Cập nhật: 08:59 12/03/2023
Tài liệu phục vụ Đại hội Công đoàn Báo Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÁO HÀ TĨNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Tài liệu phục vụ Đại hội Công đoàn Báo Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÁO HÀ TĨNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BÁO HÀ TĨNH

LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023-2028

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÁO HÀ TĨNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BÁO HÀ TĨNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BÁO HÀ TĨNH KHÓA VIII TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2023-2028

PHẦN MỞ ĐẦU

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Báo Hà Tĩnh thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp trong điều kiện quê hương, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 75 năm ngày thành lập nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại hội Đảng các cấp và bầu cử ĐBQH (khóa XV) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2021-2026)… Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để công đoàn Báo Hà Tĩnh thể hiện vai trò, làm tốt hơn nhiệm vụ, chức năng của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động công đoàn gặp không ít khó khăn thách thức như: tiền lương, đất ở nhà ở, thiên tai, dịch COVID-19, giá cả thị trường… đã tác động không nhỏ đến đời sống, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đoàn viên và hoạt động công đoàn. Vượt qua những khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy và Ban Biên tập, Công đoàn cơ sở Báo Hà Tĩnh đã tập hợp, động viên cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, phấn đấu xây dựng và phát triển đơn vị; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò làm chủ, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức, người lao động; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Để đánh giá tình hình đoàn viên công đoàn và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Hà Tĩnh trình đại hội báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BÁO HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2017-2022

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công đoàn cơ sở Báo Hà Tĩnh hiện có 57 đoàn viên (giảm 2 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có 18 cán bộ hợp đồng, sinh hoạt tại 5 phòng chuyên môn: Xuất bản, Kinh tế, Chính trị - Xã hội, Xây dựng Đảng - Nội chính - Bạn đọc và Hành chính - Trị sự (cơ cấu 5 ủy viên BCH). Trong đó, nữ 28 đồng chí (chiếm 49,1%), đảng viên 53 đồng chí (chiếm 92,9%) người; về trình độ chuyên môn, có 50 người trình độ đại học và trên đại học; 10 người có trình độ cao cấp chính trị, 8 người có trình độ trung cấp chính trị. Nhìn chung, tất cả đoàn viên công đoàn đoàn kết gắn bó, gương mẫu, nhiệt tình trong công tác, tận tụy với nghề nghiệp, có trách nhiệm với tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn, cơ quan Báo Hà Tĩnh có truyền thống đoàn kết, CBVCNLĐ có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống trong sáng, chuyên môn vững vàng; đoàn viên công đoàn có nhận thức cao. Tuy nhiên, phần lớn phóng viên chủ yếu tác nghiệp ở cơ sở nên khó tập trung triển khai các phong trào, hoạt động; việc đánh giá, giám sát đòi hỏi công phu và có thời gian. Áp lực về công việc chuyên môn lớn, thời gian làm việc ngoài giờ nhiều dẫn đến khó khăn trong sắp xếp, tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ. Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công đoàn phải thu hẹp các hoạt động văn hóa, thể thao; nhiều hoạt động xã hội do Công đoàn Báo Hà Tĩnh lên kế hoạch không thể tổ chức được.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBVCNLĐ

Hàng năm công đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chuyên môn để thực hiện tốt các nội dung về quy chế dân chủ trong cơ quan nhằm xây dựng khối đại đoàn kết và quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ qua, với sự tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên công đoàn, các quyền lợi của cán bộ, đoàn viên được đảm bảo như: chế độ làm thêm giờ, nghỉ phép, ốm đau, thai sản, tiền thưởng, tăng lương định kỳ, tăng lương trước thời hạn đều được thực hiện theo đúng quy định. Công đoàn tích cực phối hợp với chuyên môn thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính, ký kết tuyên truyền với các đơn vị, góp phần tăng thu nhập cho đoàn viên.

Hàng năm công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị CBVCNLĐ đảm bảo đúng nội dung, quy định theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh và chỉ đạo của cấp ủy. Tại các hội nghị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia đóng góp nhiều ý kiến về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy, quy chế của cơ quan và các phòng chuyên môn, tạo sự đồng thuận, dân chủ, đoàn kết thống nhất cao.

