Philippines sơ tán gần 1.800 người để ứng phó với bão Molave
Tại các tỉnh thuộc vùng Bicol ở Philippines, tổng cộng 532 gia đình, với gần 1.800 người, đã phải sơ tán tới các nơi trú ẩn tạm thời để tránh bão.
8bd9xec0dxa604xd736x10eefx10e92xX2xX1x1194cxd42dxfb3ex102fdxX2x8d19xa8cbx10ec4x101b8x8e98xf6a8xc129x1019bxX13xadf6xX11xX8xX4xXcxe4cexX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfxX10xX11xX12xX13xX13xX15xX11xX8xb252xX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfxb88axX12xX11xX8xX2fxX0xd12dxX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfx93a8x106ebxacfexX67xff67xX69xX8xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX4xXcxX1axX15xX12xX11xbb81xX2x9df0xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX2xX1xX7xX8xX65xX66xX67xX67xX69xX69xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxcc2bxabebxe432xX15xX7xX8xX67xX69xeb63xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX9cxX9dxX9exX15xXfxX9exX12x9169xX15xX7xX8x95dex10db8xX2xX4xX9xccacxX9exff09xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfx105e2xX11xX1axX7xX8xb2eaxXaxXaxX13xX9x97b7xX49xX49xX10xX10xX10xac89xX3xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xX13xX1axXc6xX9xXd6xX3xX9exX49xX13xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xXfxX9xX9dxXfxXaxX12xX9exXfxXbexX12xX9exXfxb37cxf3faxXa4xXa4xXfxX9exXbexXc6xX9dxX2xXfxX1xX15xXfxXc6xX9exXbexXfxX13xXcbxX9dxXfxX3xX9dxX2xXfxX43xX12xX9dxXfxXb3xX9dxX1axX12xX3xX15xX49xX65xX66xX67xX67xX69xX69xXd6xX3xX9exX13xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxXaxX2xX1axX15xX7xX8xd7d2xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xX4xX9x9334xX4xXaxff5dxX9exX4xXbexcf02xX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbex10e03xXb8xX2xX4xed1cxdd62xX4x105e8xX9exXbexX4xX13xXcbxd400xX4xX3x92b9xX2xX4xX43xfb4cxX9dxX4x11745xX9dxX1axX12xX3xX15xX8xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xf97fxX18axXcbxX15xX12xX1xX15xX11xX8xX2fxX0xXcbxXfdxX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xae2fxX2xXaxX1axX15xX8xX2fxX139xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX4xXbexX14dxX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX15cxX15dxX4xX15fxX9exXbexX4xX13xXcbxX165xX4xX3xX168xX2xX4xX43xX16cxX9dxX4xX16fxX9dxX1axX12xX3xX15xX0xX49xXcbxXfdxX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xdee8xX15xX12xX1xX8xX2fxX1a0x115c7xX2xX4xXcxX149xXcxX4xXaxc6caxX9exXcbxX4xXaxXcbxXc6xb519xXcxX4xX3xf261xX9exXbexX4xc925xX2xXcxX9dxX1axX4xd707xX4xX139xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9x9cd7xX4xXaxa26cxX9exXbexX4xXcxX209xX9exXbexX4x112fdxX67xX69xX4xXbexX2xX12xX4xX15cxde7cxX9exXcbxX224xX4xX3xX168xX2xX4xXbexX14dxX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX224xX4xX15cxX16cxX