• Biện chứng của niềm tin
  2022-08-05 09:03:00

  (Baohatinh.vn) - Lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, trong suốt 92 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã minh chứng đường lối đúng đắn, khoa học và cách mạng. Mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là cơ sở để toàn dân dành niềm tin son sắt với Đảng.

 • Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
  2022-03-04 08:57:00

  (Baohatinh.vn) - Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tập trung vào lý giải sắc bén vấn đề vừa có tính dân tộc vừa mang tính thời đại.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - yêu nước nồng nàn từ hiểu thấu tình dân
  2020-04-30 06:15:00

  (Baohatinh.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi luôn luôn là một người yêu nước, tranh đấu cho độc lập và thống nhất thật sự của Tổ quốc tôi”(1); “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”(2); “Tôi chính là tôi ngày trước: một người yêu nước” (3).

 • Di chúc Hồ Chí Minh với giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ
  2019-03-23 14:09:00

  (Baohatinh.vn) - Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam sự giáo dục ân cần, tình cảm thương yêu sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt.

 • Hà Tĩnh bài bản, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước
  2018-11-23 06:02:00

  (Baohatinh.vn) - 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, kinh tế Hà Tĩnh có những bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao...

 • Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước
  2018-11-22 18:24:00

  (Baohatinh.vn) - Chiều 22/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học “Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”.

 • Sức sống Cánh mạng Tháng Mười Nga
  2018-11-07 05:26:00

  (Baohatinh.vn) - Cách đây 101 năm, ngày 07/11/1917 đã diễn ra Cách mạng Tháng Mười Nga, sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]