Phát huy vai trò của tổ chức trong các hội đồng được thành lập tại cơ quan, công đoàn đã có những ý kiến quan trọng trong quá trình đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chính trị, cho đoàn viên. Nhiệm kỳ 2017-2022, có 42 đoàn viên tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kết quả, nhiệm kỳ 2017-2022 có: 85 lượt người nâng lương, trong đó nâng lương trước thời hạn 12 người; 7 người được giải quyết chế độ thai sản; 03 người được giải quyết chế độ ốm đau; 140 lượt đoàn viên được nghỉ phép; 02 đoàn viên ốm đau, điều trị dài ngày được Công đoàn tham mưu cấp ủy, phối hợp chuyên môn giảm các chỉ tiêu phụ; hỗ trợ 30 lượt đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai (lũ lụt 2020), dịch bệnh (dịch COVID-19 năm 2021). Trong nhiệm kỳ, có 15 lượt cán bộ được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, đoàn viên được lãnh đạo chuyên môn phối hợp với công đoàn quan tâm thực hiện, chú trọng nâng cao chất lượng. Điều kiện về cơ sở vật chất cũng như môi trường làm việc của đoàn viên công đoàn được quan tâm, trang bị đầy đủ, môi trường xanh sạch đẹp, các hạng mục và trang thiết bị tập luyện thể thao, văn nghệ được đầu tư, như: sân bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng bàn... đáp ứng nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe của đoàn viên.

Công đoàn còn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức cho CBVC NLĐ đi tham quan học tập kinh nghiệm các báo địa phương, hành hương về các địa chỉ đỏ; tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tặng quà cho con em người lao động trong cơ quan; phát thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập với số tiền hàng chục triệu đồng. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) gắn với Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), công đoàn cùng với chuyên môn tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa các gia đình CBVCNLĐ; quan tâm và thực hiện tốt việc thăm hỏi, hiếu hỷ, trợ cấp đoàn viên trong cơ quan, chúc tết, mừng thọ các gia đình cán bộ, nhân viên trong tòa soạn. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ, viên chức, người lao động đã quyên góp được hơn cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan ốm đau đột xuất với số tiền gần 100 triệu đồng.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Báo Hà Tĩnh không chỉ vận động đoàn viên hướng ứng, tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội của các cấp, ngành phát động, kêu gọi mà còn chủ động triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa. Với việc huy động từ cộng đồng và nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, phóng viên, người lao động trong cơ quan (50.000 đồng/người/tháng), 5 năm qua, Công đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức hơn 400 lượt tặng quà, với số tiền hơn 800 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo học giỏi trong toàn tỉnh. Trong các đợt thiên tai lũ lụt (năm 2020), dịch bệnh COVID - 19 (2021), hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn viên công đoàn đã kết nối với các tổ chức, cá nhân quyên góp các phần quà, tiền trị giá trên 3 tỷ đồng ủng hộ người nghèo và các gia đình chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ Nhân dân Miền Nam phòng, chống dịch. Công đoàn Báo Hà Tĩnh cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội do Công đoàn Khối các cơ quan Đảng tổ chức, đặc biệt là chương trình tết cho các cụ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Bên cạnh đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã kết nối nhà tài trợ, nhà hảo tâm xây dựng 12 nhà tình thương cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện Cẩm Xuyên, Thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đoàn viên thực hiện hơn 100 bài viết đăng trên chuyên mục “Địa chỉ tình thương” và kêu gọi, khâu nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ năm 2018, Công đoàn chủ trì thực hiện chương trình kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ các cháu mồ côi chi phí trong suốt quá trình học tập. Đến thời điểm này có 24 cháu mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh đang được nhận hỗ trợ số tiền từ 500 -1 triệu đồng/cháu/tháng; 1 cháu mồ côi được hỗ trợ mức 2,5 triệu đồng/tháng theo chương trình Hỗ trợ học sinh nghèo đạt điểm cao vào đại học; ngoài ra có 3 cháu đã hoàn thành chương trình học với sự đồng hành của chương trình. Tổng số tiền kết nối hỗ trợ của chương trình trong 5 năm qua đạt hơn 1 tỷ đồng.

2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn

Công đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Báo Hà Tĩnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức cho 100% đoàn viên học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chính sách, pháp luật của Nhà nước và của công đoàn. BCH Công đoàn còn tham mưu cho cấp ủy phối hợp với BBT triển khai sâu rộng nhiều đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên công đoàn về các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các chỉ thị, kết luận, quyết định của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức.

