Kỳ Anh tổ chức thành công Liên hoan dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Tối 7/8, huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh năm 2016.
cdex6e91xa69cx14e5x7607x299fx9a35x2635x896bxX7xb376x864bxadd7x3073x240cx36ccxX5x95f1xXax6d7fxaed3x4057xX3x906exa499xX1xX3xXex7adbxX3xX4xX1x3a73xX4xX3xXexX1x29a9xX17xX1xX3xX4x2ba2xX17x4481xX3x2c2dxXdx1fe1xX17xX3xX1x7b74xX6xX17xX3x6a28x412exX17xX3xX4xX6xX3x4c46x6ce9xX3xX2bxXdx6377x6351xX3x87faxX2bxX1xa28fxX3xXcx2ecfxX17xX1xX0x4c1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87dfxX10xX6xX37xXaxX12xXcx7388xXdxX3x4f3dxX50x324ex1120xX3xX1xaa9ax9f7fxX49xX17xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3x8be1x73baxX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX4xX3xX5xbc80xX3x924fxb8cfxX3xX44x96dbxX4xX3xX3exX24xX3xXex5fabxX6xX33xX3xX2bxXdx30b1xXdxX3xX2dxXdxX2fxX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xX37xX38xX17xX3xX4xX6xX3xX3exX3fxX3xX2bxXdxX43xX44xX3xX46xX2bxX1xX49xX3xXcxX4cxX17xX1xX3xX17x4625xX44xX3x59d7x2ef5xX2x55aax9cbaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6a23xX33xX37xX70xXaxX12xX0xXdxX44xX2bxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXax2558xXdxX37xXexX1x799axbd44xXf0xXc5xXbx80f5x2ff4xX1xX10xXdxX2bxX1xXexXefx2e24xXc7xX69xXbxXf4xXf5xX37xXdxX7xXbxX5xX6xX70xXefxX89xX5xX33xX4x2238xXf5xX44xX6xX94xX2bxXdxX17x3684xX5xX10xbc15xXexXefxX6xX6fxXexX33xXf5xX44xX6xX94xX2bxXdxX17xX117xX94xXdxX2bxX1xXexXefxX6xX6fxXexX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX10fxX70xX3xX6xX17xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX6fxX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX33xX17xX2bxX3xX5xXdxX10xX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xX37xX6xX17xX3xX4xX6xX3xX3exXdxX3xX2bxXdxX6xX44xX3xX17xX2bxX1xX10xX3xXexXdxX17xX1xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXc8xX89xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc8xX3exX17xX50xX17xX10xXeaxX7xX50xX2xXc7xXfdxXc4xX50xX2xXc5xXf0xX37xX2xXc5xXc7xXc5xXf0xXf0x7577xXex9a5fxXc7xXc4xX1a2xX5xXc4xXc8xb5e9xXbxX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexX117xX6xX5xXdxX2bxX17xXefxX3xX4xX10xX17xXexX10xX94xXf5xXaxX12xX0xXdxX44xX2bxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX37xXexX1xXefxXf0xXf0xXc5xXbxXf4xXf5xX1xX10xXdxX2bxX1xXexXefxXfdxXc7xX69xXbxXf4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX10fxX70xX3xX6xX17xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX6fxX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX33xX17xX2bxX3xX5xXdxX10xX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xX37xX6xX17xX3xX4xX6xX3xX3exXdxX3xX2bxXdxX6xX44xX3xX17xX2bxX1xX10xX3xXexXdxX17xX1xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXc8xX89xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc8xX3exX17xX50xX17xX10xXeaxX7xX50xX2xXc7xXfdxXc4xX50xX2xXc5xXf0xX37xX2xXc5xXc7xXc5xXc7xXc5xX6bxXexX6bxX69xXc5xXfdxX5xXc4xXc8xX1abxXbxX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexX117xX6xX5xXdxX2bxX17xXefxX3xX4xX10xX17xXexX10xX94xXf5xXaxX12xX0xXdxX44xX2bxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX37xXexX1xXefxXf0xXf0xXc5xXbxXf4xXf5xX1xX10xXdxX2bxX1xXexXefxXfdxXc7xX69xXbxXf4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX10fxX70xX3xX6xX17xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX6fxX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX33xX17xX2bxX3xX5xXdxX10xX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xX37xX6xX17xX3xX4xX6xX3xX3exXdxX3xX2bxXdxX6xX44xX3xX17xX2bxX1xX10xX3xXexXdxX17xX1xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXc8xX89xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc8xX3exX17xX50xX17xX10xXeaxX7xX50xX2xXc7xXfdxXc4xX50xX2xXc5xXf0xX37xX2xXc5xXc7xXc5xXc7xXc4xX69xXexX69xXf0xXf0xXc7xX5xXf0xXc8xX1abxXbxX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexX117xX6xX5xXdxX2bxX17xXefxX3xX4xX10xX17xXexX10xX94xXf5xXaxX12xX0xXdxX44xX2bxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX37xXexX1xXefxXf0xXf0xXc5xXbxXf4xXf5xX1xX10xXdxX2bxX1xXexXefxXfdxXc7xX69xXbxXf4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX10fxX70xX3xX6xX17xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX6fxX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX33xX17xX2bxX3xX5xXdxX10xX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xX37xX6xX17xX3xX4xX6xX3xX3exXdxX3xX2bxXdxX6xX44xX3xX17xX2bxX1xX10xX3xXexXdxX17xX1xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXc8xX89xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc8xX3exX17xX50xX17xX10xXeaxX7xX50xX2xXc7xXfdxXc4xX50xX2xXc5xXf0xX37xX2xXc5xXc7xXc5xXc7xXfdxX6bxXexXc7xX69xX2xXfdxX5xX69xXc8xX1abxXbxX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf4xXexX117xX6xX5xXdxX2bxX17xXefxX3xX4xX10xX17xXexX10xX94xXf5xXaxX12xX0xXdxX44xX2bxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX37xXexX1xXefxXf0xXf0xXc5xXbxXf4xXf5xX1xX10xXdxX2bxX1xXexXefxXfdxXc7xX69xXbxXf4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX10fxX70xX3xX6xX17xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX6fxX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX33xX17xX2bxX3xX5xXdxX10xX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xX37xX6xX17xX3xX4xX6xX3xX3exXdxX3xX2bxXdxX6xX44xX3xX17xX2bxX1xX10xX3xXexXdxX17xX1xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXc8xX89xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc8xX3exX17xX50xX17xX10xXeaxX7xX50xX2xXc7xXfdxXc4xX50xX2xXc5xXf0xX37xX2xXc5xXc7xXc5xXc7xXf0xX2xXexX6bxX69xXc4xXfdxX5xXc5xXc8xX1abxXbxX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX12x61a5xX6xX6fxX3xX17xX2bxX24xX70xX3xXc4xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX4xX6cxX3xX5xXdxX2fxX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xXexX1xX6fxX3xX1xf0cxXexX3xXc4xXc5xX3xb5f2xX2dxXd8xX3xX37xX38xX17xX3xX4xX6xX3xX3exX3fxX3xX2bxXdxX43xX44xX3x9735xX3xXc4xXc5xX3xXf4xX7cxX3xXexX94xX33xX17xX2bxX3xXexX33xX24xX17xX3xX1xX6fxX70xX49xX17xX3xXexX1xX6xX44xX3xX2bxXdxX6xX6cxX3xX3ex5807xXdxX3xX1x6bc9xX17xX3xX2xXf0xXc5xX3xX17xX2bxX1xX49xX3xX17xX1xX38xX17xX3xX3exX24xX3xX37xXdxX87xX17xX3xX3exXdxX2fxX17xX3xX10fxX1xX29xX17xX2bxX3xX4xX1xX6fxX70xX2fxX17xX3xX89xXdx50e6xX6fxX3xX37xXdxX87xX17xX3xXc7xXc5xX3xXexXdxX8axXexX3xX44x6b14xX4xX3xX37xX38xX17xX3xX4xX6xX3xX3exX3fxX3xX2bxXdxX43xX44xXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX12xXcxX1xX6xX44xX3xX2bxXdxX6xX3xX5xXdxX2fxX17xX3xX1xX33xX6xX17xX6cxX3xX17xX1xXdx706exX6fxX3xX540xX2dxXd8xX3xX37xX38xX17xX3xX4xX6xX3xX3exX3fxX3xX2bxXdxX43xX44xX3xX7bxX7cxX3xX4xX1x13fcxX6fxX3xX10fxX1xb2d0xX3xXex47c7xX44xX3xXex846fxXdxX6cxX3xX7x7a90xX17xX2bxX3xXexX623xX4xX3xX4xX623xX4xX3xX5xX24xX17xX3xX7bxXdxX49xX6fxX6cxX3xX37xX24xX17xX3xX37x87e3xX17xX2bxX3xX4xX29xX17xX2bxX3xXbxX1xX6fxX6cxX3xX7bxX5a8xX3xX5xX8dxXdxX3x7e2fxX17xX3xXex7f4cx94f6xX17xX2bxX3xX4xX1xX33xX3xX17xX2bxX657xa203xXdxX3xXf4xX10xX44xXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX12xX0xXdxX44xX2bxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX37xXexX1xXefxXf0xXf0xXc5xXbxXf4xXf5xX1xX10xXdxX2bxX1xXexXefxXfdxXc7xX69xXbxXf4xXf5xX37xXdxX7xXbxX5xX6xX70xXefxX