TikTok đàm phán nhượng lại quyền sở hữu tại Mỹ cho Microsoft
TikTok đang đàm phán để nhượng lại quyền sở hữu đối với chi nhánh hoạt động tại Mỹ cho một số doanh nghiệp khác, trong đó có tập đoàn công nghệ Microsoft.
f07x4c63x68c9x6cafx237cx6c4bxX2xX1xa0d5x2e6ax96d0x8c44xX2xa0e1x7cfcx6901x54fdx8225x49edxf34x3663xX13x34a0xX11xX8xX4xXcx24e9xX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfxX10xX11xX12xX13xX13xX15xX11xX8x17e2xX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfx438fxX12xX11xX8xX2fxX0x7654xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfx566dx4ebdxX66x4d77x1214x1864xX8xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX4xXcxX1axX15xX12xX11x8b57xX2x14ecxX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX2xX1xX7xX8xX65xX66xX66xX68xX69xX6axX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfx4861xa2f4x5a4fxX15xX7xX8x1bcbxX69xXa2xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX9cxX9dxX9exX15xXfxX9exX12x2ddaxX15xX7xX8xa2d3x575exX9ex77c3xX4xX9exXbax59cfx63bdxX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfx2cbaxX11xX1axX7xX8xXbexXaxXaxX13xX9xa10bxX49xX49xX10xX10xX10xa471xX3xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xX13xX1axXc7xX9xXd7xX3xX9exX49xXaxX2xXdxXaxX9dxXdxXfxX1xX12xXb3xXfxX13xXbexX12xX9exXfxX9exXbexXc7xX9dxX9exXbaxXfxX1axX12xX2xXfx6249xXc7xXexX15xX9exXfxX9xX9dxXfxXbexXc7xXc7xXfxXaxX12xX2xXfxXb3xXexXfxXcxXbexX9dxXfxXb3xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxX49xX65xX66xX66xX68xX69xX6axXd7xX3xX9exX13xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxXaxX2xX1axX15xX7xX8x4c5exX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xa033x7bebxXb3xX4xX13xXbex21daxX9exX4xX9exXbex27cax9a26xX9exXbaxX4xX1ax6590xX2xX4xX102xXc7xXex32faxX9exX4xX9x604exX4xXbex5461xXc7xX4xXaxX153xX2xX4x4199x78ecxX4xXcxXbexX9dxX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxX8xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9x4869xX18cxXbexX15xX12xX1xX15xX11xX8xX2fxX0xXbexX69xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX13bxX2xXaxX1axX15xX8xX2fxX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX142xX143xXb3xX4xX13xXbexX148xX9exX4xX9exXbexX14dxX14exX9exXbaxX4xX1axX153xX2xX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX4xXcxXbexX9dxX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxX0xX49xXbexX69xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13x1e24xX15xX12xX1xX8xX2fxX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX142xX12xX9exXbaxX4xX142xX143xXb3xX4xX13xXbexX148xX9exX4xX142x6b04xX4xX9exXbexX14dxX14exX9exXbaxX4xX1axX153xX2xX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xX142x5514xX2xX4xX3x3701xX2xX4xXcxXbexX2xX4xX9exXbexX148xX9exXbexX4xXbexX9dxX153xXaxX4xX142x47f5xX9exXbaxX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX4xXcxXbexX9dxX4xXb3xX243xXaxX4xX9xX22cxX4xX1xX9dxX12xX9exXbexX4xX9exXbaxXbexX2xXbfxX13xX4xXdxXbexX148xXcx9bb7xX4xXaxX11xX9dxX9exXbaxX4xX142x730exX4xXcxX273xX4xXax2c5dxX13xX4xX142xX9dxX143xX9exX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xX9exXbaxXbexXbfxX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX18cxX18cxX9xXc7xXb3xXb3xX12xX11xXexX4xXcxXb3xX9xXfxX1xX15xX9xXcxX8xX2fxX0xX2xXb3xXbaxX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX2xXb7xX15xX9exXaxX15xX11xX8xX4xX9xXaxXexX1axX15xX7xX8xX10xX2xX1xXaxXbexXd1xX4xX65xX69xX66xX13xX83x3c33xX4xXbexX15xX2xXbaxXbexXaxXd1xX4xX6axX65xX68xX13xX83xX2e8xX8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xX49xX2xXd7xX43xX12xX9dxXbexX12xXaxX2xX9exXbexXd7xX3xX9exX49xX9exX15xX10xX9xX49xXa2xX68x215dxX68xX49xX69xX68x22a9xX1xX65xXa2xX68xX317xX317xX69xXa2xXaxX69x49a3xX31cxX1axX31cxXfxXaxX2xXdxXaxX9dxXdxXd7x7cb4xX13xXbaxX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX142xX143xXb3xX4xX13xXbexX148xX9exX4xX9exXbexX14dxX14exX9exXbaxX4xX1axX153xX2xX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX4xXcxXbexX9dxX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxX8xX4xX10xX2xX1xXaxXbexX7xX8xX65xX69xX66xX8xX4xXbexX15xX2xXbaxXbexXaxX7xX8xX6axX65xX68xX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX18cxX18cxX9xXc7xXb3xXb3xX12xX11xXexX4xXcxXb3xX9xXfxX1xX15xX9xXcxX8xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xXb7xX12xX13xXaxX2xX9dxX9exX8xX2fx3ec9x8606xXbaxXc7x6460xX9exXd1xX4x2810xX15xXaxXaxXexX4x1334xXb3xX12xXbaxX15xX9x63b7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13x7544xX9dxX1xXexX8xX2fx910exX14dxX230xX2xX4xX9x52c6xX4xXaxXbexX15xX9dxX4xX1x4a11xX2xX4xX9xX148xXaxX4xX9xX12xX9dxX4xXcx7938xX12xX4xXcxXbex2390xX9exXbexX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX13bx1f81xX9exXbaxX4xXaxXbexX22cxX9exXbaxX4xX402xX9dxX9exX12xX1axX1xX4xX13bxX11xXc7xXb3xX13xX26axX4x3d4dxX9exXbaxX4xX1x776dxX9exXbaxX4xXcxXbexX2xX12xX4xX9x2414xX4xX3xX2xX1xX15xX9dxX4xX9exXbax88aexX9exX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xXcxX41cxX12xX4xX13bxX11xXc7xX9exXbaxX4x8414xXc7xX22cxXcxX4xX142xX12xX9exXbaxX4xX142xX143xXb3xX4xX13xXbexX148xX9exX4xX142xX211xX4xX9exXbexX14dxX14exX9exXbaxX4xX1axX153xX2xX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xX142xX22cxX2xX4xX3xX230xX2xX4xXcxXbexX2xX4xX9exXbexX148xX9exXbexX4xXbexX9dxX153xXaxX4xX142xX243xX9exXbaxX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX4xXcxXbexX9dxX4xXb3xX243xXaxX4xX9xX22cxX4xX1xX9dxX12xX9exXbexX4xX9exXbaxXbexX2xXbfxX13xX4xXdxXbexX148xXcxX26axX4xXaxX11xX9dxX9exXbaxX4xX142xX273xX4xXcxX273xX4xXaxX279xX13xX4xX142xX9dxX143xX9exX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xX9exXbaxXbexXbfxX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX3fcxX148xX9dxX4xX13bxXbexX15xX4xX3d9xX15xX10xX4x90efxX9dxX11xXdxX4xX13bxX2xXb3xX15xX9xX4xX1x65b9xX9exX4xXcxX148xXcxX4xX9exXbaxXc7xX3dcxX9exX4xXaxXbexX153xX9dxX4xXaxX2xX9exX4xXcxXbexX9dxX4xX43xX2x613bxXaxX4xX102xXc7xXexX552xXaxX4xX142x9a0fxX9exXbexX4xXaxX11x360fxX9exX4xXcxX41cxX12xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX142xX14dxX14exXcxX4xX142xX14dxX12xX4xX11xX12xX4xXaxX11xX9dxX9exXbaxX4xX43xX22cxX2xX4xXcx963bxX9exXbexX4xX13bxX42cxX9exXbaxX4xXaxXbexX22cxX9exXbaxX4xX13bxX11xXc7xXb3xX13xX4xX142xX12xX9exXbaxX4xXcx562cxX9exX4xX9exXbexX45dxXcxX4xX43xX12xX9exX4xXbexX143xX9exXbexX4xXcxX148xXcxX4xX43xX2xXbfxX9exX4xX13xXbexX148xX13xX4xXb3xX153xX9exXbexX4xXaxX12xXexX26axX4xXaxXbexX15xX9dxX4xX142xX273xX4xX43xXc7xX243xXcxX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX13xXbexX587xX2xX4xXaxX148xXcxXbexX4xXdxXbex75b7xX2xX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xXaxXexX4xXb3x3f52xX4xXfxX4xXaxX279xX13xX4xX142xX9dxX143xX9exX4xX3fcxXexXaxX15xX402xX12xX9exXcxX15xXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX13bxXbexX15xX9dxX4xXb3xX243xXaxX4xX9exXbaxXc7xX3dcxX9exX4xXaxX2xX9exX4xXbaxX2x14f9xXc7xX4xXaxX562xX9exX26axX4x4b95xXexX4xX43xX12xX9exX4x190cx9fb7xXc7xX4xXaxX14dxX4xX9exX14dxX230xXcxX4xX9exXbaxX9dxX143xX2xX4xXcxX41cxX12xX4xX167xX168xX4xX3d8xXb7xX81xX2xXc7xX9xX3ecxX4xX142xX12xX9exXbaxX4xX83xX15xXb3xX4xX83x2076xXaxX4xXaxXbexX14dx4111xX9exXbaxX4xX3xX449xX4xX9ex1f01xXb3xX4xXa2xX68xX69xX327xX4xXcxX41cxX12xX4xX3fcxXexXaxX15xX402xX12xX9exXcxX15xX26axX4xXdxXbexX2xX4xXaxX279xX13xX4xX142xX9dxX143xX9exX4xX9exX143xXexX4xXb3xXc7xX12xX4xX167xXc7xX9xX2xXcxXd7xX1axXexX4xX3xX143xX