Bên cạnh việc các chi bộ tổ chức cho đảng viên học tập, sinh hoạt chuyên đề: xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các tổ công đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề bàn, thảo luận, góp ý nhiều nội dung thiết thực, sát với nhiệm vụ chuyên môn. Tất cả đoàn viên công đoàn đều tham gia đầy đủ, ghi chép thường xuyên việc học tập và làm theo gương Bác, bên cạnh đó còn viết hàng trăm tin, bài về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ qua, công đoàn đã xây dựng và biểu dương 1 tập thể, 6 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo Bác.

Nhân các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, gặp mặt truyền thống, treo băng cờ, khẩu hiệu... tạo không khí sôi nổi, phấn khởi. Công đoàn Báo Hà Tĩnh đã động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia tích cực vào Giải bóng chuyền hơi nữ, Giải bóng chuyền đệm nam khối các cơ quan Đảng, Giải bóng đá nam Hội Nhà báo Hà Tĩnh. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được Ban Chấp hành chú trọng tổ chức hoạt động, với các môn: bóng chuyền hơi nam - nữ, bóng đá nam, bóng bàn, bóng chuyền đệm... Sau giờ làm việc, đoàn viên tích cực tập luyện, hưởng ứng các phong trào.

Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến do các cấp và công đoàn cấp trên phát động, nhất là tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến”, “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh, “Bác Hồ với Hà Tĩnh – Hà Tĩnh làm theo Bác”...

Nhiều hoạt động Tháng Công nhân đã được tập trung triển khai, thực hiện theo những nội dung định hướng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, với mục tiêu xác định hoạt động Tháng Công nhân là tháng cao điểm hoạt động của tổ chức công đoàn góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn đề ra, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Hàng năm, Báo Hà Tĩnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh mở chuyên mục Lao động Công đoàn. Qua đó, các đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động công đoàn, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của toàn tỉnh nói chung.

3. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn

Công đoàn đã tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh. Phát động trong toàn thể đoàn viên nghiên cứu để tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp với nhiều ý kiến trách nhiệm tâm huyết được tổng hợp trình các cấp. Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Báo Hà Tĩnh đã bồi dưỡng, giới thiệu 01 cán bộ Công đoàn tiếp tục tham gia vào BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chế độ sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt BCH Công đoàn được duy trì đảm bảo. Cán bộ công đoàn luôn được tham gia các lớp tập huấn do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức, qua đó đã phát huy cao hiệu quả trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động. Kỷ niệm ngày thành lập công đoàn hàng năm, Công đoàn Báo Hà Tĩnh tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn Khối các cơ quan Đảng, Công đoàn Viên chức tỉnh.

Vai trò của tổ chức công đoàn đã được phát huy, hàng tháng thực hiện sinh hoạt định kỳ Ban Chấp hành và các tổ công đoàn. Hình thức sinh hoạt đã được đổi mới về nội dung, phát huy tinh thần góp ý kiến để xây dựng tập thể, cá nhân và hoạt động công đoàn. Hàng năm bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Công đoàn Viên chức tỉnh giao để triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa trong khối tạo sự gắn kết, giao lưu học tập lẫn nhau.

Công tác tự kiểm tra, đánh giá xếp loại hàng năm của công đoàn cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định hướng dẫn của công đoàn cấp trên; việc tự đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở hàng năm dựa trên tiêu chí thi đua cụ thể và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Công đoàn Viên chức tỉnh giao, kết quả xếp loại đã động viên thi đua, phấn đấu.

Trong nhiệm kỳ, công đoàn đã giới thiệu cho cấp ủy kết nạp được 17 đảng viên mới vào hàng ngũ của Đảng. 2 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị; 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Hà Tĩnh; 2 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập, 1 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn nhìn chung đã đảm bảo được các yêu cầu đặt ra; quán triệt theo nguyên tắc các bên bình đẳng, hợp tác, tôn trọng, tất cả hướng tới mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Báo Hà Tĩnh, vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động. Việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn và chuyên môn đã tạo được sự thống nhất cao trong việc nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị, cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tạo mối quan hệ gắn bó, mật thiết hơn giữa công đoàn với chuyên môn.

4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên

Trong 5 năm qua, Công đoàn và chuyên môn đã ký kết công tác phối hợp và phát động các phong trào thi đua; tổ chức ký cam kết thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài các phong trào thi đua được phát động từ đầu năm, tại các thời điểm tập trung cho các số báo, đợt tuyên truyền, vận động, Công đoàn Báo Hà Tĩnh phát động các đợt thi đua ngắn, như tổ chức xuất bản các số báo xuân, các số báo đặc biệt chào mừng các ngày lễ; tổ chức tuyên truyền các sự kiện đột xuất, phòng chống dịch COVID-19…

Với việc thực hiện sôi nổi, tích cực các phong trào thi đua do công đoàn phát động, toàn thể CBVCNLĐ đã đoàn kết, nỗ lực góp sức cùng cơ quan Báo Hà Tĩnh bám sát, đón đầu các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tranh thủ sự chỉ đạo, định hướng trực tiếp của lãnh đạo tỉnh để xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương để mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, thực hiện các chuyên đề, bài viết chuyên sâu trên các lĩnh vực; duy trì ổn định, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục.

