Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 5 năm 2021-2025; tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh đất nước, tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều thay đổi, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên tỉnh nhà tiếp tục đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Các lượng hải quan và BĐBP Hà Tĩnh phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu vào làm thủ tục xuất nhập khẩu tại cảng Vũng Áng. Ảnh: Thanh Hoài

Tăng trưởng kinh tế đạt khá; thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; giải ngân đầu tư công trong nhóm đầu cả nước. Sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Tuy vậy, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt theo kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội; chăn nuôi gặp khó khăn do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch bị thiệt hại nặng nề; chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh ở một số địa phương có biểu hiện chững lại; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng; một số lĩnh vực như văn hóa - nghệ thuật, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường một số nơi chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai phạm. Cải cách hành chính một số mặt, lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, nhất là giải quyết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp và người dân; giải quyết tồn đọng sau sáp nhập cấp xã chưa được tập trung xử lý. Việc đối thoại, tiếp công dân ở một số địa phương thực hiện chưa nghiêm, hiệu quả chưa cao. Tình hình an ninh trật tự tại cơ sở còn những tiềm ẩn; đời sống một bộ phận người dân còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022” và yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, giám đốc các doanh nghiệp, thủ trưởng các đơn vị thuộc cụm, khối thi đua tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen cho 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2021. Ảnh: Ngọc Loan

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 25/5/2021 về tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; phục hồi, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy nhanh chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, giao thông, tài nguyên và môi trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết tồn đọng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Cả tỉnh chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”; phong trào giảm nghèo; “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Thu, nộp ngân sách”; “Lao động sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Cải cách hành chính”; “Xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Thi đua quyết thắng”; “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; thi đua đảm bảo an ninh, trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022,...

Phát động các đợt thi đua cao điểm trong năm 2022

Đợt thi đua thứ nhất (từ tháng 01/2022 đến 30/6/2022): Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), gắn với hoạt động mừng Xuân Nhâm Dần; 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022); 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập TP. Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022). Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022. Tổ chức tổng kết đợt thi đua, gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022, hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Đợt thi đua thứ hai (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022): Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng (06/6/1847 - 06/6/2022), lãnh tụ của phong trào Cần Vương; 92 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022); 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), với mục tiêu thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, gắn với hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; trưởng các cụm, khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời. Quan tâm phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đánh giá đúng thành tích, được dư luận xã hội đồng tình, tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua, trong đó chú trọng khen thưởng hộ gia đình, công nhân, nông dân, chiến sỹ, người trực tiếp sản xuất, công tác, phấn đấu đạt trên 35%, trong đó cấp tỉnh khen đạt trên 40%; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Không khí sản xuất tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ). Ảnh: PV

Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước; quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; đổi mới hoạt động các cụm, khối thi đua, khắc phục các nội dung còn mang tính hình thức, xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Một góc thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Tùng

Đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; những kết quả đạt được trong phong trào thi đua thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch cần hoàn thành trong các đợt thi đua, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu lập thành tích cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Người dân thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ (Lộc Hà) treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Kiều Minh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức hội phối hợp với chính quyền cùng cấp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025).

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các doanh nghiệp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các khối thi đua thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

P. V

4:20:01:2022:05:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM