(Baohatinh.vn) - Cách đây 84 năm, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1/8, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Tài liệu này có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một cột mốc trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên giáo, tư tưởng của Đảng.

Kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2014)

Xứng đáng là đội quân xung kích trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

Cách đây 84 năm, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1/8, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Tài liệu này có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một cột mốc trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên giáo, tư tưởng của Đảng.

>> Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) chuẩn y, lấy ngày 1/8 hàng năm là ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư và Ban Khoa giáo T.Ư thành Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

84 năm qua, tùy vào từng thời điểm lịch sử, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi, bộ máy tổ chức và đội ngũ khác nhau, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục về cơ bản thống nhất và xuyên suốt. Truyền thống vẻ vang của ngành được giữ vững, phát huy và ngày càng được bồi đắp. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác tuyên giáo ngày càng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Huyện Can Lộc tuyên dương nông dân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Hưng

Chung sức cùng toàn ngành, hoạt động tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh luôn giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo không ngừng rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung, được Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên (CBĐV) và quần chúng nhân dân ngày càng được tăng cường; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh được đẩy mạnh và đổi mới, tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp; giữ vững định hướng dư luận trong Đảng bộ và nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí được tăng cường; đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; công tác khoa giáo ngày càng đi vào chiều sâu và đạt chất lượng cao trên các mặt; việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa - văn nghệ sâu sát, hiệu quả hơn; công tác lý luận chính trị và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm đúng mức…

Đặc biệt, qua 8 năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của cấp ủy đã góp phần to lớn và quan trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét về nhận thức và hành động trong CBĐV và nhân dân, được dư luận đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao…

Những kết quả đó đã chứng tỏ năng lực, uy tín của ban tuyên giáo các cấp, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí công tác tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ CBĐV ngày càng trong sạch vững mạnh. Từ đó góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, trong nhân dân, cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chính trị, KT-XH, QPAN mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Phát huy truyền thống vẻ vang, thời gian tới, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân gắn với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; kết hợp chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QPAN và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác tái định cư, GPMB phục vụ các dự án lớn trên địa bàn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; làm tốt công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo trong tình hình mới; từng bước đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, gắn với xây dựng chương trình hành động, làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, CBĐV để nâng cao hiệu quả việc đưa nghị quyết vào cuộc sống; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBĐV và nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề trọng tâm năm 2014 là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục động viên đội ngũ văn nghệ sỹ, báo chí hăng hái sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thường xuyên, chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng CBĐV và nhân dân để tham mưu đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời những tiêu cực phát sinh. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ban xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp về công tác tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ, công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn. Quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của T.Ư, của tỉnh về công tác quản lý và hoạt động báo chí, giữ vững tính định hướng chính trị, góp phần quan trọng tham gia giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc trên địa bàn.

Đổi mới và tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo hướng bám chắc thực tiễn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, phục vụ nhiệm vụ chính trị kịp thời và hiệu quả hơn. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực GD-ĐT, khoa học - công nghệ, môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, gia đình, thể thao… Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục lịch sử truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Củng cố tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp, quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề, có chuyên môn, tri thức và phương pháp làm việc khoa học, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác.

Hà Tiến Lam

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Hà Tiến Lam
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]