Các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm được chú trọng, như: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh. Với sự chỉ đạo của Ban Biên tập, Công đoàn đã phát động các phong trào thi đua thực hiện các tin, bài tuyên truyền kỷ niệm đạt hiệu quả cao.

Chất lượng 2 tờ báo in và báo điện tử tiếp tục được nâng cao; mô hình sản xuất hội tụ hoạt động nhịp nhàng, phát huy hiệu quả; các trang mạng xã hội được phát triển thành những cánh tay nối dài của tờ báo, đưa thông tin kịp thời tới độc giả. Các sản phẩm báo chí đa phương tiện được gia tăng, nâng cao chất lượng. Góp phần quan trọng để tạo nên kết quả này có vai trò của các phong trào thi đua được công đoàn phát động và được toàn thể CBVCNLĐ hướng ứng sôi nổi, thực hiện hiệu quả trong thời gian qua.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” và tham gia chương trình MTQG xây dựng NTM”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động xây dựng người CBVCNLĐ “Trung thành, trách nhiệm liêm chính, sáng tạo” được phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được triển khai trong tất cả các tổ công đoàn và được đông đảo đoàn viên hưởng ứng sôi nổi. Trong đó, Công đoàn Báo Hà Tĩnh đã tích thực tham gia thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM với các hoạt động thiết thực. Cụ thể là đã tham mưu cơ quan hoàn thành vai trò đỡ đầu xã Thạch Bàn (Thạch Hà), tiếp tục đỡ đầu một thôn của xã Phúc Đồng (Hương Khê) trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Theo đó đã huy động lực lượng đoàn viên tham gia các công trình đường điện thắp sáng làng quê, chỉnh trang thôn xóm tại các xã, thôn nhận đỡ đầu; phối hợp với cơ quan vận động nguồn lực tặng quà tết cho các đối tượng chính sách, vận động các DN hỗ trợ xã làm nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thạch Bàn; hỗ trợ kinh phí xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ tại xã Thạch Bàn; hỗ trợ thôn 7 xã Phúc Đồng mua bàn ghế nhà văn hóa thôn. Tổng số tiền huy động, đóng góp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trong nhiệm kỳ qua là 520 triệu đồng.

Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng được triển khai một cách sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực như: tiết kiệm điện nước, xăng xe, khoán văn phòng phẩm, công tác phí… Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên được duy trì và đẩy mạnh.

Các đoàn viên công đoàn là phóng viên, biên tập viên sôi nổi với các phong trào thi đua thực hiện viết được nhiều bài hay, chụp nhiều ảnh đẹp; xây dựng các số báo hay, giao diện báo đẹp; giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi báo chí Trung ương, ngành, địa phương. Tiêu biểu như các đoàn viên Mai Thủy, Mạnh Hà, Thành Chung, Công Ngọc, Thu Hà, Thiên Vỹ, Đình Nhất, Huy Tùng đã giành giải báo chí quốc gia, giải búa liềm vàng trung ương; nhiều đoàn viên như Đình Trung, Anh Hoài, Thăng Long, Thúy Ngọc, Nguyễn Oanh, Kiều Minh, Tiến Dũng, Dương Chiến giành giải cao trong giải báo chí Trần Phú, giải báo chí viết về đề tài xây dựng NTM và các giải của các ngành tổ chức.

Đoàn viên công đoàn làm việc ở các bộ phận họa sỹ, kỹ thuật, vi tính, quản trị mạng thi đua thực hiện các phong trào thi đua học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, sáng tạo thực hiện các số báo hay, đẹp, hạn chế tối đa sai sót. Những năm gần đây phong trào sáng tạo trong tổ chức trình bày các trang báo và đổi mới giao diện báo điện tử để tăng tính hấp dẫn của các tờ báo đã được các đoàn viên tham gia tích cực, hiệu quả. Tiêu biểu trong các phong trào này là các đoàn viên Huy Tùng, Công Ngọc, Thành Nam, Thái Hòa, Nguyễn Tuyết, Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Thị Nguyệt.

