02/11/2017 07:00
Không có vùng cấm trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, đây là tinh thần mà huyện ủy Can Lộc đang quyết liệt thực hiện. Chỉ trong vong 10 tháng từ đầu năm, hơn 50 cán bộ vi phạm đã bị kỷ luật với nhiều hình thức. Chính việc xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm đã góp phần giữ vũng kỷ luật, kỷ cương trong Đảng tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]