Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong 5 ngày theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết luận đánh giá của Đoàn công tác Trung ương về kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh là chu đáo, cẩn trọng, nghiêm túc, khơi dậy ý thức tự phê bình, phê bình, kết luận rõ ràng từng vấn đề; đạt yêu cầu Bộ Chính trị đề ra.

BTV Tỉnh ủy: Kiểm điểm phê bình và tự phê bình chu đáo, cẩn trọng, nghiêm túc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong 5 ngày theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết luận đánh giá của Đoàn công tác Trung ương về kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh là chu đáo, cẩn trọng, nghiêm túc, khơi dậy ý thức tự phê bình, phê bình, kết luận rõ ràng từng vấn đề; đạt yêu cầu Bộ Chính trị đề ra.

Chuẩn bị chu đáo, bài bản; kiểm điểm nghiêm túc.

Sau khi ban hành Kế hoạch số 35 ngày 27/3/2012 để cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương ( khóa XI) cho hơn 400 cán bộ cốt cán nghỉ hưu, hơn 800 cán bộ cốt cán đương chức; hội nghị quán triệt nghị quyết lần này được mở rộng thành phần, quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp quán triệt nghị quyết cho cán bộ khối MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng gồm 340 đồng chí và lớp cho đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ gồm 220 đồng chí. Đoàn công tác của Tỉnh ủy phụ trách địa bàn chỉ đạo các ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện và trực tiếp lên lớp giảng bài cho cán bộ cốt cán; chỉ đạo cơ sở triển khai đến tận chi bộ, đảng viên đảm bảo đúng yêu cầu, hiệu quả và thời gian quy định. Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo viết bài thu hoạch sau hội nghị, thành lập tổ chấm bài thu hoạch; đồng thời thông báo kết quả đến các huyện, thành, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc. Sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết, 100% cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở đều viết bài thu hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ giúp việc; gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân; tổ chức hội nghị nguyên là cán bộ cốt cán của tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, phát phiếu xin ý kiến tham gia đóng góp cho tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4. Tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín và tổ chức kiểm phiếu trực tiếp để đánh giá đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo các nhóm tiêu chí: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, phong cách lãnh đạo và hiệu quả công tác. Đây là cách làm sáng tạo, khách quan, có tác dụng thiết thực.

Đến thời điểm kiểm điểm, Tổ giúp việc cho Ban Thường vụ đã có 263 tập thể, cá nhân trong tỉnh, 8 cơ quan Trung ương góp ý cho tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi phân loại ý kiến theo từng lĩnh vực, Thường trực Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên phụ trách lĩnh vực giải trình các ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ và chuyển ý kiến tham gia cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để tiếp thu, giải trình cùng với chuẩn bị báo cáo kiểm điểm cá nhân.

Qua kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, nhận thấy những mặt ưu điểm: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thể hiện rõ vai trò, thực sự là chỗ dựa và là trung tâm đoàn kết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân. Đối với tập thể Ban Thường vụ không có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa, địa vị, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện vô nguyên tắc; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ. Mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân được xác định rõ, không có hiện tượng cá nhân lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, vun vén cho mình. Kế thừa các thời kỳ trước, trong những năm gần đây, Thường trực, Ban Thường vụ đã phát huy cao tinh thần dân chủ, chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Khắc phục được các yếu kém trong quy hoạch cán bộ theo hướng “động” và “mở”, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu. Bổ nhiệm, đề bạt cán bộ cơ bản theo quy hoạch, mạnh dạn giao việc cho lớp trẻ. Tuyển dụng cán bộ công chức theo đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch; quan tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là sinh viên hệ chính quy đạt loại giỏi các trường đại học công lập và thạc sĩ, tiến sỹ; tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác tại cơ sở, xã, phường, thị trấn. Xử lý nghiêm minh, công khai những tập thể, cán bộ công chức vi phạm kỷ cương, pháp luật. Hàng năm lấy phiếu thăm dò đánh gía, nhận xét cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý. Trách nhiệm người đứng đầu trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị được đề cao. Với những cán bộ uy tín thấp, năng lực hạn chế không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được thay thế, điều chuyển kịp thời.

Hội nghị kiểm điểm BTV Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm khắc nhìn nhận những tồn tại, yếu kém theo 3 nội dung mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Trân trọng tiếp thu các thông tin, ý kiến góp ý tâm huyết, chính đáng của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Những ý kiến, nội dung phản ánh cụ thể đối với cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ đều được đưa ra phân tích, tìm nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí phụ trách. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân tích, mổ xẻ để chỉ đạo khắc phục. Đối với các ý kiến khác, bao gồm 112 ý kiến góp ý cho tập thể, 100 ý kiến góp ý cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đều có báo cáo giải trình, tiếp thu nghiêm túc, thấu đáo.

Các bản kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã bám sát 3 nội dung của nghị quyết. Kết cấu các bản kiểm điểm được làm rõ qua 4 phần: Ưu điểm; khuyết điểm, hạn chế; hướng khắc phục; giải trình các ý kiến tham gia góp ý. Đặc biệt phần khuyết điểm, từng đồng chí đã nêu khá cụ thể nội dung sự việc, nguyên nhân và trách nhiệm của bản thân. Các bản tự kiểm điểm được gửi trước cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xem, góp ý kiến, sau đó hoàn chỉnh để báo cáo trước tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì điều hành kiểm điểm trên nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, không áp đặt; khơi dậy được ý thức tự phê bình, phê bình cao trong mỗi đồng chí. Kết luận rõ từng vấn đề, nêu bật những ưu điểm, khuyết điểm của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đặc biệt bản thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nêu gương tự phê bình, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý nghiêm túc, trách nhiệm.

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và cởi mở, từng đồng chí Ủy viên đều được các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia góp ý chân thành, thẳng thắn, tính xây dựng cao. Thái độ tiếp thu của từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ hết sức cầu thị, tự giác cao; kế hoạch khắc phục trong thời gian tới của mỗi đồng chí được đặt ra một cách cụ thể, có tính khả thi.

Coi trọng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Sau Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản, kết luận và tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để thông báo kết quả và kết luận của Ban Thường vụ về các ưu, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Cũng tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông báo với các đại biểu nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Các mũi đột phá được chọn để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) bao gồm: Tập trung công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị đảm bảo nguồn cán bộ để bổ sung cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài. Tiếp tục soát xét để bố trí hợp lý những cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; khắc phục kịp thời những hạn chế, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Phát huy nội lực, tiếp tục tranh thủ tối đa ngoại lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, sớm ổn định đời sống sinh hoạt cho nhân dân các vùng ảnh hưởng của các dự án; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các cấp, các ngành, giảm bớt công văn, giấy tờ, hội họp, tập trung hướng về cơ sở, tạo điều kiện thuân lợi nhất cho các doanh nghiệp và người dân giải quyết công việc kịp thời.

Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo các mặt công tác thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung vào 3 khâu chính là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; Thực hiện tốt công tác kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho biết những việc cần làm ngay sau kiểm điểm của Ban Thường vụ là: Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà lâu nay dư luận đang quan tâm nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân. Thành lập các tổ công tác bao gồm đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy đi dự, chỉ đạo, theo dõi, giám sát công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc. Gợi ý nội dung kiểm điểm đối với tất cả các Đảng bộ trực thuộc, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo các đơn vị để các đơn vị tổ chức kiểm điểm đảm bảo kế hoạch đề ra. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo các đơn vị và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đã được quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 và xem xét, quyết định một số cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực ngay sau đợt kiểm điểm.

Khắc Hiển


Khắc Hiển

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]