Ngày 16/10/1948 Ban thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng ta, sau đó Ban kiểm tra của cấp uỷ (nay là uỷ ban kiểm tra) được thành lập từ trung ương đến cơ sở; với đội ngũ cán bộ tăng dần về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác lãnh đạo của đảng trong giai đoạn mới.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đi vào chiều sâu

Ngày 16/10/1948 Ban thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng ta, sau đó Ban kiểm tra của cấp uỷ (nay là uỷ ban kiểm tra) được thành lập từ trung ương đến cơ sở; với đội ngũ cán bộ tăng dần về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác lãnh đạo của đảng trong giai đoạn mới.

> Tập trung tuyên truyền nhân kỷ niệm 65 năm Ngành kiểm tra Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. Từ khi thành lập, Đảng ta rất quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra và việc giữ gìn kỷ luật đảng, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng nhằm đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Vì vậy Đảng ta luôn xác định kiểm tra là một chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng.

Phát huy truyền thống của ngành, Uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ.

Sau 4 năm đi vào hoạt động, cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đã chú trọng đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cả nhiệm kỳ và hàng năm; tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp mình. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng và ủy ban kiểm tra các cấp từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc phát triển doanh nghiệp, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền chuyên môn và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Trong 4 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều cố gắng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định, đã kiểm tra, giám sát trên 250 lượt tổ chức đảng và 102 đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với 02 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát và giải quyết tố cáo đã kiến nghị xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng, 04 đảng viên; đề nghị truy thu số tiền đảng phí trên 70 triệu đồng, góp phần nâng cao tính giáo dục và sức chiến đấu trong Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước.

Hồ Chủ tịch là người luôn quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra và việc giữ gìn kỷ luật Đảng

Phát huy truyền thống 65 năm của ngành Kiểm tra Đảng và kết quả đã đạt được, trong những năm tới, đặc biệt là từ nay đến hết nhiệm kỳ phải tập trung thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất là: “Quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên, cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực để nhân rộng, đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực và đơn vị thường dễ xảy ra vi phạm để kịp thời ngăn ngừa, hạn chế các sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”.

Để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối đã đề ra. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo thông báo kết luận số 226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tiếp tục đổi mới và tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát: “Kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”. Chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra nhân dân và hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phát huy truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 65 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng bộ Khối doanh nghiệp đoàn kết một lòng, ra sức học tập, công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ giao cho.

Nguyễn Văn Lựu

(Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối)


Nguyễn Văn Lựu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]