(Baohatinh.vn) - Sáng 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác nội chính, Kết luận số 28-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng; nghe báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kết quả hội nghị lần thứ XII Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy

Sáng 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác nội chính, Kết luận số 28-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng; nghe báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kết quả hội nghị lần thứ XII Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tham dự.

Mở đầu hội nghị, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Nguyễn Văn Huyên đã trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10-NQ/TU về công tác nội chính. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nội chính trong tình hình mới; nắm vững, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, tổ chức thi hành pháp luật và tham mưu về các vấn đề pháp luật;

Trưởng ban Nội chính Nguyễn Văn Huyên trình bày tóm tắt nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU về công tác nội chính

Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm, phòng chông tham nhũng, lãng phí; đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh chính trị, TTATXH phục vụ phát triển KT-XH nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng và tăng cường sự phối hợp trong công tác nội chính; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, tăng cường đầu tư hỗ trợ nguồn lực cho các cơ quan nội chính;

Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trong thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; chủ động hợp tác quốc tế về công tác nội chính theo đúng đường lối của Đảng và theo phân cấp...

Tiếp đó, hội nghị nghe Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái trình bày các nội dung Kết luận số 28-KL/TU về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó nhấn mạnh: các tổ chức Đảng, cấp ủy và UBKT các cấp cần tiếp tục nắm vững quan điểm về kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo, là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; kỷ luật là sức mạnh của Đảng. Từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo hướng chủ động, thường xuyên, toàn diện, đảm bảo quy định, quy trình;

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái trình bày các nội dung Kết luận số 28-KL/TU về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các vi phạm để kiểm tra, uốn nắn, phòng ngừa nhất là đối với cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp ngày càng phát triển đủ mạnh để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ...

Hội nghị cũng nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Hội nghị lần thứ XII của BCH Trung ương (khóa XI) với các nội dung trọng tâm về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Hội nghị lần thứ XII của BCH Trung ương (khóa XI)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Nghị quyết 10 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác nội chính là xuất phát từ tình hình thực tiễn phát triển của tỉnh hiện nay và những yêu cầu cấp thiết đặt ra trong quá trình phát triển thời gian tới. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, cấp, trước hết là người đứng đầu; tuyên tuyền nâng cao nhận thức, ý thức cho mọi cán bộ, đảng viên về công tác nội chính, coi đây là nhiệm vụ hệ trọng, thường xuyên; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện phòng ngừa từ xa, từ trước và nếu xảy ra vụ việc phức tạp thì phải giải quyết ngay từ cơ sở;

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Hội nghị lần thứ XII BCH Trung ương (khóa XI) đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân

Thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn, sát dân, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát tình hình, có các phương án để xử lý kịp thời, dứt điểm khi có vụ việc xảy; nâng cao chất lượng tham mưu các vấn đề pháp luật, trước hết là tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; tập trung nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và xử lý các vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, dư luận quan tâm...

Về Kết luận 28, yêu cầu cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp nhanh chóng triển khai quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận, gắn với triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát của ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, bồi dưỡng về kiểm tra, giám sát đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Hội nghị lần thứ XII BCH Trung ương (khóa XI) đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung học tập NQ của ĐH lần thứ XVIII để sớm đưa NQ vào cuộc sống; chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015, tổng kết xây dựng Đảng vào cuối năm;

Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm.

Các đơn vị, sở ngành, địa phương triển khai vụ đông năm 2015, vụ xuân 2016 và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016, nhất là gieo trồng các loại cây rau, màu; tăng cường các biện pháp tài chính ngân sách, quản lý thị trường; đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng, Chợ thị xã Kỳ Anh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh thời điểm cuối năm và Tết Bính Thân 2016; chuẩn bị tốt để tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]