Dấu hiệu cảnh báo đau tim không nên bỏ qua
Bệnh tim được coi là “kẻ giết người thầm lặng” vì thường khó phát hiện các triệu chứng hoặc dấu hiệu sớm. Dưới đây là một vài dấu hiệu quan trọng cảnh báo cơn đau tim không được xem thường.
8fb5xbd9cxc44ax9036xdd6fxc151x92d8x110c5xf1f7xf0c7x1013dxe72axc3fexa530x10222xbd2fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa28axdfc3xef47xXexX0xeddexXaxX17xX18xX19xXexX0x112fexac98xX19xb8d9xXexX0xXaxe15exX9xa7e1xXdxX18xf8bcxX2fxdec2xbc05xb20exX5xb9f6xXbxXdxX17xX32xXexX2x9594xee5dxX9xXaxX35xbe5fxX3dxX9xX2cx1132bxd1c5xXaxX9xX23xf5daxX24xX9x11214xX18xX3dxX9xXbxX35xXcxX9xad4axXaxb574xX46xeb56xX9xX46x9f17xX46xX9xX23xe59axX9x91f2xX3dxX18xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x97a2xX17xX18xX19xX32xXex108dbxX41xX46xXaxX9xXbxX35xXcxX9xX4dxde4cxe2eaxX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdx9b44xX9xf07fxX55xf9c7xX9xX59xX35xa176xXbxX9xX46xX59xX85x94c8xX35xX9xXbxXax10671xXcxX9xXdxf7d1xX46xX59x114e2xX9xa876x9edaxX9xXbxXaxX85xX9cxX46xX59xX9xX55xXax96eaxX9xX33xXaxX4axXbxX9xXaxX35xX41xX46xX9xX2cxX4axX2cxX9xXbxd822xX35xX41xX3dxX9xX2cxXaxf192xX46xX59xX9xXaxX24xXa5xX2cxX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX2fxf946xXcx115a2xX9xX2xX85xXe1xX35xX9xX4dxf9faxX26xX9xXdxX8exX9xXcxcf3exXbxX9xXaaxX8exX35xX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX62xX3dxX18xX46xX9xXbxXc7x101c7xX46xX59xX9xX2cxX45xX46xXaxX9xX23xX4axX24xX9xX2cxb972xX46xX9xX4dxX18xX3dxX9xXbxX35xXcxX9xX55xXaxX57xX46xX59xX9xX4dxX85xX86xX2cxX9x108f2xX17xXcxX9xXbxXaxX85xX9cxX46xX59xXe3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX59xX9xX2fxXc7xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x92a9xX1cxX1cxX35xXe3xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXe3xXaaxX46xX1cxX46xX17x9c01xX2fxX1cxX2axb787xX2axb614xX1cxf3dbxX177xX19x101fdxX2ax9491xX17cxX175xbcf2x9433xXbxX2axX17cx9670xX177xXdxX17fxXe3xa272xX33xX59xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX15bxX23xXdxX24xX2cxX55xfe45xXcxX18xXc7xX59xX35xX46xa89exXdxX17xf436xXbxX15bxX18xX3dxXbxX24xX1a2xXcxX18xXc7xX59xX35xX46xX1a9xXc7xX35xX59xXaxXbxX15bxX18xX3dxXbxX24xX1a2xX16fxX35xX19xXbxXaxX15bxa9f8xX17axX1ccxX33xX12dxX1a2xXaxX17xX35xX59xXaxXbxX15bxX180xX17cxX184xX33xX12dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX9xXaxX35xX17xX3dxX9xX2cxX18xX46xXaxX9xX23xX18xX24xX9xX19xX18xX3dxX9xXbxX35xXcxX9xX55xXaxX24xX46xX59xX9xX46xX17xX46xX9xX23xX24xX9xX62xX3dxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX2axXe3xX9x9f9bxX41xXbxX9xXcxX60xX35xX9xX55xf3f6xXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX55xXaxXb6xX9xXbxXaxe513xX0xX1cxX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX7bx10214xX46xX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxd153xX9xX23xf92dxX9xXcxX41xXbxX9xXcxX60xX35xX9xX19xX24xX9xX4axX33xX9xXdxae19xX2cxX9xX2cxX57xX46xX59xX9xXaaxX35xX41xX2cx10693xX9xXbxXaxX35xX96xX3dxX9xX46xX59xdd46xXe3xX9xe5c1xXaxX85xX46xX59xX9xXcxX41xXbxX9xXcxX60xX35xX9xX19xX24xX9xX23xX41xX46xXaxX9xXbxX35xXcxX9xX2cxXb6xX9xX23xX35xX272xX3dxX9xXaxX35xX41xX46xX9xX55xXaxX4axX2cxXe3xX9xX29fx11104xX46xX59xX9xXdxX85xX86xX46xX59xX9xX19xX286xX9xXbxXc7xf32bxX9xX2fxae59xX9xX2cxXaxbf30xX9xX2cxb698xX46xX9xX4dxX96xX46xX9xX59xX35xX2dcxX18xX9xX46xX59xX8exX26xX292xX9xXaaxX8exX9xX23xX26axX46xX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xXcxX41xXbxX9xXcxX60xX35xX9xX46xX59xX18xX26xX9xX2cxX45xX9xX55xXaxX35xX9xXdxX8exXcxX9xX46xXaxX2dcxX46xX59xX9xXaaxX35xX41xX2cxX9xX46xXax10394xX9xX46xXaxX8exX46xX59xX292xX9xX46xXaxX85xX9xX46xX59xfd2bxX35xX9xXaaxX8exX24xX9xX23xX8exX46xX9xXaaxX8exX9xXbxba25xX33xX9xXbxXc7xX3dxX46xX59xX9xXdxX8exXcxX9xXaaxX35xX41xX2cxXe3xX9xd265xX35xded2xX3dxX9xX46xX8exX26xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX3cxX26xX9xXbxX35xXcxX9xX23xX26axX46xX9xX4dxX18xX46xX59xX9xX33xXaxX45xX35xX9xX59xcf14xX46xX59xX9xX2fxXcexX2cxX9xX4dxX272xX9xX23xX117xXcxX9xXcxX4axX3dxX9xXaaxX8exX9xX4dxX45xXcxX9xX23xX45xX24xX9xX46xXaxX3dxX9xX2cxXa1xX3dxX9xXaxX24xX26axXbxX9xX4dxXf2xX46xX59xXe3xX9xX5xXc7xX35xX41xX3dxX9xX2cxXaxXcexX46xX59xX9xX55xXaxX4axX2cxX9xX4dxX35xX9xX55xX23cxXcxX9xXcxX41xXbxX9xXcxX60xX35xX9xXdxX8exX9xXbxXaxX24axX9xX19x11406xX2cxXe3xX9xd26fxXaxX35xX9xXbxX35xXcxX9xX55xXaxX57xX46xX59xX9xX23xX117xXcxX9xXcxX4axX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX62xX3dxX45xX292xX9xXcxX4axX3dxX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xXcexX9xXdxX26axX35xX9xXbxXc7xX24xX46xX59xX9xXdxX2e6xX46xX59xX9xXcxX26axX2cxXaxX9xXaaxX8exX9xX19xX275xX2cxXaxX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xXbxXaxX24xX4axXbxX9xXaaxX8exX24xX9xX33xXaxf16axX35xX9xX19x109dfxX46xX9xXbxXe1xX35xX9xX55xXaxXb6xX9xXbxXaxX24axX292xX9xX12dxX45xX26xX9xXc7xX18xX9xX2fxX18xX3dxX9xX55xXaxX35xX9xXdxX17xX24xX9xXaaxX8exX35xX9xX4dxX86xXbxX9xX2cxXa1xX3dxX9xXbxXaxX18xX46xX59xX9xXaxX24xXa5xX2cxX9xX4dxX35xX9xXcxXf2xXbxX9xX4dxX24xX26axX46xX9xX46xX59xX381xX46xXe3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX17axXe3xX9xX35cxX18xX3dxX9xX46xX59xX286xX2cxX9xXdxX18xX46xX9xXbxXe1xX35xX9xXaaxX18xX35xX9xXaaxX8exX9xXaxX8exXcxX0xX1cxX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX3dxX26xX9xX2cxX117xX46xX9xX4dxX18xX3dxX9xX46xX59xX286xX2cxX9xX4dxXf2xXbxX9xX46xX59xXf2xXbxX9xX46xXaxX85xX9xX19xX18xX24xX9xX4dxXebxXcxX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xXdxX8exX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX2cxX29cxX18xX9xX4dxX18xX3dxX9xXbxX35xXcxX292xX9xX46xXaxX85xX46xX59xX9xX46xXaxX2dcxX46xX59xX9xX55xXaxXb6xX9xX2cxXaxX275xX3dxX9xX55xfaafxX24xX9xX19xX8exX35xX9xX24axX9xX46xX59xX286xX2cxX9xX2cxc8a7xX46xX59xX9xXdxX8exX9xXcxXf2xXbxX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xXbxX35xXcxX9xX2cxXb6xX9xXaaxX3cxX46xX9xX4dxX35exXe3xX9xX35cxX18xX3dxX9xX46xX59xX286xX2cxX9xX19xX24xX9xXbxX35xXcxX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xX59xX35xX45xXcxX9xX19xXa1xX46xX9xX2fxX18xX3dxX9xX55xXaxX35xX9xX46xX59xXaxX2e3xX9xX46xX59xX117xX35xX9xXaxX24xXa5xX2cxX9xX46xX59xX29cxX9xXcxXf2xXbxX9xX59xX35xX3cxX2cxX9xX46xX59xX381xX46xXe3xX9xX35cxXebxX26xX9xXdxX8exX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX23xX26axX46xX9xX2cxXa1xX46xX9xX2cxXaxcacfxX9xb23axX9xXbxXe1xX35xX9xXbxX35xXcxXe3xX9xX29fxX96xX3dxX9xX4dxX18xX3dxX9xX46xX59xX286xX2cxX9xXbxXaxX85xX9cxX46xX59xX9xX12dxX3dxX26xX5cxX46xX9xX12dxX45xX26xX9xXc7xX18xX292xX9xXbxX3daxXbxX9xX46xXaxX3cxXbxX9xXdxX8exX9xX4dxX35xX9xX55xXaxX4axXcxX9xX23xX4axX2cxX9xX2fx10fe9xXe3xX9xX4xXb6xX9xX46xXaxX35xX35exX3dxX9xXdxX5d6xX9xX19xX24xX9xX4dxX272xX9xXdxX24xX9xXdxX381xX46xX59xX9xX46xX96xX3dxX9xX4dxX18xX3dxX9xX46xX59xX286xX2cxX9xXdxX18xX46xX9xXc7xX18xX9xX2cxX4axX46xXaxX9xXbxX18xX26xX9xXbxXc7xX4axX35xX9xXaxX24xXa5xX2cxX9xXaxX8exXcxX9xX55xXaxX35xX96xX46xX9xX23xX26axX46xX9xX55xXaxX57xX46xX59xX9xXbxXaxX272xX9xX46xXaxX18xX35xX9xXaxX24xXa5xX2cxX9xX2cxccd3xX9xX4dxXf2xX46xX59xX9xXcxX35xX41xX46xX59xXe3xX9xX35cxXb6xX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xXdxX8exX9xX46xXaxX2dcxX46xX59xX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX4dxX35xX272xX46xX9xXaxXabxX46xXaxX9xX2cxX29cxX18xX9xX4dxX18xX3dxX9xXbxX35xXcxXe3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX180xXe3xX9xX4xXaxXcexX46xX59xX9xX55xXaxXb6xX9xXbxX35xX5cxX3dxX0xX1cxX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX3dexXaxXb6xX9xXbxX35xX5cxX3dxX9xXbxXaxX85xX9cxX46xX59xX9xX12dxX3dxX26xX