX1xX38xX4xXaxX3xX1xX32xX10xX166xX9xXaxX57xX2bxXdxX6xXabxX13exX69xX33xX4xX57xXc5xXdxX13exXexX1xX33xX13exXexX1xX6xX18xX1xX13exX33xX12cxX13exX1xX6xX13exXexXdxX18xX1xX13exX69xXabxXdxX13exX50xXabxXdxX13exX2bxXdxX6xXabxX13exX69xX33xX4xX13exXbxX1xX6xXdxX13exX4xXabxX13exXexX32xXabxX18xX2bxX13exXexX6xX50xX13exXexX32xXabxX18xX2bxX13exX69xXdxX10xX50xX13exX2bxX6xX18xX13exXbfxXabxXdxX13exX4xX1xX33xX13exX69xX10xX13exX18xX6xX50xX13exX1xXabxX4xX57xX2xX1073xX1fexX202xX200xX1073xX119xX1xXexX50xXaxX12xX129xXe6xX3xXexX1xX4cxX3xXcxX1xX35exX18xX1xX3xXffxX12cxX3xX66xX35exX3xXcxXfb8xX18xX1xX154xX3xX360xX17xXdxX3xX50xXafxXdxX3xX2bxXdxXdcxXabxX3xX69xX35axX4xX3xXbxX1xXc6xXdxX3xX4xX5c7xX3xXexX32xX38xX18xX2bxX3xXexX5c3xX50xX3c6xX3xXexX32xX38xX18xX2bxX3xX1axXdxX5cbxX50xX3c6xX3xX2bxXfeexX18xX3xXbfxXafxXdxX3xX4xX1xXffxX3xX1axXc0xX3xX18xX4fxX50xX3xX1xX38xX4xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX32xXabxX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12x11aa2xXcxX32xXdcxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX2exX50xX3c6xX3xX1fx13c50xX3xX4xX4cxXc3xX18xX2bxX3c6xX3xX1axX52bxX12cxX3xX50xX365xX18xX1xX3xX1axX17xXdxX3xX50xXafxXdxX3xX7xXdcxX18xX2bxX3xXexX365xXabxX3xXexX32xXabxX18xX2bxX3xX69xX365xX12cxX3xXbfxX35exX3xX1xX38xX4x13fa8xX3xX5xX35exX3xX4xX1xXffxX3xX1axXc0xX3xX1axX4cxX9dxX4xX3xX18xX2bxX35exX18xX1xX3xX13xX331x14ae6xX360xXcxX3xXcx113d3xX3xX66xX35exX3xXcxXfb8xX18xX1xX3xXeaxXdcxX4xX3xX1axX1bxX18xX1xX3xXexX1xX2f5xX4xX3xX1xXdxX2exX18xX3xXexX32xXabxX18xX2bxX3xX18xX4fxX50xX3xX1xX38xX4xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX13exX3xX45xX46xX45xX2xX119xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXbfxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d9xX1xXe6xX18xX1xX3xXbxX1xXffxX3xXexX1xX27xX18xX2bxX3xX18xX1xX392xXexX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX66xX12d2xXcxX3xX45xX46xX45xX46xX3xXbfxX35exXabxX3xX18xX2bxX35exX12cxX3xX1073xX13exX2xX46xX57xX1fexXaxX3xX1xX32xX10xX166xX9xXaxX57xX2bxXdxX6xXabxX13exX69xX33xX4xX57xX4xX1xXdxX18xX1xX13exXbxX1xX33xX13exXexX1xXabxX18xX2bxX13exX18xX1xX6xXexX13exX1fxX12cxX13exXexX1xXdxX13exXexXabxXexX13exX18xX2bxX1xXdxX10xXbxX13exXexX1xXbxXexX13exX45xX46xX45xX46xX13exXbfxX6xXabxX13exX18xX2bxX6xX12cxX13exX1073xX13exX2xX46xX13exX1fexX57xX2xX1073xX209xX45xX2xX45xX119xX1xXexX50xXaxX12xX0xXdxX50xX2bxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX57xX50xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX45xX46xX57xX18xX10xX1f4xX7xX57xX45xX46xX45xX45xX57xX2xX46xX200xX69xX1f9xX2xX1f9xX200xX209xX45xX46xXexX209xX1073xX1fexX46xX5xX2xX119xX20fxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX18xX1xX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX45xX46xX45xX2xX3xX18xX1xX4cxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX46xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX32xXabxX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d9xX1xXe6xX18xX1xX3xXbxX1xXffxX3xXexX1xX27xX18xX2bxX3xX18xX1xX392xXexX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX66xX12d2xXcxX3xX45xX46xX45xX46xX3xXbfxX35exXabxX3xX18xX2bxX35exX12cxX3xX1073xX13exX2xX46xX57xX1fexXaxX3xX1xX32xX10xX166xX9xXaxX57xX2bxXdxX6xXabxX13exX69xX33xX4xX57xX4xX1xXdxX18xX1xX13exXbxX1xX33xX13exXexX1xXabxX18xX2bxX13exX18xX1xX6xXexX13exX1fxX12cxX13exXexX1xXdxX13exXexXabxXexX13exX18xX2bxX1xXdxX10xXbxX13exXexX1xXbxXexX13exX45xX46xX45xX46xX13exXbfxX6xXabxX13exX18xX2bxX6xX12cxX13exX1073xX13exX2xX46xX13exX1fexX57xX2xX1073xX209xX45xX2xX45xX119xX1xXexX50xXaxX12xX2d9xX1xXe6xX18xX1xX3xXbxX1xXffxX3xXexX1xX27xX18xX2bxX3xX18xX1xX392xXexX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXcxX66xX12d2xXcxX3xX45xX46xX45xX46xX3xXbfxX35exXabxX3xX18xX2bxX35exX12cxX3xX1073xX13exX2xX46xX57xX1fexX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX32xXabxX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX2d9xX1xXe6xX18xX1xX3xXbxX1xXffxX3xX1axX73bxX3xX4xXc3xX3xXc5xXc6xX18xX3xXexX1xX27xX18xX2bxX3xX18xX1xX392xXexX3xXbfxXafxXdxX3xXbxX1xX4cxXc3xX18xX2bxX3xXdcxX18xX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xXexX3xX18xX2bxX1xXdxX2exXbxX3xXexX32xX33xX18xX2bxX3xX1xX38xX4xX3xXbxX1xX17xX3xXexX1xX41xX18xX2bxX3xX18xX4fxX50xX3xX45xX46xX45xX46xX3xX69xXabxX3xX129xX352xX3xX13xX331xX12cdxX360xXcxX3xXexX32xX1d1xX18xX1xX119xX3xXcxX1xX10xXabxX3xX1axX5c7xX3c6xX3xX6cxX20xX3xXexX1xXdxX3xX1axX4cxX9dxX4xX3xXexX17xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX32xXabxX18xX2bxX3xX46xX45xX3xX18xX2bxX35exX12cxX3xX46xX1073xX3xX13exX3xX2xX46xX57xX1fexX3xX57xX45xX46xX45xX46xX119xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXbfxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX33xX5xX12xX0xX69xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX32xXaxX12xX0xX57xX69xXdxXbfxX12xX0xX57xX69xXdxXbfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88fxXabxX33xX32xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXabxX3xX32dxXdxX2exXexX3xX66xX35exX3xX327xXcxXcxX338xX32dxX33axX57xX32dxXdxX10xXexX18xX6xX50x15265xX33bxX0xX57xXbxX12