Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Để ngày bầu cử diễn ra bảo đảm đúng luật, dân chủ, thực sự là ngày hội của toàn dân, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về nội dung này.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Với mục tiêu: “Ngày bầu cử diễn ra bảo đảm đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm, phải thực sự là ngày hội của toàn dân”, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã và đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh về nội dung này.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

- P.V: Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra. Ông có thể đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua?

- Ông Trần Tú Anh: Bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Trung ương, Hà Tĩnh đã nhanh chóng, tích cực triển khai, thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Cùng với việc ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 7/8/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử; UBND tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp, đã thành lập UBBC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng số lượng, thành phần và thời gian theo luật định. UBBC đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ở từng địa phương, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc để phục vụ công tác bầu cử.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Tổ dân phố Tân Yên, phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (ảnh Thu Hà).

Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các hội nghị quán triệt quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử, các hội nghị hiệp thương để giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Công tác nhân sự, hiệp thương được triển khai tích cực với quan điểm chất lượng đại biểu được đặt lên hàng đầu; đảm bảo người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, có năng lực thực tiễn, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và bản lĩnh. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ theo đúng quy định; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, hợp tác xã.

Các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hai và ba ở các địa phương đã được ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp tổ chức đúng thành phần, thời gian và quy trình; tiến hành thảo luận dân chủ; lựa chọn, giới thiệu các ứng cử viên căn cứ vào tiêu chuẩn, năng lực, sự tín nhiệm của cử tri ở nơi làm việc và nơi cư trú; bảo đảm số dư trong danh sách những người ứng cử tại mỗi đơn vị bầu cử.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Hà Tĩnh có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Số lượng ĐBQH ở tỉnh được bầu là 7 người với 3 đơn vị bầu cử; 54 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII với 13 đơn vị bầu cử; 418 đại biểu HĐND cấp huyện với 94 đơn vị bầu cử; 5.011 đại biểu HĐND cấp xã với 1.408 đơn vị bầu cử. Theo kế hoạch, sau khi niêm yết danh sách những người ứng cử chính thức đến trước ngày bầu cử, ứng viên sẽ gặp gỡ, tiếp xúc, trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Công an xã Thạch Long (Thạch Hà) niêm yết danh sách cử tri (ngày 13/4/2021). Ảnh: Thùy Dương

- P.V: Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, các điều kiện đảm bảo trong thời gian tới sẽ là gì, thưa ông?

- Ông Trần Tú Anh: Trong thời gian tới, tỉnh tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử; tiếp tục chỉ đạo địa phương làm tốt công tác nhân sự, chú trọng bảo đảm tối đa đúng cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử, nhất là tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, tái cử.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trực quan, để cử tri và Nhân dân phấn khởi, sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân vào ngày 23/5 sắp tới. Tiếp tục triển khai các nội dung bầu cử theo kế hoạch, trong đó, tập trung chỉ đạo về công tác vận động bầu cử, tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri, bảo đảm quyền vận động bầu cử bình đẳng giữa những ứng viên với nhau, không thiên vị, phải công bằng, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri, chuẩn bị các điểm bầu cử, tập huấn nghiệp vụ cho tổ bầu cử; tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định…

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lộc Hà kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở xã Bình An. Ảnh: Tiến Dũng

Chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng trong tình huống có dịch bệnh, mưa bão, thiên tai xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: “Chọn mặt gửi vàng!”

Công an phường Hưng Trí và cán bộ Đội An ninh (Công an TX Kỳ Anh) trao đổi về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoàng

Tăng cường theo dõi, đôn đốc và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng sự quyết tâm cao, kỳ vọng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ diễn ra thành công, an toàn, hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do Nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

- P.V: Xin cảm ơn ông!

Thùy Dương (thực hiện)

thiết kế: huy tùng

4:22:04:2021:08:39

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM