Quốc hội bầu 12 chức danh trong ngày làm việc thứ hai
Ngày 21/7, Quốc hội bầu TTK Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; thảo luận về chương trình giám sát, xây dựng luật.
a945xc06axffd2xbd94xcb59x10cd6xb3bdxb714xbd49xd2c2xX8xdaeaxe11fxe781x12d5fxdb1axX4xX7xXcx10ea3xX2xX5xX6x110fbxdb40xX12xX2xX12xX6xX16xXbxd7a6xX0xffc8x10b43xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx12528x11a13xX2xX12xX6xX16xXbxX1exff33xf263xc4cexX5xX4xX20x1233axX2xX4xd1f9x101cexX33xX4xX21x10651xX4xX5xX20x12dcexX5xX4xX1xX7x11932xX20xX4xX12xXcxXdxX49xbbcexX4xX49xX50xeaa1xf076xX4xX6xX54xed23xX4xX3xX2xb685xX5xX4xX12xX20xX44xX4xX20xX7xX2xX0xff88xX20xX21xX1exX0xX68xX1xX2xX3xX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axdfaaxX16xX7xX1xXbxX4xX1xX7xX12xX7xX17x1026axX2xX16xX6xX1xXaxXbxX8xX7xX2axXdxXbxX1ex11f0fxX50xX54xX55xX4xX40xX21xX68xef41xf314xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3bxX3cxX33xX4xX2bxX2bxbfedxX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4x1146exX20x1196dxX4xX12xe6f6xX5xX20xX4xX7dxX38xX2xX4x11116xd87cxX49xX50xX4x104b5xec88xX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xc698xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX2bxc02bxX49xX50xX4xXafxX2x12319xX59xX4xX12xXdxcfbexX49xX4xX49xX20xX54xX4xX49xc9b1xe7c8xX5xd26cxX4xX12xX20xbc32xXdxX4xX6xX33x10cc4xX49xX4xX3xaa6dxX4xX5xX20xX109x1187dxX49xX50xX4xX12xXcxaf75xX49xX20xX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX9exX4x1279axXcexX55xX4xX1x129f9xX49xX50xX4xX6xX33xX115xX12xaf6exX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axdd87xXdxX1xX55xXbxX1exX0xX2xX59xX50xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXbbxX16xX49xX12xX16xXcxXbxX4xX8xX12xX55xX6xX16xXaxXbxXexX2xX1xX12xX20xf536xX4x112d5xb5b1xaca6xX2axX132xX10cxX4xX20xX16xX2xX50xX20xX12xX176xX4x11047xX179xX21xX2axX132xX10cxXbxX4xX8xXcxX5xXaxXbxX68xX68xX2xX13fxX3bxX7xXdxX20xX7xX12xX2xX49xX20xX13fxX3xX49xX68xX49xX16xXexX8xX68xX40xX21xX40x11c16xX68xX21xX17axX179xX1x11088xX17axX1adxX17axX187xX17axX1adxX12xX1adxX40xX40xX1adxX6xX21xX13fxXexX16xX3bxX2axXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxXbxX4xXexX2xX1xX12xX20xXaxXbxX178xX179xX17axXbxX4xX20xX16xX2xX50xX20xX12xXaxXbxX187xX179xX21xXbxX4xX68xX1exX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXbbxX7xX2axX12xX2xXdxX49xXbxX1exX2bxXcxXdxX49xX50xX4xX110xX49xX20xX176xX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xX14fxca4exX4xX12xX20xX109xX4xX95xX50xX33xX55xfa8axX49xX4xc3bcxX20x10c4bxX4xX2bxXcxc203xX49xX50xX4xX3bxf2a4xX4xX2axX20xX2xf739xX33xX4xX3bxX3cxX33xX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xfac4xX20x129e9xX7xX4xdda8xcc9dxX4xX49xX50xX54xX55xX4xX40xX17axX68xX9dxX13fxX4x12378xX49xX20xX176xX4xX2bxX2bxX24exX24fxX95xX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX0xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exXafxX2xX5dxX49xX4xX12xXdxX54xX49xX4xX49xX20xXcexX49xX4xX8xX137xX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xX5xX101xX5xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX0xX68xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2bxXcxXdxX49xX50xX4xX49xX50xX54xX55xX4xX6xX54xX59xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX12xX20xX44xX4xX40xX4x10f45xX40xX21xX68xX9dxe116xX9exX4xXafx119cfxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX49xX20x10f98xX12xX4xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX4xX8xca0cxX4xX12xX2xX230xX49xX4xX20xX54xX49xX20xX4xX5xX101xX5xX4xX12xX20xXbdxX4xX12xdb6exX5xX4xXc8xXfcxX4xX3bxX3cxX33xX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xX2bxX20xX109xX4xX249x10d08xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xXafxX2xXfcxX59xX4xX12xXdxX101xX49xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109x1073fxX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX249xX230xX12xX4xd308xX33xX110xX4xX12xX20xX110xXdxX4xX6xX33xX115xX49xX4xX12xd8edxX2xX4xf1a8xXdxX54xX49xX4xX3xX54xX4xX50xX2xX110xX2xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX9exX4xX12xX2xX230xX2axX4xX12xX20xX33xX4xX34bxX4xX249xX2xX230xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3xX119xX4xX1xX137xX4xX249xX2xX230xX49xX4xX49xX20xXcexX49xX4xX8xX137xX4xXc8xXfcxX4xX3bxX3cxX33xX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xX2bxX20xX109xX4xX249xX34bxX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xXafxX2xXfcxX59xX4xX12xXdxX101xX49xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX8xX322xX4xX12xX20xX110xXdxX4xX6xX33xX115xX49xX9exX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX12xX20x11362xX49xX50xX4xX3e4xX33xX7xX4xX1xX7xX49xX20xX4xX8xX101xX5xX20xX4xX3xX54xX4xX3bxX3cxX33xX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xX2bxX20xX109xX4xX249xX34bxX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