(Baohatinh.vn) - Lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển, mỗi thời kỳ có tên gọi khác nhau, nhưng ngành Tuyên giáo đã phát huy tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Phát huy truyền thống, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới

Lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển, mỗi thời kỳ có tên gọi khác nhau, nhưng ngành Tuyên giáo đã phát huy tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Cách đây 85 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Tài liệu này có sức cổ vũ to lớn để quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và kể từ đó, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân chống chiến tranh đế quốc. Ngày 1/8 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với ý nghĩa đặc biệt này, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi về công tác tuyên truyền đại hội Đảng. Ảnh: Mạnh Hà

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là một vũ khí sắc bén góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng; truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước vào trong nhân dân, tạo thành hành động tự giác của hàng triệu quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; động viên toàn Đảng, toàn dân làm nên những thành tựu vĩ đại của dân tộc. Ngành Tuyên giáo đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các thế hệ cán bộ trung kiên, có đức, có tài của Đảng và Nhà nước phục vụ các nhiệm vụ cách mạng.

Lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển, mỗi thời kỳ có tên gọi khác nhau, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt. Trong thời kỳ vận động cách mạng, những người cộng sản và những người yêu nước đã vượt qua gian khổ, hy sinh, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để làm công tác tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp rèn luyện, tiến tới tổ chức quần chúng đi theo Đảng, thực hiện khát vọng của dân tộc là độc lập, tự do. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám 1945, sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có sự đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng.

Trong những năm kháng chiến gian khổ nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo đã góp phần bồi dưỡng, xây dựng, phát triển sức mạnh và giá trị con người Việt Nam; khơi dậy và tổ chức các phong trào quần chúng thành cao trào cách mạng, làm nên chiến thắng vĩ đại chống kẻ thù xâm lược. Trong những năm xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN, những người làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo đã chủ động tổng kết các sáng kiến của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xác định và phát triển đường lối đổi mới, củng cố niềm tin vào lý tưởng của Đảng; khơi dậy và tạo nên sức mạnh tổng hợp toàn dân đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, trải qua các thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh luôn đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng. Sau khi Đảng bộ lâm thời Hà Tĩnh được thành lập (năm 1930), các tổ chức đảng đã sử dụng các hình thức tuyên truyền, cổ động để thức tỉnh quần chúng. Bất chấp sự khủng bố, đàn áp gắt gao của chính quyền tay sai, hoạt động tuyên truyền của Đảng tại Hà Tĩnh được triển khai tích cực với nhiều hình thức phong phú và có hiệu quả, tạo nên các phong trào đấu tranh sôi nổi, rộng khắp trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, cao trào 1936-1939 và 1939-1945, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền đầu tiên của cả nước.

Sau khi nước nhà giành độc lập, đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã hoạt động không mệt mỏi, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Chính phủ, hăng hái tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương, xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, diệt “giặc đói”, “giặc dốt”, xây dựng đời sống mới.

Từ năm 1954-1975, cán bộ tuyên giáo các cấp đã vận động đảng viên, quần chúng tham gia hoàn thành nhiệm vụ cải cách ruộng đất, sửa sai, chống âm mưu, hành động phá hoại của kẻ thù, giữ vững tình hình an ninh tại địa phương, hoàn thành các chương trình KT-XH. Ban tuyên giáo các cấp, ngành đã đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, xây dựng hậu phương, chi viện cho tiền tuyến. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh không ngừng được củng cố về số lượng và nâng cao chất lượng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân viết nên trang sử rất đỗi tự hào của quê hương: đánh thắng giặc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng CNXH và thực hiện đường lối đổi mới của đất nước.

Đội ngũ cán bộ, công chức tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh qua các thời kỳ luôn giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung, được Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều đồng chí đã trưởng thành từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được phân công giữ những vị trí quan trọng của Đảng, chính quyền.

Ngành Tuyên giáo cũng đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết và ban hành các chỉ thị, nghị quyết sát, đúng; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, cuộc vận động lớn… nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Với những kết quả nổi bật, liên tục nhiều năm qua, ngành được xếp đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và cờ thi đua của Chính phủ. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn của ngành; là nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ để ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tiếp tục rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, xu thế hội nhập toàn cầu mở ra thời cơ cho các quốc gia, đồng thời, cũng tiềm ẩn những yếu tố bất trắc, khó lường. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, tuy vậy, các nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn hiện hữu. Bên cạnh những kết quả đạt được, trên con đường phát triển, Hà Tĩnh vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tất cả tình hình đó đã tác động, tạo ra thuận lợi cũng như khó khăn cho công tác tuyên giáo của Đảng.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ cần tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 35, Chỉ thị 20, Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy và các chỉ thị, nghị quyết khác; chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước, trọng tâm là kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015);

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng cao của nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tại Trường Chính trị Trần Phú và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã;

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; đẩy mạnh việc tham mưu chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo; tiếp tục chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống; củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh, đội ngũ ban tuyên giáo các cấp…

Kỷ niệm 85 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo; tự hào về những kết quả đạt được trong 85 năm qua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại; cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu cao cả của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đặng Quốc Vinh

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Đặng Quốc Vinh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]