4xX13xXcbxe403xX2xX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX4xXaxX168xX2xX4xXcxX149xXcxX4xX9exX146xX2xX4xXaxX11x9f79xX4xf92dxX9exX4xXaxX1faxXb3xX4xXaxXcbxXb8xX2xX4xX15cxX15dxX4xXaxX11xX149xX9exXcbxX4xX43xX16cxX9dxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX18axX18axX9xXc6xXb3xXb3xX12xX11xXexX4xXcxXb3xX9xXfxX1xX15xX9xXcxX8xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfxX13xXcbxX9dxXaxX9dxX8xX2fxX0xX2xXb3xXbexX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX2x8c6exX15xX9exXaxX15xX11xX8xX4xX9xXaxXexX1axX15xX7xX8xX10xX2xX1xXaxXcbxXd0xX4xX65xX69xXa4xX13xX83x9014xX4xXcbxX15xX2xXbexXcbxXaxXd0xX4xX67xcdd5xXfexX13xX83xX2f9xX8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xX49xX2xXd6xX43xX12xX9dxXcbxX12xXaxX2xX9exXcbxXd6xX3xX9exX49xX9exX15xX10xX9xX49xX69xXa4xX304xX69xX49xXfdxXa4xXfexX1xXa4xXfdxX67xXa4xXfexXfdxX230xXaxXfdxXa4xX1axX230xXfxX69xX230xXfdxXa4xX43xX12xX9dxXd6xc384xX13xXbexX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX139xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX4xXbexX14dxX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX15cxX15dxX4xX15fxX9exXbexX4xX13xXcbxX165xX4xX3xX168xX2xX4xX43xX16cxX9dxX4xX16fxX9dxX1axX12xX3xX15xX8xX4xX10xX2xX1xXaxXcbxX7xX8xX65xX69xXa4xX8xX4xXcbxX15xX2xXbexXcbxXaxX7xX8xX67xX304xXfexX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX2dexX12xX13xXaxX2xX9dxX9exX8xX2fxcaaaxX9exXcbxX4xXb3xX2xX9exXcbxX4xXcbxecbaxX12xXd6xX4xb2e5x9437xXbexXc6x92ccxX9exXd0xX4xX15xX1xX2xXaxX2xX9dxX9exXd6xXcxX9exX9exXd6xXcxX9dxXb3x94c0xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX211xX9dxX1xXexX8xX2fxX139xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xX4xX15cxX16cxX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX4xXbexX14dxX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX3xa899xX4xX9exXbexce6bxX9exXbexX4xX3xX2x11078xXcxX4xX15cxX2xX4xX1axX1faxX2xX4xXaxX11x11392xX9exX4xX43xX2xX15dxX9exX224xX4xXaxX11xX9dxX9exXbexX4xX43xXbcxX2xX4xXcxX258xX9exXcbxX4xX43xX16cxX9dxX4xX16fxX9dxX1axX12xX3xX15xX4xX1xa5c8xX4xXdxX2xf9edxX9exX4xXb3xX12xX9exXbexX4xXaxXcbxX15xX9dxX4xXb3xX158xX12xX4xX1axX168xX9exX4xX9xd526xX4xX15cxX227xX4xX3xX424xX9dxX4xXcbxX12xX2xX4xXdxXcbxXc6xX4xX3xX45exXcxX4xX217xX4xX13xXcbxa9f7xX12xX4xX3d1xX12xXb3xX4xX15cxX258xX9dxX4x1081fxXc6xX9cxX9dxX9exX4xXcx1102cxX12xX4xX9exX158xX168xXcxX4xX9exX424xXexX4xXaxX11xX9dxX9exXbexX4xX9exXbexX424xXexX4xX69xX230xX49xXfdxXa4xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX211xX9dxX1xXexX8xX2fxX2dexX146xX4xaf32xXc6xX12xX9exX4xXdxXcbxX491xX4xXaxX158xd069xX9exXbexX4xX4d8xXc6xXbcxXcxX4xXbexX2xX12xX4xXcxXcbxX9dxX4xX43xX2xX462xXaxX4xXcxXcbxX491xX9exXcbxX4xX4d8xXc6xXexaa92xX9exX4xX15cxX16cxX4xX43xX12xX9exX4xXcbxX424xX9exXcbxX4xXcxX258xX9exXcbxX4xX