30/10/2021 09:22
Việc bổ sung này nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả hơn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Theo VTV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]