4xX9xX12xXc7xX4xX142xX273xX4xXcxXbexXc7xXexX211xX9exX4xX142xX42cxX2xX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xXaxXexX4xX9exX143xXexX4xXaxXbexX143xX9exXbexX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX26axX4xX102xXc7xX12xX4xX142xX273xX4xXaxX153xX9dxX4xX11xX12xX4xXb3xX243xXaxX4xX13xXbexX14dxX678xX9exXbaxX4xXaxX2xXbfxX9exX4xXaxX11xXc7xXexX159xX9exX4xXaxXbexXb8xX9exXbaxX4xX83x83b4xX4xXbexX243xX2xX4xX15dxX4xX167xX168xX4xXfxX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX13bxX11xXc7xX9exXbaxX4xX471xXc7xX22cxXcxX4xX142xX648xXc7xX4xXaxX2xX562xX9exX4xXaxXbexX408xXcxX4xXbexX2xXbfxX9exX4xXcxX148xXcxX4xXbaxX2xX12xX9dxX4xX1xX55cxXcxXbexX4xX9exXbexX14dxX4xX3xX279xXexXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fx50c2xXbexX2xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xXaxX11xX15dxX4xX9exX562xX9exX4xX13xXbexX42cxX4xX43xX2xX552xX9exX4xXbexX678xX9exX26axX4xXcxX148xXcxX4xX102xXc7xX12xX9exX4xXcxXbexX444xXcxX4xX167xX168xX4xX142xX710xX4xX1axX9dxX4xX9exXbaxX153xX2xX4xX3xX159xX4xXdxXbexX587xX4xX9exX680xX9exXbaxX4xXb7xXbexX421xX9exXbexX4xX13xXbexX41cxX4xX13bxX11xXc7xX9exXbaxX4xX471xXc7xX22cxXcxX4xX9x138bxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexX4xX142xX211xX4xX1axX638xXexX4xX1xX160xX4xX1axX2xXbfxXc7xX4xXcxX41cxX12xX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xX1xX5a2xX9exX4xX167xX168xX26axX4xX102xXc7xX12xX4xX142xX273xX4xXcxX273xX4xXaxXbexX211xX4xXbaxX5a2xXexX4xX11xX12xX4xXb3xX22cxX2xX4xX142xX15xX4xX1x5329xX12xX4xX12xX9exX4xX9exX2xX9exXbexX4xX102xXc7xX22cxXcxX4xXbaxX2xX12xX4xX142xX22cxX2xX4xX3xX230xX2xX4x5433xX12xX9xXbexX2xX9exXbaxXaxX9dxX9exXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxXb7xX81xX2xXc7xX9xX4xX142xX710xX4xX102xXc7xXexX552xXaxX4xX142xX55cxX9exXbexX4xXexX562xXc7xX4xXcxX648xXc7xX4xX3fcxXexXaxX15xX402xX12xX9exXcxX15xX4xXaxXbexX9dxX148xX2xX4xX3xX22cxX9exX4xXcxXbexX2xX4xX9exXbexX148xX9exXbexX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX4xX3xX143xX4xXb7xXbexX421xX9exXbexX4xX13xXbexX41cxX4xX167xX168xX4xX142xX12xX9exXbaxX4xXaxXbexX12xXb3xX4xXbaxX2xX12xX4xXcxX148xXcxX4xXcxXc7xX243xXcxX4xX142xX143xXb3xX4xX13xXbexX148xX9exX4xX3xX159xX4xXcxX148xXcxX4xX142xX2xX159xXc7xX4xXdxXbexX9dxX587xX9exX4xXaxX11xX9dxX9exXbaxX4xXdxX552xX4xXbexX9dxX153xXcxXbexX4xXcxXbexX2xX12xX4xXaxX148xXcxXbexX4xX3fcxXexXaxX15xX402xX12xX9exXcxX15xX4xX3xX143xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX3d9xXbaxX143xXexX4xX317xX69xX49xX327xX26axX4xX9exXbaxX14dx45fcxX2xX4xX142xX444xX9exXbaxX4xX142xX648xXc7xX4xX41cxXexX4xX43xX12xX9exX4xXaxX11xX562xX9exX4xXfxX4xX3fcxX243xX4xXaxX11xX14dxX15dxX9exXbaxX4xX13bxX143xX2xX4xXcxXbexX421xX9exXbexX4xX167xX168xX4x4d1exXaxX15xX3xX15xX9exX4xX13bxXd7xX4xX167xX9exXc7xXcxXbexX2xX9exX26axX4xX142xX710xX4xXaxXbexXb8xX9exXbaxX4xX43xX148xX9dxX4xX3xX230xX2xX4xX13bxX42cxX9exXbaxX4xXaxXbexX22cxX9exXbaxX4xX13bxX11xXc7xXb3xX13xX4xX3xX159xX4xXdxX552xX4xXbexX9dxX153xXcxXbexX4xXexX562xXc7xX4xXcxX648xXc7xX4xXaxXbexX9dxX148xX2xX4xX3xX22cxX9exX4xXaxX11xX562xX9exXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX167x7ff1xXcxX4xX1x5475xX4xX3xX279xXexX26axX4xX13bxX42cxX9exXbaxX4xXaxXbexX22cxX9exXbaxX4xX13bxX11xXc7xXb3xX13xX4xX3xX536xX9exX4xXcxXbexX14dxX12xX4xX142xX14dxX12xX4xX11xX12xX4xX102xXc7xXexX552xXaxX4xX142xX55cxX9exXbexX4xXcxX449xX4xXaxXbexX211xX4xX9exXbexX14dxX4xX167xX168xX4xXcxX273xX4xX148xX13xX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX1axXbfxX9exXbexX4xXaxXbexX9dxX148xX2xX4xX3xX22cxX9exX4xX142xX22cxX2xX4xX3xX230xX2xX4xXaxX638xXaxX4xXcxX587xX4xXcxX148xXcxX4xXbexX9dxX153xXaxX4xX142xX243xX9exXbaxX4xXcxX41cxX12xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX4xXbexX12xXexX4xXdxXbexXb8xX9exXbaxX4xX3xX143xX4xX1axX2xXbfxXc7xX4xXbexX143xX9exXbexX4xX142xX243xX9exXbaxX4xXcxX41cxX12xX4xX83bxX12xX9xXbexX2xX9exXbaxXaxX9dxX9exX4xXcxX273xX4xX587xX9exXbexX4xXbexX14dxX15dxX9exXbaxX4xX142xX552xX9exX4xXbexX9dxX153xXaxX4xX142xX243xX9exXbaxX4xXdxX2xX9exXbexX4xX1xX9dxX12xX9exXbexX4xXcxX41cxX12xX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexX4xXaxX11xX562xX9exX4xXaxX9dxX143xX9exX4xXcxX648xXc7xX4xXbexX12xXexX4xXdxXbexXb8xX9exXbaxXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX13bxX42cxX9exXbaxX4xXaxXbexX22cxX9exXbaxX4xX13bxX11xXc7xXb3xX13xX4xX142xX12xX9exXbaxX4xXcxX5a2xX9exX4xX9exXbexX45dxXcxX4xX9exXbexX2xX159xXc7xX4xX43xX2xXbfxX9exX4xX13xXbexX148xX13xX4xXdxXbexX148xXcxX4xX9exXbexX12xXc7xX26axX4xXaxX11xX9dxX9exXbaxX4xX142xX273xX4xX43xX12xX9dxX4xXbaxX3dcxXb3xX4xXcxX587xX4xXcxX148xXcxX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xXaxX11xX9dxX9exXbaxX4xX647xX153xX9dxX4xX1axXc7xX279xXaxX4xX471xXc7xXexX159xX9exX4xX1axX408xXcxX4xXdxX2xX9exXbexX4xXaxX552xX4xXdxXbex14b2xX9exX4xXcxX638xX13xX4xX102xXc7xX22cxXcxX4xXaxX552xX4xX142xX211xX4xXcxX638xXb3xX4xXb3xX243xXaxX4xX9xX22cxX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exXbexX638xXaxX4xX142xX55cxX9exXbexX4xXcxX41cxX12xX4xX9exX14dxX230xXcxX4xX9exXbaxX9dxX143xX2xX4xX83xXc7xX638xXaxX4xXbexX2xXbfxX9exX4xXaxX11xX562xX9exX4xXdxXbexX9dxX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxXb7xXbexX421xX9exXbexX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xXcxX41cxX12xX4xX13bxX42cxX9exXbaxX4xXaxXbexX22cxX9exXbaxX4xX13bxX11xXc7xXb3xX13xX4xXcx5632xX9exXbaxX4xXaxX421xX9exXbexX4xXaxX230xX2xX4xXdxXbexX587xX4xX9exX680xX9exXbaxX4xX1axX2xXbfxXaxX4xX3fcxXexXaxX15xX402xX12xX9exXcxX15xX4xX3xX143xX9dxX4xXcxX148xX2xX4xXbaxX81fxX2xX4xX1axX143xX4x9fcdxXb3xX243xXaxX4xX1xX12xX9exXbexX4xX9xX148xXcxXbexX4xXaxXbexX408xXcxX4xXaxXbexX211xX26ax5accxX4xX102xXc7xX12xX4xX142xX273xX4xX9x10e6xX4xX9exXbaxX680xX9exX4xXdxXbexXb8xX9exXbaxX4xXcxXbexX9dxX4xXaxX279xX13xX4xX142xX9dxX143xX9exX4xX9exX143xXexX4xXb3xXc7xX12xX4xX9xX587xX9exX4xX13xXbexXb6cxXb3xX4xX3xX143xX4xX1xX55cxXcxXbexX4xX3xX449xX4xXcxX41cxX12xX4xX167xX168xX4xXdxXbexX2xX4xXdxXbexXb8xX9exXbaxX4xXcxX273xX4xXbaxX2xX638xXexX4xX13xXbexX672xX13xX4xX142xX9d4xXcxX4xX43xX2xXbfxXaxXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX13bxX11xX9dxX9exXbaxX4xX9exXbexX160xX9exXbaxX4xX13xXbexX148xXaxX4xX43xX2xX211xXc7xX4xX3xX230xX2xX4xX43xX148xX9dxX4xXbaxX2xX230xX2xX4xX9exXbaxX143xXexX4xX317xX69xX49xX327xX26axX4xX13bxX42cxX9exXbaxX4xXaxXbexX22cxX9exXbaxX4xX13bxX11xXc7xXb3xX13xX4xXcxXc05xX9exXbaxX4xXcxXbexX9dxX4xX43xX2xX552xXaxX4xXb8xX9exXbaxX4xX142xX12xX9exXbaxX4xXc39xX83xX15xXb3xX4xX83xX672xXaxX4xXb3xX243xXaxX4xX9xX22cxX4xX43xX2xXbfxX9exX4xX13xXbexX148xX13xXc51xX4xX142xX22cxX2xX4xX3xX230xX2xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX9exXbexX14dxX4xXcxX638xXb3xX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexX4xXbexX9dxX153xXaxX4xX142xX243xX9exXbaxX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX26axX4xX142xX3dcxX9exXbaxX4xXaxXbexX935xX2xX4xX43xX143xXexX4xXaxX5ebxX4xX11x9e8axX9exXbaxX4xXb8xX9exXbaxX4xXdxXbexXb8xX9exXbaxX4xX41cxX9exXbaxX4xXbexX243xX4xX3xX159xX4xX3xX2xXbfxXcxX4xXcxXbexX9dxX4xX13xXbexX672xX13xX4xXb3xX243xXaxX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xXaxXexX4xX9xX15dxX4xXaxX153xX2xX4xXb3xXc7xX12xX4xX1axX153xX2xX4xXcxXbexX2xX4xX9exXbexX148xX9exXbexX4xXbexX9dxX153xXaxX4xX142xX243xX9exXbaxX4xXcxX41cxX12xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX13bxXc7xXexX4xXcxXbexX14dxX12xX4xX11xX410