43xX149xX9dxX4xX43xX16cxX9dxX4xX15cxXbcxX2xX4xX3xX168xX2xX4xXcxX149xXcxX4xXaxX202xX9exXcbxX4xXaxXcbxXc6xX209xXcxX4xXdxXcbxXc6xX4xX3xX45exXcxX4xX211xX2xXcxX9dxX1axX4xX12xX9exX1xX4xX2dexX12xX1axX12xX43xX12xX11xX9cxX9dxX9exX224xX4xXb3xX2xX502xX9exX4xX3d1xX12xXb3xX4xX15cxX258xX9dxX4xX49cxXc6xX9cxX9dxX9exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX211xX9dxX1xXexX8xX2fx113f9xX9dxX4xXbexX2xX165xX4xXb3xX1faxX9exXcbxX224xX4xX3xX2xX42exXcxX4xX15cxX2xX4xX1axX1faxX2xX4xXaxX11xX43axX9exX4xX43xX2xX15dxX9exX4xX15cxX16cxX4xX13xXcbxX258xX2xX4xXaxX1faxXb3xX4xX9exXbexX428xX9exXbexX4xX217xX4xXdxXcbxXc6xX4xX3xX45exXcxX4xX2dexX12xX1axX12xX43xX12xX11xX9cxX9dxX9exX224xX4xXdxXcbxX2xX462xX9exX4xX65xX65xX69xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX43xd2efxX4xXb3x11989xXcxX4xXdxf9fdxXaxX4xXaxX1faxX2xX4xXcxX149xXcxX4xXcxX258xX9exXbexX4xX43xX2xX15dxX9exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX211xX9dxX1xXexX8xX2fxX1a0xX1faxX2xX4xXcxX149xXcxX4xXaxX202xX9exXcbxX4xXaxXcbxXc6xX209xXcxX4xX3xX20dxX9exXbexX4xX211xX2xXcxX9dxX1axX224xX4xXaxX227xX9exXbexX4xXcxX209xX9exXbexX4xX230xX67xX69xX4xXbexX2xX12xX4xX15cxX239xX9exXcbxX224xX4xX3xX168xX2xX4xXbexX14dxX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX224xX4xX15cxX16cxX4xX13xXcbxX258xX2xX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX4xXaxX168xX2xX4xXcxX149xXcxX4xX9exX146xX2xX4xXaxX11xX270xX4xX272xX9exX4xXaxX1faxXb3xX4xXaxXcbxXb8xX2xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX211xX9dxX1xXexX8xX2fxX211xX16cxX9dxX4xX16fxX9dxX1axX12xX3xX15xX4xXcbxX239xX9exXcbxX4xXaxXcbxX424xX9exXcbxX4xX9xX12xXc6xX4xXcxX146xX9exX4xX43xX16cxX9dxX4xb508xX12xXc6xX1xX15xX224xX4xX3xXbcxX9exX4xXbexbe16xXexX4xX11xX12xX4xX1ax10d61xX4xX1axf1a2xXaxX4xXaxX11xX43axX9exX4xX1xX2xX42exX9exX4xX11xX209xX9exXbexX4xX217xX4xXaxX202xX9exXcbxX4xb899xXc6xX15xX9cxX9dxX9exX4xXaxXcbxXc6xX209xXcxX4xX3xX20dxX9exXbexX4xX2dexX12xX1axX12xX43xX12xX11xX9cxX9dxX9exX224xX4xX13xXcbxX491xX12xX4xXb7xfe00xX9exXbexX4xX3d1xX12xXb3xX4xXaxXcbxX4a3xX4xX15cxX709xX4xX16fxX12xX9exX2xX1axX12xX4xX3xX424xX9dxX4xXaxXc6xX14dxX9exX4xXaxX11xX158xX168xXcxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX211xX9dxX1xXexX8xX2fxX6b6xX12xXc6xX4xXdxXcbxX2xX4xX3xX158xX4e3xXaxX4xX4d8xXc6xX12xX4xX139xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xX224xX4xX1xX45exX4xX43xX149xX9dxX224xX4xX43xX16cxX9dxX4xX16fxX9dxX1axX12xX3xX15xX4xX9xX478xX4xXaxX2xX462xX13xX4xXaxX6ccxXcxX4xXb3xX1faxX9exXcbxX4xX1axX43axX9exX4xXaxX11xX43axX9exX4xX43xX2xX15dxX9exX4xXb7xX709xX9exXbexXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX211xX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX2xXb3xXbexX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xXaxXcbxXc6xXb3xX43xX4xX1xXcbxX2xX1xX15xX4xX2xX2dexX15xX9exXaxX15xX11xX8xX4xX9xXaxXexX1axX15xX7xX8xX10xX2xX1xXaxXcbxXd0xX4xX65xXfdxX230xX13xX83xX2f9xX4xXcbxX15xX2xXbexXcbxXaxXd0xX4xX304xXfdxXa4xX13xX83xX2f9xX8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xX49xX2xXd6xX43xX12xX9dxXcbxX12xXaxX2xX9exXcbxXd6xX3xX9exX49xX9exX15xX10xX9xX49xX69xXa4xX304xX69xX49xXfdxXa4xXfexX1xXa4xXfdxX67xXfdxXa4xX67xX66xXaxX69xXfexX304xXa4xX1axX67xXfxX69xX230xXfdxXa4xX43xX12xX9dxXd6xX344xX13xXbexX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX139xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX4xXbexX14dxX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX15cxX15dxX4xX15fxX9exXbexX4xX13xXcbxX165xX4xX3xX168xX2xX4xX43xX16cxX9dxX4xX16fxX9dxX1axX12xX3xX15xX8xX4xX10xX2xX1xXaxXcbxX7xX8xX65xXfdxX230xX8xX4xXcbxX15xX2xXbexXcbxXaxX7xX8xX304xXfdxXa4xX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX11xX15xX1axX12xXaxX15xX1xX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXbexX2fxX1a0xX2xX9exX4xX1axX2xX43axX9exX4xX4d8xXc6xX12xX9exXd0xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXbexX2fxX0xXc6xX1axX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXaxX2xXaxX1axX15xXfxXaxXcbxXc6xXb3xX43xXfxX12xX9exX1xXfxX9xX12xX13xX9dxX8xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX49cxX45exXcxX4xX1axX158xX4e3xX9exXbexX4xX3xX6c9xX4xXaxX11xX12xX9exXbexX4xX1f3xX424xX4xX1a0xf8f3xX9exXcbxX4x10b33xX1axac60xX9exX4xXb3xX239xX9exXcbxd343xX4xXbexX2xX270xX13xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX1xX6c2xX9exX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xX1axXc6xXcxXfxX1axXc6xX9dxX9exXbexXfxX3xXc6xXfxXaxX11xX12xX9exXbexX49xX1axXc6xXcxXfxX1axXc6xX9dxX9exXbexXfxX3xXc6xXfxXaxX11xX12xX9exXbexXfxXcbxX12xXfxXaxX2xX9exXcbxXfxX1axX12xX9exXfxXb3xX2xX9exXcbxXfxXbexX2xXc6xX13xXfxX9exXbexXc6xX9dxX2xXfxX1xX12xX9exX49xX69xXa4xXa4xX230xX66xX65xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXbexX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xXfdxX69xXa4xX49xX9exX15xX10xX9xX49xX69xXa4xX304xX69xX49x93daxX65xX1xX304xXa4xXfexX230xX69xXfdxXfexXaxX9a9xX230xXfdxX304xX1axX304xXfxX67xX69xXd6xX344xX13xXbexX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX139xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX4xXbexX14dxX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX15cxX15dxX4xX15fxX9exXbexX4xX13xXcbxX165xX4xX3xX168xX2xX4xX43xX16cxX9dxX4xX16fxX9dxX1axX12xX3xX15xX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXbexX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX49cxX45exXcxX4xX1axX158xX4e3xX9exXbexX4xX3xX6c9xX4xXaxX11xX12xX9exXbexX4xX1f3xX424xX4xX1a0xX912xX9exXcbxX4xX916xX1axX918xX9exX4xXb3xX239xX9exXcbxX91fxX4xXbexX2xX270xX13xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX1xX6c2xX9exX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xX1axXc6xXcxXfxX1axXc6xX9dxX9exXbexXfxX3xXc6xXfxXaxX11xX12xX9exXbexX49xX1axXc6xXcxXfxX1axXc6xX9dxX9exXbexXfxX3xXc6xXfxXaxX11xX12xX9exXbexXfxXcbxX12xXfxXaxX2xX9exXcbxXfxX1axX12xX9exXfxXb3xX2xX9exXcbxXfxXbexX2xXc6xX13xXfxX9exXbexXc6xX9dxX2xXfxX1xX12xX9exX49xX69xXa4xXa4xX230xX66xX65xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX49cxX45exXcxX4xX1axX158xX4e3xX9exXbexX4xX3xX6c9xX4xXaxX11xX12xX9exXbexX4xX1f3xX424xX4xX1a0xX912xX9exXcbxX4xX916xX1axX918xX9exX4xXb3xX239xX9exXcbxX91fxX4xXbexX2xX270xX13xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX1xX6c2xX9exX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXbexX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcbxX15xX12xX1xX8xX2fxX1a0xX11xX9dxX9exXbexX4xX1axX6c9xX4xX1x8d41xX224xX4xXcxX149xXcxX4xX1axX45exXcxX4xX1axX158xX4e3xX9exXbexX4xX3xX6c9xX4xXaxX11xX12xX9exXbexX4xX217xX4xX1f3xX424xX4xX1a0xX912xX9exXcbxX4xX15cxX16cxX4xXcbxXc6xXexX4xX15cxX209xX9exXbexX4xXb3xX209xXaxX4xX1axX158xX4e3xX9exXbexX4xX1axX168xX9exX4xX4d8xXc6xX6c2xX9exX4xX9xXbcxX224xX4xXaxX11xX12xX9exXbexX4xXaxXcbxX2xX462xXaxX4xX43xX5d7xX4xXaxX11xX2xX15dxX9exX4xXdxXcbxX12xX2xX4xXdxX5d7xX13xX4xXaxXcbxXb8xX2xX4xXcxX149xXcxX4xX13xXcbxX158xX146xX9exXbexX4xX149xX9exX4xX15fxX9exXbexX4xXcxX15fxXc6xX224xX4xXcbx10f1dxX4xXaxX11xX4e3xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX1xX6c2xX9exX4xXcxXcbxXbcxX9exXbexX4xXcxXcbxX3ccxX2xX4xX3xX168xX2xX4xXaxXcbxX2xX43axX9exX4xXaxX12xX2xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8x8c14xXc6xX4xXaxX2xX43axX9exX4xX1axX270xXcxX4xX9exX424xXexX4xX1axX424xX4xX15cxX258xXb3xX4xX43xX258xX9dxX4xX12xX9exX4xXaxX9dxX424xX9exX4xXaxXbcxX2xX4xX15cxX12xX4xX3xX502xX4xXaxX491xX9exXcbxX4xXb3xX1faxX9exXbexX224xX4xXaxX424xX2xX4xX9xX258xX9exX4xXcxX4a3xX12xX4xX3d1xXcbxX6c2xX9exX4xX1xX6c2xX9exX4xX1f3xX424xX4xX1a0xX912xX9exXcbxX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXcxXcbxX2xX9exXcbxXfxXaxX11xX2xX49xXc6xXc6xXfxXaxX2xX15xX9exXfxX1axXc6xXcxXfxX9exX12xXexXfxX1axX12xXfxX1xX12xXb3xXfxX43xX12xX9dxXfxX12xX9exXfxXaxX9dxX12xX9exXfxXaxX9dxX2xXfxX1xX12xXfxX3xX15xXfxXaxX2xX9exXcbxXfxXb3xX12xX9exXbexXfxXaxX12xX2xXfxX9xX12xX9exXfxXcxXc6xX12xXfxX9exXcbxX12xX9exXfxX1xX12xX9exXfxXcbxX12xXfxXaxX2xX9exXcbxX49xX69xXa4xXa4xX304xX65xXa4xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXbexX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xXfdxX69xXa4xX49xX9exX15xX10xX9xX49xX69xXa4xX304xX69xX49xX66xX69xX1xX69xXfdxX304xX230xXfexXfdxXfdxXaxX230xX65xX67xX9a9xX9a9xX1axXa4xXd6xX344xX13xXbexX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX139xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX4xXbexX14dxX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX15cxX15dxX4xX15fxX9exXbexX4xX13xXcbxX165xX4xX3xX168xX2xX4xX43xX16cxX9dxX4xX16fxX9dxX1axX12xX3xX15xX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXbexX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xXbd6xXc6xX4xXaxX2xX43axX9exX4xX1axX270xXcxX4xX9exX424xXexX4xX1axX424xX4xX15cxX258xXb3xX4xX43xX258xX9dxX4xX12xX9exX4xXaxX9dxX424xX9exX4xXaxXbcxX2xX4xX15cxX12xX4xX3xX502xX4xXaxX491xX9exXcbxX4xXb3xX1faxX9exXbexX224xX4xXaxX424xX2xX4xX9xX258xX9exX4xXcxX4a3xX12xX4xX3d1xXcbxX6c2xX9exX4xX1xX6c2xX9exX4xX1f3xX424xX4xX1a0xX912xX9exXcbxX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXcxXcbxX2xX9exXcbxXfxXaxX11xX2xX49xXc6xXc6xXfxXaxX2xX15xX9exXfxX1axXc6xXcxXfxX9exX12xXexXfxX1axX12xXfxX1xX12xXb3xXfxX43xX12xX9dxXfxX12xX9exXfxXaxX9dxX12xX9exXfxXaxX9dxX2xXfxX1xX12xXfxX3xX15xXfxXaxX2xX9exXcbxXfxXb3xX12xX9exXbexXfxXaxX12xX2xXfxX9xX12xX9exXfxXcxXc6xX12xXfxX9exXcbxX12xX9exXfxX1xX12xX9exXfxXcbxX12xXfxXaxX2xX9exXcbxX49xX69xXa4xXa4xX304xX65xXa4xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxXbd6xXc6xX4xXaxX2xX43axX9exX4xX1axX270xXcxX4xX9exX424xXexX4xX1axX424xX4xX15cxX258xXb3xX4xX43xX258xX9dxX4xX12xX9exX4xXaxX9dxX424xX9exX4xXaxXbcxX2xX4xX15cxX12xX4xX3xX502xX4xXaxX491xX9exXcbxX4xXb3xX1faxX9exXbexX224xX4xXaxX424xX2xX4xX9xX258xX9exX4xXcxX4a3xX12xX4xX3d1xXcbxX6c2xX9exX4xX1xX6c2xX9exX4xX1f3xX424xX4xX1a0xX912xX9exXcbxX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXbexX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcbxX15xX12xX1xX8xX2fxX139xXcbxX165xX4xX1a0xXcbxX4a3xX4xXaxX158xX168xX9exXbexX4xX2dexXcbxX491xX9exXcbxX4xX13xXcbxX4a3xX4xX1a0xX11xX5d7xX9exXcbxX4xXb7xX239xX9exXcbxX4xX57bxX6c9xX9exXbexX4xXbexXcbxX2xX4xX9exXcbxaf48xX9exX224xX4xX15cxX149xX9exXcbxX4xXbexX2xX149xX4xXcxX12xX9dxX4xX1f3xX424xX4xX1a0xX912xX9exXcbxX4xX1axX424xX4xX15cxX5d7xX12xX4xX13xXcbxX158xX146xX9exXbexX4xXcxX165xX4xXdxX2xX9exXcbxX4xX9exXbexXcbxX2xX42exXb3xX224xX4xXcxXcbxX4a3xX4xX15cxX209xX9exXbexX4xXcxX12xX9dxX4xXaxX11xX9dxX9exXbexX4xXcxX709xX9exXbexX4xXaxX149xXcxX4xX15fxX9exXbexX4xX13xXcbxX165xX4xX3xX168xX2xX4xX43xX16cxX9dxX4xX1axX6ccxXaxX224xX4xX9xX9dxX9exXbexX4xXcxX6c9xX9exXbexX4xX9exXcbxb048xX9exX4xXb3xX1faxX9exXcbxX224xX4xX158xXc6xX4xXaxX2xX43axX9exX4xX1axX270xXcxX4xX9exX424xXexX4xXcxX4a3xX12xX4xXaxX202xX9exXcbxX4xX1axX424xX4xX15cxX258xXb3xX4xX43xX258xX9dxX4xX12xX9exX4xXaxX9dxX424xX9exX4xXaxXbcxX2xX4xX15cxX12xX4xX3xX502xX4xXaxX491xX9exXcbxX4xXb3xX1faxX9exXbexX224xX4xXaxX424xX2xX4xX9xX258xX9exX4xXcxX4a3xX12xX4xX3d1xXcbxX6c2xX9exX4xX1xX6c2xX9exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX1f3xX424xX9exXbexX4xXcxXcbxX6ccxXcxX4xX9exXbexXcbxX239xX9exX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX16fxff53xX4xXaxXcbxX149xX9dxX4xXcxXcbxX1faxXexX4xX3xX239xX4xXcxXcbxX149xXexX4xX11xX428xX9exXbexX