89xX5xX33xX4xX10fxXf5xX44xX6xX94xX2bxXdxX17xX117xX5xX10xX11axXexXefxX6xX6fxXexX33xXf5xX44xX6xX94xX2bxXdxX17xX117xX94xXdxX2bxX1xXexXefxX6xX6fxXexX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX10fxX70xX3xX6xX17xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX6fxX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX33xX17xX2bxX3xX5xXdxX10xX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xX37xX6xX17xX3xX4xX6xX3xX3exXdxX3xX2bxXdxX6xX44xX3xX17xX2bxX1xX10xX3xXexXdxX17xX1xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXc8xX89xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc8xX3exX17xX50xX17xX10xXeaxX7xX50xX2xXc7xXfdxXc4xX50xX2xXc5xXf0xX37xX2xXc5xXc7xXc5xX69xXc4xXc7xXexXfdxXc4xXc4xX5xXc4xXc8xX1abxXbxX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX12xX0xXdxX44xX2bxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX37xXexX1xXefxXf0xXf0xXc5xXbxXf4xXf5xX1xX10xXdxX2bxX1xXexXefxXfdxXc7xX69xXbxXf4xXf5xX37xXdxX7xXbxX5xX6xX70xXefxX89xX5xX33xX4xX10fxXf5xX44xX6xX94xX2bxXdxX17xX117xX5xX10xX11axXexXefxX6xX6fxXexX33xXf5xX44xX6xX94xX2bxXdxX17xX117xX94xXdxX2bxX1xXexXefxX6xX6fxXexX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX10fxX70xX3xX6xX17xX1xX3xXexX33xX3xX4xX1xX6fxX4xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX33xX17xX2bxX3xX5xXdxX10xX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xX37xX6xX17xX3xX4xX6xX3xX3exXdxX3xX2bxXdxX6xX44xX3xX17xX2bxX1xX10xX3xXexXdxX17xX1xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXc8xX89xX6xX33xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc8xX3exX17xX50xX17xX10xXeaxX7xX50xX2xXc7xXfdxXc4xX50xX2xXc5xXf0xX37xX2xXc5xXc7xXc5xX69xXc5xX1a2xXexX2xX1a4xX69xX6bxX5xX2xXc8xX1abxXbxX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX540xX6xXbxXexXdxX33xX17xXaxX12xXd8xX6xX17xX3xXcxX1bxX3xX4xX1xX1fxX4xX3xXexX94xX6xX33xX3xX2bxXdxX9axXdxX3xX16xX6cxX3xX2bxXdxX9axXdxX3xXd8xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX623xX4xX3xX540xX2dxXd8xX3xX7bxX8dxXexX3xX2bxXdxX9axXdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX12xXcxX1xX29xX17xX2bxX3x77d3xX6fxX6xX3xX5xXdxX2fxX17xX3xX1xX33xX6xX17xX3xX17xX1x34d8xX44xX3xXexXdxX8axXbxX3xXexX5b9xX4xX3xX89xX9axX33xX3xXexb542xX17xX6cxX3xXbxX1xX623xXexX3xX1xX6fxX70xX3xX4xX623xX4xX3xX2bxXdxX623xX3xXexX94xX612xX3xX4x758exX6xX3xX37xX38xX17xX3xX4xX6xX3xX3exX3fxX3xX2bxXdxX43xX44xX3xX46xX2bxX1xX49xX3xXcxX4cxX17xX1xX6cxX3xXexX8dxX33xX3xX7bxXdxX5f7xX6fxX3xX10fxXdxX49xX17xX3xX7bxX5a8xX3xX4xX623xX4xX3xX540xX2dxXd8xX3xX553xX3xX1xX6fxX70xX49xX17xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX1xX3xX2bxX43xXbxX3xX2bx4c50xX6cxX3xX2bxXdxX6xX33xX3xX5xX657xX6fxX6cxX3xXexX94xX6xX33xX3xX7bxX1bxXdxX3xX10fxXdxX17xX1xX3xX17xX2bxX1xXdxX49xX44xX6cxX3xXexXdxX8axXbxX3xXexX5b9xX4xX3xX7bxb7aexX70xX3xX44xX8dxX17xX1xX3xXbxX1xX33xX17xX2bxX3xXexX94xX24xX33xX3xX1xX623xXexX3xX37xX38xX17xX3xX4xX6x9fbbxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX33xX37xX70xXaxX12xX13xX8axXexX3xXexX1xX53axX4xX3xX5xXdxX2fxX17xX3xX1xX33xX6xX17xX6cxX3xXd8xX6xX17xX3xXcxX1bxX3xX4xX1xX1fxX4xX3xX7bxX7cxX3xXexX94xX6xX33xX3xXf0xX3xX2bxXdxX9axXdxX3xX16xX6cxX3xXc7xX3xX2bxXdxX9axXdxX3xXd8xX3xX3exX24xX3xXf0xX3xX2bxXdxX9axXdxX3xX540xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX623xX4xX3xX540xX2dxXd8xX3xX4xX617xX3xX4xX623xX4xX3xXexXdxX8axXexX3xX44xX5b9xX4xX3xXf4xX6fxX653xXexX3xX7xdc9xX4xX3xX17xX1xX653xXexXc8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6fxXexX1xX33xX94xXaxX12xX5fxX9axXdxX3xX117xX3xX16xX17xX1xX3xX117xX3xXcxX6fxX653xX17xX0xX50xXbxX12
Hải - Anh - Tuấn