14/05/2018 14:18
Kết luận tại buổi làm việc về dự thảo đề án: “ Phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm của giáo dục đến năm 2025 phải hướng đến giáo dục đại trà gắn với chuyên sâu...
Thúy Ngọc - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]