(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII thành công tốt đẹp đang xây đắp thêm những niềm tin, tiếp sức cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên hành trình phấn đấu mới... PV Báo Hà Tĩnh ghi lại những sự gửi gắm và tình cảm của nhân dân gửi về Đảng, hướng về Đại hội.

Niềm tin tiếp sức hành trình phấn đấu

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII thành công tốt đẹp đang xây đắp thêm những niềm tin, tiếp sức cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên hành trình phấn đấu mới... PV Báo Hà Tĩnh ghi lại những sự gửi gắm và tình cảm của nhân dân gửi về Đảng, hướng về Đại hội.

Tin tưởng vào tâm huyết, trí tuệ của ban chấp hành khóa mới

Cụ Nguyễn Huy Huyền (80 tuổi đời, 52 tuổi Đảng, thuộc Chi bộ thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) chia sẻ: Theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất vui mừng bởi nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, chúng tôi còn băn khoăn về vấn đề việc làm cho con em ở các vùng nông thôn, tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường còn thất nghiệp khá nhiều, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…

Trên cơ sở những thành tựu vô cùng to lớn mà toàn Đảng, toàn dân đã gặt hái được trong nhiệm kỳ vừa qua tôi tin chắc rằng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh sẽ có một bước đột phá lớn góp phần làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên như lời Bác Hồ căn dặn.

Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy phấn khởi với các mục tiêu, phương hướng mà báo cáo chính trị đã đề ra tại Đại hội XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tuy rằng mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới là rất lớn và phải tập trung phấn đấu quyết liệt mới đạt được mục tiêu đề ra, song tôi tin chắc chúng ta sẽ đạt được kết quả khả quan. Ngoài sự phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, tôi tin rằng, BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ phát huy truyền thống của quê hương và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tâm huyết và trí tuệ để lãnh đạo tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh để dân tin yêu

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Liêm cho rằng: Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường phát triển bền vững để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, BTV Đảng ủy Công an tỉnh xác định công tác xây dựng Đảng là nhân tố quyết định, trong đó, việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là điểm mấu chốt để Nhân dân ủng hộ, tin yêu.

Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo cấp uỷ và UBKT các cấp trong toàn lực lượng quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cả nhiệm kỳ, hàng năm; tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp mình và cấp dưới. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và UBKT các cấp. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác trong CAND, nhất là cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ”.

Quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Giữ nghiêm kỷ luật Đảng gắn với thực hiện khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để nâng cao chất lượng công tác đảng viên. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy chế, quy trình công tác; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người đảng viên, người cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh đẹp trong lòng dân, làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ và dựa vào dân để giữ vững ANTT

Phấn khởi khi được góp sức phát triển KT- XH tỉnh nhà

Theo dõi trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, Đại đức Thích Hạnh Minh – Trụ trì chùa Phổ Độ (Lộc Hà) đặc biệt chú ý tới dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh. Tôi nhận thấy, dự thảo báo cáo đã thể hiện rất rõ bức tranh kinh tế - xã hội Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2015 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng – an ninh... những thành tựu cũng như những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng đã phác họa rõ bức tranh cho tương lai từ việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.

Là một tu sỹ Phật giáo, tôi thấy phấn khởi vì biết rằng đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp quan trọng trong bức tranh tổng thể ấy. Thời gian qua, đồng bào tôn giáo đã luôn đồng hành cùng dân tộc, thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước, gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chúng tôi mong muốn, thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền tiếp tục có sự phối hợp tốt với chức sắc tôn giáo, đặc biệt là trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới và phổ biến pháp luật để đồng bào các tôn giáo được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách liên quan của Đảng và Nhà nước, để góp sức đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương vượt lên những thử thách, khó khăn, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển, phồn vinh, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Giữ vững tư tưởng, lập trường, một lòng trung thành với Đảng

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy và sự đoàn kết, nỗ của cả hệ thống chính trị nên tỉnh ta đã dành được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống người dân được nâng lên, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đặc biệt là các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, trong đó có các cựu chiến binh đã được bảo đảm, góp phần khích lệ, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Để cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thành công NQ đại hội, Hội CCB sẽ tiếp tục đoàn kết, gương mẫu và đi đầu trong mọi phong trào, cuộc vận động của các cấp chính quyền; tăng cường quán triệt, học tập và chấp hành nghiêm túc các NQ, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Dù khó khăn, trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng sẽ luôn phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, giữ vững tư tưởng, lập trường, một lòng trung thành với Đảng; luôn bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và ra sức đóng góp sức lực của mình để xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu mạnh.

Niềm tin, động lực lớn cho những chặng đường phấn đấu mới

Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Kiều Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Thạch Hà chia vui: Là một trong những đảng viên còn trẻ tuổi được tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tôi hết sức tự hào. Quá trình trực tiếp theo dõi Đại hội, tôi càng nhận thấy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các mục tiêu rất lớn đặt ra ở nhiệm kỳ mới.

Ý thức trách nhiệm cùng với thế mạnh của tuổi trẻ với sức khỏe, tinh thần hăng say, nhiệt huyết sẽ giúp tôi nỗ lực cao hơn nữa, không ngừng học tập, hoàn thiện mình, phấn đấu công tác thật tốt. Với chức trách, nhiệm vụ mới được giao phó là Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện, tôi sẽ tham mưu thực hiện các chính sách để tiếp tục phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình; tập trung vận động xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí cụ thể, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM, từ đó thiết thực cùng với toàn huyện, toàn tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thêm nguồn cảm hứng để sáng tác các tác phẩm về quê hương

Nhạc sỹ, NSƯT Quốc Nam đánh giá: Những năm qua, Hà Tĩnh đã có bước phát triển đột phá, diện mạo có nhiều khởi sắc. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công, tin rằng, những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội sẽ tiếp tục được phát huy. Đây chính là nguồn cảm hứng để anh em nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm cho đời. Từ đó, góp phần động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân như công nhân, nông dân hăng say lao động, sản xuất thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Nghệ thuật phản ánh cuộc sống. Cội nguồn của nghệ thuật bắt nguồn từ không khí thời đại, bối cảnh xã hội, điều kiện phát triển thực tế. Bởi vậy, nhịp sống sôi động như hiện nay chính là cơ hội, là kho đề tài để anh em nghệ sĩ sáng tạo. Tôi muốn nói đến nhịp sống sôi động ở các KKT và đời sống nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là những lĩnh vực, “nguồn sống” cho các tác phẩm thơ, nhạc, hội họa hình thành, góp phần làm lan tỏa các thành tựu và giá trị, đi sâu vào lòng người.

Mong muốn được cống hiến trí tuệ xây dựng quê hương

Sinh viên Nghiêm Thị Ngọc Diệp (Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh): Trong những ngày qua, cả tỉnh nhà luôn trong không khí phấn khởi, vui mừng hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sinh viên chúng em cũng được hòa chung vào sự kiện trọng đại ấy.

Là một sinh viên sắp sửa ra trường, được cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho xã hội, em thấy vui mừng, hạnh phúc khi đại hội đã diễn ra thành công; các đại biểu đã phát huy được trí tuệ, ý chí để đưa ra được những chiến lược phát triển cho tỉnh nhà.

Em mong trong nhiệm kỳ 2015-2020 các cấp, các ngành sẽ thực hiện thành công NQ đại hội, trong đó có những giải pháp, chính sách hiệu quả để giải quyết việc làm, nhất là cho những sinh viên như chúng em, để chúng em có cơ hội được cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Nhóm PV Thời sự


Nhóm PV Thời sự

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]