Giá đất - điểm “nghẽn” trong công tác đền bù GPMB
Tại Điều 17 và các điều: 107, 108, 109 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi qui định về nguyên tắc và cách xác định giá đất thì việc xác định giá đều do các cơ quan nhà nước quyết định. Về nguyên tắc thiếu một vế hết sức quan trọng, đó là người bị thu hồi đất (người dân) không được tham gia vào định giá đất...
a2d7xc68exa4b7xba98x108afx11440x127abx13331x1035axeffbxf5fexX4xX7xf3f7xX4xae61x12f62xX6x12e83xda2dx135c4x10edaxX2xddb1x10923xX3xX4xX11xa733xX5xX9xX2xfe81xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xd07bxX17x10c05x117f3xX11xX4xX6xX7xX9x10f5axd2b2xcdb4xX1xX2xff4dxX2x12a86xb997xX2xX4xa829xbb55xfe20xX2x128aaxX17x107dbxX4xX2xd6e2xfff1xX4xX2x120c1xXfxX11xX2x11fd8xX3x116b7xXfxX2xX48xb080xX11x1043fxX0xf444xX1xX30xX0xX3bxee22xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30xX31xX11x134ebxX2xX48xX45xX4xX2xXexX2xX48xX11xa60fx1314cxX2xedfbxX13xX12xX3bx12c73xX13x103b9xX2xX4x13709xX3dxX13xX12xX2xX1fxee27xX13xX12xX2xX4xX8axX1fxX2xX48xa4e9xX13xX2xX29xde13xX2xX31x113bex10b3exe20cxX0xX56xX3bxX5bxX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xf4a0xX7xXfxX37xX9xX30xX2axd444xX11xX2xX44xX11xXafxX17xX2xX5bxbbdbxX2xb351xc698xX2xX1fxX8axX1fxX2xX48xX11xXafxX17xX14xX2xX5bx103a7xXf5xcdf0xX2xX5bxX105xed0bxX107xX2xX5bxX105x125bbxX2xf392xX38xX2xX4xX3bxX3cxX3dxX2xX3fxX17xX41xX4xX2xX44xX45xX4xX2xX48xXfxX11xX2xX3xX4exXfxX2xX48xX52xX11xX2x12df9xX17xX11xX2xX48xd118xX13xX3bxX2xXf7xXafxX2xX13xX12xX17xX5xadc4xX13xX2xX4xc6d5xX1fxX2xXf7xXf8xX2xX1fxX8axX1fxX3bxX2xXcxX8axX1fxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX2xX4xX3bxd78dxX2xXf7xX11x12e77xX1fxX2xXcxX8axX1fxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xXafxX17xX2xX37xX3dxX2xX1fxX8axX1fxX2xX1fxb462xX2xX12fxX17xXfxX13xX2xX13xX3bxXf8xX2xX13xfd87xae2cxX1fxX2xX12fxX17xX5x10bd3xX4xX2xX48xX134xX13xX3bxfcd5xX2xb925xXafxX2xX13xX12xX17xX5xX13fxX13xX2xX4xX143xX1fxX2xX4xX3bxX11xX194xX17xX2xX95xc1e7xX4xX2xXf7xX194xX2xX3bxX194xX4xX2xX3xac33xX1fxX2xX12fxX17xXfxX13xX2xX4xXa0xe1f9xX13xX12xX107xX2xX48xX32xX2xX6xXf8xX2xX13xX12xX18dxffc8xX11xX2xX29xX134xX2xX4xX3bxX17xX2xX3bx10dc1xX11xX2xX48xX45xX4xX2xX4cxX13xX12xX18dxX1d5xX11xX2xX37x12408xX13xX54xX2x1297bxX3bxXa6xX13xX12xX2xX48xX18dxe24fxX1fxX2xX4xX3bxXfxX95xX2xX12xX11xXfxX2xXf7xXf8xX3dxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX19bxX19bxX19bxX0xX56xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXb8xX3dxX37xX5xX9xX30xeb84xX194xX17xX2xX24bxX3bxXf8xX2xX13xX18dxX18exX1fxX2xXf7xe197xXfxX2xX4xX3bxX17xX2xX3bxX1e0xX11xX2xXf7xX259xXfxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX2xX13xX12xX3bx12ddexXfxX2xX6xXf8xX2xX97xXf7xX259xXfxX2xX48xX8axX2xX29xX32xX13xX12xX107xX2xXf7xX259xXfxX2xX4xX3bxX52xX11xX2xX1fxd676xX11xX9dxX2xX3bxXfxX5xX2xX13xX32xX11xX2xX1fxX8axX1fxX3bxX2xX1f3xX3bxX8axX1fxX2xX6xXf8xX2xX97xXfxX13xX3bxX2xX95xX17xXfxX2xX13xX3bxX18dxX13xX12xX2xX6xXecxX11xX2xX12fxX17xX5xX194xX4xX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX9dxX19bxX2xX19dxXafxX2xX95xd38exX4xX2xX6xX35xX2xXf7xXf8xX2xX4xX161xX13xX3bxX2xX6xXf8xX2xX1f3xX3bxXa6xX13xX12xX2xX52xX13xX19bxX2xX112xX1efxX13xX2xX97xX1f3xX3bxXa6xX13xX12xX2xX48xX18dxX1fbxX1fxX2xX29xX11xX194xX4xX107xX2xX48xX18dxX1fbxX1fxX2xX29xXf8xX13xX9dxX19bxX2xX44xX1efxX5xX2xX6xXf8xX2xX13xX12xX17xX5xX13fxX13xX2xX13xX3bxX1efxX13xX2xX1fxX3bxb622xX13xX3bxX2xX37x120d3xX13xX2xX48xX194xX13xX2xX1f3xX3bxX11xX194xX17xX2xX13xXecxX11xX107xX2xX1f3xX3bxX11xX194xX17xX2xX1f3xX11xX165xX13xX2xXf7xXafxX2xX48xX45xX4xX2xX48xXfxX11xX2xX13xX3bxX18dxX2xX3bxX11xX165xX13xX2xX13xXfxX5xX19bxX0xX56xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xXa0xX9xX2xe2b6xX11xX37xX4xX3bxX8xX9xd244xX105xX105xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX5bxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxX37xX37xX11xX13xX12xX8xX9xX5bxX9xX2xX29xX3dxXa0xX37xX7xXa0xX8xX9xX105xX9xX30xX0xX4xX29xX3dxX37xX5xX30xX0xX4xXa0xX30xX0xX4xX37xX30xX0xX11xX95xX12xX2xX3xXa0xX1fxX8xX9xX56xX56xX11xX19bxX29xXfxX3dxX3bxXfxX4xX11xX13xX3bxX19bxXf7xX13xX56xX13xX7xX380xX3xX56xX5bx122dbxX5bxX3e7xX56xX5bxX105xab49xX37xX3e7xX105xX10bx10324xf74axX105xX105xX4xX387xXf5xXf5xX110xX3e7xX6xX105xX19bxX16xX1xX12xX9xX2xX56xX30xX0xX56xX4xX37xX30xX0xX56xX4xXa0xX30xX0xX4xXa0xX30xX0xX4xX37xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x120dbxXfxX1xX4xX11xX3dxX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX420xXfxX1xX4xX11xX3dxX13xX9xX30xX24bxX194xX17xX2xX24bxX3bxXf8xX2xX13xX18dxX18exX1fxX2xXf7xX259xXfxX2xX4xX3bxX17xX2xX3bxX1e0xX11xX2xXf7xX259xXfxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX2xX13xX12xX3bxX278xXfxX2xX6xXf8xX2xX97xXf7xX259xXfxX2xX48xX8axX2xX29xX32xX13xX12xX107xX2xXf7xX259xXfxX2xX4xX3bxX52xX11xX2xX1fxX296xX11xX9dxX0xX56xX1xX30xX0xX56xX4xX37xX30xX0xX56xX4xXa0xX30xX0xX56xX4xX29xX3dxX37xX5xX30xX0xX56xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXb8xX3dxX37xX5xX9xX30xX19dxX11xX165xX1fxX2xXcxX8axX1fxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX2xX4xXa0xX13fxX13xX2xX4xX3bxX134xX2xX4xXa0xX18dxX1d5xX13xX12xX2xX6xXf8xX2xX3bxX194xX4xX2xX3xX1bdxX1fxX2xX1f3xX3bxX32xX2xX1f3xX3bxa6b7xX13xX2xXf7xXf8xX2xX1xX3bxX1bdxX1fxX2xX4xXecxX1xX19bxX2xX2axXa0xX13fxX13xX2xX95xX1b2xX4xX2xX1f3xX3bxX17xX2xX37xX1efxX13xX2xX1fxX18dxX107xX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX2xX4xX259xX13xX12xX2xX12xX11xXfxX2xX48xX161xX13xX3bxX2xXa0xX11xX13fxX13xX12xX2xX6x1331dxX2xX6xXecxX11xX2xX1fx101fdxX13xX12xX2xX1f3xX3bxX8axX1fxX2xX13xX3bxXfxX17xX19bxX2xX44xX45xX4xX2xX13xXa6xX13xX12xX2xX13xX12xX3bxX11xX165xX1xX2xX3bxXfxX5xX2xX6xX1efxX95xX2xX13xX12xX3bxX11xX165xX1xX2xX4xX3bxX161xX2xX3bxb1caxX17xX2xX13xX3bxX18dxX2xXf7xX11xX165xX1fxX2xX1fxX3bxX17xX5xX94xX13xX2xX13xX3bxX18dxX1fbxX13xX12xX2xX4xXa0xX13fxX13xX2xX4xX3bxX134xX2xX4xXa0xX18dxX1d5xX13xX12xX2xX4xX38xX2xX37xX3dxX2xX6xXf8xX2xXa0xX45xX4xX2xX32cxX4xX107xX2xXf7xX41xX5xX2xX1fxX181xX2xX3xfd4dxX2xX13xXf8xX3dxX2xX48xX94xX2xXcxX8axX1fxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX4xX3bxX134xX2xX4xXa0xX18dxX1d5xX13xX12xb727xX2xX19dxX11xX165xX1fxX2xXcxX8axX1fxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX2xX4xX3bxX18dxX1d5xX13xX12xX2xX1f3xaf95xX3dxX2xX37xXf8xX11xX2xX4cxX4xX3bxX7xX3dxX2xX1f3x10a9axX54xX2xX4xX3bxX161xX2xX3xX9bxX2xX3bxX194xX4xX2xX3xX1bdxX1fxX2xX1f3xX3bxX32xX2xX1f3xX3bxX50dxX13xX2xX1fxX3bxX3dxX2xX1fxXa6xX13xX12xX2xX4xX8axX1fxX2xX48xXafxX13xX2xX29xXb3xX2xX31xXb6xXb7xXb8xX107xX2xX3cxX13xX3bxX2xX3bxX18dxX5ccxX13xX12xX2xX4xX11xX194xX13xX2xX48xX1b2xX2xX37xX38xX2xX8axX13xX107xX2xX48xX32xX2xX6xXf8xX2xX1fxX3bxX18dxXfxX2xX4xX32cxX13xX3bxX2xX48xX194xX13xX2xX1fxX8axX1fxX2xX4xX3bxc3d6xX2xX4x12ba5xX1fxX2xX3bxXf8xX13xX3bxX2xX1fxX3bxX32cxX13xX3bxX2xX13xX3bxX11xX13fxX17xX2xX1f3xX3bxX13fxX2xX13xX3bxX18dxX2xX3bxX11xX165xX13xX2xX13xXfxX5xX19bxX0xX56xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXb8xX3dxX37xX5xX9xX30xX2axX3bxX7xX3dxX2xX4xXa6xX11xX107xX2xX6xX17xX41xX4xX2xX1fxX589xX13xX2xX1xX3bxX3cxX11xX2xX1fxX32xX2xX3e7xX2xX1fxX3bxX682xX2xX4xX3bxX94xX2xX4xX3bxXfxX95xX2xX12xX11xXfxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX19bxX2xX2axX3bxX1bdxX2xX13xX3bxX45xX4xX2xX6xXf8xX2xX1fxX8axX1fxX2xX1fxX181xX2xX12fxX17xXfxX13xX2xX13xX3bxXf8xX2xX13xX18dxX18exX1fxX2xX4cxX1fxXa6xX13xX12xX2xX29xd133xX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX2xX3bxXf8xX13xX12xX2xX4xX3bxX8axX13xX12xX2xX48xX94xX2xX4xX3bxXfxX95xX2xX1f3xX3bxX3cxX3dxX107xX2xX12fxX17xX5xX194xX4xX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX3xXfxX17xX2xX1f3xX3bxX11xX2xX6xX45xX5xX2xX35xX2xX1f3xX11xX194xX13xX2xX4xX3bxXfxX95xX2xXf7xX45xX13xX2xX1fxX8axX1fxX2xX29xX13fxX13xX54x11167xX2xX4xX3bxX1bdxX2xX3bxXfxX11xX2xX6xXf8xX2xX13xX12xX18dxX1d5xX11xX2xX29xX134xX2xX4xX3bxX17xX2xX3bxX1e0xX11xX2xX48xX45xX4xX2xXf7xXf8xX2xX3bxX11xX165xX1xX2xX3bxX1b2xX11xX2xX29xX3cxX3dxX2xXf7xX165xX2xX13xX12xX18dxX1d5xX11xX2xX4xX3bxX17xX2xX3bxX1e0xX11xX2xX48xX45xX4xX2xX4cxX13xX3bxX18dxX2xXe5xX1b2xX11xX2xX24bxXa6xX13xX12xX2xX37xX1efxX13xX107xX2xc0adxXb8xX2xXb7xX2axX2axa634xX107xX2xX1fxX685xX95xX2xX37xX1efxX13xX2xX1fxX18dxX2xX13xX181xX11xX2xX1fxX18dxX2xX4xXa0xaed3xX2xX1fxXb3xX13xX12xX2xXf7xX18exX11xX2xX13xX12xX18dxX1d5xX11xX2xX29xX134xX2xX4xX3bxX17xX2xX3bxX1e0xX11xX2xX48xX45xX4xX54xX795xX2xX4xX3bxX1bdxX2xX29xXfxX2xX6xXf8xX2xX1fxX8axX1fxX2xX4xX52xX2xX1fxX3bxX1bdxX1fxX2xX4xX18dxX2xXf7xX45xX13xX2xX48xX1b2xX1fxX2xX6xX41xX1xX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX45xX4xX2xXf7xXf8xX2xX3bxX1b2xX11xX2xX6xX17xX41xX4xX2xX12xX11xXfxX19bxX0xX56xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXb8xX3dxX37xX5xX9xX30xX24bxX194xX17xX2xX3e7xX2xX1fxX3bxX682xX2xX4xX3bxX94xX2xX13xXf8xX5xX2xX1xX3bxX73fxX11xX2xX3bxX1fbxX1xX2xX4xX73fxX4xX2xX4xX3bxX161xX2xXf7xX11xX165xX1fxX2xXcxX8axX1fxX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX1fxX181xX2xX29xX3cxX13xX2xX48xX18dxX1fbxX1fxX2xX12xX11xX3cxX11xX2xX12fxX17xX5xX194xX4xX107xX2xX12fxX17xX5xXafxX13xX2xX6xX1fbxX11xX2xX13xX12xX18dxX1d5xX11xX2xX29xX134xX2xX4xX3bxX17xX2xX3bxX1e0xX11xX2xX48xX45xX4xX2xX48xX18dxX1fbxX1fxX2xX48xX3cxX95xX2xX29xX3cxX3dxX107xX2xX1fxX181xX2xX12fxX17xXfxX13xX2xX13xX3bxXf8xX2xX13xX18dxX18exX1fxX2xX1fxX32xX2xX1fxX181xX2xX3xX5ccxX2xX48xX94xX2xX48xX134xX13xX3bxX2xX12xX11xX8axX2xX48xX80cxX13xX12xX2xXf7xX18exX11xX2xX12xX11xX8axX2xX4xXa0xX134xX2xX4xX3bxX38xX1fxX2xX1fxX682xXfxX2xX48xX45xX4xX19bxX2xX19dxX11xX165xX1fxX2xX1f3xX3bxX11xX194xX17xX2xX13xXecxX11xX107xX2xX1f3xX3bxX11xX194xX17xX2xX1f3xX11xX165xX13xX2xX3xX9bxX2xX12xX11xX3cxX95xX2xXf7xXf8xX2xX1fxXa6xX13xX12xX2xX4xX8axX1fxX2xX1fxX18dx1032axX13xX12xX2xX1fxX3bxX194xX2xX4xXa0xX3dxX13xX12xX2xX4xX3bxX17xX2xX3bxX1e0xX11xX2xX48xX45xX4xX2xX3xX9bxX2xX48xX18dxX1fbxX1fxX2xX4xX3bxX38xX1fxX2xX4xX3bxX11xX2xX13xX12xX3bxX11xX13fxX95xX2xX95xX11xX13xX3bxX19bxX0xX56xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXb8xX3dxX37xX5xX9xX30xX44xX45xX4xX2xX48xXfxX11xX2xX6xXf8xX2xX4xXf8xX11xX2xX13xX12xX17xX5xX13fxX13xX2xXf7xXa6xX2xX1fxXb3xX13xX12xX2xX12fxX17xX32cxX2xX12xX11xX8axX107xX2xXf7xX18exX11xX2xX13xX12xX18dxX1d5xX11xX2xX37xX1efxX13xX2xX6xXecxX11xX2xXf7xXa6xX2xX1fxXb3xX13xX12xX2xX12fxX17xXfxX13xX2xX4xXa0xX1c7xX13xX12xX2xXf7xX161xX2xX48xX32xX2xX6xXf8xX2xX1fxX17xX1b2xX1fxX2xX3xX73fxX13xX12xX107xX2xX1fxX32xX2xX1f3xX3bxX11xX2xX6xXf8xX2xX3xX11xX13xX3bxX2xX95xXecxX13xX12xX2xX1fxX682xXfxX2xX1fxX3cxX2xX12xX11xXfxX2xX48xX161xX13xX3bxX19bxX2xX19dxX161xX2xXf7xX41xX5xX107xX2xXa0xX45xX4xX2xX1fxX589xX13xX2xX3xX38xX2xX48xX11xXafxX17xX2xX1fxX3bxc1c4xX13xX3bxX2xX1fxX682xXfxX2xX6xX17xX41xX4xX2xX95xX1b2xX4xX2xX1fxX8axX1fxX3bxX2xX1fxX685xX2xX4xX3bxX94xX107xX2xX3xX8axX4xX2xX48xX80cxX13xX12xX2xX3bxX181xX13xX19bxX0xX56xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xb017xX17xX4xX3bxX3dxXa0xX9xX30xXb8xXb3xX11xX2xXe5xX17xX5xX2xX420xX18dxX1d5xX13xX12xX0xX56xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX3dxX17xXa0xX1fxX7xX9xX30xX7efxXb8xX24bxX112xX2xX3bxX17xX5xX165xX13xX2xX420xXfxX13xX2xX3fxX1b2xX1fxX0xX56xX1xX30
Bùi Huy Cường