xX4xX11xX143xX9exXbaxX4xX3xX159xX4xXcxX148xXcxX4xXcxXc7xX243xXcxX4xXaxXbexX14dxX678xX9exXbaxX4xX1axX14dxX14exX9exXbaxX4xXbaxX2xX160xX12xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX3xX230xX2xX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxX4xXbexX12xXexX4xXcxX148xXcxX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xXaxXexX4xXdxXbexX148xXcxX26axX4xX9exXbexX14dxX9exXbaxX4xX3xX2xXbfxXcxX4xXaxXbexX12xXexX4xX142xX42cxX2xX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xX1axX143xX4xX11xX638xXaxX4xX102xXc7xX12xX9exX4xXaxX11xX81fxX9exXbaxX4xX142xX22cxX2xX4xX3xX230xX2xX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexXd7xX4xX167xX168xX4xX1axX143xX4xXb3xX243xXaxX4xXaxX11xX9dxX9exXbaxX4xX9exXbexX160xX9exXbaxX4xXaxXbexX55cxX4xXaxX11xX14dxX935xX9exXbaxX4xX1axX230xX9exX4xXcxX41cxX12xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX26axX4xX3x8fd5xX4xX3xX279xXexX4xX142xX587xXb3xX4xX43xX587xX9dxX4xXbexX9dxX153xXaxX4xX142xX243xX9exXbaxX4xX1axX2xX159xX9exX4xXb3xX153xXcxXbexX4xX15dxX4x856cxX444xX4xXb7xX935xX4xXbexX9dxX12xX4xX1axX143xX4xX14dxXc7xX4xXaxX2xX562xX9exX4xXbexX143xX9exXbaxX4xX142xX648xXc7xX4xXcxX41cxX12xX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xXdxX2xX562xX9exX4xX102xXc7xXexX552xXaxX4xX13xXbexX41cxX4xX9exXbexX279xX9exX4xXcxX148xXcxX4xXcxX148xX9dxX4xX43xXc7xX243xXcxX4xX11xXd86xX9exXbaxX4xXbexX81fxX4xXcxXbexXc7xXexX211xX9exX4xX1xX160xX4xX1axX2xXbfxXc7xX4xX9exXbaxX14dxX935xX2xX4xX1xX9d8xX9exXbaxX4xX3xX159xX4xX13bxX11xXc7xX9exXbaxX4xX471xXc7xX22cxXcxX4xX3xX143xX4xX1axX143xXb3xX4xX3xX2xXbfxXcxX4xXcxXbexX9dxX4xX3fcxX45dxXcxX4xX76fxX2xX9exXbexXd7xX4xX647xX211xX4xX83xX9dxX12xX4xX1xX55cxXc7xX4xX9exXbexX160xX9exXbaxX4xX102xXc7xX12xX9exX4xX9exXbaxX153xX2xX4xXcxX41cxX12xX4xXbaxX2xX230xX2xX4xXcxXbexX444xXcxX4xX167xX168xX26axX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX142xX710xX4xX83xX9dxX12xXexX4xX83xX15dxX4xXcxX148xXcxX4xXdxX55cxXcxXbexX4xX43xX587xX9exX4xXdxXbexX148xXcxX26axX4xX3xX421xX4xX1xX449xX4xX9exXbexX14dxX4xX3xX2xXbfxXcxX4xXcxXbexX9dxX4xX13xXbexX672xX13xX4xXcxX148xXcxX4xX1xX9dxX12xX9exXbexX4xX9exXbaxXbexX2xXbfxX13xX4xXdxXbexXb8xX9exXbaxX4xXaxXbexXc7xX243xXcxX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xXcxX41cxX12xX4xX13bxX11xXc7xX9exXbaxX4xX471xXc7xX22cxXcxX4xX9exXbexX14dxX4xX966xX15xX102xXc7xX9dxX2xX12xX4xXb7xX12xX13xX2xXaxX12xX1axX26axX4xX966xX9dxX81xXaxX3fcxX12xX9exXdxX4xX3xX143xX4xX3e0xX15xX9exX15xX11xX12xX1axX4x63ebxXaxX1axX12xX9exXaxX2xXcxX4xXcxX273xX4xXaxXbexX211xX4xXb3xXc7xX12xX4xX13xXbexX648xX9exX4xX1axX230xX9exX4xXcxX42cxX4xX13xXbexX648xX9exX4xXcxX41cxX12xX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX1f5xX3dcxX2xX4xXaxXbexX148xX9exXbaxX4xX3d9xX680xXb3xX4xX3x50baxX12xX4xX102xXc7xX12xX26axX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX142xX710xX4xXb3xX935xX2xX4xX3e0xX2xX148xXb3xX4xX142xX22cxXcxX4xX142xX2xX159xXc7xX4xXbexX143xX9exXbexX4xXbexX143xX9exXbaxX4xX142xX648xXc7xX4xXcxX41cxX12xX4xX402xX2xX9xX9exX15xXexX4xXfxX4xXb8xX9exXbaxX4xX76fxX15xX3xX2xX9exX4xX167xX12xXexX15xX11xX26axX4xX3xX159xX4xX1axX143xXb3xX4xX3e0xX2xX148xXb3xX4xX142xX22cxXcxX4xX142xX2xX159xXc7xX4xXbexX143xX9exXbexX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxXd7xX4xX3d9xXbaxX9dxX143xX2xX4xX11xX12xX26axX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexX4xXcxXc05xX9exXbaxX4xX142xX710xX4xXcxX12xXb3xX4xXdxX552xXaxX4xX9xXc5bxX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xXdxXbexX12xX2xX4xXcxX148xXcxX4xXaxXbexXc7xX279xXaxX4xXaxX9dxX148xX9exX4xXb3xX143xX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexX4xX9xX7cexX4xX1xX449xX9exXbaxXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX402xX9d8xX4xXaxXbexX552xX4xX9exX143xX9dxX26axX4xXcxX273xX4xXb3xX243xXaxX4xX142xX2xX159xXc7xX4xXcxX273xX4xXaxXbexX211xX4xXaxXbexX638xXexX4xX11xX410xX4xX1axX143xX4xXbaxX2xX148xX4xXaxX11xX55cxX4xXcxX41cxX12xX4xXaxXbexX14dxX678xX9exXbaxX4xX3xX449xX4xX9exX143xXexX4xX9xXc5bxX4xXdxXbexXb8xX9exXbaxX4xXbexX159xX4xX9exXbexX5ebxXd7xX4xX13bxXbexX15xX9dxX4xX142xX148xX9exXbexX4xXbaxX2xX148xX4xXb3xX230xX2xX4xX9exXbexX638xXaxX4xXcxX41cxX12xX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xXaxXexX4xX9exXbaxXbexX2xX562xX9exX4xXcxX444xXc7xX4xXaxXbexX55cxX4xXaxX11xX14dxX935xX9exXbaxX4x3fffxX2xXaxXcxXbexX3fcxX9dxX9dxXdxX26axX4xXbaxX2xX148xX4xXaxX11xX55cxX4xX3xX22cxX9exX4xXbexX273xX12xX4xXcxX41cxX12xX4xX3fcxXexXaxX15xX402xX12xX9exXcxX15xX4xX142xX12xX9exXbaxX4xX15dxX4xXb3xX444xXcxX4xXdxXbexX9dxX587xX9exXbaxX4xX69xX68xX68xX4xXax1a36xX4x7d0cxX966xX402xXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX1f5xX2xXbfxX9exX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xXcxXbexX14dxX12xX4xX142xX14dxX12xX4xX11xX12xX4xX43xX638xXaxX4xXcxX444xX4xX43xXed7xX9exXbexX4xX1axXc7xX279xX9exX4xX9exX143xX9dxX4xX3xX159xX4xX9exXbexX160xX9exXbaxX4xXaxXc7xXexX562xX9exX4xX43xX22cxX4xXcxX41cxX12xX4xX13bxX42cxX9exXbaxX4xXaxXbexX22cxX9exXbaxX4xX13bxX11xXc7xXb3xX13xX4xXbexX12xXexX4xX9exXbexX160xX9exXbaxX4xX1xX14dxX4xX1axXc7xX279xX9exX4xX3xX159xX4xXcxX148xXcxX4xXaxXbexX14dxX678xX9exXbaxX4xX3xX449xX4xX9exXbexX14dxX14exX9exXbaxX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fxX167xX243xXaxX4xX13xXbexX148xXaxX4xX9exXbaxXb8xX9exX4xX3xX2xX562xX9exX4xXcxX41cxX12xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xXdxXbex9446xX9exXbaxX4xX142xX55cxX9exXbexX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX9exX143xXexX4xXaxX408xX4xXaxX2xX9exX4xX3xX143xX9dxX4xXaxXbexX143xX9exXbexX4xXcxXb8xX9exXbaxX4xX1axX5a2xXc7xX4xX1xX143xX2xX4xXcxX41cxX12xX4xXb3xXed7xX9exXbexX26axX4xX142xX3dcxX9exXbaxX4xXaxXbexX935xX2xX4xXcxX12xXb3xX4xXdxX552xXaxX4xX43xX587xX9dxX4xX3xXbfxX4xX9xX408xX4xX11xX2xX562xX9exXbaxX4xXaxX14dxX4xX3xX143xX4xX12xX9exX4xXaxX9dxX143xX9exX4xXcxX41cxX12xX4xX9exXbaxX14dxX935xX2xX4xX1xX9d8xX9exXbaxX4xX142xX211xX4xXaxX2xX552xX13xX4xXaxX449xXcxX4xXb3xX12xX9exXbaxX4xX1axX153xX2xX4xX9exX2xX159xXb3xX4xX3xXc7xX2xX4xXcxXbexX9dxX4xXbexX81fxXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX3fcxX9dxX1xXexX8xX2fx2924xX159xX4xX13xXbexX648xX9exX4xXb3xXed7xX9exXbexX26axX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxX4xXcxXc05xX9exXbaxX4xXaxX10d1xX4xXcxXbexX22cxX2xX4xX43xXed7xX9exXbexX4xX1axXc7xX279xX9exX4xXdxXbexX2xX4xX142xX14dxX14exXcxX4xXbexX5ebxX2xX4xX3xX159xX4xXdxX552xX4xXbexX9dxX153xXcxXbexX4xXb3xXc7xX12xX4xX1axX153xX2xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX11xX15xX1axX12xXaxX15xX1xX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXbaxX2fxX13bxX2xX9exX4xX1axX2xX562xX9exX4xX102xXc7xX12xX9exXd1xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXbaxX2fxX0xXc7xX1axX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXaxX2xXaxX1axX15xXfxXaxXbexXc7xXb3xX43xXfxX12xX9exX1xXfxX9xX12xX13xX9dxX8xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xXc39xX1f5xX710xXexX4xXcxXb6cxX9exX4xXaxXbexX279xX9exX4xX3xX230xX2xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxXc51xX8xX4xXbexX11xX15xX81xX7xX8xX49xXaxXbexX2xX15xXaxXfxX43xX2xXfxX9xX9dxX49xXbexX12xXexXfxXcxX12xX9exXfxXaxXbexX12xX9exXfxX3xX9dxX2xXfxXaxX2xXdxXaxX9dxXdxX49xX69x5bd9xX65xX68xX65xX327xXd7xXbexXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXbaxX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX69xXa2xX68xX49xX9exX15xX10xX9xX49xXa2xX68xX317xX68xX49xX69xXa2xX31cxX1xX69xXa2xX317xX68xX69xXa2xX68xXaxXa2xX65xX31cxX317xX1axX69xXd7xX333xX13xX15xXbaxX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX142xX143xXb3xX4xX13xXbexX148xX9exX4xX9exXbexX14dxX14exX9exXbaxX4xX1axX153xX2xX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX4xXcxXbexX9dxX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXbaxX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xXc39xX1f5xX710xXexX4xXcxXb6cxX9exX4xXaxXbexX279xX9exX4xX3xX230xX2xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxXc51xX8xX4xXbexX11xX15xX81xX7xX8xX49xXaxXbexX2xX15xXaxXfxX43xX2xXfxX9xX9dxX49xXbexX12xXexXfxXcxX12xX9exXfxXaxXbexX12xX9exXfxX3xX9dxX2xXfxXaxX2xXdxXaxX9dxXdxX49xX69xX152dxX65xX68xX65xX327xXd7xXbexXaxXb3xX8xX2fxXc39xX1f5xX710xXexX4xXcxXb6cxX9exX4xXaxXbexX279xX9exX4xX3xX230xX2xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxXc51xX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXbaxX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXbexX15xX12xX1xX8xX2fxXb7xX148xXcxX4xXcxXbexXc7xXexX562xX9exX4xXbaxX2xX12xX4xXcxX41cxX12xX4xX1241xX11xX9dxXaxX9dxX9exX167xX12xX2xX1axX4xXdxXbexXc7xXexX562xX9exX4xX9exXbaxX14dxX935xX2xX4xX1xX9d8xX9exXbaxX4xXcxXb6cxX9exX4xXaxXbexX279xX9exX4xX3xX230xX2xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX26axX4xX83xX273xX12xX4xX9exXbaxX12xXexX4xX9exX552xXc7xX4xX1axX9dxX4xX9xX14exX4xX1xX160xX4xX1axX2xXbfxXc7xX4xXcxX41cxX12xX4xXb3xXed7xX9exXbexX4xX43xX55cxX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xXaxXbexXc7xX4xXaxXbexX279xX13xXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX3d9xXbaxX14dxX935xX2xX4xX1xX9d8xX9exXbaxX4xX167xX168xX4xX142xX12xX9exXbaxX4xX11xX935xX2xX4xX43xX5ebxX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX8xX4xXbexX11xX15xX81xX7xX8xX49xXaxXbexX2xX15xXaxXfxX43xX2xXfxX9xX9dxX49xX9exXbaxXc7xX9dxX2xXfxX1xXc7xX9exXbaxXfxXb3xXexXfxX1xX12xX9exXbaxXfxX11xX9dxX2xXfxX43xX9dxXfxXaxX2xXdxXaxX9dxXdxX49xX69xX152dxX66xXa2xX31cxX69xXd7xXbexXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXbaxX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX69xXa2xX68xX49xX9exX15xX10xX9xX49xXa2xX68xXa2xX31cxX49xX69xX68xX66xX1xXa2xX69xXa2xX317xX317xX6axX65xXaxX317xX317xX317xX1axXa2xXd7xX333xX13xXbaxX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX142xX143xXb3xX4xX13xXbexX148xX9exX4xX9exXbexX14dxX14exX9exXbaxX4xX1axX153xX2xX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX4xXcxXbexX9dxX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXbaxX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX3d9xXbaxX14dxX935xX2xX4xX1xX9d8xX9exXbaxX4xX167xX168xX4xX142xX12xX9exXbaxX4xX11xX935xX2xX4xX43xX5ebxX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX8xX4xXbexX11xX15xX81xX7xX8xX49xXaxXbexX2xX15xXaxXfxX43xX2xXfxX9xX9dxX49xX9exXbaxXc7xX9dxX2xXfxX1xXc7xX9exXbaxXfxXb3xXexXfxX1xX12xX9exXbaxXfxX11xX9dxX2xXfxX43xX9dxXfxXaxX2xXdxXaxX9dxXdxX49xX69xX152dxX66xXa2xX31cxX69xXd7xXbexXaxXb3xX8xX2fxX3d9xXbaxX14dxX935xX2xX4xX1xX9d8xX9exXbaxX4xX167xX168xX4xX142xX12xX9exXbaxX4xX11xX935xX2xX4xX43xX5ebxX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXbaxX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXbexX15xX12xX1xX8xX2fxX3d9xXbaxX14dxX935xX2xX4xX1xX9d8xX9exXbaxX4xX9exXc7xX22cxX2xX4xXaxX2xX552xXcxX4xX9exX552xXc7xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX43xX55cxX4xXcxX638xXb3xX26axX4xX9exXbexX14dxX9exXbaxX4xX142xX710xX4xX9exXbexX12xX9exXbexX4xXcxXbexX273xX9exXbaxX4xXcxXbexXc7xXexX211xX9exX4xX9xX12xX9exXbaxX4xX9exXbexX160xX9exXbaxX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