(Baohatinh.vn) - Là tỉnh thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ các thành phần kinh tế, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Hà Tĩnh tiếp tục có những bước đi khá vững chắc. Bên cạnh các doanh nghiệp (DN) nhà nước song song tồn tại DN ngoài khu vực nhà nước, giữ một vị trí quan trọng đối với quá trình phát triển của tỉnh.

Công tác Đảng trong doanh nghiệp (Bài cuối): Cần sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt

Là tỉnh thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ các thành phần kinh tế, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Hà Tĩnh tiếp tục có những bước đi khá vững chắc. Bên cạnh các doanh nghiệp (DN) nhà nước song song tồn tại DN ngoài khu vực nhà nước, giữ một vị trí quan trọng đối với quá trình phát triển của tỉnh.

>> Bài 1: DNNN - tổ chức Đảng là hạt nhân chính trị

>> Bài 2: Khó tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Chi bộ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Cũng như các loại hình khác, chi bộ trong DN có nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên...

Công nhân kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cấp nước Hà Tĩnh vận hành Nhà máy nước thành phố Hà Tĩnh

Như chúng tôi đã phản ánh và phân tích, hiện nay, ở Hà Tĩnh, công tác Đảng trong DN nhà nước cơ bản đã có nền nếp, các cấp ủy cần tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Lĩnh vực công tác Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước còn khó khăn, cả về số lượng và chất lượng, do đó, việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng (TCĐ) là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ tỉnh, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong DN, giúp DN phát triển đúng hướng, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Theo Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN - Ngô Xuân Hồng, trong điều kiện hiện nay, xây dựng TCĐ trong DN ngoài khu vực nhà nước là một việc khó, nhất là ở một địa phương như Hà Tĩnh. Phần lớn quy mô DNTN nhỏ, DN có vốn FDI mới vào nên sản xuất, kinh doanh chưa ổn định. Trong khi đó, chủ DN nhận thức chưa đúng, còn e ngại sự ràng buộc về mặt chính trị và thời gian; số đông công nhân và người lao động lại cho rằng, họ là người làm thuê, đặc thù công việc gò bó về thời gian, mệt mỏi nên không muốn và không có thời gian tham gia hoạt động đoàn thể.

Xây dựng Đảng trong DN có vai trò quan trọng nên ngay từ năm 1996, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-T.Ư về tăng cường xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài; năm 2010, Ban Bí thư đã có Kết luận số 80-KL/T.Ư về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị trong tình hình mới”. Ở Hà Tĩnh, từ Nghị quyết 02-NQ/T.U, năm 2006 về tăng cường lãnh đạo phát triển DN đến năm 2010 và những năm tiếp theo, đến Nghị quyết 06-NQ/T.U, năm 2013 về tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, năm 2011, Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNTN và DN có vốn đầu tư nước ngoài đều nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng trong DN, nhất là DN ngoài khu vực nhà nước.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, từ năm 2010 đến nay, Hà Tĩnh kết nạp hơn 900 đảng viên mới trong các DN; Đảng bộ Khối DN tỉnh xây dựng 7 TCĐ; Thị ủy Hồng Lĩnh xây dựng 4 TCĐ (riêng năm 2012 xây dựng 3 TCĐ) trong DN ngoài khu vực nhà nước; huyện Hương Sơn thành lập chi bộ hội DN; từ tháng 2/2013 đến tháng 6/2014, Hà Tĩnh kết nạp 6 quần chúng là chủ DNTN vào Đảng v.v...

Công nhân Công ty MTĐT Hà Tĩnh làm sạch đẹp đường phố.

Thế nhưng, kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, tỷ lệ DN có TCĐ chưa tới 3% và Hà Tĩnh hiện chưa có TCĐ trong DN 100% vốn đầu tư nước ngoài. Với thực trạng đó, chủ trương, chính sách của Đảng sẽ khó đến được với DN. Và thẳng thắn đánh giá, dù đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị của T.Ư và của tỉnh nhưng công tác xây dựng Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước thời gian qua chưa thực sự được chú trọng, một số địa phương, đơn vị không xây dựng được TCĐ trong DN. Phải chăng đây là một biểu hiện của tình trạng nghị quyết, chỉ thị... cất tủ (?!). Chính vì vậy, tại hội nghị của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng thừa nhận công tác xây dựng Đảng trong DN của Đảng bộ Hà Tĩnh, nhất là DN ngoài khu vực nhà nước còn hạn chế, số lượng DN nhiều nhưng TCĐ và đảng viên còn ít.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực nhà nước ở cấp tỉnh, huyện cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của các cấp ủy đảng trong việc xây dựng, củng cố và phát triển TCĐ, các đoàn thể nhân dân. Hầu hết cán bộ địa phương, đơn vị nhất trí cao với sự chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Một cán bộ Huyện ủy Kỳ Anh dẫn chứng: Hạn chế ấy đã dẫn đến một số hậu quả. Sau “sự cố” xảy ra đối với doanh nghiệp FORMOSA hồi tháng 5/2014, Hà Tĩnh càng thấy rõ vai trò của TCĐ và các đoàn thể đối với sự phát triển, ổn định của DN. Giá như chúng ta xây dựng được TCĐ và các đoàn thể trong doanh nghiệp FORMOSA thì có thể không xảy ra điều đáng tiếc.

Xây dựng TCĐ trong DN ngoài khu vực nhà nước là một việc làm khó nhưng nếu quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ vẫn có thể làm được. Thực tế vừa qua ở Đảng bộ Khối DN tỉnh và Thị ủy Hồng Lĩnh đã chứng minh điều đó. Để xây dựng TCĐ trong DNTN, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh và cán bộ các ban xây dựng Đảng đã tăng cường gặp gỡ, đối thoại với chủ DN. “Khi xúc tiến xây dựng các TCĐ, luôn tìm tòi cách thức và bước đi thích hợp, tiến hành làm điểm, xây dựng ở các DNTN có đảng viên là giám đốc, các DN có chủ DN đã thống nhất, đồng tình trước để rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng ra các DN khác”, Phó Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh - Võ Thị Kim Anh chia sẻ.

Trả lời câu hỏi làm thế nào để công tác Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước đạt kết quả cao, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đăng Chất nhấn mạnh: Phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò và sự cần thiết phải thành lập TCĐ, các đoàn thể nhân dân trong DN ngoài khu vực nhà nước, tạo sự thống nhất nhận thức trong các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động. Đặc biệt, cần làm cho chủ DN hiểu đúng vai trò, vị trí và tác dụng của TCĐ trong DN; để chủ DN thấy rõ lợi ích khi có TCĐ, hoạt động của TCĐ trong DN cũng vì mục tiêu ổn định và phát triển DN.

Hiện nay, cùng với cả nước, với chính sách mở cửa và hội nhập, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra, do đó, số DN sẽ tăng nhanh, nhất là DN ngoài khu vực nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các TCĐ, đoàn thể trong DN là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp bách đối với Đảng bộ tỉnh, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ có như thế mới bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong các DN, giúp DN phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Tuấn Hiển


Tuấn Hiển

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]