Căn cước công dân gắn chíp có đảm bảo bí mật thông tin cá nhân?
Luật Căn cước công dân quy định, công dân được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.
8c4exec82xb35fxb3f1x10f07x8d8exe543xc19exfbb3xX7x119c1xd4a2x10210xaea4xd7abx10372xX5xae6bxXaxb2c7x8ce3xacd5xe4a7xX3xX4x10e78x932exX4xX3xX4xfe75xX15xff7exX3xa679xbe8bxX15xX3xX1fx119fexX15xX3xX4xX1xaa6cxXbxX3xX4xd475xX3xed91xe478x91dexX3xb8ffxX32xac60xX3xX35xX2bxX3xX33xafbdxXexX3xXexX1xX1dxX15xX1fxX3xXexXdxX15xX3xX4xffd2xX3xX15xX1xX22xX15xf736xX0xd1a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf5dxX10xX6xX21xXaxX12x10894x10657xX3dxXexX3xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX15xX3xafa7xX69x10f39xX3xX31xd364xX15xX1x9d4cxX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX15xX3xX31xX18xd0dexX4xX3xX35xX32xX37xX3xX31xX32xX33xX3xX35xX2bxX3xX33xX3dxXexX3xX4xX4bxX3xX15xX1xX22xX15xX87xX3xX35xX2bxX3xX33xX3dxXexX3xX1fxXdxX6xX3xX31xdef1xX15xX1xX3xXexf71dxX37xX15xX1fxX3xX13x93a9xX3xX7xd77cxX3xX21x8db6xX3xX5xXdx110edxX69xX3xX7fxX69xcd21xX4xX3xX1fxXdxX6xX3x10f64xab07xX3xX21xX22xX15xX3xX4xX18xX3xXdcxa90exX3xX13xXc6xX3xX7xXc9xX3xX21xXccxX3xX5xXdxXd0xX69xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX15xacfexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc99axX37xX21xX81xXaxX12xX0xXdxX33xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXax8f0dxXdxX21xXexX1x982cxX3xX2xffdcxebd8xX143xXbx9e65x9089xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX13fxX3xce4ax10760xf46fx11372xXbxX146xX147xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX108xX35xX6xX37xX1xX6xXexXdxX15xX1xX108xXdcxX15xX53xX15xX10xX13axX7xX53xX142xX2xX2xX143xX53xX2xX143xX154xX21x941dxX2xX151xX2x944fxad73xX143xXexX142xX17exX143xX183xX5xX151x1022dxX4xX4xX4xX21xX183xX18cxX143xX108xc3f9xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX15xX3xX1fxX26xX15xX3xX4xX1xX2bxXbxX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX35xX32xX37xX3xX35xX2bxX3xX33xX3dxXexX3xXexX1xX1dxX15xX1fxX3xXexXdxX15xX3xX4xX4bxX3xX15xX1xX22xX15xX51xXaxX3xX13axXdxX21xXexX1xX9xXaxX2xX142xX143xX143xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX151xX152xX153xX154xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX37xX21xX81xXaxX12xX0xX7xXexXc0xX37xX15xX1fxX12xX0xXdxX33xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xXexX1xX69xX33xX35xX3xX21xX1xXdxX21xX10xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX21xXexX1xX13fxX3xX2xX142xX143xX143xXbxX146xX147xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX13fxX3xX153xX143xX143xXbxX146xX147xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX108xX35xX6xX37xX1xX6xXexXdxX15xX1xX108xXdcxX15xX53xX15xX10xX13axX7xX53xX142xX2xX2xX143xX53xX2xX143xX154xX21xX17exX2xX151xX151xX142xX143xX182xXexX183xX142xX142xX153xX5xX142xX18cxX4xX4xX4xX21xX183xX18cxX143xX18cxX4xX37xXbxX81xX108xX195xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX15xX3xX1fxX26xX15xX3xX4xX1xX2bxXbxX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX35xX32xX37xX3xX35xX2bxX3xX33xX3dxXexX3xXexX1xX1dxX15xX1fxX3xXexXdxX15xX3xX4xX4bxX3xX15xX1xX22xX15xX51xXaxX3xX13axXdxX21xXexX1xX9xXaxX2xX142xX143xX143xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX153xX143xX143xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX7xXexXc0xX37xX15xX1fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xX21xXdxXdcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xXc0xX10xX5xX6xXexX10xX21xXaxX12xX0xX7xXexXc0xX37xX15xX1fxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdx11407xX15xX3xX7fxX69xX6xX15xX13fxX0xX53xX7xXexXc0xX37xX15xX1fxX12xX0xX69xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18cxXexX1xX69xX33xX35xX18cxX6xX15xX21xX18cxX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1x9ddfxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX15xX3xX1fxX26xX15xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX5xXe7xX3xX1fxXbbxXaxX3xX1xXc0xX10xbbf6xX9xXaxX53xXbxX1xX6xXbxX18cxX5xX69xX6xXexX18cxX21xX37xXdxX18cxX7xX37xX15xX1fxX53xXexX1xX10xX18cxX4xX6xX15xX18cxX4xX69xX37xX4xX18cxX4xX37xX15xX1fxX18cxX21xX6xX15xX18cxX1fxX6xX15xX18cxX4xX1xXdxXbxX18cxX5xX6xX18cxX1fxXdxX53xX2xX182xX17exX182xX182xX182xX108xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xX1fxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX53xX33xX10xX21xXdxX6xX53xX2xX142xX143xX53xX15xX10xX13axX7xX53xX142xX143xX183xX142xX53xX2xX143xX154xX21xX151xX143xX182xX151xX182xX183xX153xXexX151xX153xX17exX182xX17exX5xX143xX108xX195xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX15xX3xX1fxX26xX15xX3xX4xX1xX2bxXbxX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX35xX32xX37xX3xX35xX2bxX3xX33xX3dxXexX3xXexX1xX1dxX15xX1fxX3xXexXdxX15xX3xX4xX4bxX3xX15xX1xX22xX15xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX21xXdxXdcxX12xX0xX7xXexXc0xX37xX15xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX37cxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX15xX3xX1fxX26xX15xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX5xXe7xX3xX1fxXbbxXaxX3xX1xXc0xX10xX3a3xX9xXaxX53xXbxX1xX6xXbxX18cxX5xX69xX6xXexX18cxX21xX37xXdxX18cxX7xX37xX15xX1fxX53xXexX1xX10xX18cxX4xX6xX15xX18cxX4xX69xX37xX4xX18cxX4xX37xX15xX1fxX18cxX21xX6xX15xX18cxX1fxX6xX15xX18cxX4xX1xXdxXbxX18cxX5xX6xX18cxX1fxXdxX53xX2xX182xX17exX182xX182xX182xX108xX1xXexX33xXaxX12xXcxX1xX37cxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX21xX22xX15xX3xX1fxX26xX15xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX5xXe7xX3xX1fxXbbxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXc0xX37xX15xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXcxX1xX37cxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX18xX19xX4xX3xX1fxX26xX15xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX5xXe7xX3xXexX1xXdxfa62xXexX3xX35xX84xX3xX15xX1xX3dxX15xX3xX21x1163cxX15xX1fxX3xXexX1xX1dxX15xX1fxX3xX33xXdxX15xX1xX87xX3xX4xX1xX37xX3xXbxX1x9cdexXbxX3xXexX2bxX4xX1xX3xX1xX94xXbxX3xX5xX18xX94xX15xX1fxX3xX5xX19xX15xX3xX21xXccxX3xX5xXdxXd0xX69xX3xXdcxXe7xX3xX31xX6xX15xX1fxX3xX31xX18xX94xX4xX3xX15xX1xXdxXddxX69xX3xX15xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX22xX69xX3xd5ddxX69xX3xX7x8e35xX3xX21xf217xX15xX1fxX108xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX21xXdxXdcxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX69xX5xX12xX0xX21xXdxXdcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc0xXaxX12xX0xX53xX21xXdxXdcxX12xX0xX53xX21xXdxXdcxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb57dxX37xX69xXc0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3x102c1xfd0dxX605xX0xX53xXbxX12