xXcxX273xX4xXaxX421xX9exXbexX4xX9exX680xX9exXbaxX4xXaxX14dxX678xX9exXbaxX4xXaxX408xXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX3fcxX55cxX4xX13xXbexX148xXaxX4xXbexX2xXbfxX9exX4xX142xX81fxXcxX4xX1xX160xX4xX1axX2xXbfxXc7xX26axX4xXcxX148xXcxX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX26axX4x87d1xX2xX9exXdxX15xX1xX3e6xX9exXd7xXd7xXd7xX4xXbaxX2xX587xX2xX4xXaxXbexX421xXcxXbexX4xXaxXbexX552xX4xX9exX143xX9dx994bxX8xX4xXbexX11xX15xX81xX7xX8xX49xXaxXbexX2xX15xXaxXfxX43xX2xXfxX9xX9dxX49xX43xX2xXfxX13xXbexX12xXaxXfxXbexX2xX15xX9exXfxX1xX9dxXcxXfxX1xXc7xXfxX1axX2xX15xXc7xXfxXcxX12xXcxXfxXc7xX9exXbaxXfxX1xXc7xX9exXbaxXfxXaxX2xXdxXaxX9dxXdxXfxX1axX2xX9exXdxX15xX1xX2xX9exXfxXbaxX2xX12xX2xXfxXaxXbexX2xXcxXbexXfxXaxXbexX15xXfxX9exX12xX9dxX49xX69xX152dxX6axX152dxXa2xX65xXd7xXbexXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXbaxX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX69xXa2xX68xX49xX9exX15xX10xX9xX49xXa2xX68xXa2xX327xX49xX69xX68xX65xX1xXa2xX69xX69xX6axX317xX6axX68xXaxX65xX65xX65xXa2xX1axX69xXd7xX333xX13xXbaxX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX4xX142xX143xXb3xX4xX13xXbexX148xX9exX4xX9exXbexX14dxX14exX9exXbaxX4xX1axX153xX2xX4xX102xXc7xXexX159xX9exX4xX9xX15dxX4xXbexX160xXc7xX4xXaxX153xX2xX4xX167xX168xX4xXcxXbexX9dxX4xX167xX2xXcxX11xX9dxX9xX9dxX81xXaxX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXbaxX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX3fcxX55cxX4xX13xXbexX148xXaxX4xXbexX2xXbfxX9exX4xX142xX81fxXcxX4xX1xX160xX4xX1axX2xXbfxXc7xX26axX4xXcxX148xXcxX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX26axX4xX1944xX2xX9exXdxX15xX1xX3e6xX9exXd7xXd7xXd7xX4xXbaxX2xX587xX2xX4xXaxXbexX421xXcxXbexX4xXaxXbexX552xX4xX9exX143xX9dxX1962xX8xX4xXbexX11xX15xX81xX7xX8xX49xXaxXbexX2xX15xXaxXfxX43xX2xXfxX9xX9dxX49xX43xX2xXfxX13xXbexX12xXaxXfxXbexX2xX15xX9exXfxX1xX9dxXcxXfxX1xXc7xXfxX1axX2xX15xXc7xXfxXcxX12xXcxXfxXc7xX9exXbaxXfxX1xXc7xX9exXbaxXfxXaxX2xXdxXaxX9dxXdxXfxX1axX2xX9exXdxX15xX1xX2xX9exXfxXbaxX2xX12xX2xXfxXaxXbexX2xXcxXbexXfxXaxXbexX15xXfxX9exX12xX9dxX49xX69xX152dxX6axX152dxXa2xX65xXd7xXbexXaxXb3xX8xX2fxX3fcxX55cxX4xX13xXbexX148xXaxX4xXbexX2xXbfxX9exX4xX142xX81fxXcxX4xX1xX160xX4xX1axX2xXbfxXc7xX26axX4xXcxX148xXcxX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX26axX4xX1944xX2xX9exXdxX15xX1xX3e6xX9exXd7xXd7xXd7xX4xXbaxX2xX587xX2xX4xXaxXbexX421xXcxXbexX4xXaxXbexX552xX4xX9exX143xX9dxX1962xX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXbaxX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXbexX15xX12xX1xX8xX2fxX76fxXbexXb8xX9exXbaxX4xX11xX410xX4xX9exXbexX160xX9exXbaxX4xX1axX935xX2xX4xXbaxX2xX587xX2xX4xXaxXbexX421xXcxXbexX4xX142xX14dxX14exXcxX4xX142xX14dxX12xX4xX11xX12xX4xX142xX710xX4xXaxXbexX5ebxX12xX4xX142xX148xX9exXbaxX4xXcxXbexX14dxX12xX26axX4xX9exXbexX14dxX9exXbaxX4xX9exXbexX160xX9exXbaxX4xX444xX9exXbaxX4xX1xX449xX9exXbaxX4xX43xX55cxX4xX13xXbexX148xXaxX4xXbexX2xXbfxX9exX4xX142xX81fxXcxX4xX1xX160xX4xX1axX2xXbfxXc7xX4xXcxX1axX2xX13xX43xX9dxX12xX11xX1xX4xX9exXbexX14dxXd1xX4xX13bxX2xXdxX13bxX9dxXdxX26axX4xX1944xX2xX9exXdxX15xX1xX3e6xX9exX26axX4xXbexX12xXexX4x5e32xX15xX1xX1xX2xXaxX4xX142xX159xXc7xX4xXbexX444xX12xX4xXbexX5f7xX9exX4xX9xXc5bxX4xXcxX273xX4xX43xX587xX9exX4xX9xX7cexX12xX4xX1ax95c7xX2xXd7xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX49xXc7xX1axX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcxX1axX11xX8xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX966xX9dxXc7xX11xXcxX15xX8xX2fxX13bxXbexX15xX9dxX4xX1427xX2xX15xXaxX9exX12xXb3x506exX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2f