(Baohatinh.vn) - Cấp ủy các cấp ở Hà Tĩnh trong 5 năm qua đã kiểm tra 5.798 lượt tổ chức Đảng và 4.474 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề 4.229 lượt tổ chức Đảng và 4.220 lượt đảng viên...

Giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Cấp ủy các cấp ở Hà Tĩnh trong 5 năm qua đã kiểm tra 5.798 lượt tổ chức Đảng và 4.474 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề 4.229 lượt tổ chức Đảng và 4.220 lượt đảng viên...

Xác định đúng trọng tâm về nội dung và đối tượng, sáng tạo về phương pháp, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

Kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng tăng hơn 83% so với nhiệm kỳ trước

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực.

Giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp quan tâm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án về nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ, giúp cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá đúng tình hình, dự báo và xây dựng kế hoạch 5 năm tới đảm bảo khả thi, sát tình hình thực tế.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được triển khai thực hiện đối với những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản, chính sách xã hội, công tác cán bộ; quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã ở Đức Thọ cuối năm 2019.

5 năm qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 5.798 lượt tổ chức Đảng (tăng 83,36% so với nhiệm kỳ trước) và 4.474 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề 4.229 lượt tổ chức Đảng (tăng 112,94% so với nhiệm kỳ trước) và 4.220 lượt đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 154 tổ chức Đảng và 779 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát theo chuyên đề 3.063 lượt tổ chức Đảng và 2.875 lượt đảng viên; kiểm tra 3.798 lượt tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 1.627 lượt tổ chức Đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết dứt điểm các trường hợp tố cáo đảng viên, tổ chức Đảng và khiếu nại kỷ luật Đảng.

Qua kiểm tra, kết luận, các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật 47 tổ chức Đảng và 3.066 đảng viên (cao hơn nhiệm kỳ trước 920 đảng viên), trong đó có gần 500 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Điều đó khẳng định tính nghiêm minh, “không có vùng cấm” trong xem xét, xử lý kỷ luật Đảng.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn).

UBKT các cấp đã chủ động giám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời kiểm tra, kết luận những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, có đơn thư tố cáo, nhất là liên quan đến nhân sự đại hội. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc, chủ động có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh; cung cấp thông tin, giúp các cấp ủy sàng lọc nhân sự, góp phần quan trọng làm nên thành công của đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm

Có thể nói, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong mỗi giai đoạn đều rất nặng nề. Điều đó đòi hỏi ngành Kiểm tra Đảng phải luôn nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát xứng đáng là khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Để đạt được yêu cầu đó, trước hết các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương một cách thiết thực, phù hợp thực tiễn.

Giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

UBKT Huyện ủy Can Lộc kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới” tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Ảnh tư liệu.

Ngay sau đại hội Đảng, các cấp ủy cần tập trung xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và UBKT bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; hoàn chỉnh quy chế để thực hiện hiệu quả việc phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu cơ chế để phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp phải thật sự chủ động, tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, bảo đảm tính khách quan, thận trọng, chặt chẽ và thuyết phục. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra; quan tâm kiểm tra các cấp, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, dư luận quan tâm.

Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức Đảng và đảng viên cố tình vi phạm.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT từ tỉnh đến cơ sở thực sự có chất lượng, từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đến chế độ, chính sách, điều kiện làm việc. Đồng thời, tự thân người cán bộ kiểm tra phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự học tập, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân.

Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy


Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]