5cxX46xX9xX2cxX54dxX46xX59xX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xXdxX8exX9xXcxXf2xXbxX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX23xX41xX46xXaxX9xXbxX35xXcxX9xX4dxX18xX46xX59xX9xXbxX35xX96xX46xX9xXbxXc7xX35xX272xX46xX9xX19xXa1xX46xX9xX19xXa1xX46xXe3xX9xX5xXc7xX8exX24xX9xX46xX59xX85xX86xX2cxX9xX18xX12dxX35xXbxX9xXaaxX8exX9xXbxXc7xX8exX24xX9xX46xX59xX85xX86xX2cxX9xX19xX26axX9xX19xX8exX26xX9xXbxXaxX286xX2cxX9xX62xX3dxX45xX46xX9xX55xXaxX57xX46xX59xX9xX2cxXaxX2e3xX9xXdxX35xX5cxX46xX9xX62xX3dxX18xX46xX9xXbxXe1xX35xX9xX19xX26axX9xX19xX8exX26xXe3xX9xX29fxX96xX3dxX9xXbxX35xXcxX9xX55xXaxX57xX46xX59xX9xX23xX117xXcxX9xXcxX4axX3dxX9xXbxX3daxX35xX9xX85xX3dxX292xX9xX2cxXb6xX9xXc7xX3cxXbxX9xe7c4xXbxX9xXcxX4axX3dxX9xX2cxXaxX45xX26xX9xXbxXe1xX35xX9xXc7xX3dxXf2xXbxX9xX59xXebxX26xX9xXbxXc7xX24axX9xX46xX59xX26axX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX62xX3dxX4axX9xXbxXc7xXabxX46xXaxX9xXbxX35xX5cxX3dxX9xXaxXb6xX18xX292xX9xX19xX24xX9xXaaxX349xX26xX9xX59xXebxX26xX9xXbxXc7xX8exX24xX9xX46xX59xX85xX86xX2cxX9xX18xX12dxX35xXbxXe3xX9xX29fxX96xX3dxX9xX23xX26axX46xX9xX23xX275xX9xXbxXc7xX8exX24xX9xX46xX59xX85xX86xX2cxX9xX18xX12dxX35xXbxX9xXcxXf2xXbxX9xXbxXaxX9cxX35xX9xX59xX35xX18xX46xX9xXaaxX8exX9xX4dxX3daxX35xX9xXcxXa5xXbxX9xXaaxXe1xX35xX9xX2cxX4axX2cxX9xXbxXc7xX35xX41xX3dxX9xX2cxXaxXcexX46xX59xX9xXbxX85xX117xX46xX59xX9xXbxX286xX9xXaaxX8exX9xX33xXaxX45xX35xX9xX3dxX3daxX46xX59xX9xXbxXaxX3dxX3daxX2cxX292xX9xX23xX26axX46xX9xX46xX5cxX46xX9xX4dxX35xX9xX55xXaxX4axXcxX9xXbxX35xXcxX9xX4dxX272xX9xX2fxX8exX46xX59xX9xXdxX109xX2cxXe3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX17cxXe3xX9xX7xXaxfc9bxX9xX2cxXaxXebxX46xX0xX1cxX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX8d4xX9xX2cxXaxXebxX46xX292xX9xXbxX18xX26xX9xXaxX24xXa5xX2cxX9xXbxXaxX349xXcxX9xX2cxXaxX7d7xX9xXdxX8exX9xXcxXa5xXbxX9xXbxXaxX85xX9cxX46xX59xX9xX4dxX85xX86xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX8exX9xXcxXf2xXbxX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX2cxX29cxX18xX9xX2fxX3dxX26xX9xXbxXaxX349xX46xXe3xX9xX5xX3dxX26xX9xX46xXaxX35xX5cxX46xX292xX9xX2cxXb6xX9xXaxX18xX35xX9xXdxX5d6xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX3cxX26xX9xX4dxXebxX26xX9xX2cxX54dxX46xX59xX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xXdxX8exX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX2cxX29cxX18xX9xX23xX41xX46xXaxX9xXbxX35xXcxXe3xX9xX5xXc7xX85xXe1xX2cxX9xXbxX35xX5cxX46xX292xX9xX46xX96xX3dxX9xXbxX35xXcxX9xX55xXaxX57xX46xX59xX9xX23xX117xXcxX9xXcxX4axX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX62xX3dxX45xX292xX9xX2cxXb6xX9xX55xXaxX45xX9xX46xX2cdxX46xX59xX9xXcxX4axX3dxX9xX2fxX2dfxX9xXcexX9xXdxX26axX35xX9xXbxXc7xX24xX46xX59xX9xXdxX2e6xX46xX59xX9xXcxX26axX2cxXaxX9xX55xXaxX35xX9xXbxXc7xX24axX9xXaaxX35exX9xXbxa286xX9xX2cxXaxX35xX9xX19xX85xXe1xX35xX9xXaaxX8exX9xX55xXaxX35xX96xX46xX9xX2cxXaxXebxX46xX9xX2fxX85xX46xX59xX9xXdxX5cxX46xXe3xX9xX5xXaxXcexX9xXaxX18xX35xX292xX9xX46xX96xX3dxX9xXbxX35xXcxX9xX55xXaxX57xX46xX59xX9xX23xX117xXcxX9xXcxX4axX3dxX9xXbxX3daxXbxX292xX9xX46xXb6xX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xX55xXaxX35xX96xX46xX9xXbxXaxX349xX46xX9xX2cxXaxX349xXcxX9xXdxX24xX26axX35xX9xX23xX60xX9xX2cxX4axX2cxX9xX2cxXaxX3cxXbxX9xXbxXaxX45xX35xX9xXc7xX18xX9xX55xXaxX60xX35xX9xX2cxX117xX9xXbxXaxX272xX292xX9xX55xXaxX35xX96xX46xX9xX2cxXaxXebxX46xX9xX23xX275xX9xX33xXaxX8d4xXe3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX1ccxXe3xX9xX5xX35xX96xX46xX59xX9xXbxX35xXcxX9xX4dxX349xX33xX9xX23xX3cxXbxX9xXbxXaxX85xX9cxX46xX59xX9xXaxX24xXa5xX2cxX9xXbxX24xX0xX1cxX2fxXbxXc7xX24xX46xX59xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7bxX24xX19xX26xX32xXexX29fxX59xXaxX17xX9xXbxXaxX3cxX26xX9xXbxX35xX96xX46xX59xX9xXbxX35xXcxX9xX4dxX349xX33xX9xXbxXc7xX24xX46xX59xX9xX33xXaxX2e6xX46xX59xX9xX26xX5cxX46xX9xXbxX61cxX46xXaxX9xX55xXaxX57xX46xX59xX9xX2cxXaxX2e3xX9xXdxX8exX9xX4dxX4axX46xX59xX9xX2fxX86xX9xXcxX8exX9xX2cxX2e6xX46xX9xX2cxX45xX46xXaxX9xX23xX4axX24xX9xXaaxX3cxX46xX9xX4dxX35exX9xX4dxX4axX46xX59xX9xXdxX24xX9xX46xX59xX26axX35xXe3xX9xX5xX35xX96xX46xX59xX9xXbxX35xXcxX9xX23xX3cxXbxX9xXbxXaxX85xX9cxX46xX59xX9xXaxX24xXa5xX2cxX9xXbxX24xX9xXdxX8exX9xX46xXaxX2dcxX46xX59xX9xX19xX3cxX3dxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX2cxXb6xX9xXaaxX3cxX46xX9xX4dxX35exX9xX24axX9xXaaxX18xX46xX9xXbxX35xXcxX9xXcxX8exX9xX23xX26axX46xX9xX2cxXa1xX46xX9xX2cxX45xX46xXaxX9xX59xX35xX4axX2cxX292xX9xXcxXf2xXbxX9xXbxXabxX46xXaxX9xXbxXc7xX26axX46xX59xX9xX2cxXb6xX9xXbxXaxX272xX9xX19xX43exX46xX9xXbxXe1xX35xX9xX46xXaxX2dcxX46xX59xX9xXc7xX3daxX35xX9xXdxX24xX26axX46xX9xXbxX35xXcxX9xX2fxX18xX3dxX9xX46xX8exX26xXe3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa3e1xX24xX3dxXc7xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX7bxXbf4xX9xX4xe062xXcxX9xX5xX5d4xX1cxXbf4xX3dexa53dxX35cxXbf4xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe