Xây dựng nông thôn mới ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Xây dựng đô thị văn minh – nông thôn mới (NTM) gặp nhau ở điểm chung là nâng cao đời sống nhân dân. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, bên cạnh những giải pháp sáng tạo xây dựng đô thị, TP Hà Tĩnh còn chú trọng đưa phong trào xây dựng NTM tiệm cận các giá trị đích thực.
97a2x11f06xae36xc1f3xad9cx11dabx10074xd919x11621xead3xX8x11bcaxeca6xX1xa173x9f3exX6xX7xf332xXexX1xXbx10573xX0x113acxdbdaxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxaa14xc7afxX2xX11xX6xXexXbxX15x1113ex1124fxa611xX4xX1xaff7xea42xf31dxX4xX2fxed41xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xbc62xafe1xX2xX4xe3daxX4xb591xX33xX4xX11xX17xbf97xX4xX11xXdx120d3xX2fxX30xX4xX11xX2axX3cxX4xd3b7xb1adxX4xX22xa504xX2fxX17xX0x11d96xX17xX18xX15xX0xX5bxX1xX2xX3xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX53xXexX7xX1xXbxX15xX29xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX3x11300xX2fxX4xX3cxX2xX2fxX17xX4xcc9exX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xbe8cxab64xX22xb52fxf068xX4xX30x982dxX21xX4xX2fxX17xX7xX4bxX4xX40xX4xX42xX2xee7cxX3cxX4xX5xX17xX4bxX2fxX30xX4xX6xX54xX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX7x9cf1xX4xX42xfdc1xX2xX4xX8xb1fcxX2fxX30xX4xX2fxX17xX2axX2fxX4xX1xX2axX2fx115d5xX4xX29xef08xX5xX4xX42xX47xX2fxX17xX4xXdxca22xX4xX42xX2x9a13xX4bxX4xX42x116cax9e35xX4xX11xX17xXc8xX2xX4xX30xX2xX7xX2fxX4xe858xX4bxX7xXedxX4xa1c1x10166xX2fxX4xX5xe8b1xX2fxX17xX4xX2fxX17xd5c8xX2fxX30xX4xX30xX2xee6bxX2xX4xX21xX17xXdbxX21xX4xX8xXdbxX2fxX30xX4xX11xX103xXc5xX4xddc6xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xXedxX4xX22x102d6xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX5x10c32xX2fxX4xX5xX17xe640xX4xX11xXdxec61xX2fxX30xX4xX42xab13xX7xX4xX21xX17xXc5xX2fxX30xX4xX11xXdxX54xXc5xX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xXa0xX22xXa2xX4xX11xX2xa2fbxX3cxX4xX5xc730xX2fxX4xX5xXdbxX5xX4xX30xX2xXdbxX4xX11xXdxX47xX4xX42xdd71xX5xX17xX4xX11xX17xX2exX5xXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xb434xXc5xX1xX2bxX4xX21xd9cfxXexX2fxX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX3cxX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbx104bexX2xX1xX11xX17xa9afxX4x10593xX18xac24xX21xX120xf69cxX4xX17xXexX2xX30xX17xX11xX1c3xX4xe031xX18xc055xX21xX120xX1caxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX1c3xX5bxX5bxX2xXd8xXfexX7xXc5xX17xX7xX11xX2xX2fxX17xXd8xX3xX2fxX5bxX2fxXexX1bexX8xX5bxX18xee6axX18xX1c7xX5bxX18xbdd2xX1c7xX1xX202xX1d6xX1fdxX1c7xX202xX1d4x11cddxX11xX1c7xX1d6xX20bx9dc3xX6xX210xe74exX18xX7xXd8x10e61xX21xX30xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xX40xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX11xX2axX3cxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXbxX4xX5bxX15xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX19axX7xX21xX11xX2xXc5xX2fxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX11xXexX120xX11xX213xX7xX6xX2xX30xX2fxX1c3xX4xX217xX4bxX8xX11xX2x11b16xX2bxX1caxXbxX15xXa0xX17xX109xX2fxX30xX4xX11xX4bxX2bx10533xX2fxX4xX42xX14bxXc8xX2fxX30xXedxX4xX2fxX30xXe4xX4xX120xXecxX3cxX4xX8xX103xX5xX17xX4xX42x11fa9xX21xXedxX4xX3cxX14bxX3dxX11xX4xX3cxa9c6xX11xX4xX40xX4xX120x10b6dxX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX53xX103xX4xX42xX14bx10143xX5xX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX11xd062xX4xX8xX2exX4xX42xb4c3xX2fxX30xX4xX11xX17xX4bxX16cxX2fxX4xX5xd871xX7xX4xXfexX54xX4xX5xXc5xX2fxX4xX42xX47xX7xX4xX21xX17xX14bx117f3xX2fxX30xXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xdb95xX17xXdbxX5xX4xX3xX3dxX2xX4xX5xXdbxX5xX4xX42xX47xX7xX4xX21xX17xX14bxX2f8xX2fxX30xX4xfa18xX17xXdbxX5xX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX11xXc5xX54xX2fxX4xX11xe05exX2fxX17xXedxX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xXa0xX22xXa2xX4xX40xX4xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX5xXecxX4xX2fxX17xX109xX2fxX30xX4xc55dxX2fxf20cxX2xX4xX2fxX2xXe8xX3cxaa1dxX4xXdxX2xXffxX2fxX30xXedxX4xX42xXecxX4xX6xX54xX4xX120xX2bcxX4xX17cxX11xX4xX2fxX17xX14bxX2fxX30xX4xX329xX17xX33xX2fxX30xX4xX17xXc5xX54xX2fxX4xX11xXc5xX54xX2fxX4xX362xX11xX17xX4bx11f4dxX2fxX4xX2fxX33xX2fxX30xX36bxXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xX362xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX42xXa6xX11xX4xX3cx11058xX5xX4xX11xX2xXffxX4bxX4xX18xX1d6xX1d6x110e0xX4xX120xX2bcxX4xX42xX103xX11xX4xX5xX17xX4bxb1dexX2fxX4xXa0xX22xXa2xX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX2fxX87xX3cxX4xX20bxX1d6xX18xX1fdxXd8xX4xbd9cxX294xX2fxX4xX11xX17xXc8xX2xX4xX42xX2xXb2xX3cxX4xX2fxX54xX2bxXedxX4xX1c7xX5bxX1c5xX4xX120xX2bcxX4xX5xX2e7xX7xX4xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX42xX2bcxX4xX3xXe8xX4xX42xX17cxX5xX17xX4xXa0xX22xXa2xX4xX3xX54xX4xX42xX7xX2fxX30xX4xX5xX2e7xX2fxX30xX4xX5xXccxX4xX5xXdbxX5xX4xX11xX2xXffxX4bxX4xX5xX17xX17cxX4xX42xX103xX11xX4xX5xX17xX4bxX3e0xX2fxXedxX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xXa0xX22xXa2xX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX7xXc5xX4xX3xX54xX4xXa0xX22xXa2xX4xX329xX2xXb2xX4bxX4xX3cxf7c5xX4bxXd8xX4xX3f7xX47xX7xX4xX21xX17xX14bxX2f8xX2fxX30xX4xX6xX4bxX33xX2fxX4xX120xXdbxX5xX4xX42xX47xX2fxX17xXedxX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX3xX87xX2fxX4xX3cxX2xX2fxX17xX4xX213xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xX6xX54xX4xX2fxX17xX2xX168xX3cxX4xX3xX3c9xX4xX11xX17xX14bxXc8xX2fxX30xX4xX120xX4bxX2bxXffxX2fxXedxX4xX6xX2xXffxX2fxX4xX11xX3c9xX5xX4xX42xXb2xX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX3cxe75fxX11xX4xX11xX17xX54xX2fxX17xX4xX21xX17xXccxX4xX21xX17xXdbxX11xX4xX11xXdxX2xXb2xX2fxX4xXfexXe8xX2fxX4xX3xX109xX2fxX30xX4xX11xX17xXexXc5xX4xX17xX14bxX3dxX2fxX30xX4xX3xX87xX2fxX4xX3cxX2xX2fxX17xXedxX4xX17xX2xX168xX2fxX4xX42xX103xX2x11857xX36bxX4xX8fxX4xX132xX17xXecxX4xX19axX17xX2e7xX4xX11xX47xX5xX17xX4xe039xX194xXa0xbb79xX4xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX132xX17xX103xX3cxX4xX53xe581xX2fxX30xX4xX19axX14bxXc8xX2fxX30xX4xX5xX17xXc5xX4xXfexX2xX294xX11xXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxX4xX21xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX3cxX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX1bexX2xX1xX11xX17xX1c3xX4xX1c5xX18xX1c7xX21xX120xX1caxX4xX17xXexX2xX30xX17xX11xX1c3xX4xX1d4xX18xX1d6xX21xX120xX1caxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX1c3xX5bxX5bxX2xXd8xXfexX7xXc5xX17xX7xX11xX2xX2fxX17xXd8xX3xX2fxX5bxX2fxXexX1bexX8xX5bxX18xX1fdxX18xX1c7xX5bxX18xX202xX1c7xX1xX202xX1d6xX1fdxX1c7xX202xX1c7xX1c7xX11xX1c7xX18xX1c7xX20bxX6xX1d4xX213xX20bxX7xXd8xX217xX21xX30xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xX40xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX11xX2axX3cxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXbxX4xX5bxX15xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX19axX7xX21xX11xX2xXc5xX2fxXbxX15xX19axXdbxX5xX4xX17xXc5xX103xX11xX4xX42xX4f1xX2fxX30xX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX5xX2f8xX4xX8xX40xX4xX3xX16cxX11xX4xX5xX17xc127xX11xX4xX17xX103xX4xX11xX39axX2fxX30xX4xX42xX14bxX2c9xX5xX4xX11xXdxX2xXb2xX2fxX4xX329xX17xX7xX2xX4xX11xX17xX14bxXc8xX2fxX30xX4xX120xX4bxX2bxXffxX2fxX4xX11xX103xX2xX4xX120xX2bcxX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX22xXdxX4bxX2fxX30xXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX53xX103xX4xX6xX54xX4xX120xX2bcxX4xX42xX39axX4bxX4xX11xX2xXffxX2fxX4xX3xXe8xX4xX42xX17cxX5xX17xX4xXa0xX22xXa2xX4xX5xX2e7xX7xX4xX11xX17xX54xX2fxX17xX4xX21xX17xXccxXedxX4xX18xX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX210xX4xX120xX2bcxX4xX42xX103xX11xX4xX5xX17xX4bxX3e0xX2fxX4xXa0xX22xXa2xX4xX42xX39axX4bxX4xX11xX2xXffxX2fxX4xX5xX2e7xX7xX4xX11xXc5xX54xX2fxX4xX11xX33axX2fxX17xXedxX4xX3xX3dxX2xX4xX3cxX4f1xX11xX4xX5xXc5xX2fxX4xX42xX14bxXc8xX2fxX30xX4xX1xX4bxX2bxX4xX2fxX17xX676xX11xX4xX362xXa0xX22xXa2xX4xX5xXecxX4xX42xX2xXb2xX3cxX4xX42xX39axX4bxX4xX2fxX17xX14bxX2fxX30xX4xX329xX17xX33xX2fxX30xX4xX5xXecxX4xX42xX2xXb2xX3cxX4xX5xX4bxXccxX2xX1caxX4xX3cxX3c9xX5xX4xX42xX17cxX5xX17xX4xX6xX54xX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX7xXc5xX4xX42xXc8xX2xX4xX8xXccxX2fxX30xX4xX3xX16cxX11xX4xX5xX17xX676xX11xXedxX4xX11xX2xX2fxX17xX4xX11xX17xX39axX2fxX4xX5xX17xXc5xX4xXfexX54xX4xX5xXc5xX2fxX4xX2fxX17xX2axX2fxX4xX1xX2axX2fxX36bxXd8xX4xX22xX17xXc8xX2xX4xX30xX2xX7xX2fxX4xXf9xX4bxX7xXedxX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX53xX103xX4xX11xX2xX294xX21xX4xX11xX3c9xX5xX4xX5xX2e7xX2fxX30xX4xX5xXccxXedxX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX7xXc5xX4xX5xXdbxX5xX4xX11xX2xXffxX4bxX4xX5xX17xX17cxX4xX3xX54xX4xX17xX2xX168xX2fxX4xX2fxX7xX2bxX4xX42xX7xX2fxX30xX4xX21xX17xX676xX2fxX4xX42xX676xX4bxX4xX30xX17xX2xX4xX11xXffxX2fxX4xX3xX54xXc5xX4xX362xXfexX10fxX2fxX30xX4xX3xX54xX2fxX30xX36bxX4xXa0xX22xXa2xX4xX329xX2xXb2xX4bxX4xX3cxX47axX4bxX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX2fxX87xX3cxX4xX20bxX1d6xX18xX1fdxXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxX4xX21xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX3cxX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX1bexX2xX1xX11xX17xX1c3xX4xX1c5xX18xX1c7xX21xX120xX1caxX4xX17xXexX2xX30xX17xX11xX1c3xX4xX1d4xX18xX1d6xX21xX120xX1caxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX1c3xX5bxX5bxX2xXd8xXfexX7xXc5xX17xX7xX11xX2xX2fxX17xXd8xX3xX2fxX5bxX2fxXexX1bexX8xX5bxX18xX1fdxX18xX1c7xX5bxX18xX202xX1c7xX1xX202xX1d6xX1fdxX1c7xX1d4xX18xX1c7xX11xX1d4xX20bxX1c5xX210xX6xX18xX1d6xX213xX202xX7xXd8xX217xX21xX30xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xX40xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX11xX2axX3cxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXbxX4xX5bxX15xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX19axX7xX21xX11xX2xXc5xX2fxXbxX15xXa0xX17xX109xX2fxX30xX4xX11xX4bxX2bxX294xX2fxX4xX42xX14bxXc8xX2fxX30xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX8xX103xX5xX17xX4xX42xX2acxX21xX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX6xX13dxX2fxX30xX4xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xc9b4xXe8xX4xX42xX17cxX5xX17xX4xXa0xX22xXa2xX4xX2fxX87xX3cxX4xX20bxX1d6xX18xX1c5xXedxX4xX42xX294xX2fxX4xX2fxX7xX2bxXedxX4xXfexX4f1xX4xX3cxXa6xX11xX4xXa0xX22xXa2xX4xX120xX2bcxX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX22xXdxX4bxX2fxX30xX4xX42xX2bcxX4xX42x121e4xX2xX4xX329xX17xXdbxX5xXd8xX4xf709xb7aaxX5xX4xX8xXccxX2fxX30xX4xX3cxX3dxX2xX4xX42xX7xX2fxX30xX4xX5xX87xX2fxX30xX4xX11xXdxX54xX2fxX4xX42xXb2xX4xX3xfe89xX4xX2fxXffxX2fxX4xXfexX9c8xX5xX4xX11xXdxX7xX2fxX17xX4xXa0xX22xXa2xX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX7xXc5xX4xX2fxX87xX3cxX4xX20bxX1d6xX18xX1fdxX4xX3xX54xX4xX21xX17xX676xX2fxX4xX42xX676xX4bxX4xXa0xX22xXa2xX4xX329xX2xXb2xX4bxX4xX3cxX47axX4bxX4xX2fxX87xX3cxX4xX20bxX1d6xX20bxX1d6xXedxX4xX30xXecxX21xX4xX21xX17xX39axX2fxX4xX6xX54xX3cxX4xX42xX2acxX21xX4xX11xX17xXffxX3cxX4xX22xX17xX54xX2fxX17xX4xX9c7xXexX2fxX4xX120xX9c8xX2fxX30xX4xX11xX39axX3cxX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX6xXc5xX103xX2xX4xX20bxXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX22xXdxX4bxX2fxX30xX4xX2fxX9bexX2xX4xXfexX16cxX11xX4xX3xX3dxX2xX4xX17xX168xX4xX11xX17xXccxX2fxX30xX4xX30xX2xX7xXc5xX4xX11xX17xX33xX2fxX30xX4xX17xXc5xX54xX2fxX4xX11xX17xX2xX168xX2fxXedxX4xX5xXdbxX5xX4xX11xX4bxX2bxX294xX2fxX4xX42xX14bxXc8xX2fxX30xX4xX11xXdxX3c9xX5xX4xX5xX17xX17cxX2fxX17xX4xXdxX4f1xX2fxX30xX4xX1xX54xX2xXedxX4xX11xX17xef97xX2fxX30xX4xXfexX87xX2fxX30xX1caxX4xX5xXdbxX5xX4xX11xX4bxX2bxX294xX2fxX4xX42xX14bxXc8xX2fxX30xX4xX2fxX30xXe4xX4xX5xad27xX2fxX30xX4xX42xX14bxX2c9xX5xX4xX2fxX30xX14bxXc8xX2xX4xX1xX2axX2fxX4xX30xXecxX21xX4xX5xX33xX2fxX30xX4xX8xX9c8xX5xXedxX4xX11xX2xXe8xX2fxX4xX5xX2e7xX7xX4xX42xXb2xX4xXdxX10fxX2xX4xX11xX17xX10fxX3cxX4xX2fxX17xX2exX7xX4xX2fxXecxX2fxX30xX1caxX4xX1xX146xX5xX4xX5xXdbxX5xX4xX11xX4bxX2bxX294xX2fxX4xX42xX14bxXc8xX2fxX30xXedxX4xX5xXdbxX5xX4xX6xXc5xX54xX2xX4xX17xXc5xX7xX4xX5xX17xX2xXe8xX4bxX4xX11xX17cxX3cxXedxX4xX3cxX103xX2fxX4xX17xX10fxXc5xX4xX42xX14bxX2c9xX5xX4xXfexX54xX4xX5xXc5xX2fxX4xX5xX17xX87xX3cxX4xX5xX17xX142xX11xX4xX11xXccxX11xX4xX11xX14bxX2f8xX2xX52fxX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xX3f7xX14bxX2c9xX5xX4xXfexX2xX294xX11xXedxX4xX11xX17xX10fxX3cxX4xX2fxX17xX2exX7xX4xX6xX54xX4xX21xX17xXc5xX2fxX30xX4xX11xXdxX54xXc5xX4xX11xX2xXffxX4bxX4xXfexX2xXb2xX4bxX4xX5xX2e7xX7xX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX22xXdxX4bxX2fxX30xX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX11xX17xXc8xX2xX4xX30xX2xX7xX2fxX4xXf9xX4bxX7xX4xX3xX3dxX2xX4xX329xX17xXccxX2xX4xX6xX14bxX2c9xX2fxX30xX4xX5xX33xX2fxX30xX4xX3xX2xX168xX5xX4xX40xX4xX11xXc5xX21xX4xX42xX39axX4bxX4xX5xX2e7xX7xX4xX11xX33axX2fxX17xXd8xX4xX22xX2d6xX4xX42xX39axX4bxX4xX2fxX87xX3cxX4xX42xX294xX2fxX4xX2fxX7xX2bxXedxX4xX42xX47xX7xX4xX21xX17xX14bxX2f8xX2fxX30xX4xX42xX2bcxX4xXdxX10fxX2xX4xX11xX17xX10fxX3cxX4xX2fxX17xX2exX7xX4xX42xX14bxX2c9xX5xX4xX17xX2f8xX2fxX4xX18xX1d6xX4xX329xX3cxX4xX42xX14bxXc8xX2fxX30xX4xX11xXdxX3c9xX5xX4xX11xX17xX33xX2fxX52fxX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxX4xX21xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX3cxX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX1bexX2xX1xX11xX17xX1c3xX4xX1c5xX18xX1c7xX21xX120xX1caxX4xX17xXexX2xX30xX17xX11xX1c3xX4xX1d4xX18xX1d6xX21xX120xX1caxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX1c3xX5bxX5bxX2xXd8xXfexX7xXc5xX17xX7xX11xX2xX2fxX17xXd8xX3xX2fxX5bxX2fxXexX1bexX8xX5bxX18xX1fdxX18xX1c7xX5bxX18xX202xX1c7xX1xX202xX1d6xX1fdxX1c7xX1d4xX20bxX210xX11xX20bxX20bxed09xX1d4xX6xX18xX1d6xX213xX1d4xX7xXd8xX217xX21xX30xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xX40xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX11xX2axX3cxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXbxX4xX5bxX15xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX19axX7xX21xX11xX2xXc5xX2fxXbxX15xX19axXdbxX5xX4xX17xXc5xX103xX11xX4xX42xX4f1xX2fxX30xX4xX5xX17xX33axX2fxX17xX4xX11xXdxX7xX2fxX30xX4xX3xX14bxXc8xX2fxX4xX17xX4f1xX4xX42xX14bxX2c9xX5xX4xX5xXdbxX5xX4xX42xX47xX7xX4xX21xX17xX14bxX2f8xX2fxX30xX4xX11xX16cxX21xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX5xX17xX33axX4xX42xX103xXc5xXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xXa0xX17xX109xX2fxX30xX4xX2fxX30xX54xX2bxX4xX2fxX54xX2bxXedxX4xXfexX54xX4xX5xXc5xX2fxX4xX2fxX17xX2axX2fxX4xX1xX2axX2fxX4xX120xX2bcxX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xXa2xX33xX2fxX4xX42xX7xX2fxX30xX4xXdxX7xX4xX8xX9c8xX5xX4xX17xX14bxX40xX2fxX30xX4xX9c8xX2fxX30xX4xX5xX4bxX4f1xX5xX4xX21xX17xXdbxX11xX4xX42xX4f1xX2fxX30xX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xXa0xX22xXa2xX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX7xXc5xX4xX11xXdxXffxX2fxX4xX11xXc5xX54xX2fxX4xX120xX2bcxXd8xX4xX22xX2d6xX4xX42xX39axX4bxX4xX11xX17xXdbxX2fxX30xX4xX1d4xX4xX42xX294xX2fxX4xX2fxX7xX2bxXedxX4xXfexX54xX4xX5xXc5xX2fxX4xX42xX2bcxX4xX17xX2xX294xX2fxX4xX18xXd8xX1c5xX1d6xX1d6xX4xX3cxX0xX8xX4bxX21xX15xX20bxX0xX5bxX8xX4bxX21xX15xX4xX42xX676xX11xX4xX42xXb2xX4xX6xX54xX3cxX4xX42xX14bxXc8xX2fxX30xX4xX30xX2xX7xXc5xX4xX11xX17xX33xX2fxX30xX1caxX4xX11xXdxX2xXb2xX2fxX4xX329xX17xX7xX2xX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX11xX17xXffxX3cxX4xX17xX168xX4xX11xX17xXccxX2fxX30xX4xX17xX54xX2fxX30xX4xXdxX54xXc5xX4xX120xX7xX2fxX17xXedxX4xX5xX17xX33axX2fxX17xX4xX11xXdxX7xX2fxX30xX4xX2fxX17xX54xX4xX40xX4xX3xX54xX4xX3xX14bxXc8xX2fxX4xX17xX4f1xXedxX4xX1xX146xX2fxX4xX1xX2acxX21xX4xX3xX168xX4xX8xX2xX2fxX17xX4xX3cxX33xX2xX4xX11xXdxX14bxXc8xX2fxX30xXedxX4xX5xX10fxX2fxX17xX4xXf9xX4bxX7xX2fxX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX329xX17xX4bxX4xX1xX2axX2fxX4xX5xX14bxXd8xXd8xXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xX19axXdbxX5xX4xX120xX2bcxX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX194x108bcxX2fxX17xXedxX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX53xX14bxX2fxX30xX4xX42xX7xX2fxX30xX4xX11xX16cxX21xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX5xX17xXc5xX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX329xX17xX4bxX4xX1xX2axX2fxX4xX5xX14bxX4xXa0xX22xXa2xX4xX329xX2xXb2xX4bxX4xX3cxX47axX4bxXedxX4xX3xX14bxXc8xX2fxX4xX3cxX47axX4bxXedxX4xX5xX33xX2fxX30xX4xX11xXdbxX5xX4xX3xX168xX4xX8xX2xX2fxX17xX4xX3cxX33xX2xX4xX11xXdxX14bxXc8xX2fxX30xXedxX4xX5xX2e7xX2fxX30xX4xX5xXccxX4xX3xX109xX2fxX30xX4xX5xX17xX2b6xX5xX4xX5xXdbxX5xX4xX11xX2xXffxX4bxX4xX5xX17xX17cxXd8xX4xX3f7xXa6xX5xX4xXfexX2xX168xX11xXedxX4xX3xX3dxX2xX4xX329xX17xXccxX2xX4xX6xX14bxX2c9xX2fxX30xX4xX5xX33xX2fxX30xX4xX3xX2xX168xX5xX4xX6xX3dxX2fxXedxX4xX5xX557xX2fxX30xX4xX8xX2exX4xXf9xX4bxX2bxX294xX11xX4xX11xX2axX3cxX4xX42xX103xX11xX4xX5xX17xX4bxX3e0xX2fxX4xXa0xX22xXa2xX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX11xX17xXc8xX2xX4xX30xX2xX7xX2fxX4xX8xX3dxX3cxX4xX2fxX17xX676xX11xXedxX4xX120xX2bcxX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX3f7xX2dcxX2fxX30xX4xX17xX2xX168xX2fxX4xX42xX7xX2fxX30xX4xX11xX16cxX21xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xXedxX4xX17xX4bxX2bxX4xX42xX4f1xX2fxX30xX4xX3cxX146xX2xX4xX2fxX30xX4bxX2dcxX2fxX4xX6xX2exX5xX4xX3xX54xX4xX3xX16cxX11xX4xX6xX2exX5xX4xX42xXb2xX4xX17xXc5xX54xX2fxX4xX11xX17xX54xX2fxX17xX4xX5xXdbxX5xX4xX11xX2xXffxX4bxX4xX5xX17xX17cxX4xX11xXdxXf31xX2fxX17xX4xX11xX33axX2fxX17xX4xX5xX33xX2fxX30xX4xX2fxX17xX16cxX2fxX4xX42xX103xX11xX4xX5xX17xX4bxX3e0xX2fxX4xXa0xX22xXa2xX4xX11xXdxX14bxX3dxX5xX4xX2fxX30xX54xX2bxX4xX202xX1d6xX5bxX1d4xX5bxX20bxX1d6xX18xX1fdxXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxX4xX21xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX3cxX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX1bexX2xX1xX11xX17xX1c3xX4xX1c5xX18xX1c7xX21xX120xX1caxX4xX17xXexX2xX30xX17xX11xX1c3xX4xX1d4xX18xX1d6xX21xX120xX1caxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX1c3xX5bxX5bxX2xXd8xXfexX7xXc5xX17xX7xX11xX2xX2fxX17xXd8xX3xX2fxX5bxX2fxXexX1bexX8xX5bxX18xX1fdxX18xX1c7xX5bxX18xX202xX1c7xX1xX202xX1d6xX1fdxX1c7xX1c5xX20bxX18xX11xX210xX1c5xX210xX1fdxX1d6xX6xX1d6xXd8xX217xX21xX30xf140xXdxXaxX1c7xX210xX18xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xX40xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX11xX2axX3cxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXbxX4xX5bxX15xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX19axX7xX21xX11xX2xXc5xX2fxXbxX15xX19axXdbxX5xX4xX21xX17xXc5xX2fxX30xX4xX11xXdxX54xXc5xX4xX1xX146xX2fxX4xX1xX2acxX21xX4xX3xX168xX4xX8xX2xX2fxX17xX4xX42xX14bxX2c9xX5xX4xXfexX54xX4xX5xXc5xX2fxX4xX11xXdxX2xXb2xX2fxX4xX329xX17xX7xX2xX4xX11xX17xX14bxXc8xX2fxX30xX4xX120xX4bxX2bxXffxX2fxXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xXa0xX22xXa2xX4xX5xX2e7xX7xX4xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX5xXecxX4xX8xX2exX4xX3xX16cxX2fxX4xX42xX4f1xX2fxX30xX4xX329xX17xX33xX2fxX30xX4xX2fxX30xX2d6xX2fxX30xXd8xX4xX544xX557xX4xX329xX17xX33xX2fxX30xX4xX5xXecxX4xXf9xX4bxXdbxX4xX2fxX17xX2xXe8xX4bxX4xX2fxX17xX109xX2fxX30xX4xX3xX13dxX2fxX30xX4xXf9xX4bxX7xX2bxX4xX3cxX103xX2fxX17xX4xX3cxX9e7xX4xX2fxX17xX14bxX4xX5xXdbxX5xX4xX42xX47xX7xX4xX21xX17xX14bxX2f8xX2fxX30xX4xX329xX17xXdbxX5xX4xX2fxX17xX14bxX2fxX30xX4xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX6xX103xX2xX4xX30xX17xX2xX4xX42xX2xXb2xX3cxX4xXfexc10axX2fxX30xX4xX5xX17xX2xXe8xX4bxX4xX8xX2axX4bxXd8xX4xXa2xX2xX2fxX17xX4xX5xX17xX9c8xX2fxX30xX4xX6xX54xX4xXf9xX4bxX7xX4xX2fxX17xX109xX2fxX30xX4xX6xX39axX2fxX4xX11xX17xX3e0xX3cxX4xX42xX47xX2fxX17xX4xX5xX2e7xX7xX4xX42xXc5xX54xX2fxX4xX6xX2xXffxX2fxX4xX2fxX30xX54xX2fxX17xX4xX5xX676xX21xX4xX11xX33axX2fxX17xXedxX4xXa0xX22xXa2xX4xX5xX2e7xX7xX4xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX42xXe8xX4bxX4xX2fxX1290xX3cxX4xX40xX4xX11xXc5xX21xX4xX5xX7xXc5xX4xX3xX3dxX2xX4xX329xX17xXccxX2xX4xX6xX14bxX2c9xX2fxX30xX4xX11xX87xX2fxX30xX4xX11xX17xXffxX3cxX4xX3xX54xX4xX5xXdbxX5xX4xX11xX2xXffxX4bxX4xX5xX17xX17cxX4xX329xX17xX33xX2fxX30xX4xXfexX47xX4xX11xX3c9xX11xXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxXbxX15xX981xX47axX2fxX4xXfexXdbxX3cxX4xX8xXdbxX11xX4xXf9xX4bxX7xX2fxX4xX42xX2xXb2xX3cxX4xXbxX5xX17xX33axX4xX5xXecxX4xX329xX17xX40xX2xX4xX42xX39axX4bxXedxX4xX329xX17xX33xX2fxX30xX4xX5xXecxX4xX329xX294xX11xX4xX11xX17xX142xX5xX362xX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xXa0xX22xXa2xXedxX4xX11xX2xX2fxX4xXdxX1290xX2fxX30xXedxX4xXa0xX22xXa2xX4xX11xX2xX294xX21xX4xX11xX3c9xX5xX4xX6xX54xX4xX21xX17xXc5xX2fxX30xX4xX11xXdxX54xXc5xX4xXfexXe8xX2fxX4xXfexX33axXedxX4xX42xX2xXb2xX3cxX4xX11xX2exX7xX4xX3xX109xX2fxX30xX4xX5xX17xX2b6xX5xX4xX42xXb2xX4xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX21xX17xXdbxX11xX4xX11xXdxX2xXb2xX2fxX4xX17xX54xX2xX4xX17xX13dxX7xXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX194xXc5xX1xX2bxX4xX21xX19axXexX2fxX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX3cxX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX19axXexX2fxX11xXexXdxX4xX1xX11xX17xX4bxX3cxXfexX4xX1xX17xX2xX1xXexXbxX4xX8xX11xX2bxX6xXexXaxXbxX1bexX2xX1xX11xX17xX1c3xX4xX1c5xX1d6xX1d6xX21xX120xX1caxX4xX17xXexX2xX30xX17xX11xX1c3xX4xX1d4xX1d6xX1d6xX21xX120xX1caxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX17xX11xX11xX21xX1c3xX5bxX5bxX2xXd8xXfexX7xXc5xX17xX7xX11xX2xX2fxX17xXd8xX3xX2fxX5bxX2fxXexX1bexX8xX5bxX18xX1fdxX18xX1c7xX5bxX18xX1d6xX1c5xX1xX202xX18xX1d6xX18xX1fdxX1c7xX1d6xX11xX202xX1c5xX20bxX1d6xX1d4xX6xX1d6xXd8xX217xX21xX30xX114axXdxXaxX1fdxX202xX1c5xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xX40xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX11xX2axX3cxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXbxX4xX5bxX15xX0xX5bxX21xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxXexX6xX7xX11xXexX1xXbxX15xX0xX8xX11xXdxXc5xX2fxX30xX15xX22xX2xX2fxX4xX6xX2xXffxX2fxX4xXf9xX4bxX7xX2fxX1c3xX0xX5bxX8xX11xXdxXc5xX2fxX30xX15xX0xX4bxX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX11xX2xX11xX6xXexX213xX11xX17xX4bxX3cxXfexX213xX7xX2fxX1xX213xX8xX7xX21xXc5xXbxX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX22xX17xX54xX2fxX17xX4xX21xX17xXccxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX2fxX364xX4xX6xX2exX5xX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX17xX676xX11xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX3xX87xX2fxX4xX3cxX2xX2fxX17xXbxX4xX17xXdxXexX286xXaxXbxX5bxX329xX2xX2fxX17xX213xX11xXexX5bxX11xX17xX7xX2fxX17xX213xX21xX17xXc5xX213xX17xX7xX213xX11xX2xX2fxX17xX213xX2fxXc5xX213xX6xX4bxX5xX213xX2fxX7xX2fxX30xX213xX5xX17xX7xX11xX213xX1xXc5xX213xX11xX17xX2xX213xX3xX7xX2fxX213xX3cxX2xX2fxX17xX5bxX18xX1c5xX202xXcfbxX1c5xX1d6xXd8xX17xX11xX3cxXbxX15xX0xX2xX3cxX30xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX5bxX3cxXexX1xX2xX7xX5bxX18xX20bxX1d6xX5bxX2fxXexX1bexX8xX5bxX18xXcfbxX1d4xX1c7xX5bxX18xX202xX1d6xX1xX1d6xX18xX18xX1d4xX202xX20bxX1d6xX11xX1fdxX202xX210xX202xX6xX210xX213xX3xXc5xX2fxX30xX213xX120xX4bxX2bxXexX2fxX213xX1xXexX21xXd8xX217xX21xX30xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xX40xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX11xX2axX3cxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXbxX4xX5bxX15xX0xX5bxX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxXc5xX2fxX30xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX22xX17xX54xX2fxX17xX4xX21xX17xXccxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX2fxX364xX4xX6xX2exX5xX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX17xX676xX11xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX3xX87xX2fxX4xX3cxX2xX2fxX17xXbxX4xX17xXdxXexX286xXaxXbxX5bxX329xX2xX2fxX17xX213xX11xXexX5bxX11xX17xX7xX2fxX17xX213xX21xX17xXc5xX213xX17xX7xX213xX11xX2xX2fxX17xX213xX2fxXc5xX213xX6xX4bxX5xX213xX2fxX7xX2fxX30xX213xX5xX17xX7xX11xX213xX1xXc5xX213xX11xX17xX2xX213xX3xX7xX2fxX213xX3cxX2xX2fxX17xX5bxX18xX1c5xX202xXcfbxX1c5xX1d6xXd8xX17xX11xX3cxXbxX15xX22xX17xX54xX2fxX17xX4xX21xX17xXccxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX2fxX364xX4xX6xX2exX5xX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX17xX676xX11xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX3xX87xX2fxX4xX3cxX2xX2fxX17xX0xX5bxX7xX15xX0xX5bxX8xX11xXdxXc5xX2fxX30xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXexX7xX1xXbxX15xXa0xX17xX109xX2fxX30xX4xX2fxX30xX54xX2bxX4xX2fxX54xX2bxXedxX4xX2fxX364xX4xX6xX2exX5xX4xXfexX9c8xX11xX4xX11xXccxX5xX4xX42xXb2xX4xX17xXc5xX54xX2fxX4xX11xX17xX54xX2fxX17xX4xX329xX294xX4xX17xXc5xX103xX5xX17xX4xX20bxX1d6xX18xXcfbxX4xXfexX7xXc5xX4xX11xXdxX557xX3cxX4xX6xXffxX2fxX4xX5xXdbxX5xX4xX17xXc5xX103xX11xX4xX42xX4f1xX2fxX30xX4xX40xX4xX22xX132xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXd8xX4xXa0xX294xX4bxX4xX2fxX17xX14bxX4xX2fxX17xX109xX2fxX30xX4xX5xX14bxX4xX1xX2axX2fxX4xX11xX17xX54xX2fxX17xX4xX21xX17xXccxX4xX2fxX364xX4xX6xX2exX5xX4xX2fxX2axX2fxX30xX4xX5xX17xX676xX11xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX3xX87xX2fxX4xX3cxX2xX2fxX17xX4xX11xX17xXf31xX4xXfexX54xX4xX5xXc5xX2fxX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX1xX2axX2fxX4xX3xX557xX2fxX30xX4xX3xXexX2fxX4xX42xX33xX4xX6xX103xX2xX4xXdxX7xX4xX8xX9c8xX5xX4xX21xX17xX676xX2fxX4xX42xX676xX4bxX4xX120xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX2fxX17xX109xX2fxX30xX4xX3cxX2xXe8xX2fxX4xXf9xX4bxXffxX4xX42xXdbxX2fxX30xX4xX8xXccxX2fxX30xX52fxX0xX5bxX21xX15xX0xX5bxX1xX2xX3xX15xX0xX5bxX6xX2xX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX22xXdxX14bxX40xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX30xX14bxX2f8xX2fxX30xX4xX3cxX47axX4bxXedxX4xX120xXecxX3cxX4xX42xX103xXc5xX4xX3xXexX2fxX4xX42xX33xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX17xX2xX294xX2fxX4xX30xX39axX2fxX4xX1c7xXd8xX1d6xX1d6xX1d6xX4xX3cxX0xX8xX4bxX21xX15xX20bxX0xX5bxX8xX4bxX21xX15xX4xX42xX676xX11xXbxX4xX17xXdxXexX286xXaxXbxX5bxX2fxXc5xX2fxX30xX213xX2fxX30xX17xX2xXexX21xX5bxX11xXdxX4bxXc5xX2fxX30xX213xX11xX17xXc5xX2fxX213xX30xX4bxXc5xX2fxX30xX213xX3cxX7xX4bxX213xX120xXc5xX3cxX213xX1xX7xXc5xX213xX3xXexX2fxX213xX1xXc5xX213xX17xX7xX213xX11xX2xX2fxX17xX213xX17xX2xXexX2fxX213xX30xX7xX2fxX213xX1c7xX213xX1d6xX1d6xX1d6xX213xX3cxX213xX8xX4bxX21xX213xX20bxX213xX8xX4bxX21xX213xX1xX7xX11xX5bxX18xX1c5xX20bxX18xX210xX1d6xXd8xX17xX11xX3cxXbxX15xX0xX2xX3cxX30xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX5bxX3cxXexX1xX2xX7xX5bxX18xX20bxX1d6xX5bxX2fxXexX1bexX8xX5bxX18xXcfbxX1d4xX1d6xX5bxX18xX20bxX20bxX1xX1d6xX20bxX1d6xX1c7xX210xX18xX1c5xX11xX1fdxX210xX1c5xX18xX6xX1d6xX213xX1d4xXd8xX217xX21xX30xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX29xX2axX2bxX4xX1xX2exX2fxX30xX4xX2fxX33xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX3cxX3dxX2xX4xX40xX4xX42xX33xX4xX11xX17xX47xX4xX11xXdxX4bxX2fxX30xX4xX11xX2axX3cxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXbxX4xX5bxX15xX0xX5bxX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxXc5xX2fxX30xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX22xXdxX14bxX40xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX30xX14bxX2f8xX2fxX30xX4xX3cxX47axX4bxXedxX4xX120xXecxX3cxX4xX42xX103xXc5xX4xX3xXexX2fxX4xX42xX33xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX17xX2xX294xX2fxX4xX30xX39axX2fxX4xX1c7xXd8xX1d6xX1d6xX1d6xX4xX3cxX0xX8xX4bxX21xX15xX20bxX0xX5bxX8xX4bxX21xX15xX4xX42xX676xX11xXbxX4xX17xXdxXexX286xXaxXbxX5bxX2fxXc5xX2fxX30xX213xX2fxX30xX17xX2xXexX21xX5bxX11xXdxX4bxXc5xX2fxX30xX213xX11xX17xXc5xX2fxX213xX30xX4bxXc5xX2fxX30xX213xX3cxX7xX4bxX213xX120xXc5xX3cxX213xX1xX7xXc5xX213xX3xXexX2fxX213xX1xXc5xX213xX17xX7xX213xX11xX2xX2fxX17xX213xX17xX2xXexX2fxX213xX30xX7xX2fxX213xX1c7xX213xX1d6xX1d6xX1d6xX213xX3cxX213xX8xX4bxX21xX213xX20bxX213xX8xX4bxX21xX213xX1xX7xX11xX5bxX18xX1c5xX20bxX18xX210xX1d6xXd8xX17xX11xX3cxXbxX15xX22xXdxX14bxX40xX2fxX30xX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX30xX14bxX2f8xX2fxX30xX4xX3cxX47axX4bxXedxX4xX120xXecxX3cxX4xX42xX103xXc5xX4xX3xXexX2fxX4xX42xX33xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xX4xX17xX2xX294xX2fxX4xX30xX39axX2fxX4xX1c7xXd8xX1d6xX1d6xX1d6xX4xX3cxX0xX8xX4bxX21xX15xX20bxX0xX5bxX8xX4bxX21xX15xX4xX42xX676xX11xX0xX5bxX7xX15xX0xX5bxX8xX11xXdxXc5xX2fxX30xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXexX7xX1xXbxX15xX22xXdxXc5xX2fxX30xX4xX2fxX87xX3cxX4xX20bxX1d6xX18xX210xX4xX3xX54xX4xX20bxX1d6xX18xXcfbxXedxX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX22xXdxX4bxX2fxX30xX4xX9fxX120xX2bcxX4xX22xX17xX103xX5xX17xX4xX53xX103xXedxX4xX22xX132xXd8xX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXedxX4xX53xX54xX4xX22xX57xX2fxX17xXa3xX4xX42xX2bcxX4xX17xX2xX294xX2fxX4xX1d4xXd8xXcfbxX1d6xX1d6xX3cxX4xX20bxX4xX42xX676xX11xX4xX3cxX40xX4xX42xX14bxXc8xX2fxX30xXedxX4xX11xXdxXc5xX2fxX30xX4xX42xXecxXedxX4xX11xX17xX33xX2fxX4xX11xXdxX14bxX40xX2fxX30xX4xX11xX2xXffxX2fxX4xX21xX17xXc5xX2fxX30xX4xX17xX2xX294xX2fxX4xX17xX2f8xX2fxX4xX1c5xX1d6xX1d6xX3cxX4xX20bxXd8xX0xX5bxX21xX15xX0xX5bxX1xX2xX3xX15xX0xX5bxX6xX2xX15xX0xX5bxX4bxX6xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX15xX0xX5bxX1xX2xX3xX15xX0xX5bxX1xX2xX3xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21x10b22xX4bxX11xX17xXc5xXdxXbxX15xX22xX17xX54xX2fxX17xX4xX19axX17xX4bxX2fxX30xX0xX5bxX21xX15
Thành Chung