Đoàn viên công đoàn ở bộ phận Hành chính - Trị sự tham mưu tích cực cho BBT, BCH Công đoàn ban hành các Quy chế quản trị cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ; phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, trang trí công sở gọn gàng, đẹp mắt. Các đoàn viên: Quốc Khánh, Hoài Hương, Minh Hiếu đã xây dựng và thực hiện hiệu quả các sáng kiến về tiết kiệm điện nước, xăng xe, khoán văn phòng phẩm, chi trả các chế độ, góp phần tiết kiệm chi, nâng cao đời sống CBVC NLĐ.

Nhiệm kỳ 2017-2022, các phong trào thi đua trong CBVCNLĐ được phát động sôi nổi, góp phần để Báo Hà Tĩnh tổ chức xuất bản hơn 1.560 số báo in (số thường và nhiều số báo đặc biệt chào mừng các sự kiện, lễ, tết) và hơn 1825 số báo điện tử. Trong 5 năm qua, đã có hơn 147.8 triệu người dùng với 270 triệu lượt đọc Báo Hà Tĩnh; tờ báo tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu về số lượng người đọc theo trang đánh giá uy tín Similarweb.

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Báo Hà Tĩnh đã được quan tâm, chất lượng được nâng cao, các đồng chí trong cấp ủy, chuyên môn, đặc biệt là người đứng đầu luôn gương mẫu trong việc chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó đẩy mạnh công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Bên cạnh tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua gắn với khen thưởng vào cuối mỗi năm, sau các đợt thi đua ngắn, Công đoàn tham mưu BBT đánh giá kết quả và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; mức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân được nâng lên.

Từ kết quả phong trào thi đua, Báo Hà Tĩnh đã tổ chức khen thưởng cho 2 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; 02 tập thể, 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và 18 CB-PV cơ quan khen vì có thành tích trong công tác phòng chống, tuyên truyền về dịch COVID - 19; tiến hành sơ kết và biểu dương khen thưởng 8 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021...

Phong trào thi đua thực hiện các tác phẩm chất lượng cao được Công đoàn phối hợp với Ban Thư ký Chi hội nhà báo Báo Hà Tĩnh phát động, động viên và hỗ trợ phóng viên thực hiện. Từ kết quả các phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Báo Hà Tĩnh đã giành 4 giải C báo chí quốc gia; 1 giải C Giải Búa liềm vàng toàn quốc; 1 giải A, 1 giải B Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới toàn quốc; 1 giải khuyến khích viết về ngành Tài chính toàn quốc; nhiều tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú; Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt; Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh; Giải báo chí “65 năm Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”…

Với những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở vinh dự được tặng thưởng các danh hiệu thi đua cho các tập thể cá nhân. Nhiệm kỳ qua, tập thể Công đoàn Báo Hà Tĩnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen, 2 cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen, 2 cá nhân được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen và 12 cá nhân được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen; 1 đồng chí được Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương cán bộ CĐCS tiêu biểu giai đoạn 2017-2022, 1 đồng chí được Công đoàn viên chức tỉnh vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; 5 đồng chí được Công đoàn Báo Hà Tĩnh biểu dương lao động giỏi giai đoạn 2015-2020.

5. Công tác vận động nữ CBVCLĐ

Lực lượng cán bộ nữ Báo Hà Tĩnh có 28 đoàn viên, chiếm 49,1% tổng số đoàn viên. Quán triệt Chỉ thị 03 ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CBCCVC”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, các phong trào thi đua trong nữ CBVCLĐ được triển khai sôi nổi, hiệu quả với nhiều nội dung các làm hay, thu hút đông đảo nữ cán bộ, đoàn viên tham gia.

Chiếm 49,1% trong tổng số đoàn viên, lực lượng cán bộ nữ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, giành giải cao trong các giải báo chí và đóng góp quan trọng vào thành công của các phong trào thi đua của công đoàn phát động. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nữ đoàn viên còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan, đoàn thể như phong trào thể thao, văn nghệ... Không chỉ giỏi việc nước, các nữ đoàn viên còn làm tốt vai trò chăm sóc gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi nhiều cháu đã đạt được những kết quả cao trong học tập.

