Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) đã ban hành Kết luận số 64-KL/T.Ư "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở". Để thực hiện Kết luận của T.Ư, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh đến đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ

Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) đã ban hành Kết luận số 64-KL/T.Ư "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở". Để thực hiện Kết luận của T.Ư, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh đến đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ...

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo củng cố, tăng cường hệ thống tổ chức bộ máy các cấp của Đảng, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình cho biết: Trong những năm qua, cấp ủy đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 12/12 huyện, thành phố, thị xã đã luôn bám sát cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các địa phương. Năm 2012, qua khảo sát, đánh giá Tỉnh ủy nhận thấy việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn không phù hợp nên đã chỉ đạo giải thể, đưa cán bộ về tham gia sinh hoạt với chi bộ thôn xóm, tổ dân phố để nhân dân có điều kiện kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên đều thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo NQ T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", thể hiện ý thức xây dựng Đảng và tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt, củng cố lòng tin của quần chúng đối với tổ chức Đảng. Trong công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, các cấp ủy cũng thường xuyên xây dựng, triển khai kế hoạch, chuyên đề về công tác kiểm tra, qua đó góp phần tích cực trong công tác bảo vệ Đảng, kịp thời ngăn ngừa và xử lý các sai phạm, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao đổi với các đại biểu kinh nghiệm xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu trước quần chúng; thiếu tu dưỡng đạo đức, dẫn đến vi phạm kỷ luật, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Sở dĩ có hiện tượng trên là vì một số tổ chức cơ sở Đảng còn xem nhẹ công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thêm vào đó là tính chiến đấu, vai trò hạt nhân lãnh đạo ở một số cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên chưa thật sự đáp ứng được với yêu cầu công tác, với trách nhiệm được giao. Ở một số cơ sở sinh hoạt Đảng còn thiếu nền nếp; nguyên tắc tập trung dân chủ chưa thật sự được coi trọng...

Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng khẳng định, trong tình hình đó, các NQ của Trung ương và của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về công tác tổ chức cán bộ, nhất là NQ T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", NQ T.Ư 5 (khóa IX) và NQ 09 T.U (khóa XVI) về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn còn nguyên giá trị.

Triển khai thực hiện NQ T.Ư 7 lần này, các cấp ủy Đảng cần bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ; bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm. Đồng thời mở rộng dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới việc ban hành NQ, tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra, giám sát; tổng kết việc thực hiện chủ trương, NQ của Đảng các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; kết hợp việc đào tạo, bồi dưỡng với thực hiện luân chuyển để rèn luyện trong thực tiễn. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chính trị với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo QPAN của tỉnh.

Từ thực tế địa phương, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Can Lộc Trần Văn Bằng chia sẻ: Trong công tác xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy các cấp của Đảng, phải coi trọng xây dựng hệ thống cấp ủy, đồng thời với việc kiện toàn hệ thống cơ quan tham mưu giúp việc. Nếu không xây dựng hệ thống cơ quan tham mưu giúp việc tốt thì không thể đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy. Trong khi kiện toàn hệ thống các cơ quan tham mưu giúp việc, yếu tố quyết định là phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, hệ thống quy chế làm việc và xây dựng được đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực. Cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trong giai đoạn mở cửa hội nhập, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần phổ cập thêm một số kiến thức như: khoa học tổ chức, quản lý kinh tế, tin học, ngoại ngữ. Các cấp ủy phải quan tâm giải quyết đúng mối quan hệ giữa đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ...

Đẩy mạnh cải cách hành chính sẽ phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của người dân (Ảnh chụp ở trung tâm giao dịch một cửa, xã Ân Phú- Vũ Quang).

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở", Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND, UBND các cấp theo hướng xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, quản lý thống nhất, thông suốt, tinh gọn, hợp lý. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương trong điều hành tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị 35-CT/TU và Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn. Cơ sở xã, phường, thị trấn là nơi tuyệt đại bộ phận nhân dân sinh sống và làm việc. Bởi vậy hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng để phát triển kinh tế- xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Văn Thành (Đức Thịnh- Đức Thọ) cho rằng việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở phải luôn gắn chặt với vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở vì cán bộ chính quyền cơ sở là bộ phận quan trọng trong đội ngũ cán bộ của hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền nước ta. Họ vừa là người đại diện của dân trong quản lý nhà nước, vừa là người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyền hành pháp và quản lý cũng như tiến hành các chương trình kinh tế- xã hội ở địa phương. Phần lớn họ giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý có sự chuyển biến và được nâng lên một bước. Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đủ, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được đòi hỏi của công việc.

Để đội ngũ này thực sự phát triển trong thời gian tới, đáp ứng tốt những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác đào tạo cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cần tiến hành đồng bộ những giải pháp cơ bản như: Xác định rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy chính quyền cơ sở trong điều kiện mới; xác định rõ khối lượng các công việc ở cơ sở, từ đó xác định phương hướng xây dựng cơ cấu, số lượng chức danh của bộ máy chính quyền vừa đảm bảo được hiệu quả của công việc. Tăng cường kiêm nhiệm công việc, khoán quỹ phụ cấp để giảm bớt số lượng những người hoạt động không chuyên trách nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức cấp xã...

Thực hiện tốt những giải pháp trên sẽ là điều kiện cần thiết để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, như Kết luận 64 của Trung ương đã đề ra. Làm được như vậy sẽ giúp cán bộ gần dân, hiểu dân và thuyết phục dân, làm cơ sở để dân tin, dân yêu, dân tự giác, tích cực thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuấn Hiển


Tuấn Hiển

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]