xXafxX2xXfcxX59xX4xX12xXdxX101xX49xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX4xX3bx12486xX49xX50xX4xX20xX124xX49xX20xX4xX12xX20xX44xX5xX4xX3bxX22bxX4xX2axX20xX2xX230xX33xX4xX249xX213xX49xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exe265xX7xX33xX4xX249xX20xX2xX4xX5xX4ebxX49xX50xX4xX3bxX34xX4xX249xX230xX12xX4xX3e4xX33xX110xX4xX249xX2xXfcxX59xX4xX2axX20xX2xX230xX33xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX12xX20xX110xXdxX4xX6xX33xX115xX49xX9exX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX12xX20xX4ebxX49xX50xX4xX3e4xX33xX7xX4xX5xX101xX5xX4xX49xX50xX20xXc0xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX3bxX3cxX33xX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xX2bxX20xX109xX4xX249xX34bxX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xXafxX2xXfcxX59xX4xX12xXdxX101xX49xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX4xX3bxX56dxX49xX50xX4xX20xX5dxX4xX12xX20xX34xX49xX50xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xXc8xX2xX5dxX49xX4xX12x10a07xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX12xX2xX230xX2axX4xX12xX337xX5xX4xX12xX2xX230xX49xX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2axX20xX2xab17xX49xX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX49xX20xX30bxX12xX4xXc8xXfcxX4xX2axX20xX6cbxX4xX5xX20xX33xcbd7xX49xX4xX49xX20xXcexX49xX4xX8xX137xX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xX5xX101xX5xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX12xX20xX16xXdxX4xX3e4xX33xX55xX4xXc8xXc0xX49xX20xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2bxXcxX109xX10axX5xX4xXc8xX24bxX9exX4xX49xX50xX54xX55xX4xX40xX17axX68xX9dxX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xXc8x110fdxX4xX3bxX3cxX33xX4xX21x116acxX4xX12xX20xX54xX49xX20xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX5xXbdxX7xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX0xX2xX59xX50xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXbbxX16xX49xX12xX16xXcxXbxX4xX8xX12xX55xX6xX16xXaxXbxXexX2xX1xX12xX20xX176xX4xX178xX187xX17axX2axX132xX10cxX4xX20xX16xX2xX50xX20xX12xX176xX4xX187xX21xX187xX2axX132xX10cxXbxX4xX8xXcxX5xXaxXbxX68xX68xX2xX13fxX3bxX7xXdxX20xX7xX12xX2xX49xX20xX13fxX3xX49xX68xX49xX16xXexX8xX68xX40xX21xX40xX1adxX68xX21xX17axX179xX1xX1b3xX17axX763xX179xX1adxX1b3xX178xX12xX179xX9dxX1b3xX17axX6xX17axX17xX3xX49xX7xX2axXdxX12xX7xX6xX3e4xX33xXdxX5xX20xXdxX2xX3bxX7xX33xX33xX55xX13fx11fbexX2axX50xXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3bxX3cxX33xX4xX21xX40xX4xX5xX20xX44xX5xX4xX1xX7xX49xX20xX4xX12xXcxXdxX49xX50xX4xX49xX50xX54xX55xX4xX6xX54xX59xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX12xX20xX44xX4xX20xX7xX2xXbxX4xXexX2xX1xX12xX20xXaxXbxX178xX187xX17axXbxX4xX20xX16xX2xX50xX20xX12xXaxXbxX187xX21xX187xXbxX4xX68xX1exX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXbbxX7xX2axX12xX2xXdxX49xXbxX1exXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX24fxX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX124xX49xX20xX4xX7dxX33xX5dxX4xX3xX54xX4xX5xX101xX5xX4xX220xX20xX24bxX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX4xXcxX7xX4xX59x10af1xX12xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xX3bxX54xXdxX4xX3xX54xX4xX5xX684xX4xX12xXcxX2xX4xX5xX110xX4xX49xX109xX10axX5xX13fxX4xX25cxX49xX20xX176xX4xX2bxX2bxX24exX24fxX95xX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1ex12848xX49xX50xX4xX24fxX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX124xX49xX20xX4xX7dxX33xX5dxX9exX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX38xX4xXbbxX20xX213xX49xX20xX4xX12xXcxXc0xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX49xX109xX10axX5xX4xXbbxX7dxX24exX7dxXbbxX95xX4xX24fxX2xX5dxX12xX4xX95xX7xX59xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exd735xX24fxX4xX12xX2xX230xX2axX4xX12xX337xX5xX4xXc8xX109xe8fcxX5xX4xX5xX101xX5xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX12xX213xX49xX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX9exX4xX3bxX3cxX33xX4xX50xX2xf916xX4xX5xX20xX44xX5xX4xX3xX337xX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX4xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX0xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX187xX4xX220xX20xX24bxX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX4xX50xXc9xX59xX176xX0xX68xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xX2bxXcxX3cxX49xX4xX2bxX20xX7xX49xX20xX4x10a00xdd2bxX49xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX38xX4xXbbxX20xX213xX49xX20xX4xX12xXcxXc0xX9exX4xX220xX20xX24bxX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX12xX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX12xXcxX137xX5xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xX95xX50xX33xX55xX21dxX49xX4xXafxX20xX90exX5xX4xX3f6xXc0xX49xX20xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xX5xX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xX220xX20xX24bxX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xX95xX50xX33xX55xX21dxX49xX4xX3f6xX44xX5xX4xX7dxX110xX2xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xX5xX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xX220xX20xX24bxX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX2bxX20xX109xX9bbxX49xX50xX4xX12xX109xX10axX49xX50xX4xX2bxXcxX3cxX49xX4xX32xX33xX7xX49xX50xX4xX220xX20xX109xX11exX49xX50xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX220xX20xX24bxX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xX5xX337xX5xX4xXbbxX20xX213xX49xX20xX4xX12xXcxXc0xX4xX32xX3f6xX95xXcdxX4xX24fxX2xX5dxX12xX4xX95xX7xX59xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX0xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX21xX1b3xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xb888xb456xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX4xX50xXc9xX59xX176xX0xX68xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xde9exX4xX2bxX20xX7xX49xX20xX4xX7dxX54xX4xX95xX2xX6cbxX4xXafxXc8xd33bxX59xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xX14fxX213xX4xX12xX20xX109xX4xX3f6xX110xX49xX50xX4xXbdxX55xX4xXafxX20xX34xX2xX4xXcdxXdxX7xX49xX20xX4xX49xX50xX20xX2xX5dxX2axX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xX7dxXdxX54xX49xX50xX4xX2bxX20xX7xX49xX20xX4xX2bx1126dxX49xX50xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX220xX20xX101xX2axX4xX6xX33xX115xX12xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX14fxX54xX4xdee9xX6cbxX4xX2bxX20xXc0xX4xX95xX50xX7xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX109xX4xX2axX20xX101xX2axX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xX24fx124f6xX4xX7dxXc9xX49xX50xX4xX2bxX20xX7xX49xX20xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX4xX17xX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xXafxX2xX49xX20xX4xX12xX230xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xX95xX50xX33xX55xX21dxX49xX4xX220xX20xX222xX4xXbbxX109xX3c8xX49xX50xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xX14fxX213xX4xX12xX20xX109xX4xX2bxc017xX49xX20xX4xXbdxX55xX4xX3f6xXc9xX49xX50xX4xX95xX7xX2xX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX2bxX20xX2xX230xX33xX4xX12xX109xX10axX49xX50xX4xXdbcxX6cbxX4xX2bxX30bxX49xX4xX2bxX10axX2xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX3f6xX110xX49xX50xX4xXbdxX55xX4xXbbxX4ebxX49xX50xX4xX7xX49xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX9exX4xX2bxX20xX44xX4xX12xXcxX109xa95cxX49xX50xX4xX14fxX38xX4xXbbxX4ebxX49xX50xX4xX7xX49xX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xX95xX50xX33xX55xX21dxX49xX4xX3f6xX90exX5xX4xX24fxX2xX49xX20xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX24fxXcd2xX49xX4xX20xX24bxX7xX4xX17xX4xf1b4xX2xX101xXdxX4xX1xX337xX5xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX14fxX54xX4xX95xX50xX33xX55xX21dxX49xX4xX2bxX20xX222xX55xX4x103e7xX49xX20xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX24exX75cxX4xX20xX38xX2xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xXdbcxX6cbxX4xX32xX33xX7xX49xX50xX4xX7dxX33xX55xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xXafxX20xXdxX7xX4xX20xX226xX5xX9exX4xXbbxX4ebxX49xX50xX4xX49xX50xX20xX5dxX4xX3xX54xX4xXa71xX4ebxX2xX4xX12xXcxX109xX3c8xX49xX50xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xX24fxXe3bxX4xX7dxX110xX2xX4xX7dxX54xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX3f6xX34xX2xX4xX49xX50xXdxX3f3xX2xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xX14fxXd44xX2xX4xX24fxXcd2xX49xX4xXbbxX109xX3c8xX49xX50xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xX2bxXf6xX49xX50xX4xX2bxX20xX109xX4xX249xX34bxX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xX24fxXcd2xX49xX4xX2axX20x11f83xX49xX50xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX14fxX54xX4xX95xX50xX33xX55xX21dxX49xX4xX2bxX20xXc0xX4xX2bxX20xX7xX49xX20xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xX2bxXcxX109xXf72xX49xX50xX4xX3bxX7xX49xX4xXbbxX4ebxX49xX50xX4xX12xX101xX5xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX12xX20xX33xX38xX5xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX956xX49xX50xX4xXcdxX109xX11exX49xX50xX4xX2bxX20xX7xX49xX20xX4xX14fxX124xX49xX20xX4xX17xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX14fxX7xX49xX4xXbbxX20xX30bxX2axX4xX20xX54xX49xX20xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX3f6xX110xX49xX50xX9exX4xX2bxXcxX109xXf72xX49xX50xX4xX14fxX7xX49xX4xXcdxXcexX49xX4xX49xX50xX33xX55xX5dxX49xX4xX12xX20xX33xX38xX5xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX9adxX24fxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX0xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX2bxX20xX110xXdxX4xX6xX33xX115xX49xX4xX3xX119xX4xX1xX137xX4xX249xX2xX230xX49xX4xX5xX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX9exX4xX132xXcexX55xX4xX1xX137xX49xX50xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX5dxX49xX20xX0xX68xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exXbbxXe3bxX49xX50xX4xX12xXcxXdxX49xX50xX4xX8xX101xX49xX50xX4xX40xX21xX68xX9dxX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX49xX50xX20xX16xX4xX2bxX3c8xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX3xX54xX4xX12xX20xX110xXdxX4xX6xX33xX115xX49xX4xX3xX119xX4xX1xX137xX4xX249xX2xX230xX49xX4xXbbxX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX40xX10cxX4xX49xX50xX20xX16xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX249xX230xX12xX4xX3e4xX33xX110xX4xX2axX20xX6cbxX4xX5xX20xX33xX6e5xX49xX4xX49xX20xXcexX49xX4xX8xX137xX4xX220xX20xX24bxX4xXbbxX20xXbdxX4xX12xXc0xX5xX20xX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xX220xX20xX24bxX4xXbbxX20xXbdxX4xX49xX20xX2xX5dxX59xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX9exX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX12xXcxX137xX5xX4xX3xX54xX4xXe0xX55xX4xX3xX2xX6cbxX49xX4xXbbxX20xX33xX55xX6cbxX49xX4xX12xXcxX101xX5xX20xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX14fxX33xXf6xX2xX4xX5xX20xX2xX119xX33xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX49xX50xX20xX16xX4xX2bxX3c8xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX3xX54xX4xX12xX20xX110xXdxX4xX6xX33xX115xX49xX4xXf72xX4xX20xX38xX2xX4xX12xXcxX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX119xX4xX1xX137xX4xX249xX2xX230xX49xX4xXbbxX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX132xXcexX55xX4xX1xX137xX49xX50xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX5dxX49xX20xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX40xX9exX4xXc8xX2xX119xX33xX4xX5xX20xXeefxX49xX20xX4xXbbxX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX132xXcexX55xX4xX1xX137xX49xX50xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX5dxX49xX20xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX21xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX0xX2xX59xX50xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXbbxX16xX49xX12xX16xXcxXbxX4xX8xX12xX55xX6xX16xXaxXbxXexX2xX1xX12xX20xX176xX4xX178xX187xX17axX2axX132xX10cxX4xX20xX16xX2xX50xX20xX12xX176xX4xX1b3xX1adxX1adxX2axX132xX10cxXbxX4xX8xXcxX5xXaxXbxX68xX68xX2xX13fxX3bxX7xXdxX20xX7xX12xX2xX49xX20xX13fxX3xX49xX68xX49xX16xXexX8xX68xX40xX21xX40xX1adxX68xX21xX17axX179xX1xX1b3xX17axX1adxX17axX17axX1b3xX1b3xX12xX187xX1adxX21xX9dxX6xX178xX17xX3xX49xX7xX2axXdxX12xX7xX6xX249xX20xX7xX2xX59xX7xX5xX249xX55xX20xXdxX2axX13fxX82dxX2axX50xXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3bxX3cxX33xX4xX21xX40xX4xX5xX20xX44xX5xX4xX1xX7xX49xX20xX4xX12xXcxXdxX49xX50xX4xX49xX50xX54xX55xX4xX6xX54xX59xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX12xX20xX44xX4xX20xX7xX2xXbxX4xXexX2xX1xX12xX20xXaxXbxX178xX187xX17axXbxX4xX20xX16xX2xX50xX20xX12xXaxXbxX1b3xX1adxX1adxXbxX4xX68xX1exX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axXbbxX7xX2axX12xX2xXdxX49xXbxX1exX32xX33xX7xX49xX50xX4xX5xX110xX49xX20xX4xXafxX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX49xX20xX30bxX12xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2bxX3f3xX2xX4xX249xX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX49xX54xX55xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX8xX322xX4xX132xX16xX59xX4xX132x100e0xX12xX9exX4xX12xX20xX4ebxX49xX50xX4xX3e4xX33xX7xX4xX95xX50xX20xXc0xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX3xX119xX4xXbbxX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX132xXcexX55xX4xX1xX137xX49xX50xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX5dxX49xX20xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX40xX9exX4xXc8xX2xX119xX33xX4xX5xX20xXeefxX49xX20xX4xXbbxX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX132xXcexX55xX4xX1xX137xX49xX50xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX5dxX49xX20xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX21xX13fxX4xX2bxX20xX16xXdxX4xX1xX137xX4xX12xX20xX110xXdxX4xX95xX50xX20xXc0xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3bxXf6xX4xX8xX33xX49xX50xX4xX3xX54xXdxX4xXbbxX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX132xXcexX55xX4xX1xX137xX49xX50xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX5dxX49xX20xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX21xX4xX1xX137xX4xX101xX49xX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX9exX4xX3bxXf6xX4xX8xX33xX49xX50xX4xX220xX20xX337xX4xX6xX337xX5xX4xX17xX4xXcdxX7xX49xX20xX4xX59xX337xX5xX4xX5xX20xXeefxX4xX12xX2xX6cbxX33xX4xX12xX20xX34xX49xX50xX4xX249xX6cbxX4xX3e4xX33xX34xX5xX4xX50xX2xX7xX4xX5xXbdxX7xX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX2bxX20xX34xX49xX50xX4xX249xX6cbxX4xX2f6xX5xX20xXdxX4xX34bxX4xX249xX2xX230xX49xX4xX3xX54xX4xX12xX20xX4ebxX49xX50xX4xX3e4xX33xX7xX4xX12xX3f3xX2xX4xX249xX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX40xX4xX12xX20xX16xXdxX4xX3e4xX33xX55xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX12xX3f3xX2xX4xX59xX38xX12xX4xX249xX2ffxX4xX20xX226xX2axX2fbxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX24fxX119xX4xXbbxX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX132xXcexX55xX4xX1xX137xX49xX50xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX5dxX49xX20xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX40xX9exX4xX12xX3f3xX2xX4xXafxX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX1b3xX4xX2f6xX12xX20xX101xX49xX50xX4xX179xX68xX40xX17axX40xX40xX2fbxX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX8xX322xX4xX12xX20xX4ebxX49xX50xX4xX3e4xX33xX7xX4xX17axX178xX4xX1xX137xX4xX101xX49xX4xX6xX33xX115xX12xX4xX3xX54xX4xX17axX21xX4xX1xX137xX4xX12xX20xX110xXdxX4xX49xX50xX20xXc0xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX9exX4xX3bxX7xXdxX4xX50xXc9xX59xX176xX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xXbbxX110xX49xX20xX4xX8xX101xX12xX4xX5xX11exX4xXc8xX38xX49xX50xX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX3f6xX2xX5dxX49xX4xX110xX49xX20xX4xX2f6xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX2fbxX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2xX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xXafxX2xX49xX20xX4xX1xXdxX7xX49xX20xX4xX3bxX110xXdxX4xX20xX2xXfcxX59xX4xX2f6xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX2fbxX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX3xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX2bxX20xX7xX49xX20xX4xX12xXcxX7xX4xX2f6xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX2fbxX10cxX4xX3xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX2bxX20xX2xX4xXc8xX33xX7xX9exX4xX249xX20xX16xX49xX4xX12xX20xX109xXf72xX49xX50xX4xX2f6xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX2fbxX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX3xX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX9exX4xX3bxXf6xX4xX8xX33xX49xX50xX4xX59xX38xX12xX4xX8xX34xX4xXc8xX2xX119xX33xX4xX5xXbdxX7xX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX59dxXf72xX4xX20xX9dcxX33xX4xX12xXcxX213xX4xX12xX33xX5dxX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX3xX2xX2xX2fbxX4xX95xX50xX20xXc0xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX3xX119xX4xXbbxX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX132xXcexX55xX4xX1xX137xX49xX50xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX5dxX49xX20xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX1b3xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX14fxX6cbxX49xX4xX5xX3f3xX49xX20xX4xXc8xX24bxX9exX4xX12xX3f3xX2xX4xX249xX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX49xX54xX55xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX5xXe3bxX49xX50xX4xX5xX20xXdxX4xX34bxX4xX249xX2xX230xX49xX4xX3xX119xX4xX17axX1b3xX4xX1xX137xX4xX101xX49xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX3bxX7xXdxX4xX50xXc9xX59xX176xX4xX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xXcdxX3cxX33xX4xX249xX20xX213xX4xX2f6xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX2fbxX10cxX4xX2xX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX220xX20xX121cxX49xX50xX9exX4xX5xX20xX34xX49xX50xX4xX3bxX3f3xXdxX4xX6xX137xX5xX4xX50xX2xX7xX4xXc8xX124xX49xX20xX4xX2f6xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX2fbxX10cxX4xX2xX2xX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX2bxX20xX137xX5xX4xX20xX2xX5dxX49xX4xX1xXcexX49xX4xX5xX20xXbdxX4xXf72xX4xX132xX75cxX9exX4xX2axX20xX109xX3c8xX49xX50xX9exX4xX12xX20xXc0xX4xX12xXcxX30bxX49xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2bxX3f3xX2xX4xXafxX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX187xX4xX2f6xX12xX20xX101xX49xX50xX4xX21xX17axX68xX40xX17axX40xX40xX2fbxX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX12xX20xX4ebxX49xX50xX4xX3e4xX33xX7xX4xX17axX1b3xX4xX1xX137xX4xX101xX49xX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX3bxX7xXdxX4xX50xXc9xX59xX176xX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xXcdxX3cxX33xX4xX249xX20xX213xX4xX2f6xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX2fbxX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX220xX20xX121cxX49xX50xX9exX4xX5xX20xX34xX49xX50xX4xX3bxX3f3xXdxX4xX6xX137xX5xX4xX50xX2xX7xX4xXc8xX124xX49xX20xX4xX2f6xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX2fbxX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2xX2xX2fbxX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX2bxX20xX137xX5xX4xX20xX2xX5dxX49xX4xX1xXcexX49xX4xX5xX20xXbdxX4xXf72xX4xX132xX75cxX9exX4xX2axX20xX109xX3c8xX49xX50xX9exX4xX12xX20xXc0xX4xX12xXcxX30bxX49xX13fxX4xX95xX50xXdxX54xX2xX4xXcxX7xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX5xX20xXdxX4xX34bxX4xX249xX2xX230xX49xX4xX17axX21xX4xX1xX137xX4xX101xX49xX4xX6xX33xX115xX12xX176xX4xXdbcxX33xX115xX12xX4xX14fxX110xXdxX4xX3xX5dxX4xX3e4xX33xX55xX119xX49xX4xX6xX9bbxX2xX4xX49xX50xX109xX3c8xX2xX4xX12xX2xX6cbxX33xX4xX1xXd44xX49xX50xX4xX2f6xX8xX684xX7xX4xXc8xXf6xX2xX2fbxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exXafxX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX49xX20xX30bxX12xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX4xX5xXe3bxX49xX50xX4xX8xX322xX4xX132xX16xX59xX4xX132xX170bxX12xX9exX4xX12xX20xX4ebxX49xX50xX4xX3e4xX33xX7xX4xX95xX50xX20xXc0xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX3xX119xX4xXbbxX20xX109xX11exX49xX50xX4xX12xXcxX124xX49xX20xX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX40xX4xX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2bxX20xX16xXdxX4xXc8xX24bxX9exX4xX12xX3f3xX2xX4xX249xX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX1b3xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX8xX322xX176xX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2fbxX4xX24exX16xX59xX4xX132xX170bxX12xX4xX5xX101xX5xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX5xXbdxX7xX4xXbbxX20xX213xX49xX20xX4xX2axX20xXbdxX4xX3xX119xX4xXc8xX101xX49xX20xX4xX50xX2xX101xX4xX3bxXf6xX4xX8xX33xX49xX50xX4xX249xX230xX12xX4xX3e4xX33xX110xX4xX12xX20xX137xX5xX4xX20xX2xX5dxX49xX4xX249xX230xX4xX20xXdxX3f3xX5xX20xX4xX2axX20xX101xX12xX4xX12xXcxX2xXfcxX49xX4xX249xX2xX49xX20xX4xX12xX230xX4xX17xX4xX132xX75cxX4xX20xX38xX2xX4xX3xX54xX4xX49xX50xXcexX49xX4xX8xX101xX5xX20xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX21xX10cxX4xX12xX124xX49xX20xX4xX20xX124xX49xX20xX4xX12xX20xX137xX5xX4xX20xX2xX5dxX49xX4xX249xX230xX4xX20xXdxX3f3xX5xX20xX4xX2axX20xX101xX12xX4xX12xXcxX2xXfcxX49xX4xX249xX2xX49xX20xX4xX12xX230xX4xX17xX4xX132xX75cxX4xX20xX38xX2xX4xX3xX54xX4xX49xX50xXcexX49xX4xX8xX101xX5xX20xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX4xX49xX20xX9dcxX49xX50xX4xX12xX20xX101xX49xX50xX4xXc8xX3cxX33xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX40xX10cxX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX3xX119xX4xX5xX4ebxX49xX50xX4xX12xX101xX5xX4xX12xX20xX137xX5xX4xX20xX54xX49xX20xX4xX12xX2xX230xX12xX4xX249xX2xX5dxX59xX9exX4xX5xX20xX34xX49xX50xX4xX6xX75cxX49xX50xX4xX2axX20xX213xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX21xX10cxX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX3xX119xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX12xXdxX101xX49xX4xX49xX50xXcexX49xX4xX8xX101xX5xX20xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX17axX10cxX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX5xXbdxX7xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3xX119xX4xX249xX230xX12xX4xX3e4xX33xX110xX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX50xX2xX110xX2xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX249xX2xX230xX49xX4xX49xX50xX20xXc0xX4xX5xXbdxX7xX4xX5xX684xX4xX12xXcxX2xX4xX50xX684xX2xX4xXc8xX230xX49xX4xX249xX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX40xX4xX3xX54xX4xX5xX101xX5xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX249xX20xX101xX5xX4xX5xXbdxX7xX4xX5xX101xX5xX4xX5xX11exX4xX3e4xX33xX7xX49xX4xX20xX9dcxX33xX4xX3e4xX33xX7xX49xX4xX12xX20xX16xXdxX4xX3e4xX33xX55xX4xXc8xXc0xX49xX20xX4xX5xXbdxX7xX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX33xX115xX12xX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2xX2fbxX4xX2bxX2xX230xX49xX4xX20xX54xX49xX20xX4xX5xX20xX30bxX12xX4xX3xX30bxX49xX4xX3xX54xX4xX12xXcxX110xX4xX6xX3c8xX2xX4xX5xX20xX30bxX12xX4xX3xX30bxX49xX4xX5xXbdxX7xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2xX2xX2fbxX4xX24exX16xX59xX4xX132xX170bxX12xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX4xX5xX20xX33xX55xX6cbxX49xX4xXc8xX119xX13fxX13fxX13fxX10cxX4xX2xX3xX2fbxX4xX24exX16xX59xX4xX132xX170bxX12xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX5xXbdxX7xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3xX119xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX12xX20xX137xX5xX4xX20xX2xX5dxX49xX4xX249xX2xX230xX49xX4xX49xX50xX20xXc0xX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX4xX5xXbdxX7xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX3f6xXdxX54xX49xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3xX54xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX2f6xX49xX230xX33xX4xX5xX24bxX2fbxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX17xX4xX2bxX3f3xX2xX4xX249xX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX187xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX8xX322xX176xX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2fbxX4xX24exX16xX59xX4xX132xX170bxX12xX4xX5xX101xX5xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX5xXbdxX7xX4xXbbxX20xX213xX49xX20xX4xX2axX20xXbdxX4xX3xX119xX176xX4xX249xX230xX12xX4xX3e4xX33xX110xX4xX12xX20xX137xX5xX4xX20xX2xX5dxX49xX4xX249xX230xX4xX20xXdxX3f3xX5xX20xX4xX2axX20xX101xX12xX4xX12xXcxX2xXfcxX49xX4xX249xX2xX49xX20xX4xX12xX230xX17xX132xX75cxX4xX20xX38xX2xX9exX4xX49xX50xXcexX49xX4xX8xX101xX5xX20xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX40xX4xX3xX54xX4xX249xX230xX4xX20xXdxX3f3xX5xX20xX4xX2axX20xX101xX12xX4xX12xXcxX2xXfcxX49xX4xX249xX2xX49xX20xX4xX12xX230xX17xX132xX75cxX4xX20xX38xX2xX9exX4xX1xX137xX4xX12xXdxX101xX49xX4xX49xX50xXcexX49xX4xX8xX101xX5xX20xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX9exX4xX2axX20xX109xX11exX49xX50xX4xX101xX49xX4xX2axX20xXcexX49xX4xX3bxXf6xX4xX49xX50xXcexX49xX4xX8xX101xX5xX20xX4xX12xXcxX33xX49xX50xX4xX109xX11exX49xX50xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX1b3xX10cxX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX12xX20xX137xX5xX4xX20xX2xX5dxX49xX4xX59xX337xX5xX4xX12xX2xX6cbxX33xX4xX3e4xX33xX34xX5xX4xX50xX2xX7xX4xX3xX119xX4xX3bxX124xX49xX20xX4xXc8xcea9xX49xX50xX4xX50xX2xX10axX2xX10cxX4xX12xX124xX49xX20xX4xX20xX124xX49xX20xX4xX12xX20xX2xX4xX20xX54xX49xX20xX4xX7dxX2xX230xX49xX4xX2axX20xX101xX2axX9exX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX49xX50xX20xXc0xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX10cxX4xX5xX4ebxX49xX50xX4xX12xX101xX5xX4xX2axX20xX121cxX49xX50xX9exX4xX5xX20xX34xX49xX50xX4xX12xX20xX7xX59xX4xX49xX20xXe3bxX49xX50xX10cxX4xX5xX4ebxX49xX50xX4xX12xX101xX5xX4xX2axX20xX121cxX49xX50xX9exX4xX5xX20xX34xX49xX50xX4xX12xX38xX2xX4xX2axX20xX3f3xX59xX4xX3xX54xX4xX3xX2xX4xX2axX20xX3f3xX59xX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX33xX115xX12xX9exX4xX5xX4ebxX49xX50xX4xX12xX101xX5xX4xX12xX20xX2xX4xX20xX54xX49xX20xX4xX101xX49xX4xX3xX54xX4xX5xX101xX5xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX249xX20xX101xX5xX4xX5xXbdxX7xX4xX5xX101xX5xX4xX5xX11exX4xX3e4xX33xX7xX49xX4xX20xX9dcxX33xX4xX3e4xX33xX7xX49xX4xX12xX20xX16xXdxX4xX3e4xX33xX55xX4xXc8xXc0xX49xX20xX4xX5xXbdxX7xX4xX2axX20xX101xX2axX4xX6xX33xX115xX12xX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2xX2fbxX4xX24exX16xX59xX4xX132xX170bxX12xX4xX5xX101xX5xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX5xXbdxX7xX4xXbbxX20xX213xX49xX20xX4xX2axX20xXbdxX9exX4xX2bxX121cxX7xX4xX101xX49xX4xX49xX20xXcexX49xX4xX1xXcexX49xX4xX12xX34xX2xX4xX5xX7xXdxX9exX4xX24fxX2xX5dxX49xX4xX249xX2xXfcxX59xX4xX8xX101xX12xX4xX49xX20xXcexX49xX4xX1xXcexX49xX4xX12xX34xX2xX4xX5xX7xXdxX4xX3xX119xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX50xX2xX110xX2xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX249xX20xX2xX230xX33xX4xX49xX3f3xX2xX9exX4xX12xX34xX4xX5xX101xXdxX10cxX4xX5xX101xX5xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX5xXbdxX7xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3xX119xX4xX249xX230xX12xX4xX3e4xX33xX110xX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX50xX2xX110xX2xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX249xX2xX230xX49xX4xX49xX50xX20xXc0xX4xX5xXbdxX7xX4xX5xX684xX4xX12xXcxX2xX4xX50xX684xX2xX4xXc8xX230xX49xX4xX249xX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX1b3xX10cxX4xX249xX230xX12xX4xX3e4xX33xX110xX4xX12xX2xX230xX2axX4xX5xX4ebxX49xX50xX4xX1xXcexX49xX9exX4xX132xX684xX4xX6xX34bxX4xXc8xX11exX49xX4xX12xX20xX109xX4xX3xX54xX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX50xX2xX110xX2xX4xX3e4xX33xX55xX230xX12xX4xX249xX20xX2xX230xX33xX4xX49xX3f3xX2xX9exX4xX12xX34xX4xX5xX101xXdxX4xX5xXbdxX7xX4xX5xX4ebxX49xX50xX4xX1xXcexX49xX4xX50xX684xX2xX4xXc8xX230xX49xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX2xX2xX2fbxX4xX2bxX2xX230xX49xX4xX20xX54xX49xX20xX4xX5xX20xX30bxX12xX4xX3xX30bxX49xX4xX3xX54xX4xX12xXcxX110xX4xX6xX3c8xX2xX4xX5xX20xX30bxX12xX4xX3xX30bxX49xX4xX5xXbdxX7xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX10cxX4xX1xX2fbxX4xX24exX16xX59xX4xX132xX170bxX12xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX4xX5xX20xX33xX55xX6cbxX49xX4xXc8xX119xX13fxX13fxX13fxX10cxX0xX68xX2axX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX14fxXdxX1xX55xXbxX1exX2xX3xX2fbxX4xX24exX16xX59xX4xX132xX170bxX12xX4xX5xX101xX5xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX5xX4ebxX49xX50xX4xX12xX101xX5xX4xX49xXcd2xX59xX4xX40xX17axX40xX40xX4xX5xXbdxX7xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xX5xX101xX5xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX10cxX4xXbbxX20xX213xX49xX20xX4xX2axX20xXbdxX9exX4xX2bxX121cxX7xX4xX101xX49xX4xX49xX20xXcexX49xX4xX1xXcexX49xX4xX12xX34xX2xX4xX5xX7xXdxX9exX4xX24fxX2xX5dxX49xX4xX249xX2xXfcxX59xX4xX8xX101xX12xX4xX49xX20xXcexX49xX4xX1xXcexX49xX4xX12xX34xX2xX4xX5xX7xXdxX9exX4xXafxX2xXfcxX59xX4xX12xXdxX101xX49xX4xX49xX20xX54xX4xX49xX109xX10axX5xX10cxX4xX3xX2fbxX4xX24exX16xX59xX4xX132xX170bxX12xX4xX3bxX101xXdxX4xX5xX101xXdxX4xX5xXbdxX7xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3xX119xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX12xX20xX137xX5xX4xX20xX2xX5dxX49xX4xX249xX2xX230xX49xX4xX49xX50xX20xXc0xX4xX50xX2xX101xX59xX4xX8xX101xX12xX4xX5xXbdxX7xX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX2bxX20xX109xX3c8xX49xX50xX4xX3xX337xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX7dxX38xX2xX4xXc8xXc9xX49xX50xX4xXcdxXcexX49xX4xX12xX38xX5xX9exX4xXe0xX55xX4xX3bxX7xX49xX4xX5xXbdxX7xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX3f6xXdxX54xX49xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3xX54xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX2f6xX49xX230xX33xX4xX5xX24bxX2fbxX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXcxX16xX6xX7xX12xX16xX1xXbxX1exX0xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX2bxX2xX49xX4xX6xX2xX6cbxX49xX4xX3e4xX33xX7xX49xX176xX0xX68xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX0xX33xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX12xX2xX12xX6xX16xX17xX12xX20xX33xX59xX3bxX17xX7xX49xX1xX17xX8xX7xX2axXdxXbxX1exX0xX6xX2xX1exX0xX7xX4xX12xX2xX12xX6xX16xXaxXbxXafxX20xX7xX2xX4xX59xX3f3xX5xX4xX12xXcxX226xX49xX50xX4xX12xX20xXfcxX4xXafxX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX49xX20xX30bxX12xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxXbxX4xX20xXcxX16xX88xXaxXbxX68xX5xX20xX2xX49xX20xX17xX12xXcxX2xX68xX249xX20xX7xX2xX17xX59xX7xX5xX17xX12xXcxXdxX49xX50xX17xX12xX20xX16xX17xX249xX55xX17xX20xXdxX2axX17xX12xX20xX33xX17xX49xX20xX7xX12xX17xX3e4xX33xXdxX5xX17xX20xXdxX2xX17xX249xX20xXdxX7xX17xX132xX3xX68xX40xX21xX179xX1adxX763xX21xX13fxX20xX12xX59xXbxX1exX0xX2xX59xX50xX4xX8xXcxX5xXaxXbxX68xX59xX16xX1xX2xX7xX68xX21xX40xX17axX68xX49xX16xXexX8xX68xX40xX21xX40xX1adxX68xX21xX17axX179xX1xX40xX21xX179xX187xX179xX1b3xX17axX12xX40xX1adxX178xX1adxX763xX6xX17axX13fxX82dxX2axX50xXbxX4xX7xX6xX12xXaxXbxX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX3bxX3cxX33xX4xX21xX40xX4xX5xX20xX44xX5xX4xX1xX7xX49xX20xX4xX12xXcxXdxX49xX50xX4xX49xX50xX54xX55xX4xX6xX54xX59xX4xX3xX2xX5dxX5xX4xX12xX20xX44xX4xX20xX7xX2xXbxX4xX68xX1exX0xX68xX7xX1exX0xX1xX2xX3xX1exX0xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX0xX7xX4xX12xX2xX12xX6xX16xXaxXbxXafxX20xX7xX2xX4xX59xX3f3xX5xX4xX12xXcxX226xX49xX50xX4xX12xX20xXfcxX4xXafxX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX49xX20xX30bxX12xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxXbxX4xX20xXcxX16xX88xXaxXbxX68xX5xX20xX2xX49xX20xX17xX12xXcxX2xX68xX249xX20xX7xX2xX17xX59xX7xX5xX17xX12xXcxXdxX49xX50xX17xX12xX20xX16xX17xX249xX55xX17xX20xXdxX2axX17xX12xX20xX33xX17xX49xX20xX7xX12xX17xX3e4xX33xXdxX5xX17xX20xXdxX2xX17xX249xX20xXdxX7xX17xX132xX3xX68xX40xX21xX179xX1adxX763xX21xX13fxX20xX12xX59xXbxX1exXafxX20xX7xX2xX4xX59xX3f3xX5xX4xX12xXcxX226xX49xX50xX4xX12xX20xXfcxX4xXafxX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX49xX20xX30bxX12xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX0xX68xX7xX1exX0xX68xX8xX12xXcxXdxX49xX50xX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xX16xX7xX1xXbxX1exX3f6xX222xX49xX50xX4xX763xX20xX4xX49xX50xX54xX55xX4xX40xX17axX68xX9dxX9exX4xX12xX3f3xX2xX4xX20xX38xX2xX4xX12xXcxX109xX3c8xX49xX50xX4xXcdxX2xX6cbxX49xX4xX20xXc9xX49xX50xX9exX4xX95xX20xX54xX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX9exX4xX2bxX20xXbdxX4xXc8xX4ebxX4xX7dxX54xX4xX95xX38xX2xX9exX4xX1xX2xX21dxX49xX4xXcxX7xX4xX2axX20xX2xX6cbxX49xX4xX249xX20xX7xX2xX4xX59xX3f3xX5xX4xXafxX2ffxX4xX20xX226xX2axX4xX12xX20xX44xX4xX49xX20xX30bxX12xX9exX4xX32xX33xX34xX5xX4xX20xX38xX2xX4xX249xX20xX24bxX7xX4xX24exX24fxX13fxX4xX14fxX213xX4xX12xX20xX109xX4xX2bxXeefxX49xX20xX4xXbdxX55xX4xX7dxXdxX54xX49xX50xX4xX2bxXcxX33xX49xX50xX4xXcdxXe3bxX49xX50xX4xX17xX4xX2bxXcxX109xXf72xX49xX50xX4xXc8xXdxX54xX49xX4xX3f6xX14fxX32xX7dxX4xX7dxX54xX4xX2bx11d3exX49xX20xX4xX5xXd44xX49xX50xX4xX5xX101xX5xX4xX3xXc0xX4xXc8xX3f3xX2xX4xX3bxX2xXfcxX33xX4xX12xXcxXdxX49xX50xX4xXc8xXdxX54xX49xX4xX12xX20xX7xX59xX4xX1xX137xX4xX249xX2ffxX4xX20xX226xX2axX13fxX0xX68xX2axX1exX0xX68xX1xX2xX3xX1exX0xX68xX6xX2xX1exX0xX68xX33xX6xX1exX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXcxXbxX1exX0xX68xX1xX2xX3xX1exX0xX68xX1xX2xX3xX1exX0xX2axX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2axX59dxXdxX33xXcxX5xX16xXbxX1exX2bxX20xX16xXdxX4xX24fxX2bxX24fxX0xX68xX2axX1e