Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Năm 2018, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

nam 2018 tap trung xay dung doi ngu can bo cap chien luoc

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Theo kế hoạch, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy kết quả từ các năm trước; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bước đầu đã có sự chuyển biến ngày càng rõ nét, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hoan nghênh, ủng hộ. Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng và phát huy, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ được củng cố và nâng cao.

nam 2018 tap trung xay dung doi ngu can bo cap chien luoc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Bên cạnh những thuận lợi, tình hình trong nước và thế giới, khu vực vẫn đối mặt với những khó khăn, thách thức. Trong nước, những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ nhiều năm của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt mới có thể giải quyết được.

Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội tiếp tục tăng cường chống phá dưới nhiều hình thức, bằng những thủ đoạn tinh vi nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực thực hiện 12 nhiệm vụ tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đồng thời, các cấp ủy đảng tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm kỳ trước. Tiếp tục đổi mới nhận thức và phương thức hoạt động trước yêu cầu mới của tình hình đất nước và quốc tế hiện nay.

8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 được xác định là năm bản lề, có nhiều việc mới và khó, nhạy cảm với những nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 những nội dung về tổ chức xây dựng Đảng; tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị.

Tiếp tục bổ sung, kiện toàn các văn bản, quy định, quy chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Thực hiện công tác cán bộ thường xuyên, đột xuất. Tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt.

Tổ chức có hiệu quả công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

Coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; đẩy mạnh tuyên truyền, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ, về cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và nhiệm vụ đột xuất do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giao.

Tình hình thế giới, trong nước và những nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với thông tin, tuyên truyền phải có hiệu quả, nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra./.

Theo Lưu Anh/VOV.VN


Theo Lưu Anh/VOV.VN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]