(Baohatinh.vn) - Sáng 11/3, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tạo môi trường thuận lợi để công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đạt hiệu quả cao nhất

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh ghi nhận những kết quả quan trọng công tác lý luận của Đảng trong thời gian qua. Những kết quả đó góp phần tích cực vào thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước; xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương cần tổng kết, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận chỉ ra được những mặt còn tồn tại, hạn chế gắn với thực tiễn của đơn vị, địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị khóa VII về công tác lý luận của Đảng.

Triển khai quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu Nghị quyết, đề ra phương hướng thực hiện hiệu quả ở đơn vị, địa phương mình. Các tổ chức đảng, người đứng đầu phải tạo môi trường thuận lợi, dân chủ, có kế hoạch cụ thể để công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 28-3-1992 của Bộ Chính trị khóa VII, công tác lý luận của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. Đã bước đầu hình thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...

Về nhiệm vụ công tác lý luận và các hướng nghiên cứu chủ yếu từ nay đến năm 2030: Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, trước mắt, tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định, phát triển các chủ trương, đường lối lớn của Đảng giai đoạn 2016 - 2021; đồng thời, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển công tác lý luận đáp ứng yêu cầu khi Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Từ nay đến năm 2030, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao năng lực khoa học phục vụ phát triển công tác lý luận, bảo đảm cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nam Giang


Nam Giang


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]