03/07/2017 09:43
Kiểm tra các nội dung khắc phục sự cố môi trường và tình hình hoạt động sản xuất của Formosa Hà Tĩnh chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận những nỗ lực của FHS trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống xử lý, kiểm soát các loại chất thải và dần đi vào ổn định sản xuất. Song cũng yêu cầu doanh nghiệp xây dựng quy trình, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]