Chương trình hoạt động của Ban Nữ công hàng năm đã được xây dựng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh. Hằng năm, 100% đoàn viên nữ đều đạt danh hiệu 2 giỏi, nhiều chị được bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp. Nhiệm kỳ qua có 28 lượt đoàn viên nữ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 10 lượt đoàn viên nữ được tặng bằng khen của UBND tỉnh, có 01 đoàn viên được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh tặng... Có 6 cán bộ nữ được quy hoạch bổ nhiệm giữ chức vụ từ phó phòng trở lên; 2 cán bộ nữ được đề bạt chức vụ Phó Tổng biên tập; 3 cán bộ nữ được đề bạt chức vụ phó trưởng phòng; 1 cán bộ tham gia cấp ủy Đảng bộ.

Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, Công đoàn và Ban Nữ công đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như: mít tinh kỷ niệm, tặng quà, tham quan địa chỉ đỏ, du lịch tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh; tập huấn về Luật Hôn nhân gia đình, Pháp lệnh Dân số KHHGĐ. Ngoài ra, nữ công Báo Hà Tĩnh còn tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của Nữ công khối cơ quan Đảng như: các cuộc tòa đàm nhân ngày 8/3, 20/10; giao lưu “Nữ công với văn hóa công sở”.

6. Công tác kiểm tra, giám sát; tài chính công đoàn

6.1. Công tác kiểm tra, giám sát

Bám sát nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam để tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời kiến nghị, góp ý cho Ban chấp hành CĐCS thực hiện tốt các quy định của Điểu lệ Công đoàn cũng như các chủ trương, nghị nghị quyết của công đoàn cấp trên.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo đúng chế độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; việc trích nộp kinh phí, công tác hỗ trợ, chi cho các hoạt động hiếu hỷ, hỗ trợ đoàn viên khó khăn. Tham mưu cho Ban Chấp hành kiện toàn Ban thanh tra Nhân dân tại Hội nghị CBCC đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

6.2. Công tác tài chính

Công tác tài chính Công đoàn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng quy định. Công đoàn đã thu đoàn phí và trích nộp công đoàn cấp trên đầy đủ; hàng năm hoàn thành tốt việc duyệt dự toán và quyết toán, đảm bảo chế độ thu chi tài chính.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã chi cho việc thăm hỏi, hiếu hỷ... trên tinh thần tiết kiệm, tranh thủ từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chuyên môn nhằm đảm bảo phục vụ tốt các chương trình hoạt động của Công đoàn.

Số thu tài chính của nhiệm kỳ là: 342.171.000 đồng. Chi phụ cấp BCH: 77.372.000 đồng.

Chi hành chính, hoạt động phong trào, lễ tết, thăm hỏi, trợ cấp, chi khác...: 263.100.632 đồng.

Số dư mang sang năm 2023: 1.698.368 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy cơ quan, sự phối hợp tạo điều kiện của Ban Biên tập cùng sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên hoạt động của Công đoàn cơ sở Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra. Tập trung đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động cán bộ, đoàn viên chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn. Tham gia quản lý, giám sát thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và công tác cải cách hành chính; cụ thể hóa thành nội dung, tiêu chí thi đua để động viên đoàn viên phấn đấu thực hiện góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất bám sát nhiệm vụ công đoàn cấp trên và Đảng ủy giao để chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

1. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn chưa có nhiều đổi mới. Một số phong trào thi đua do công đoàn tổ chức phát động thiếu tính đột phá, chưa có chiều sâu. Một số kế hoạch hoạt động đề ra nhưng chỉ đạo chưa quyết liệt nên chất lượng chưa cao.

- Công tác tuyên truyền giáo dục về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng đã được quan tâm, tuy nhiên một số cán bộ viên chức, người lao động còn vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Việc tổ chức cho đoàn viên tham quan, nghỉ dưỡng, giao lưu trao đổi nghiệp vụ chưa đáp ứng được nguyện vọng của CBVCNLĐ; việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ trong những thời điểm dịch COVID-19 chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.

2. Nguyên nhân

- Ban Chấp hành Công đoàn giữ các chức vụ lãnh đạo phòng hoặc làm việc ở các bộ phận nhiều công việc chuyên môn, chưa dành đủ thời gian hoạt động công đoàn theo quy định. Kỹ năng làm công tác đoàn thể của cán bộ công đoàn còn hạn chế.

- Với đặc thù của đơn vị làm công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chuyên môn khá nặng nề, CBVCNLĐ thường xuyên phải đi công tác nên việc tổ chức các hoạt động phong trào gặp nhiều khó khăn.

- Một số đoàn viên chưa nhiệt tình với các hoạt động, phong trào chung nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của công đoàn.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Bám nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch, chủ trương của Ban Biên tập, các nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, thường xuyên tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn với lãnh đạo cơ quan, tổ chức các hoạt động của công đoàn phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

2. Đổi mới nội dung, phương thức tạo sự phong phú trong hoạt động công đoàn. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan và của công đoàn.

