• Khai mạc Hội nghị Trung ương 5, BCH Trung ương Đảng khóa XII
  2017-05-05 09:28:00

  Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 5/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.

 • Đổi mới kiểm tra, giám sát Đảng trên nền tảng “xây” và “chống”
  2017-04-18 15:13:00

  (Baohatinh.vn) - Quán triệt tinh thần “xây” và “chống” trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII
  2017-02-02 08:16:00

  (Baohatinh.vn) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, được tiến hành toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; thực hiện chỉnh đốn Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với vai trò lãnh đạo đất nước trong tình hình mới.

 • Nhất định thành công nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  2016-12-13 14:36:00

  (Baohatinh.vn) - Toàn Đảng, toàn dân đang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 • Ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
  2016-11-03 05:25:00

  (Baohatinh.vn) - Trong quá trình lãnh đạo toàn dân hoàn thành các nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng ta đã luôn luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao văn hóa Đảng…

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn
  2016-10-09 14:02:00

  “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta”.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]