(Baohatinh.vn) - Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là kim chỉ nam định hướng cho công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay. Với vai trò là cánh tay đắc lực của Đảng, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh cần linh hoạt và sáng tạo trong tuyên truyền và lan tỏa các giá trị của tác phẩm.

Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là kim chỉ nam định hướng cho công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay. Với vai trò là cánh tay đắc lực của Đảng, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh cần linh hoạt và sáng tạo trong tuyên truyền và lan tỏa các giá trị của tác phẩm.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013 - 1/2/2023).

Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết đậm chất lý luận và thực tiễn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư được tập hợp, hệ thống lại nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, thực hiện hiệu quả về việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức thù địch đã lợi dụng, sử dụng nhiều cách thức đưa ra luận điệu xuyên tạc, phản động.

Được coi là “cánh tay đắc lực của Đảng”, để những giá trị của cuốn sách được lan tỏa sâu rộng, hơn ai hết, lực lượng đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, giới thiệu về tác phẩm, về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta đến các tầng lớp nhân dân.

Mỗi đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần học tập, nhận thức đầy đủ những giá trị của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên thanh niên phải là người tuyên truyền, lan tỏa ngày càng sâu rộng về những giá trị của tác phẩm trong hệ thống chính trị và xã hội.

Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Mỗi đoàn viên thanh niên phải là người tuyên truyền, lan tỏa ngày càng sâu rộng về những giá trị của tác phẩm trong hệ thống chính trị và xã hội. Ảnh Internet

Tác phẩm có hơn 600 trang sách, 111 bức ảnh với ba phần chính: Phần thứ nhất - “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, tập trung làm rõ một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong 10 năm qua và chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Phần thứ hai - “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, từ đó chỉ rõ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ ba - “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, đã tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.

Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức phát hành cuốn sách của Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVN

Tác phẩm là tài liệu quý báu đầy tính chân thực, khách quan, toàn diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế.

Đồng thời, tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách được trình bày hơn 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần và Tài liệu Hỏi - đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm. Ảnh Internet

Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư để có các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả.

Từ đó đã khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đoàn thanh niên Cụm thi đua số 1 (Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức sinh hoạt đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ - trách nhiệm, niềm tin và khát vọng”.

Vì thế, tổ chức Đoàn thanh niên cần tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về nội dung tác phẩm; tăng cường bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho đoàn viên.

Tin liên quan:
 • Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

 • Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  Hà Tĩnh lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được các tổ chức đảng ở Hà Tĩnh triển khai sâu rộng ở cơ sở.

 • Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  Hà Tĩnh quán triệt nội dung cuốn sách về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ...

  770 cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn; bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn Hà Tĩnh đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phan Thị An Phú


Phan Thị An Phú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]