3. Bám sát nhiệm vụ chính trị, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, xây dựng kế hoạch, thực hiện phát động phong trào thi đua, với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cùng với việc thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả và biểu dương khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến kịp thời.

4. Thực hành tiết kiệm, tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính, xã hội hóa hoạt động bằng các nguồn lực bên ngoài để đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo phải thường xuyên, gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát kịp thời.

PHẦN THỨ BA

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2023-2028

I . MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Báo Hà Tĩnh diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm và thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới…, tiếp tục triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, BCH Công đoàn tích cực phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể khác, vận động CBVCNLĐ hăng hái thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCNLĐ; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng và cơ quan trong sạch vững mạnh.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

1. Phấn đấu 100% đoàn viên cam kết thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về văn hóa công sở. Phấn đấu cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa cấp tỉnh.

2. Phấn đấu công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt chiến sỹ thi đua các cấp; 100% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% gia đình cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa.

3. Hàng năm công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động có chất lượng, đúng kế hoạch theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên.

4. Phấn đấu hàng năm có từ 1-2 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài của cán bộ, viên chức, người lao động được Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan công nhận đưa vào áp dụng thực tiễn, trong đó có từ 1 sáng kiến được cấp trên công nhận.

5. Phấn đấu mỗi năm giới thiệu 1-2 quần chúng (hiện chỉ còn 4 quần chúng) đi học lớp đối tượng Đảng và bồi dưỡng để kết nạp từ 1-2 đồng chí vào Đảng.

6. Phối hợp với chuyên môn, cải thiện tăng thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.

7. Vận động đoàn viên hưởng ứng, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện đóng góp, xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn đạt chỉ tiêu đề ra.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Với những kết quả đạt được cùng bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2017-2022, trên cơ sở mục tiêu tổng quát, các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Hà Tĩnh xây dựng, xác định những nội dung cụ thể của bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới:

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và của công đoàn đến tận cán bộ, đoàn viên kịp thời, có hiệu quả. Đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ đoàn viên, cũng như các chế độ chính sách liên quan đến người lao động như tiền lương, BHXH, BHYT, nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, thu hút nhân tài… Hằng năm phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị CBVCNLĐ đảm bảo quy trình, nội dung, chất lượng theo quy định và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với CBVCNLĐ. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính trong cơ quan, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Bám sát nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả, xây dựng công sở văn hoá”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 52 của UBND tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể của cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục phát huy cao vài trò trong công tác nhân đạo từ thiện. Hàng tháng theo dõi, chấm điểm đối với CBPV để làm cơ sở cho đánh giá, xếp loại cuối năm. Động viên cán bộ, đoàn viên tự học tập và sáng tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

4. Thường xuyên quan tâm, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và hoạt động giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ đoàn viên; phấn đấu mỗi năm tổ chức 2 đến 3 cuộc thi đấu thể thao và giao lưu văn hoá, văn nghệ.

5. Chú trọng đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban Chấp hành, sinh hoạt công đoàn theo tinh thần Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhiệt tình của từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn. Chấp hành nghiêm các nội dung, kế hoạch chủ trương của công đoàn cấp trên; triển khai kịp thời, đúng quy định. Tích cực tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ và phối hợp với chuyên môn trong triển khai các hoạt động của công đoàn.

6. Quan tâm các hoạt động và phong trào nữ CBVCLĐ, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà”; “Phụ nữ tích cực học tập lao động và sáng tạo”, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày 8/3, 20/10, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động vì trẻ em.

7. Tranh thủ mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ, tạo nguồn thu để bổ sung vào hoạt động cho công đoàn; làm tốt công tác quyết toán, lập dự toán thu chi hằng năm theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra đánh giá, phân loại hoạt động công đoàn hằng năm và công tác thông tin báo cáo với công đoàn cấp trên đúng quy định.

Đại hội Công đoàn Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy sức mạnh, đoàn kết, trách nhiệm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong những năm tới./.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn Báo Hà Tĩnh được tổ chức vào ngày 10/4/2017 tại cơ quan Báo Hà Tĩnh; Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành gồm: 01 đồng chí Chủ tịch và 01 đồng chí Phó Chủ tịch, 01 đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, 01 đồng chí Trưởng ban Nữ công, 01 đồng chí kế toán.