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xX4d8xXc6xX9dxXcxXfxXaxX15xX49xXcbxX12xX9exXbexXfxXcxXcbxXc6xXcxXfxX9exXbexXcbxX2xX9exXfxX9exXbexXc6xX9dxX2xXfxXb3xXexXfxXaxXcbxX12xX9dxXfxXcxXcbxX12xXexXfxX3xX2xXfxXcxXcbxX12xXexXfxX11xXc6xX9exXbexX49xXfdxX9a9xX9a9xX69xX9a9xXa4xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXbexX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xXfdxX69xXa4xX49xX9exX15xX10xX9xX49xX69xXa4xX67xX9a9xX49xXfdxXa4xX65xX1xX69xXfdxX69xX69xXfdxXfdxX69xXaxX65xX65xX1axXfdxXd6xX344xX13xXbexX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX139xXcbxX2xX1axX2xX13xX13xX2xX9exX15xX9xX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX4xXbexX14dxX9exX4xXfdxXd6xXfexXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX15cxX15dxX4xX15fxX9exXbexX4xX13xXcbxX165xX4xX3xX168xX2xX4xX43xX16cxX9dxX4xX16fxX9dxX1axX12xX3xX15xX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXbexX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX1f3xX424xX9exXbexX4xXcxXcbxX6ccxXcxX4xX9exXbexXcbxX239xX9exX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX16fxXfa2xX4xXaxXcbxX149xX9dxX4xXcxXcbxX1faxXexX4xX3xX239xX4xXcxXcbxX149xXexX4xX11xX428xX9exXbexX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xX4d8xXc6xX9dxXcxXfxXaxX15xX49xXcbxX12xX9exXbexXfxXcxXcbxXc6xXcxXfxX9exXbexXcbxX2xX9exXfxX9exXbexXc6xX9dxX2xXfxXb3xXexXfxXaxXcbxX12xX9dxXfxXcxXcbxX12xXexXfxX3xX2xXfxXcxXcbxX12xXexXfxX11xXc6xX9exXbexX49xXfdxX9a9xX9a9xX69xX9a9xXa4xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX1f3xX424xX9exXbexX4xXcxXcbxX6ccxXcxX4xX9exXbexXcbxX239xX9exX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX16fxXfa2xX4xXaxXcbxX149xX9dxX4xXcxXcbxX1faxXexX4xX3xX239xX4xXcxXcbxX149xXexX4xX11xX428xX9exXbexX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXbexX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcbxX15xX12xX1xX8xX2fxX2dexXcbxX149xXexX4xX11xX428xX9exXbexX4xX43xX20dxX9exXbexX4xX13xXcbxX149xXaxX4xX1xXb0exX4xX1xX209xX2xX4xX217xX4xX2dexX12xX1axX2xX81xX9dxX11xX9exX2xX12xX4xXdxXcbxX2xX462xX9exX4xXbexX14dxX9exX4xX66xXa4xXd6xXa4xXa4xXa4xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xX13xXcbxX258xX2xX4xX9xX146xX4xXaxX149xX9exX224xX4xX13xXcbxX149xX4xXcbxX4a3xXexX4xX9exXcbxX2xX502xXc6xX4xX9exXbexX709xX2xX4xX9exXcbxX424xX4xX3xX424xX4xXdxXcbxX2xX462xX9exX4xX491xXaxX4xX9exXcbxXf0fxXaxX4xX43xX12xX4xX9exXbexX158xXb8xX2xX4xXaxXcbxX2xX42exXaxX4xXb3xX1faxX9exXbexXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX49xXc6xX1axX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcxX1axX11xX8xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX6b6xX9dxXc6xX11xXcxX15xX8xX2fxX1a0xXcbxX15xX9dxX4x1024cxX2xX15xXaxX9exX12xXb3x10cd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2f