(Baohatinh.vn) - Hôm nay (12/6), tại Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cùng các địa phương (TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Sơn) diễn ra hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII), Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Hôm nay (12/6), tại Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cùng các địa phương (TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Sơn) diễn ra hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII), Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Gần 200 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Hội nghị Trung ương X diễn ra từ ngày 16 – 18/5/2019 tại Hà Nội, đã thảo luận 4 nhóm vấn đề lớn; cho ý kiến, đóng góp vào đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận về báo cáo các công việc quan trọng của Bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đã quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ và một số nội dung khác.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại hội nghị

Kết thúc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung hoàn thành việc quán triệt tại đơn vị mình trước 25/6.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Bí thư Đảng ủy khối cũng nhấn mạnh: Việc quán triệt, phổ biến các nội dung đến cán bộ, đảng viên sẽ góp phần đấu tranh chống luận điệu, quan điểm sai trái; đồng thời tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 -2020; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

* Tại hội nghị do BTV Thành ủy Hà Tĩnh, các đại biểu được nghe Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 và Đề cương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10; Chỉ thị 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày các nội dung liên quan tại hội nghị.

Các đại biểu còn được quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 14-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 168-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các nội dung về kế hoạch số 172-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 111-KH/Th.U của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII cũng được quán triệt, triển khai tại hội nghị.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Các cán bộ cốt cán của TP Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Trên cơ sở nội dung tiếp thu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành tuyên truyền, phổ biến các nội dung Hội nghị Trung ương 10 bằng hình thức phù hợp đến đông đảo quần chúng nhân dân nhằm góp phần đấu tranh chống luận điệu, quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong trình hình mới...

Đặc biệt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 -2020; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025…

* Hơn 100 cán bộ cốt cán dự hội nghị do BTV Thị ủy Kỳ Anh tổ chức được nghe quán triệt Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Các đại biểu cũng nghe thông qua Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng; Kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2022; Kế hoạch 62-KH/Th.U về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cùng đó là kế hoạch tổ chức học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khoá XII và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị...

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở đơn vị, địa phương mình. Ngoài ra, phải bám sát nội dung chính của từng Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Thị ủy tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

* Tại hội nghị do BTV huyện ủy Can Lộc, cùng với quán triệt Hội nghị Trung ương 10 và Nghị quyết 35-NQ/TW, cán bộ cốt cán còn được nghe trao đổi về Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 3/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Kết thúc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung cao độ cho việc quán triệt các nội dung đã được triển khai tại hội nghị cấp huyện tại đơn vị mình. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các cơ quan chuyên môn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy các nội dung đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Đối với cấp cơ sở, việc sơ kết công tác xây dựng Đảng và tổng kết thi hành Điều lệ Đảng phải hoàn thành trước ngày 25/6/2019, đồng thời lồng ghép việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Các đại biểu dự hội nghị do Ban Thường vụ huyện Hương Sơn tổ chức gồm các ủy viên BTV, BCH huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể; ban thường vụ các xã, thị trấn… đã được quán triệt đầy đủ các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), Chỉ thị 35-CT/TW và một số nội dung khác.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Đại biểu cũng đã nghe quán triệt kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc thi hành điều lệ Đảng và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10.

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Các ủy viên BTV, BCH huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể; ban thường vụ các xã, thị trấn dự hội nghị quán triệt

Hội nghị cũng thông tin về phương án tổng thể sáp nhập xã trên địa bàn theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

Bí thư huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ đề nghị các đại biểu tham dự nghiêm túc tiếp thu, quán triệt các nội dung được truyền đạt tại hội nghị. Trong quá trình thực hiện, đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy dự chỉ đạo ở cấp xã. Các địa phương hoàn thành quán triệt đến cấp xã trước ngày 15/6/2019; sau quán triệt tổ chức tổng kết để báo cáo với tỉnh, Trung ương.

 • Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10
  Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10

  Sáng 7/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10
  Hơn 200 cán bộ chủ chốt huyện Kỳ Anh nghe quán triệt về sắp xếp bộ máy

  Sáng 14/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

P.V-C.T.V


P.V-C.T.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]