Qua 5 năm hoạt động, Ban Chấp hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Sau đây là những ưu, khuyết điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Báo Hà Tĩnh.

I. ƯU ĐIỂM

Các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Báo Hà Tĩnh có trình độ cao; 100% đồng chí có trình độ đại học; 60% có trình độ cao cấp, trung cấp chính trị.

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

Ban Chấp hành Công đoàn Báo Hà Tĩnh là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có ý thức trách nhiệm cao và nhiệt tình tâm huyết với công tác công đoàn. Có lối sống giản dị, tác phong gần gũi với quần chúng, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, lấy chức năng hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh làm mục tiêu phấn đấu.

2. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành đã xây dựng chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra, Quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn Báo Hà Tĩnh.

Căn cứ vào năng lực, sở trường của các cá nhân từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên, phát huy tối đa vai trò cá nhân cũng như sức mạnh tập thể Ban Chấp hành.

Trong quá trình chỉ đạo, Ban Chấp hành đã tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức.

Với tinh thần trách nhiệm trước đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn, các ủy viên Ban Chấp hành đã luôn sâu sát đoàn viên, nắm bắt thực tiễn, tập hợp tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của đoàn viên, cán bộ, viên chức, lao động đề xuất với Ban Chấp hành, xây dựng các chương trình công tác phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phong trào công đoàn trong từng thời điểm.

Trong chỉ đạo phong trào, Ban Chấp hành đã linh hoạt trong việc gắn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Báo Hà Tĩnh với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức tỉnh, cấp ủy và chuyên môn; đẩy mạnh các phong trào chung để nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ, viên chức, lao động.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành đã chỉ đạo, triển khai các chủ trương hoạt động lớn của Công đoàn Viên chức tỉnh, của Công đoàn Báo Hà Tĩnh đến từng tổ công đoàn và toàn thể đoàn viên được Đảng ủy và BBT rất hoan nghênh và ủng hộ, qua đó đã tạo sự gắn kết giữa công đoàn với đoàn viên và chuyên môn.

Nhìn chung, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VIII đề ra. Động viên đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động và phong trào công đoàn. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35, Kết luận số 29- KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 về việc ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

3. Nguyên tắc sinh hoạt

Trong hoạt động, Ban Chấp hành đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc lãnh đạo tập thể, dân chủ bàn bạc, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công. Chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Ban Chấp hành đã duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn, làm việc theo quy chế, theo chương trình công tác. Thực hiện nghiêm túc chế độ sơ kết, tổng kết và công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động công đoàn.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Công đoàn có thời điểm chưa sâu sát, chưa kịp thời.

- Chưa tạo được bước đột phá trong hoạt động; việc chỉ đạo đổi mới nội dung và hình thức hoạt động công đoàn còn chậm, chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên mức độ thuyết phục chưa cao. Tổ chức các phong trào thi đua còn hình thức, hiệu quả cao. Các hoạt động của công đoàn chưa có mô hình lớn; chưa xây dựng được nhiều gương điển hình về phong trào bề nổi và các giải pháp nhân rộng để tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn thể đoàn viên. Hoạt động vẫn chủ yếu tập trung vào ngày lễ, dịp kỷ niệm…

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo có lúc thiếu quyết đoán, cương quyết nên một số nhiệm vụ thực hiện chưa kịp tiến độ. Một số đồng chí chưa năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, hoạt động hiệu quả chưa cao.

- Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn chưa thường xuyên; chế độ sinh hoạt, phê bình, tự phê bình trong công đoàn chưa được duy trì đều đặn.

- Ban Chấp hành chưa thực sự sáng tạo và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; chưa triển khai kịp thời, sâu rộng một số chủ trương của công đoàn cấp trên.

- Việc phối hợp chỉ đạo các hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn có lúc, có nơi còn thiếu nhịp nhàng. Một số kế hoạch hoạt động đề ra nhưng việc chỉ đạo chưa quyết liệt nên chất lượng chưa cao.

Trên đây là những nội dung kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, rất mong nhận được sự đóng góp thẳng thắn của Đại hội, đồng thời mong rằng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy được những kết quả được, khắc phục những khó khăn, tồn tại đưa hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh, tạo niềm tin đối với cấp ủy, chuyên môn và đoàn viên công đoàn Báo Hà Tĩnh.

Thưa đại hội!

Tại đại hội trọng thể này, tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017-2022 xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan đối với Ban Chấp hành Công đoàn Báo Hà Tĩnh trong thời gian qua.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]